Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 5 юли 2017 г. - Страсбург

8. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


8.1. Споразумение за изменение на приетия в Кигали Монреалски протокол за веществата, които нарушават озоновия слой *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на приетото в Кигали изменение на Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой [07725/2017 - C8-0157/2017 - 2017/0016(NLE)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Kateřina Konečná (A8-0237/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0294)

Парламентът дава своето одобрение за сключване на изменението от Кигали на протокола.


8.2. Конвенция за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно приемането от името на Европейския съюз на изменение на Протокола от 1999 г. към Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон [07524/2017 - C8-0143/2017 - 2013/0448(NLE)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Adina-Ioana Vălean (A8-0241/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0295)

Парламентът дава своето одобрение за приемане на изменението на протокола.


8.3. Сключване на Споразумение за политически диалог и сътрудничество между ЕС и Куба (одобрение) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Съюза на Споразумение за политически диалог и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Куба, от друга страна [12502/2016 - C8-0517/2016 - 2016/0298(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Elena Valenciano (A8-0232/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0296)

Парламентът дава своето одобрение за сключване на споразумението.

Изказвания

Elena Valenciano (докладчик), преди гласуването.


8.4. Сключване на Споразумение за политически диалог и сътрудничество между ЕС и Куба (резолюция) (гласуване)

Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Съюза на Споразумение за политически диалог и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Куба, от друга страна [2017/2036(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Elena Valenciano (A8-0233/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0297)


8.5. Меморандум за разбирателство между Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие и Евроюст * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно проекта за решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от Евроюст на меморандума за разбирателство между Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие и Евроюст [07536/2017 - C8-0136/2017 - 2017/0804(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Claude Moraes (A8-0215/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0298)


8.6. Борба с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред [06182/1/2017 - C8-0150/2017 - 2012/0193(COD)] - Комисия по бюджетен контрол - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчици: Ingeborg Gräßle и Juan Fernando López Aguilar (A8-0230/2017)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство за отхвърляне на позицията на Съвета)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

Обявена за одобрена (P8_TA(2017)0299)

Изказвания

Juan Fernando López Aguilar (докладчик), преди гласуването.


8.7. Законодателната рамка на Съюза в областта на митническите нарушения и наказания ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно законодателната рамка на Съюза в областта на митническите нарушения и наказания [COM(2013)0884 - C7-0461/2013 - 2013/0432(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Kaja Kallas (A8-0239/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

Разискването се проведе на 24 октомври 2016 г. (точка 14 от протокола от 24.10.2016 г).

Гласуването беше отложено по време на заседанието от 25 октомври 2016 г. (точка 5.10 от протокола от 25.10.2016 г).

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ (член 59, параграф 4, алинея 4 от регламента)

Одобрение без гласуване (P8_TA(2017)0300)


8.8. Увеличаване на епидемията от ХИВ, туберкулоза и вируса на хепатит C в Европа (гласуване)

Предложение за резолюция B8-0436/2017 (2017/2576(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0301)


8.9. Подготовка на работната програма на Комисията за 2018 г. (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0434/2017, B8-0435/2017, B8-0450/2017, B8-0451/2017, B8-0454/2017, B8-0455/2017 и B8-0456/2017 (2017/2699(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0434/2017

(за замяна на B8-0434/2017, B8-0435/2017 и B8-0450/2017):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   József Szájer, от името на групата PPE;

—   Anthea McIntyre, от името на групата ECR;

—   Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE.

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-0434/2017

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-0435/2017

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-0450/2017

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-0451/2017

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-0454/2017

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-0455/2017

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-0456/2017

Отхвърля се

Изказвания

James Nicholson относно английската формулировка на изменения 19 и 20.


8.10. Бюджет за 2018 г. – мандат за тристранната среща (гласуване)

Доклад относно мандата за тристранната среща във връзка с проектобюджета за 2018 г. [2017/2043(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Siegfried Mureşan (A8-0249/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0302)


8.11. Към стратегия на ЕС за международните културни отношения (гласуване)

Доклад относно „Към стратегия на ЕС за международните културни отношения“ [2016/2240(INI)] - Комисия по външни работи - Комисия по култура и образование. Докладчици: Elmar Brok и Silvia Costa (A8-0220/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0303)


8.12. Препоръка до Съвета относно 72-рата сесия на Общото събрание на ООН (гласуване)

Доклад относно препоръката на Европейския парламент до Съвета относно 72-рата сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации [2017/2041(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Андрей Ковачев (A8-0216/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0304)

Изказвания

Takis Hadjigeorgiou представи устно изменение на изменение 1, което беше прието.

Андрей Ковачев (докладчик) се изказа в подкрепа на устното изменение.


8.13. Създаване на амбициозна промишлена стратегия на ЕС като стратегически приоритет за растеж, заетост и иновации в Европа (гласуване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000047/2017) зададен от Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica и Kathleen Van Brempt, от името на групата S&D, и Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek и Massimiliano Salini, от името на групата PPE, към Комисията: Изграждане на амбициозна европейска промишлена стратегия като стратегически приоритет за растеж, заетост и иновации в Европа (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017)

Разискването се състоя на 15 юни 2017 г. (точка 3 от протокола от 15.6.2017 г).

Предложенията за резолюции са обявени на 5 юли 2017 г. (точка 3 от протокола от 5.7.2017 г).

Предложения за резолюция B8-0439/2017, B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017, B8-0448/2017 и B8-0449/2017 (2017/2732(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0440/2017

(за замяна на B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017 и B8-0449/2017):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Massimiliano Salini, от името на групата PPE;

—   Patrizia Toia, Martina Werner и Dan Nica, от името на групата S&D;

—   Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski и Hans-Olaf Henkel, от името на групата ECR;

—   Lieve Wierinck, от името на групата ALDE;

—   Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE.

Приема се (P8_TA(2017)0305)

(Предложенията за резолюции B8-0439/2017 и B8-0448/2017 отпадат.)

Правна информация - Политика за поверителност