Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 5 juli 2017 - Straatsburg

15. Eén vestigingsplaats van het Europees Parlement (debat)
Volledige verslagen

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Eén vestigingsplaats van het Europees Parlement (2017/2757(RSP))

Matti Maasikas (fungerend voorzitter van de Raad) en Karmenu Vella (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Anne Sander, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ashley Fox, Jérôme Lavrilleux, over het verloop van het debat (de Voorzitter geeft verduidelijkingen), Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Peter Liese, Seán Kelly, over het verloop van het debat (de Voorzitter geeft verduidelijkingen), Ashley Fox, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jérôme Lavrilleux, Frédérique Ries, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Anne Sander, en Rina Ronja Kari, namens de GUE/NGL-Fractie.

VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Ulrike Lunacek, namens de Verts/ALE-Fractie, Roger Helmer, namens de EFDD-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Stanislav Polčák, Aymeric Chauprade, niet-fractiegebonden lid, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Beatriz Becerra Basterrechea, Peter Liese, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Jérôme Lavrilleux en Françoise Grossetête, Joachim Starbatty, over het verloop van het debat, Josef Weidenholzer, Morten Messerschmidt, Nathalie Griesbeck, Bart Staes, Marco Valli, Diane James, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Brando Benifei, Hans-Olaf Henkel, Stanislav Polčák, Joachim Starbatty, Francesc Gambús, Ruža Tomašić, Anna Maria Corazza Bildt, Esther de Lange en Jérôme Lavrilleux.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Anna Záborská, Nicola Caputo, Notis Marias, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Anneli Jäätteenmäki, José Inácio Faria en Indrek Tarand.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid