Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0338(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0225/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0225/2017

Συζήτηση :

PV 05/07/2017 - 19
CRE 05/07/2017 - 19

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2017 - 11.9
CRE 06/07/2017 - 11.9

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0314

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017 - Στρασβούργο

19. Μηχανισμοί επίλυσης διαφορών διπλής φορολογίας στην ΕΕ * (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για τους μηχανισμούς επίλυσης διαφορών διπλής φορολογίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση [COM(2016)0686 - C8-0035/2017 - 2016/0338(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Michael Theurer (A8-0225/2017)

Ο Michael Theurer παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Neena Gill, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Pirkko Ruohonen-Lerner, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Miguel Urbán Crespo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Χρήστος Στυλιανίδης και Michael Theurer.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.7.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου