Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 5 юли 2017 г. - Страсбург

15. Едно седалище на Европейския парламент (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на Съвета и на Комисията: Едно седалище на Европейския парламент (2017/2757(RSP))

Matti Maasikas (действащ председател на Съвета) и Karmenu Vella (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Anne Sander, от името на групата PPE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ashley Fox, Jérôme Lavrilleux, относно протичането на разискването (председателят направи уточнения), Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, от името на групата S&D, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Peter Liese, Seán Kelly, относно протичането на разискването (председателят направи уточнения), Ashley Fox, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jérôme Lavrilleux, Frédérique Ries, от името на групата ALDE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Anne Sander, и Rina Ronja Kari, от името на групата GUE/NGL.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

Изказаха се: Ulrike Lunacek, от името на групата Verts/ALE, Roger Helmer, от името на групата EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Stanislav Polčák, Aymeric Chauprade, независим член на ЕП, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Beatriz Becerra Basterrechea, Peter Liese, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Jérôme Lavrilleux и Françoise Grossetête, Joachim Starbatty, относно протичането на разискването, Josef Weidenholzer, Morten Messerschmidt, Nathalie Griesbeck, Bart Staes, Marco Valli, Diane James, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Brando Benifei, Hans-Olaf Henkel, Stanislav Polčák, Joachim Starbatty, Francesc Gambús, Ruža Tomašić, Anna Maria Corazza Bildt, Esther de Lange и Jérôme Lavrilleux.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Anna Záborská, Nicola Caputo, Notis Marias, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Anneli Jäätteenmäki, José Inácio Faria и Indrek Tarand.

Изказа се: Karmenu Vella.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност