Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2009(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0239/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0239/2017

Συζήτηση :

PV 05/07/2017 - 14
CRE 05/07/2017 - 14

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2017 - 11.10
CRE 06/07/2017 - 11.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0315

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017 - Στρασβούργο

14. Δράση της ΕΕ για τη βιωσιμότητα - Πολιτικό φόρουμ υψηλού επιπέδου για τη βιώσιμη ανάπτυξη (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με τη δράση της ΕΕ για τη βιωσιμότητα [2017/2009(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Seb Dance (A8-0239/2017)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Πολιτικό φόρουμ υψηλού επιπέδου για τη βιώσιμη ανάπτυξη (2017/2715(RSP))

Ο Seb Dance παρουσιάζει την έκθεσή του.

Ο Matti Maasikas (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

Ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Liadh Ní Riada (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Ulrike Müller (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Elly Schlein (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), José Inácio Faria, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Miriam Dalli, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Stefan Eck, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Benedek Jávor, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Eleonora Evi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Peter Liese, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Eleonora Evi, Florian Philippot, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Linda McAvan, Lola Sánchez Caldentey, Davor Škrlec, Andrzej Grzyb, Arne Lietz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Francesc Gambús, Christel Schaldemose, Annie Schreijer-Pierik, Soledad Cabezón Ruiz, György Hölvényi, Julie Ward, Adam Szejnfeld, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Gesine Meissner, João Ferreira, Olga Sehnalová.

Παρεμβαίνουν οι Karmenu Vella, Matti Maasikas, Seb Dance.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: 6 Ιουλίου 2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου