Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 5. juli 2017 - Strasbourg

15. Et enkelt hjemsted for Europa-Parlamentet (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Et enkelt hjemsted for Europa-Parlamentet (2017/2757(RSP))

Matti Maasikas (formand for Rådet) og Karmenu Vella (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Anne Sander for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ashley Fox, Jérôme Lavrilleux, om afviklingen af forhandlingen (formanden præciserede), Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Peter Liese, Seán Kelly, om afviklingen af forhandlingen (formanden præciserede), Ashley Fox for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jérôme Lavrilleux, Frédérique Ries for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Anne Sander, og Rina Ronja Kari for GUE/NGL-Gruppen.

FORSÆDE: Dimitrios PAPADIMOULIS
næstformand

Talere: Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Roger Helmer for EFDD-Gruppen, Jean-Luc Schaffhauser for ENF-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Stanislav Polčák, Aymeric Chauprade, løsgænger, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Beatriz Becerra Basterrechea, Peter Liese, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Jérôme Lavrilleux og Françoise Grossetête, Joachim Starbatty, om afviklingen af forhandlingen, Josef Weidenholzer, Morten Messerschmidt, Nathalie Griesbeck, Bart Staes, Marco Valli, Diane James, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Brando Benifei, Hans-Olaf Henkel, Stanislav Polčák, Joachim Starbatty, Francesc Gambús, Ruža Tomašić, Anna Maria Corazza Bildt, Esther de Lange og Jérôme Lavrilleux.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Anna Záborská, Nicola Caputo, Notis Marias, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Anneli Jäätteenmäki, José Inácio Faria og Indrek Tarand.

Talere: Karmenu Vella.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik