Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0281(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0170/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0170/2017

Συζήτηση :

PV 05/07/2017 - 13
CRE 05/07/2017 - 13

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2017 - 11.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0311

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017 - Στρασβούργο

13. Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ) και σύσταση της Εγγύησης του ΕΤΒΑ και του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ) και τη σύσταση της Εγγύησης του ΕΤΒΑ και του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ [COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων - Επιτροπή Ανάπτυξης - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică και Eider Gardiazabal Rubial (A8-0170/2017)

Οι Eduard Kukan και Doru-Claudian Frunzulică παρουσιάζουν την έκθεση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pavel TELIČKA
Αντιπρόεδρος

Η Eider Gardiazabal Rubial παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής)

Παρεμβαίνουν οι Paul Rübig, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Linda McAvan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Anneli Jäätteenmäki, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Xabier Benito Ziluaga, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Raymond Finch, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Maurice Ponga, Soraya Post, Jean Arthuis, José Manuel Fernandes, Daniele Viotti, Nedzhmi Ali, Elly Schlein, Arne Lietz και Enrique Guerrero Salom.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Franc Bogovič, Laima Liucija Andrikienė, Claude Turmes, Ελευθέριος Συναδινός και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνουν οι Neven Mimica, Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică και Eider Gardiazabal Rubial.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.7.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου