Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 5 juli 2017 - Straatsburg

21. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

Aan het Parlement toegezonden ontwerpen van gedelegeerde handelingen:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de verdeling van de middelen onder direct beheer over de doelstellingen van het geïntegreerd maritiem beleid en het gemeenschappelijk visserijbeleid (C(2017)03881 - 2017/2743(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 juni 2017

verwezen naar ten principale: PECH

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot vervanging van de bijlagen I, II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 861/2007 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen (C(2017)03982 - 2017/2748(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 19 juni 2017

verwezen naar ten principale: JURI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot vervanging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1896/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure (C(2017)03984 - 2017/2747(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 19 juni 2017

verwezen naar ten principale: JURI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/242 tot vaststelling van nadere bepalingen over het functioneren van de adviesraden in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid (C(2017)04238 - 2017/2749(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 23 juni 2017

verwezen naar ten principale: PECH

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft technische reguleringsnormen voor de samenwerking en uitwisseling van gegevens tussen bevoegde autoriteiten met betrekking tot de uitoefening van het recht van vestiging en de vrijheid van dienstverrichting (C(2017)04250 - 2017/2751(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 26 juni 2017

verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 540/2014 van het Europees Parlement en de Raad wat de voorschriften voor akoestische voertuigwaarschuwingssystemen met het oog op de EU-typegoedkeuring van voertuigen betreft (C(2017)04296 - 2017/2750(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 26 juni 2017

verwezen naar ten principale: ENVI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 151/2013 van de Commissie van 19december 2012 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad (C(2017)04408 - 2017/2759(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 29 juni 2017

verwezen naar ten principale: ECON.

Juridische mededeling - Privacybeleid