Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 5 юли 2017 г. - Страсбург

21. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Проекти на делегирани актове, предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) №508/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на разпределението на средствата в рамките на прякото управление между целите на интегрираната морска политика и общата политика в областта на рибарството (C(2017)03881 - 2017/2743(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 14 юни 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

- Делегиран регламент на Комисията за замяна на приложения I, II, III и IV към Регламент (ЕО) №861/2007 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес (C(2017)03982 - 2017/2748(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 19 юни 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: JURI

- Делегиран регламент на Комисията за замяна на приложение I към Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на процедура за европейска заповед за плащане (C(2017)03984 - 2017/2747(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 19 юни 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: JURI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/242 за определяне на подробни правила относно функционирането на консултативните съвети в рамките на общата политика в областта на рибарството (C(2017)04238 - 2017/2749(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 23 юни 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за сътрудничеството и обмена на информация между компетентните органи във връзка с упражняването на правото на установяване и свободата на предоставяне на услуги от платежните институции (C(2017)04250 - 2017/2751(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 26 юни 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 540/2014 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с изискванията относно акустичната система за сигнализиране за превозно средство за целите на ЕС одобряване на типа на превозни средства (C(2017)04296 - 2017/2750(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 26 Юни 2017

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 151/2013 на Комисията от 19 декември 2012 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (C(2017)04408 - 2017/2759(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 29 юни 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

Правна информация - Политика за поверителност