Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 5. juli 2017 - Strasbourg

8. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


8.1. Kigaliændringen af Montrealprotokollen om stoffer, der nedbryder ozon *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

8.2. Konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande angående reduktion af forsuring, eutrofiering og ozon ved jordoverfladen *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

8.3. Indgåelse af en aftale om politisk dialog og samarbejde mellem EU og Cuba (godkendelse) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

8.4. Indgåelse af en aftale om politisk dialog og samarbejde mellem EU og Cuba (beslutning) (afstemning)

8.5. Aftalememorandum mellem Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed og Eurojust * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

8.6. Strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser ***II (afstemning)

8.7. Unionens retlige rammer for toldovertrædelser og -sanktioner ***I (afstemning)

8.8. Øget forekomst af epidemier af hiv, tuberkulose og hepatitis C-virus (HCV) i Europa i Europa (afstemning)

8.9. Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2018 (afstemning)

8.10. Budget 2018 – Mandat for trepartsmødet (afstemning)

8.11. En EU-strategi for internationale kulturelle forbindelser (afstemning)

8.12. Henstilling til Rådet om den 72. samling i De Forenede Nationers Generalforsamling (afstemning)

8.13. Udvikling af en ambitiøs EU-industristrategi som strategisk prioritet for vækst, beskæftigelse og innovation i Europa (afstemning)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik