Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 5. juuli 2017 - Strasbourg

15. Euroopa Parlamendi üksainus asukoht (arutelu)
CRE

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Parlamendi üksainus asukoht (2017/2757(RSP))

Matti Maasikas (nõukogu eesistuja) ja Karmenu Vella (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Anne Sander fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ashley Fox, Jérôme Lavrilleux arutelu korralduse teemal (juhataja andis täpsustavaid selgitusi), Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Peter Liese, Seán Kelly arutelu korralduse teemal (juhataja andis täpsustavaid selgitusi), Ashley Fox fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jérôme Lavrilleux, Frédérique Ries fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Anne Sander, ja Rina Ronja Kari fraktsiooni GUE/NGL nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Dimitrios PAPADIMOULIS
asepresident

Sõna võtsid Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel, Roger Helmer fraktsiooni EFDD nimel, Jean-Luc Schaffhauser fraktsiooni ENF nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Stanislav Polčák, Aymeric Chauprade (fraktsioonilise kuuluvuseta), kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Beatriz Becerra Basterrechea, Peter Liese, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Jérôme Lavrilleux ja Françoise Grossetête, Joachim Starbatty arutelu korralduse teemal, Josef Weidenholzer, Morten Messerschmidt, Nathalie Griesbeck, Bart Staes, Marco Valli, Diane James, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Brando Benifei, Hans-Olaf Henkel, Stanislav Polčák, Joachim Starbatty, Francesc Gambús, Ruža Tomašić, Anna Maria Corazza Bildt, Esther de Lange ja Jérôme Lavrilleux.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Anna Záborská, Nicola Caputo, Notis Marias, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Anneli Jäätteenmäki, José Inácio Faria ja Indrek Tarand.

Sõna võttis Karmenu Vella.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika