Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2250(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0226/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0226/2017

Συζήτηση :

PV 05/07/2017 - 16
CRE 05/07/2017 - 16

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2017 - 11.11
CRE 06/07/2017 - 11.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0316

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017 - Στρασβούργο

16. Προώθηση της συνοχής και της ανάπτυξης στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την προώθηση της συνοχής και της ανάπτυξης στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης: εφαρμογή του άρθρου 349 της ΣΛΕΕ [2016/2250(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Younous Omarjee (A8-0226/2017)

Ο Younous Omarjee παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Ricardo Serrão Santos (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Maurice Ponga, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Louis-Joseph Manscour, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sławomir Kłosowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Matthijs van Miltenburg, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ángela Vallina, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Monika Vana, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Gabriel Mato, Liliana Rodrigues, Sofia Ribeiro, Juan Fernando López Aguilar και Daniel Buda.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι José Inácio Faria, Νότης Μαριάς, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Stanislav Polčák και Ruža Tomašić.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Evelyne GEBHARDT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Younous Omarjee.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.7.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου