Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017 - Στρασβούργο

15. Ενιαία έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Ενιαία έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2017/2757(RSP))

Οι Matti Maasikas (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Anne Sander, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ashley Fox, Jérôme Lavrilleux, σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης (ο Πρόεδρος παρέχει διευκρινίσεις), Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Peter Liese, Seán Kelly, σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης (ο Πρόεδρος παρέχει διευκρινίσεις), Ashley Fox, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jérôme Lavrilleux, Frédérique Ries, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Anne Sander, και Rina Ronja Kari, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Roger Helmer, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Stanislav Polčák, Aymeric Chauprade, μη εγγεγραμμένος, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Beatriz Becerra Basterrechea, Peter Liese, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Jérôme Lavrilleux και Françoise Grossetête, Joachim Starbatty, σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης, Josef Weidenholzer, Morten Messerschmidt, Nathalie Griesbeck, Bart Staes, Marco Valli, Diane James, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Brando Benifei, Hans-Olaf Henkel, Stanislav Polčák, Joachim Starbatty, Francesc Gambús, Ruža Tomašić, Anna Maria Corazza Bildt, Esther de Lange και Jérôme Lavrilleux.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Anna Záborská, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Γεώργιος Επιτήδειος, Seán Kelly, Anneli Jäätteenmäki, José Inácio Faria και Indrek Tarand.

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου