Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 5. júla 2017 - Štrasburg

15. Jediné sídlo Európskeho parlamentu (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenia Rady a Komisie: Jediné sídlo Európskeho parlamentu (2017/2757(RSP))

Matti Maasikas (úradujúci predseda Rady) a Karmenu Vella (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Anne Sander v mene skupiny PPE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Ashley Fox, Jérôme Lavrilleux, o priebehu rozpravy (predseda poskytol podrobnosti), Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Peter Liese, Seán Kelly, o priebehu rozpravy (predseda uviedol podrobnosti), Ashley Fox v mene skupiny ECR, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jérôme Lavrilleux, Frédérique Ries v mene skupiny ALDE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Anne Sander, a Rina Ronja Kari v mene skupiny GUE/NGL.

PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Ulrike Lunacek v mene skupiny Verts/ALE, Roger Helmer v mene skupiny EFDD, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Stanislav Polčák, Aymeric Chauprade – nezaradený poslanec, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Beatriz Becerra Basterrechea, Peter Liese, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Jérôme Lavrilleux a Françoise Grossetête, Joachim Starbatty, o priebehu rozpravy, Josef Weidenholzer, Morten Messerschmidt, Nathalie Griesbeck, Bart Staes, Marco Valli, Diane James, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Brando Benifei, Hans-Olaf Henkel, Stanislav Polčák, Joachim Starbatty, Francesc Gambús, Ruža Tomašić, Anna Maria Corazza Bildt, Esther de Lange a Jérôme Lavrilleux.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Anna Záborská, Nicola Caputo, Notis Marias, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Anneli Jäätteenmäki, José Inácio Faria a Indrek Tarand.

V rozprave vystúpil: Karmenu Vella.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia