Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Сряда, 5 юли 2017 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 3.Създаване на амбициозна промишлена стратегия на ЕС като стратегически приоритет за растеж, заетост и иновации в Европа (внесени предложения за резолюция)
 4.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (одобрение) (член 69в от Правилника за дейността)
 5.Подготовка за срещата на високо равнище на Г-20 на 7 и 8 юли 2017 г. (разискване)
 6.Представяне на програмата за дейностите на естонското председателство на Съвета (разискване)
 7.Приветствие с добре дошли
 8.Време за гласуване
  8.1.Споразумение за изменение на приетия в Кигали Монреалски протокол за веществата, които нарушават озоновия слой *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.2.Конвенция за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.3.Сключване на Споразумение за политически диалог и сътрудничество между ЕС и Куба (одобрение) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.4.Сключване на Споразумение за политически диалог и сътрудничество между ЕС и Куба (резолюция) (гласуване)
  8.5.Меморандум за разбирателство между Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие и Евроюст * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  8.6.Борба с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред ***II (гласуване)
  8.7.Законодателната рамка на Съюза в областта на митническите нарушения и наказания ***I (гласуване)
  8.8.Увеличаване на епидемията от ХИВ, туберкулоза и вируса на хепатит C в Европа (гласуване)
  8.9.Подготовка на работната програма на Комисията за 2018 г. (гласуване)
  8.10.Бюджет за 2018 г. – мандат за тристранната среща (гласуване)
  8.11.Към стратегия на ЕС за международните културни отношения (гласуване)
  8.12.Препоръка до Съвета относно 72-рата сесия на Общото събрание на ООН (гласуване)
  8.13.Създаване на амбициозна промишлена стратегия на ЕС като стратегически приоритет за растеж, заетост и иновации в Европа (гласуване)
 9.Обяснениe на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.Доклад за Турция за 2016 г. (разискване)
 13.Европейски фонд за устойчиво развитие (ЕФУР) и създаване на гаранция от ЕФУР и на гаранционен фонд на ЕФУР ***I (разискване)
 14.Действия на ЕС в подкрепа на устойчивостта - Политически форум на високо равнище по въпросите на устойчивото развитие (разискване)
 15.Едно седалище на Европейския парламент (разискване)
 16.Насърчаване на сближаването и развитието в най-отдалечените региони на ЕС: прилагането на член 349 от ДФЕС (разискване)
 17.Състав на комисиите
 18.Неотдавнашните горски пожари в Португалия и Испания: инструменти и процедури на ЕС за реагиране и гражданска защита (разискване)
 19.Механизми за разрешаване на спорове във връзка с двойното данъчно облагане в ЕС * (разискване)
 20.Решение на Съда на ЕС от 16 май 2017 г. относно споразумението за свободна търговия ЕС–Сингапур (разискване)
 21.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 22.Трансфер на бюджетни кредити
 23.Внесени документи
 24.Дневен ред на следващото заседание
 25.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (246 kb) Списък на присъствалите (64 kb) Резултати от различните гласувания (193 kb) Поименни гласувания (2856 kb) 
 
Протокол (88 kb) Списък на присъствалите (12 kb) Резултати от различните гласувания (48 kb) Поименни гласувания (182 kb) 
 
Протокол (317 kb) Списък на присъствалите (71 kb) Резултати от различните гласувания (761 kb) Поименни гласувания (2667 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност