Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Η ανάπτυξη μιας φιλόδοξης βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ ως στρατηγική προτεραιότητα για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την καινοτομία στην Ευρώπη (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 4.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (έγκριση) (Άρθρο 69γ του Κανονισμού)
 5.Προετοιμασία της διάσκεψης κορυφής της G20 της 7ης και 8ης Ιουλίου 2017 (συζήτηση)
 6.Παρουσίαση του προγράμματος δραστηριοτήτων της εσθονικής Προεδρίας του Συμβουλίου (συζήτηση)
 7.Υποδοχή
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  
8.1.Συμφωνία για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, που εγκρίθηκε στο Κιγκάλι *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.2.Σύμβαση για τη διαμεθοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση, για τη μείωση της οξίνισης, του ευτροφισμού και του όζοντος σε επίπεδο εδάφους *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.3.Σύναψη της συμφωνίας πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας ΕΕ-Κούβας (Έγκριση) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.4.Σύναψη της συμφωνίας πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας ΕΕ-Κούβας (Ψήφισμα) (ψηφοφορία)
  
8.5.Μνημόνιο κατανόησης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης και της Eurojust * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.6.Καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης ***II (ψηφοφορία)
  
8.7.Ενωσιακό νομικό πλαίσιο για τις τελωνειακές παραβάσεις και τις σχετικές κυρώσεις ***I (ψηφοφορία)
  
8.8.HIV/AIDS, φυματίωση και ηπατίτιδα C παρουσιάζουν έξαρση στην Ευρώπη (ψηφοφορία)
  
8.9.Προετοιμασία του Προγράμματος Εργασίας της Επιτροπής για το 2018 (ψηφοφορία)
  
8.10.Προϋπολογισμός 2018 - Εντολή για τον τριμερή διάλογο (ψηφοφορία)
  
8.11.Προς μια στρατηγική της ΕΕ για διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις (ψηφοφορία)
  
8.12.Σύσταση προς το Συμβούλιο σχετικά με την 72η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (ψηφοφορία)
  
8.13.Η ανάπτυξη μιας φιλόδοξης βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ ως στρατηγική προτεραιότητα για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την καινοτομία στην Ευρώπη (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 12.Έκθεση του 2016 για την Τουρκία (συζήτηση)
 13.Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ) και σύσταση της Εγγύησης του ΕΤΒΑ και του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ ***I (συζήτηση)
 14.Δράση της ΕΕ για τη βιωσιμότητα - Πολιτικό φόρουμ υψηλού επιπέδου για τη βιώσιμη ανάπτυξη (συζήτηση)
 15.Ενιαία έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (συζήτηση)
 16.Προώθηση της συνοχής και της ανάπτυξης στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης (συζήτηση)
 17.Σύνθεση των επιτροπών
 18.Πρόσφατες δασικές πυρκαγιές στην Πορτογαλία και την Ισπανία: ενωσιακά μέσα αντιμετώπισης κρίσεων και διαδικασίες για την πρόληψη και την πολιτική προστασία (συζήτηση)
 19.Μηχανισμοί επίλυσης διαφορών διπλής φορολογίας στην ΕΕ * (συζήτηση)
 20.Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 16ης Μαΐου 2017, σχετικά με τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών ΕΕ-Σινγκαπούρης (συζήτηση)
 21.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 22.Μεταφορές πιστώσεων
 23.Κατάθεση εγγράφων
 24.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 25.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (251 kb) Κατάσταση παρόντων (64 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (194 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (2856 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (91 kb) Κατάσταση παρόντων (12 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (54 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (162 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (321 kb) Κατάσταση παρόντων (71 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (774 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (2655 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου