Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 5. júla 2017 - Štrasburg

21. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.508/2014, pokiaľ ide o rozdelenie finančných prostriedkov v rámci priameho hospodárenia medzi ciele integrovanej námornej politiky a spoločnej rybárskej politiky (C(2017)03881 - 2017/2743(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. júna 2017

predložené gestorskému výboru: PECH

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa nahrádzajú prílohy I, II, III a IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.861/2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu (C(2017)03982 - 2017/2748(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 19. júna 2017

predložené gestorskému výboru: JURI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa nahrádza príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1896/2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze (C(2017)03984 - 2017/2747(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 19. júna 2017

predložené gestorskému výboru: JURI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/242, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá fungovania poradných rád v rámci spoločnej rybárskej politiky (C(2017)04238 - 2017/2749(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 23. júna 2017

predložené gestorskému výboru: PECH

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre spoluprácu a výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi, ktoré sa týkajú uplatnenia práva usadiť sa a slobody poskytovať služby platobných inštitúcií (C(2017)04250 - 2017/2751(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 26. júna 2017

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 540/2014, pokiaľ ide o požiadavky na systém zvukovej signalizácie vozidla na účely typového schválenia EÚ (C(2017)04296 - 2017/2750(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 26 jún 2017

predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie Komisie (EÚ) č.151/2013 z 19.decembra 2012, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 (C(2017)04408 - 2017/2759(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 29. júna 2017

predložené gestorskému výboru: ECON.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia