Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Onsdagen den 5 juli 2017 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Bygga upp en ambitiös industristrategi för EU som en strategisk prioritering för tillväxt, sysselsättning och innovation i Europa (ingivna resolutionsförslag)
 4.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (godkännande) (artikel 69c i arbetsordningen)
 5.Förberedelse inför G20-toppmötet den 7-8 juli 2017 (debatt)
 6.Presentation av det estniska rådsordförandeskapets arbetsprogram (debatt)
 7.Välkomsthälsning
 8.Omröstning
  
8.1.Avtalet om ändring av Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet, antaget i Kigali *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.2.Konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar angående minskning av försurning, övergödning och marknära ozon *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.3.Ingående av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan EU och Kuba (godkännande) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.4.Ingående av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan EU och Kuba (resolution) (omröstning)
  
8.5.Samförståndsavtal mellan Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa och Eurojust * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.6.Bekämpning via straffrätten av bedrägerier som riktar sig mot unionens finansiella intressen ***II (omröstning)
  
8.7.Unionsrättslig ram för tullrättsliga överträdelser och sanktioner ***I (omröstning)
  
8.8.Ökning av hiv-, tuberkulos- och hepatit C-epidemier i Europa (omröstning)
  
8.9.Förberedelse av kommissionens arbetsprogram för 2018 (omröstning)
  
8.10.Budgeten för 2018 – mandat för trepartsmötet (omröstning)
  
8.11.En EU-strategi för internationella kulturella förbindelser (omröstning)
  
8.12.Rekommendation till rådet om FN:s generalförsamlings 72:a session (omröstning)
  
8.13.Bygga upp en ambitiös industristrategi för EU som en strategisk prioritering för tillväxt, sysselsättning och innovation i Europa (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.2016 års rapport om Turkiet (debatt)
 13.Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU) och inrättandet av EFHU-garantin och EFHU-garantifonden ***I (debatt)
 14.EU:s åtgärder för hållbarhet - Det politiska högnivåforumet för hållbar utveckling (debatt)
 15.Ett enda säte för Europaparlamentet (debatt)
 16.Främjande av sammanhållning och utveckling i EU:s yttersta randområden (debatt)
 17.Utskottens sammansättning
 18.De senaste skogsbränderna i Portugal och Spanien: EU:s instrument och förfaranden för förebyggande åtgärder och civilskydd (debatt)
 19.Tvistlösningsmekanismer vid dubbelbeskattning i Europeiska unionen * (debatt)
 20.EU-domstolens avgörande av den 16 maj 2017 om frihandelsavtalet mellan EU och Singapore (debatt)
 21.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 22.Anslagsöverföringar
 23.Inkomna dokument
 24.Föredragningslista för nästa sammanträde
 25.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (221 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (179 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (2856 kb) 
 
Protokoll (82 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (44 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (158 kb) 
 
Protokoll (283 kb) Närvarolista (63 kb) Omröstningsresultat (722 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (2540 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy