Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 5 юли 2017 г. - Страсбург

8. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


8.1. Споразумение за изменение на приетия в Кигали Монреалски протокол за веществата, които нарушават озоновия слой *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

8.2. Конвенция за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

8.3. Сключване на Споразумение за политически диалог и сътрудничество между ЕС и Куба (одобрение) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

8.4. Сключване на Споразумение за политически диалог и сътрудничество между ЕС и Куба (резолюция) (гласуване)

8.5. Меморандум за разбирателство между Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие и Евроюст * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

8.6. Борба с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред ***II (гласуване)

8.7. Законодателната рамка на Съюза в областта на митническите нарушения и наказания ***I (гласуване)

8.8. Увеличаване на епидемията от ХИВ, туберкулоза и вируса на хепатит C в Европа (гласуване)

8.9. Подготовка на работната програма на Комисията за 2018 г. (гласуване)

8.10. Бюджет за 2018 г. – мандат за тристранната среща (гласуване)

8.11. Към стратегия на ЕС за международните културни отношения (гласуване)

8.12. Препоръка до Съвета относно 72-рата сесия на Общото събрание на ООН (гласуване)

8.13. Създаване на амбициозна промишлена стратегия на ЕС като стратегически приоритет за растеж, заетост и иновации в Европа (гласуване)
Правна информация - Политика за поверителност