Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017 - Στρασβούργο

18. Πρόσφατες δασικές πυρκαγιές στην Πορτογαλία και την Ισπανία: ενωσιακά μέσα αντιμετώπισης κρίσεων και διαδικασίες για την πρόληψη και την πολιτική προστασία (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Επιτροπής: Πρόσφατες δασικές πυρκαγιές στην Πορτογαλία και την Ισπανία: ενωσιακά μέσα αντιμετώπισης κρίσεων και διαδικασίες για την πρόληψη και την πολιτική προστασία (2017/2753(RSP))

Ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Fernando Ruas, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Carlos Zorrinho, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, António Marinho e Pinto, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, João Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Florent Marcellesi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ramón Luis Valcárcel Siso, Soledad Cabezón Ruiz, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marisa Matias, Lambert van Nistelrooij, Liliana Rodrigues, Estefanía Torres Martínez, Elisabetta Gardini, Nuno Melo, Francesc Gambús, José Manuel Fernandes και José Inácio Faria.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Ricardo Serrão Santos, Νότης Μαριάς, Γεώργιος Επιτήδειος, Sofia Ribeiro και Ana Gomes.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου