Eelnev 
 Järgnev 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Kolmapäev, 5. juuli 2017 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.ELi ambitsioonika tööstusstrateegia kui Euroopa majanduskasvu, tööhõive ja innovatsiooni seisukohalt strateegilise prioriteedi väljatöötamine (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 4.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (heakskiitmine) (artikkel 69c)
 5.Ettevalmistused G20 tippkohtumiseks 7.–8. juulil 2017 (arutelu)
 6.Eesti eesistumisperioodi tegevuskava tutvustus (arutelu)
 7.Tervitus
 8.Hääletused
  
8.1.Kigalis vastuvõetud kokkulepe osoonikihti kahandavate ainete Montreali protokolli muutmiseks *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
8.2.Piiriülese õhusaaste kauglevi konventsioon hapestumise, eutrofeerumise ja troposfääriosooni vähendamise kohta *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
8.3.ELi ja Kuuba vahelise poliitilise dialoogi ja koostöö lepingu sõlmimine (nõusolek) *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
8.4.ELi ja Kuuba vahelise poliitilise dialoogi ja koostöö lepingu sõlmimine (resolutsioon) (hääletus)
  
8.5.Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ameti ja Eurojusti vaheline vastastikuse mõistmise memorandum * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
8.6.Liidu finantshuve kahjustavate pettuste vastane võitlus kriminaalõiguse abil ***II (hääletus)
  
8.7.Tollieeskirjade rikkumisi ja asjaomaseid karistusi käsitlev liidu õigusraamistik ***I (hääletus)
  
8.8.HIVi, tuberkuloosi ja C-hepatiidi epideemiate laienemine Euroopas (hääletus)
  
8.9.Komisjoni 2018. aasta tööprogrammi ettevalmistamine (hääletus)
  
8.10.2018. aasta eelarve – volitus kolmepoolseteks läbirääkimisteks (hääletus)
  
8.11.ELi strateegia rahvusvaheliste kultuurisuhete valdkonnas (hääletus)
  
8.12.Soovitus nõukogule ÜRO Peaassamblee 72. istungjärguks (hääletus)
  
8.13.ELi ambitsioonika tööstusstrateegia kui Euroopa majanduskasvu, tööhõive ja innovatsiooni seisukohalt strateegilise prioriteedi väljatöötamine (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 12.2016. aasta Türgi aruanne (arutelu)
 13.Euroopa Kestliku Arengu Fond (EFSD) ning EFSD tagatise ja EFSD tagatisfondi loomine ***I (arutelu)
 14.ELi kestliku arengu meetmed - Kestliku arengu kõrgetasemeline poliitiline foorum (arutelu)
 15.Euroopa Parlamendi üksainus asukoht (arutelu)
 16.Ühtekuuluvuse ja arengu edendamine Euroopa Liidu äärepoolseimates piirkondades (arutelu)
 17.Parlamendikomisjonide koosseis
 18.Hiljutised metsapõlengud Portugalis ja Hispaanias: ELi reageerimisvahendid ja ennetusmeetmed ning kodanikukaitse (arutelu)
 19.Topeltmaksustamisega seotud vaidluste lahendamise mehhanismid ELis * (arutelu)
 20.Euroopa Kohtu 16. mai 2017. aasta otsus ELi ja Singapuri vabakaubanduslepingu kohta (arutelu)
 21.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 22.Assigneeringute ümberpaigutamine
 23.Esitatud dokumendid
 24.Järgmise istungi päevakord
 25.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (220 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Hääletuste tulemused (178 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (2856 kb) 
 
Protokoll (83 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Hääletuste tulemused (44 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (163 kb) 
 
Protokoll (279 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) Hääletuste tulemused (721 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (2640 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika