Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 5 juli 2017 - Strasbourg

8. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


8.1. Avtalet om ändring av Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet, antaget i Kigali *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

8.2. Konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar angående minskning av försurning, övergödning och marknära ozon *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

8.3. Ingående av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan EU och Kuba (godkännande) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

8.4. Ingående av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan EU och Kuba (resolution) (omröstning)

8.5. Samförståndsavtal mellan Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa och Eurojust * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

8.6. Bekämpning via straffrätten av bedrägerier som riktar sig mot unionens finansiella intressen ***II (omröstning)

8.7. Unionsrättslig ram för tullrättsliga överträdelser och sanktioner ***I (omröstning)

8.8. Ökning av hiv-, tuberkulos- och hepatit C-epidemier i Europa (omröstning)

8.9. Förberedelse av kommissionens arbetsprogram för 2018 (omröstning)

8.10. Budgeten för 2018 – mandat för trepartsmötet (omröstning)

8.11. En EU-strategi för internationella kulturella förbindelser (omröstning)

8.12. Rekommendation till rådet om FN:s generalförsamlings 72:a session (omröstning)

8.13. Bygga upp en ambitiös industristrategi för EU som en strategisk prioritering för tillväxt, sysselsättning och innovation i Europa (omröstning)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy