Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 5 юли 2017 г. - Страсбург

18. Неотдавнашните горски пожари в Португалия и Испания: инструменти и процедури на ЕС за реагиране и гражданска защита (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на Комисията: Неотдавнашните горски пожари в Португалия и Испания: инструменти и процедури на ЕС за реагиране и гражданска защита (2017/2753(RSP))

Christos Stylianides (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Fernando Ruas, от името на групата PPE, Carlos Zorrinho, от името на групата S&D, António Marinho e Pinto, от името на групата ALDE, João Ferreira, от името на групата GUE/NGL, Florent Marcellesi, от името на групата Verts/ALE, Ramón Luis Valcárcel Siso, Soledad Cabezón Ruiz, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marisa Matias, Lambert van Nistelrooij, Liliana Rodrigues, Estefanía Torres Martínez, Elisabetta Gardini, Nuno Melo, Francesc Gambús, José Manuel Fernandes и José Inácio Faria.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Georgios Epitideios, Sofia Ribeiro и Ana Gomes.

Изказа се Christos Stylianides.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност