Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2732(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0440/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 05/07/2017 - 8.13
CRE 05/07/2017 - 8.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0305

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017 - Στρασβούργο

8.13. Η ανάπτυξη μιας φιλόδοξης βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ ως στρατηγική προτεραιότητα για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την καινοτομία στην Ευρώπη (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000047/2017) που κατέθεσαν οι Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica και Kathleen Van Brempt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και οι Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek και Massimiliano Salini, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, προς την Επιτροπή: Η ανάπτυξη μιας φιλόδοξης βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ ως στρατηγική προτεραιότητα για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την καινοτομία στην Ευρώπη (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 15 Ιουνίου 2017 (σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.6.2017).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 5 Ιουλίου 2017 (σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.7.2017).

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0439/2017, B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017, B8-0448/2017 και B8-0449/2017 (2017/2732(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0440/2017

(αντικαθιστά τις B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017 και B8-0449/2017):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Massimiliano Salini, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Patrizia Toia, Martina Werner και Dan Nica, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski και Hans-Olaf Henkel, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Lieve Wierinck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0305)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0439/2017 και B8-0448/2017 καταπίπτουν.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου