Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 5 juli 2017 - Strasbourg

6. Presentation av det estniska rådsordförandeskapets arbetsprogram (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Presentation av det estniska rådsordförandeskapets arbetsprogram (2017/2659(RSP))

Jüri Ratas (rådets tjänstgörande ordförande) och Andrus Ansip (vice ordförande för kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Tunne Kelam för PPE-gruppen, Marju Lauristin för S&D-gruppen, Roberts Zīle för ECR-gruppen, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen, Josep-Maria Terricabras för Verts/ALE-gruppen, Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, Matteo Salvini för ENF-gruppen, Ildikó Gáll-Pelcz, Maria João Rodrigues, Anneleen Van Bossuyt, Yana Toom, Liadh Ní Riada, Bronis Ropė, Petr Mach, Nicolas Bay, Michaela Šojdrová, Victor Boştinaru, Evžen Tošenovský, Kaja Kallas, Paloma López Bermejo, Krišjānis Kariņš, Josef Weidenholzer, Urmas Paet, Javi López och Nicola Danti.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Andrzej Grzyb, Maria Grapini, Luke Ming Flanagan och Krisztina Morvai.

Talare: Andrus Ansip och Jüri Ratas.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy