Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 5 juli 2017 - Strasbourg

15. Ett enda säte för Europaparlamentet (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Ett enda säte för Europaparlamentet (2017/2757(RSP))

Matti Maasikas (rådets tjänstgörande ordförande) och Karmenu Vella (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Anne Sander för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ashley Fox, Jérôme Lavrilleux, som ställde en ordningsfråga (talmannen gav förklaringar), Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Peter Liese, Seán Kelly, som ställde en ordningsfråga (talmannen gav förklaringar), Ashley Fox för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jérôme Lavrilleux, Frédérique Ries för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Anne Sander, och Rina Ronja Kari för GUE/NGL-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

Talare: Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen, Roger Helmer för EFDD-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Stanislav Polčák, Aymeric Chauprade, grupplös, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Beatriz Becerra Basterrechea, Peter Liese, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Jérôme Lavrilleux och Françoise Grossetête, Joachim Starbatty, som ställde en ordningsfråga, Josef Weidenholzer, Morten Messerschmidt, Nathalie Griesbeck, Bart Staes, Marco Valli, Diane James, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Brando Benifei, Hans-Olaf Henkel, Stanislav Polčák, Joachim Starbatty, Francesc Gambús, Ruža Tomašić, Anna Maria Corazza Bildt, Esther de Lange och Jérôme Lavrilleux.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Anna Záborská, Nicola Caputo, Notis Marias, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Anneli Jäätteenmäki, José Inácio Faria och Indrek Tarand.

Talare: Karmenu Vella.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy