Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2739(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000057/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000057/2017 (B8-0323/2017)

Συζήτηση :

PV 05/07/2017 - 20
CRE 05/07/2017 - 20

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017 - Στρασβούργο

20. Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 16ης Μαΐου 2017, σχετικά με τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών ΕΕ-Σινγκαπούρης (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000057/2017) που κατέθεσαν οι Bernd Lange, Daniel Caspary και David Martin, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA προς την Επιτροπή: Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 16ης Μαΐου 2017, σχετικά με τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών ΕΕ-Σινγκαπούρης (B8-0323/2017)

Ο Bernd Lange αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Christofer Fjellner, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, David Martin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sander Loones, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ramon Tremosa i Balcells, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Anne-Marie Mineur, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Seán Kelly και Karoline Graswander-Hainz.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου