Показалец 
Протокол
PDF 317kWORD 88k
Сряда, 5 юли 2017 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 3.Създаване на амбициозна промишлена стратегия на ЕС като стратегически приоритет за растеж, заетост и иновации в Европа (внесени предложения за резолюция)
 4.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (одобрение) (член 69в от Правилника за дейността)
 5.Подготовка за срещата на високо равнище на Г-20 на 7 и 8 юли 2017 г. (разискване)
 6.Представяне на програмата за дейностите на естонското председателство на Съвета (разискване)
 7.Приветствие с добре дошли
 8.Време за гласуване
  
8.1.Споразумение за изменение на приетия в Кигали Монреалски протокол за веществата, които нарушават озоновия слой *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.2.Конвенция за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.3.Сключване на Споразумение за политически диалог и сътрудничество между ЕС и Куба (одобрение) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.4.Сключване на Споразумение за политически диалог и сътрудничество между ЕС и Куба (резолюция) (гласуване)
  
8.5.Меморандум за разбирателство между Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие и Евроюст * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.6.Борба с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред ***II (гласуване)
  
8.7.Законодателната рамка на Съюза в областта на митническите нарушения и наказания ***I (гласуване)
  
8.8.Увеличаване на епидемията от ХИВ, туберкулоза и вируса на хепатит C в Европа (гласуване)
  
8.9.Подготовка на работната програма на Комисията за 2018 г. (гласуване)
  
8.10.Бюджет за 2018 г. – мандат за тристранната среща (гласуване)
  
8.11.Към стратегия на ЕС за международните културни отношения (гласуване)
  
8.12.Препоръка до Съвета относно 72-рата сесия на Общото събрание на ООН (гласуване)
  
8.13.Създаване на амбициозна промишлена стратегия на ЕС като стратегически приоритет за растеж, заетост и иновации в Европа (гласуване)
 9.Обяснениe на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.Доклад за Турция за 2016 г. (разискване)
 13.Европейски фонд за устойчиво развитие (ЕФУР) и създаване на гаранция от ЕФУР и на гаранционен фонд на ЕФУР ***I (разискване)
 14.Действия на ЕС в подкрепа на устойчивостта - Политически форум на високо равнище по въпросите на устойчивото развитие (разискване)
 15.Едно седалище на Европейския парламент (разискване)
 16.Насърчаване на сближаването и развитието в най-отдалечените региони на ЕС: прилагането на член 349 от ДФЕС (разискване)
 17.Състав на комисиите
 18.Неотдавнашните горски пожари в Португалия и Испания: инструменти и процедури на ЕС за реагиране и гражданска защита (разискване)
 19.Механизми за разрешаване на спорове във връзка с двойното данъчно облагане в ЕС * (разискване)
 20.Решение на Съда на ЕС от 16 май 2017 г. относно споразумението за свободна търговия ЕС–Сингапур (разискване)
 21.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 22.Трансфер на бюджетни кредити
 23.Внесени документи
 24.Дневен ред на следващото заседание
 25.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alexander Graf LAMBSDORFF
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.00 ч.


2. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

Долупосочените членове на Парламента или политически групи са внесли искания за провеждането на такова разискване на основание член 135 от Правилника за дейността по следните предложения за резолюции:

I.   Случаите на носителя на Нобелова награда Лиу Сяобо и на Лий Мин-че (2017/2754(RSP))

—   Helga Trüpel, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Jordi Solé, Davor Škrlec и Bronis Ropė, от името на групата Verts/ALE, относно случаите на носителя на Нобелова награда Лиу Сяобо и на Лий Мин-че (B8-0459/2017);

—   Elena Valenciano, Soraya Post и Jo Leinen, от името на групата S&D, относно случаите на носителя на Нобелова награда Лиу Сяобо и на Лий Мин-че (B8-0460/2017);

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Илхан Кючюк, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, относно случаите на носителя на Нобелова награда Лиу Сяобо и на Лий Мин-че (B8-0461/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Hans-Olaf Henkel, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Anders Primdahl Vistisen, Urszula Krupa, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek и Monica Macovei, от името на групата ECR, относно случаите на носителя на Нобелова награда Лиу Сяобо и на Лий Мин-че (B8-0462/2017);

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Brian Hayes, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Seán Kelly, Ivana Maletić, Андрей Ковачев, Laima Liucija Andrikienė и Željana Zovko, от името на групата PPE,относно случаите на носителя на Нобелова награда Лиу Сяобо и на Лий Мин-че (B8-0463/2017).

II.   Еритрея, и по-специално случаите на Абуне Антониос и Давит Исак (2017/2755(RSP))

—   Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Solé, Bart Staes, Igor Šoltes, Florent Marcellesi и Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, относно Еритрея, и по-специално случаите на Абуне Антониос и Давит Исак (B8-0464/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post и Jytte Guteland, от името на групата S&D, относно Еритрея, и по-специално случаите на Абуне Антониос и Давит Исак (B8-0466/2017);

—   Catherine Bearder, Неджми Али, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Илхан Кючюк, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Филиз Хюсменова и Valentinas Mazuronis, от името на групата ALDE, относно Еритрея, и по-специално случаите на Абуне Антониос и Давит Исак (B8-0467/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Urszula Krupa, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Geoffrey Van Orden, Ангел Джамбазки, Notis Marias, Branislav Škripek, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki и Monica Macovei, от името на групата ECR, относно Еритрея, и по-специално случаите на Абуне Антониос и Давит Исак (B8-0470/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou и Kostas Chrysogonos, от името на групата GUE/NGL, относно положението с правата на човека в Еритрея, и по-специално случаите на Абуне Антониос и Давит Исак (B8-0472/2017);

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Ramón Luis Valcárcel Siso, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Elisabetta Gardini, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Joachim Zeller, Maurice Ponga, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Brian Hayes, Seán Kelly, Anna Maria Corazza Bildt, Ivana Maletić, Андрей Ковачев, Laima Liucija Andrikienė и Željana Zovko, от името на групата PPE, относно Еритрея, и по-специално случаите на Абуне Антониос и Давит Исак (B8-0473/2017).

III.   Бурунди (2017/2756(RSP))

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes и Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė и Jordi Solé, от името на групата Verts/ALE, относно положението в Бурунди (B8-0465/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Geoffrey Van Orden, Ангел Джамбазки, Jussi Halla-aho, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Branislav Škripek, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba и Monica Macovei, от името на групата ECR, относно положението в Бурунди (B8-0468/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post и Maria Arena, от името на групата S&D, относно положението в Бурунди (B8-0469/2017);

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Илхан Кючюк, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Филиз Хюсменова и Valentinas Mazuronis, от името на групата ALDE, относно положението в Бурунди (B8-0471/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi и Rolandas Paksas, от името на групата EFDD, относно положението в Бурунди (B8-0474/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou и Kostas Chrysogonos, от името на групата GUE/NGL, относно положението с правата на човека в Бурунди (B8-0475/2017);

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Ramón Luis Valcárcel Siso, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Brian Hayes, Maurice Ponga, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Ivana Maletić, Андрей Ковачев, Laima Liucija Andrikienė и Željana Zovko, от името на групата PPE, относно Бурунди (B8-0476/2017).

Времето за изказвания се разпределя в съответствие с член 162 от Правилника за дейността.


3. Създаване на амбициозна промишлена стратегия на ЕС като стратегически приоритет за растеж, заетост и иновации в Европа (внесени предложения за резолюция)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000047/2017) зададен от Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica и Kathleen Van Brempt, от името на групата S&D, и Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek и Massimiliano Salini, от името на групата PPE, към Комисията: Създаване на амбициозна промишлена стратегия на ЕС като стратегически приоритет за растеж, заетост и иновации в Европа (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017)

Разискването се състоя на 15 юни 2017 г. (точка 3 от протокола от 15.6.2017 г).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Angelo Ciocca, Nicolas Bay, Jean-Luc Schaffhauser и Lorenzo Fontana от името на групата ENF, относно създаването на амбициозна промишлена стратегия на ЕС като стратегически приоритет за растеж, заетост и иновации в Европа (2017/2732(RSP)) (B8-0439/2017);

—   Massimiliano Salini, от името на групата PPE, относно създаването на амбициозна промишлена стратегия на ЕС като стратегически приоритет за растеж, заетост и иновации в Европа (2017/2732(RSP)) (B8-0440/2017);

—   Patrizia Toia, от името на групата S&D, относно промишлената политика (2017/2732(RSP)) (B8-0445/2017);

—   Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE, относно създаването на амбициозна промишлена стратегия на ЕС като стратегически приоритет за растеж, заетост и иновации в Европа (2017/2732(RSP)) (B8-0446/2017);

—   Lieve Wierinck, от името на групата ALDE, относно създаването на амбициозна промишлена стратегия на ЕС като стратегически приоритет за растеж, заетост и иновации в Европа (2017/2732(RSP)) (B8-0447/2017);

—   Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Martina Anderson, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou и Takis Hadjigeorgiou, от името на групата GUE/NGL, относно създаването на амбициозна промишлена стратегия на ЕС като стратегически приоритет за растеж, заетост и иновации в Европа (2017/2732(RSP)) (B8-0448/2017);

—   Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski и Hans-Olaf Henkel, от името на групата ECR, относно създаването на амбициозна промишлена стратегия на ЕС като стратегически приоритет за растеж, заетост и иновации в Европа (2017/2732(RSP)) (B8-0449/2017).

Гласуване: точка 8.13 от протокола от 5.7.2017 г г.


4. Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (одобрение) (член 69в от Правилника за дейността)

Председателят съобщи, че не е получил искания от членове на ЕП или политическа (-и) група (-и), достигащи поне средния праг, относно решенията за започване на междуинституционални преговори, съобщени в протокола от понеделник, 3 юли 2017 г. (точка 9 от протокола от 3.7.2017 г.).

Следователно водещите комисии могат да започнат преговорите след изтичане на крайния срок, предвиден в член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността.


5. Подготовка за срещата на високо равнище на Г-20 на 7 и 8 юли 2017 г. (разискване)

Изявления на Европейския съвет и на Комисията Подготовка за срещата на високо равнище на Г-20 на 7 и 8 юли 2017 г. (2017/2762(RSP))

Matti Maasikas (действащ председател на Съвета) и Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Angelika Niebler, от името на групата PPE, Jeppe Kofod, от името на групата S&D, Helga Stevens, от името на групата ECR, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, Fabio De Masi, от името на групата GUE/NGL, Yannick Jadot, от името на групата Verts/ALE, Raymond Finch, от името на групата EFDD, Marcel de Graaff, от името на групата ENF, Hilde Vautmans относно изказването на Marcel de Graaff (Председателят направи уточнения), Krisztina Morvai, независим член на ЕП, Janusz Lewandowski, Bernd Lange, Anna Elżbieta Fotyga, Sven Giegold, Rolandas Paksas, Gerolf Annemans, Diane Dodds, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Bernd Lucke, Janice Atkinson, Diane James, Pilar del Castillo Vera, Pedro Silva Pereira, Elisabetta Gardini, Kathleen Van Brempt, Paulo Rangel, Othmar Karas, Dubravka Šuica, Gunnar Hökmark и Christofer Fjellner.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ana Gomes, Henna Virkkunen, Notis Marias, Juan Fernando López Aguilar и Georgios Epitideios.

Изказаха се: Frans Timmermans и Matti Maasikas.

Разискването приключи.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател


6. Представяне на програмата за дейностите на естонското председателство на Съвета (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Представяне на програмата за дейностите на естонското председателство на Съвета (2017/2659(RSP))

Jüri Ratas (действащ председател на Съвета) и Andrus Ansip (заместник-председател на Комисията ) направиха изявления.

Изказаха се: Tunne Kelam, от името на групата PPE, Marju Lauristin, от името на групата S&D, Roberts Zīle, от името на групата ECR, Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL, Josep-Maria Terricabras, от името на групата Verts/ALE, Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, Matteo Salvini, от името на групата ENF, Ildikó Gáll-Pelcz, Maria João Rodrigues, Anneleen Van Bossuyt, Yana Toom, Liadh Ní Riada, Bronis Ropė, Petr Mach, Nicolas Bay, Michaela Šojdrová, Victor Boştinaru, Evžen Tošenovský, Kaja Kallas, Paloma López Bermejo, Krišjānis Kariņš, Josef Weidenholzer, Urmas Paet, Javi López и Nicola Danti.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Andrzej Grzyb, Maria Grapini, Luke Ming Flanagan и Krisztina Morvai.

Изказаха се: Andrus Ansip и Jüri Ratas.

Разискването приключи.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател

Изказа се Pavel Telička, за да съобщи за присъствието в галерията са посетители на член на кубинската опозиция.

7. Приветствие с добре дошли

Председателят приветства с добре дошли от името на Парламента делегация на японския парламент, водена от Масазуми Готода, който зае място на официалната трибуна.

°
° ° °

Изказа се Bruno Gollnisch.


8. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


8.1. Споразумение за изменение на приетия в Кигали Монреалски протокол за веществата, които нарушават озоновия слой *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на приетото в Кигали изменение на Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой [07725/2017 - C8-0157/2017 - 2017/0016(NLE)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Kateřina Konečná (A8-0237/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0294)

Парламентът дава своето одобрение за сключване на изменението от Кигали на протокола.


8.2. Конвенция за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно приемането от името на Европейския съюз на изменение на Протокола от 1999 г. към Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон [07524/2017 - C8-0143/2017 - 2013/0448(NLE)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Adina-Ioana Vălean (A8-0241/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0295)

Парламентът дава своето одобрение за приемане на изменението на протокола.


8.3. Сключване на Споразумение за политически диалог и сътрудничество между ЕС и Куба (одобрение) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Съюза на Споразумение за политически диалог и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Куба, от друга страна [12502/2016 - C8-0517/2016 - 2016/0298(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Elena Valenciano (A8-0232/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0296)

Парламентът дава своето одобрение за сключване на споразумението.

Изказвания

Elena Valenciano (докладчик), преди гласуването.


8.4. Сключване на Споразумение за политически диалог и сътрудничество между ЕС и Куба (резолюция) (гласуване)

Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Съюза на Споразумение за политически диалог и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Куба, от друга страна [2017/2036(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Elena Valenciano (A8-0233/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0297)


8.5. Меморандум за разбирателство между Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие и Евроюст * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно проекта за решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от Евроюст на меморандума за разбирателство между Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие и Евроюст [07536/2017 - C8-0136/2017 - 2017/0804(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Claude Moraes (A8-0215/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0298)


8.6. Борба с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред [06182/1/2017 - C8-0150/2017 - 2012/0193(COD)] - Комисия по бюджетен контрол - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчици: Ingeborg Gräßle и Juan Fernando López Aguilar (A8-0230/2017)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство за отхвърляне на позицията на Съвета)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

Обявена за одобрена (P8_TA(2017)0299)

Изказвания

Juan Fernando López Aguilar (докладчик), преди гласуването.


8.7. Законодателната рамка на Съюза в областта на митническите нарушения и наказания ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно законодателната рамка на Съюза в областта на митническите нарушения и наказания [COM(2013)0884 - C7-0461/2013 - 2013/0432(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Kaja Kallas (A8-0239/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

Разискването се проведе на 24 октомври 2016 г. (точка 14 от протокола от 24.10.2016 г).

Гласуването беше отложено по време на заседанието от 25 октомври 2016 г. (точка 5.10 от протокола от 25.10.2016 г).

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ (член 59, параграф 4, алинея 4 от регламента)

Одобрение без гласуване (P8_TA(2017)0300)


8.8. Увеличаване на епидемията от ХИВ, туберкулоза и вируса на хепатит C в Европа (гласуване)

Предложение за резолюция B8-0436/2017 (2017/2576(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0301)


8.9. Подготовка на работната програма на Комисията за 2018 г. (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0434/2017, B8-0435/2017, B8-0450/2017, B8-0451/2017, B8-0454/2017, B8-0455/2017 и B8-0456/2017 (2017/2699(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0434/2017

(за замяна на B8-0434/2017, B8-0435/2017 и B8-0450/2017):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   József Szájer, от името на групата PPE;

—   Anthea McIntyre, от името на групата ECR;

—   Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE.

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-0434/2017

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-0435/2017

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-0450/2017

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-0451/2017

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-0454/2017

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-0455/2017

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-0456/2017

Отхвърля се

Изказвания

James Nicholson относно английската формулировка на изменения 19 и 20.


8.10. Бюджет за 2018 г. – мандат за тристранната среща (гласуване)

Доклад относно мандата за тристранната среща във връзка с проектобюджета за 2018 г. [2017/2043(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Siegfried Mureşan (A8-0249/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0302)


8.11. Към стратегия на ЕС за международните културни отношения (гласуване)

Доклад относно „Към стратегия на ЕС за международните културни отношения“ [2016/2240(INI)] - Комисия по външни работи - Комисия по култура и образование. Докладчици: Elmar Brok и Silvia Costa (A8-0220/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0303)


8.12. Препоръка до Съвета относно 72-рата сесия на Общото събрание на ООН (гласуване)

Доклад относно препоръката на Европейския парламент до Съвета относно 72-рата сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации [2017/2041(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Андрей Ковачев (A8-0216/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0304)

Изказвания

Takis Hadjigeorgiou представи устно изменение на изменение 1, което беше прието.

Андрей Ковачев (докладчик) се изказа в подкрепа на устното изменение.


8.13. Създаване на амбициозна промишлена стратегия на ЕС като стратегически приоритет за растеж, заетост и иновации в Европа (гласуване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000047/2017) зададен от Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica и Kathleen Van Brempt, от името на групата S&D, и Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek и Massimiliano Salini, от името на групата PPE, към Комисията: Изграждане на амбициозна европейска промишлена стратегия като стратегически приоритет за растеж, заетост и иновации в Европа (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017)

Разискването се състоя на 15 юни 2017 г. (точка 3 от протокола от 15.6.2017 г).

Предложенията за резолюции са обявени на 5 юли 2017 г. (точка 3 от протокола от 5.7.2017 г).

Предложения за резолюция B8-0439/2017, B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017, B8-0448/2017 и B8-0449/2017 (2017/2732(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0440/2017

(за замяна на B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017 и B8-0449/2017):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Massimiliano Salini, от името на групата PPE;

—   Patrizia Toia, Martina Werner и Dan Nica, от името на групата S&D;

—   Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski и Hans-Olaf Henkel, от името на групата ECR;

—   Lieve Wierinck, от името на групата ALDE;

—   Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE.

Приема се (P8_TA(2017)0305)

(Предложенията за резолюции B8-0439/2017 и B8-0448/2017 отпадат.)


9. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Доклад Elena Valenciano - A8-0232/2017
José Inácio Faria, Jiří Pospíšil и Daniel Hannan

Доклад Elena Valenciano - A8-0233/2017
Eleonora Forenza, от името на групата GUE/NGL, Ángela Vallina, Tomáš Zdechovský и Marek Jurek

Доклад Ingeborg Gräßle и Juan Fernando López Aguilar - A8-0230/2017
Tibor Szanyi, Michaela Šojdrová, Ivana Maletić, Branislav Škripek и Maria Grapini

Доклад Kaja Kallas - A8-0239/2016
Maria Grapini

Предложение за резолюция относно ответни мерки на ЕС срещу ХИВ/СПИН, туберкулоза и хепатит C (2017/2576(RSP)) (B8-0436/2017)
José Inácio Faria, Bolesław G. Piecha, Tibor Szanyi, Krisztina Morvai, Urszula Krupa, Maria Grapini и Monika Smolková

Предложение за резолюция относно работната програма на Комисията за 2018 г. (2017/2699(RSP)) (RC-B8-0434/2017)
Ramón Jáuregui Atondo, Krisztina Morvai, Ivana Maletić и Monika Smolková

Доклад Siegfried Mureşan - A8-0249/2017
Tibor Szanyi и Bogdan Andrzej Zdrojewski

Доклад Elmar Brok и Silvia Costa - A8-0220/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Илхан Кючюк, Marek Jurek и Csaba Sógor

Доклад Андрей Ковачев - A8-0216/2017
Paloma López Bermejo, Krisztina Morvai и Branislav Škripek

Предложение за резолюция относно разработването на амбициозна промишлена стратегия на ЕС като стратегически приоритет за растеж, заетост и иновации в Европа (2017/2732(RSP)) (RC-B8-0440/2017)
Andrejs Mamikins и Ivana Maletić.


10. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 14.05 ч., беше възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

11. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.

°
° ° °

В съответствие с съобщението, направено от председателя в понеделник, 3 юли 2017 г. при възобновяването на заседанието, членовете на ЕП, които отсъстват от пленарното заседание днес, сряда, 5 юли 2017 г., за да присъстват на погребението на Симон Вейл в Париж, се считат за отсъстващи по основателни причини (точка 2 от протокола от 3.7.2017 г.).


12. Доклад за Турция за 2016 г. (разискване)

Доклад относно доклада на Комисията за Турция за 2016 г. [2016/2308(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Kati Piri (A8-0234/2017)

Kati Piri представи доклада.

Изказаха се: Matti Maasikas (действащ председател на Съвета) и Johannes Hahn (член на Комисията).

Изказаха се: Renate Sommer, от името на групата PPE, Victor Boştinaru, от името на групата S&D, Beatrix von Storch, относно провеждането на разискването, Bas Belder, от името на групата ECR, Alexander Graf Lambsdorff, от името на групата ALDE, Takis Hadjigeorgiou, от името на групата GUE/NGL, Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Edouard Ferrand, от името на групата ENF, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, Manolis Kefalogiannis, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от James Carver, Marietje Schaake, Kostas Chrysogonos, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Jordi Solé, James Carver, Mario Borghezio, Sotirios Zarianopoulos, Esther de Lange, Nikos Androulakis, Anders Primdahl Vistisen, Неджми Али, Rebecca Harms, Beatrix von Storch и Georg Mayer.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се: Udo Voigt, Lars Adaktusson, Demetris Papadakis, Eleni Theocharous, Marie-Christine Arnautu, Eleftherios Synadinos, Željana Zovko, Javi López, Ангел Джамбазки, Lefteris Christoforou, Ana Gomes, Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Eugen Freund, Bernd Lucke, Miltiadis Kyrkos, Mark Demesmaeker, Marju Lauristin и Notis Marias.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Branislav Škripek, Neoklis Sylikiotis, Igor Šoltes, Lampros Fountoulis, José Inácio Faria, Costas Mavrides, Csaba Sógor, Julie Ward, Sofia Sakorafa и Pier Antonio Panzeri.

Изказаха се: Johannes Hahn, Matti Maasikas и Kati Piri.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.1 от протокола от 6.7.2017 г г.


13. Европейски фонд за устойчиво развитие (ЕФУР) и създаване на гаранция от ЕФУР и на гаранционен фонд на ЕФУР ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за устойчиво развитие (ЕФУР) и за създаване на гаранция от ЕФУР и на гаранционен фонд на ЕФУР [COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD)] - Комисия по външни работи - Комисия по развитие - Комисия по бюджети. Докладчици: Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică и Eider Gardiazabal Rubial (A8-0170/2017)

Eduard Kukan и Doru-Claudian Frunzulică представиха доклада.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pavel TELIČKA
Заместник-председател

Eider Gardiazabal Rubial представи доклада.

Изказа се Neven Mimica (член на Комисията)

Изказаха се: Paul Rübig, от името на групата PPE, Linda McAvan, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Anneli Jäätteenmäki, от името на групата ALDE, Xabier Benito Ziluaga, от името на групата GUE/NGL, Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, Raymond Finch, от името на групата EFDD, Maurice Ponga, Soraya Post, Jean Arthuis, José Manuel Fernandes, Daniele Viotti, Неджми Али, Elly Schlein, Arne Lietz и Enrique Guerrero Salom.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Franc Bogovič, Laima Liucija Andrikienė, Claude Turmes, Eleftherios Synadinos и Nicola Caputo.

Изказаха се: Neven Mimica, Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică и Eider Gardiazabal Rubial.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.6 от протокола от 6.7.2017 г г.


14. Действия на ЕС в подкрепа на устойчивостта - Политически форум на високо равнище по въпросите на устойчивото развитие (разискване)

Доклад относно действията на ЕС в подкрепа на устойчивостта [2017/2009(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Seb Dance (A8-0239/2017)

Изявления на Съвета и на Комисията: Политически форум на високо равнище по въпросите на устойчивото развитие (2017/2715(RSP))

Seb Dance представи доклада.

Matti Maasikas (действащ председател на Съвета) направи изявление.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

Karmenu Vella (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Liadh Ní Riada (докладчик по становището на комисията CULT), Ulrike Müller (докладчик по становището на комисията AGRI), Elly Schlein (докладчик по становището на комисията DEVE), José Inácio Faria, от името на групата PPE, Miriam Dalli, от името на групата S&D, Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, Stefan Eck, от името на групата GUE/NGL, Benedek Jávor, от името на групата Verts/ALE, Eleonora Evi, от името на групата EFDD, Peter Liese, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Eleonora Evi, Florian Philippot, от името на групата ENF, Linda McAvan, Lola Sánchez Caldentey, Davor Škrlec, Andrzej Grzyb, Arne Lietz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Francesc Gambús, Christel Schaldemose, Annie Schreijer-Pierik, Soledad Cabezón Ruiz, György Hölvényi, Julie Ward, Adam Szejnfeld, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, Notis Marias, Gesine Meissner, João Ferreira и Olga Sehnalová.

Изказаха се: Karmenu Vella, Matti Maasikas и Seb Dance.

Разискването приключи.

Гласуване: 6 юли 2017 г.


15. Едно седалище на Европейския парламент (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Едно седалище на Европейския парламент (2017/2757(RSP))

Matti Maasikas (действащ председател на Съвета) и Karmenu Vella (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Anne Sander, от името на групата PPE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ashley Fox, Jérôme Lavrilleux, относно протичането на разискването (председателят направи уточнения), Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, от името на групата S&D, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Peter Liese, Seán Kelly, относно протичането на разискването (председателят направи уточнения), Ashley Fox, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jérôme Lavrilleux, Frédérique Ries, от името на групата ALDE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Anne Sander, и Rina Ronja Kari, от името на групата GUE/NGL.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

Изказаха се: Ulrike Lunacek, от името на групата Verts/ALE, Roger Helmer, от името на групата EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Stanislav Polčák, Aymeric Chauprade, независим член на ЕП, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Beatriz Becerra Basterrechea, Peter Liese, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Jérôme Lavrilleux и Françoise Grossetête, Joachim Starbatty, относно протичането на разискването, Josef Weidenholzer, Morten Messerschmidt, Nathalie Griesbeck, Bart Staes, Marco Valli, Diane James, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Brando Benifei, Hans-Olaf Henkel, Stanislav Polčák, Joachim Starbatty, Francesc Gambús, Ruža Tomašić, Anna Maria Corazza Bildt, Esther de Lange и Jérôme Lavrilleux.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Anna Záborská, Nicola Caputo, Notis Marias, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Anneli Jäätteenmäki, José Inácio Faria и Indrek Tarand.

Изказа се: Karmenu Vella.

Разискването приключи.


16. Насърчаване на сближаването и развитието в най-отдалечените региони на ЕС: прилагането на член 349 от ДФЕС (разискване)

Доклад относно насърчаване на сближаването и развитието в най-отдалечените региони на ЕС: прилагането на член 349 от ДФЕС [2016/2250(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Younous Omarjee (A8-0226/2017)

Younous Omarjee представи доклада.

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията).

Изказаха се: Ricardo Serrão Santos (докладчик по становището на комисията AGRI), Maurice Ponga, от името на групата PPE, Louis-Joseph Manscour, от името на групата S&D, Sławomir Kłosowski, от името на групата ECR, Matthijs van Miltenburg, от името на групата ALDE, Ángela Vallina, от името на групата GUE/NGL, Monika Vana, от името на групата Verts/ALE, Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, Gabriel Mato, Liliana Rodrigues, Sofia Ribeiro, Juan Fernando López Aguilar и Daniel Buda.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Stanislav Polčák и Ruža Tomašić.

Изказа се Christos Stylianides.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Evelyne GEBHARDT
Заместник-председател

Изказа се Younous Omarjee.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.11 от протокола от 6.7.2017 г г.


17. Състав на комисиите

Председателят получи от групата PPE следното искане за назначаване:

комисия ITRE: Sven Schulze на мястото на Herbert Reul

Горепосоченото назначение се счита за утвърдено, ако не е оспорено преди одобряването на настоящия протокол.


18. Неотдавнашните горски пожари в Португалия и Испания: инструменти и процедури на ЕС за реагиране и гражданска защита (разискване)

Изявление на Комисията: Неотдавнашните горски пожари в Португалия и Испания: инструменти и процедури на ЕС за реагиране и гражданска защита (2017/2753(RSP))

Christos Stylianides (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Fernando Ruas, от името на групата PPE, Carlos Zorrinho, от името на групата S&D, António Marinho e Pinto, от името на групата ALDE, João Ferreira, от името на групата GUE/NGL, Florent Marcellesi, от името на групата Verts/ALE, Ramón Luis Valcárcel Siso, Soledad Cabezón Ruiz, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marisa Matias, Lambert van Nistelrooij, Liliana Rodrigues, Estefanía Torres Martínez, Elisabetta Gardini, Nuno Melo, Francesc Gambús, José Manuel Fernandes и José Inácio Faria.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Georgios Epitideios, Sofia Ribeiro и Ana Gomes.

Изказа се Christos Stylianides.

Разискването приключи.


19. Механизми за разрешаване на спорове във връзка с двойното данъчно облагане в ЕС * (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Съвета относно механизми за разрешаване на спорове във връзка с двойното данъчно облагане в Европейския съюз [COM(2016)0686 - C8-0035/2017 - 2016/0338(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Michael Theurer (A8-0225/2017)

Michael Theurer представи доклада.

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията).

Изказаха се: Neena Gill, от името на групата S&D, Pirkko Ruohonen-Lerner, от името на групата ECR, Miguel Urbán Crespo, от името на групата GUE/NGL, и Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly и Notis Marias.

Изказаха се: Christos Stylianides и Michael Theurer.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.9 от протокола от 6.7.2017 г г.


20. Решение на Съда на ЕС от 16 май 2017 г. относно споразумението за свободна търговия ЕС–Сингапур (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000057/2017), зададен от Bernd Lange, Daniel Caspary и David Martin, от името на комисията INTA към Комисията: Решение на Съда на Европейския съюз от 16 май 2017 г. относно Споразумението за свободна търговия ЕС-Сингапур (2017/2739(RSP)) (B8-0323/2017)

Bernd Lange разви въпроса.

Christos Stylianides (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Christofer Fjellner, от името на групата PPE, David Martin, от името на групата S&D, Sander Loones, от името на групата ECR, Ramon Tremosa i Balcells, от името на групата ALDE, Anne-Marie Mineur, от името на групата GUE/NGL, Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, Seán Kelly и Karoline Graswander-Hainz.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Notis Marias.

Изказа се Christos Stylianides.

Разискването приключи.


21. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Проекти на делегирани актове, предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) №508/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на разпределението на средствата в рамките на прякото управление между целите на интегрираната морска политика и общата политика в областта на рибарството (C(2017)03881 - 2017/2743(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 14 юни 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

- Делегиран регламент на Комисията за замяна на приложения I, II, III и IV към Регламент (ЕО) №861/2007 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес (C(2017)03982 - 2017/2748(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 19 юни 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: JURI

- Делегиран регламент на Комисията за замяна на приложение I към Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на процедура за европейска заповед за плащане (C(2017)03984 - 2017/2747(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 19 юни 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: JURI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/242 за определяне на подробни правила относно функционирането на консултативните съвети в рамките на общата политика в областта на рибарството (C(2017)04238 - 2017/2749(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 23 юни 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за сътрудничеството и обмена на информация между компетентните органи във връзка с упражняването на правото на установяване и свободата на предоставяне на услуги от платежните институции (C(2017)04250 - 2017/2751(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 26 юни 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 540/2014 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с изискванията относно акустичната система за сигнализиране за превозно средство за целите на ЕС одобряване на типа на превозни средства (C(2017)04296 - 2017/2750(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 26 Юни 2017

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 151/2013 на Комисията от 19 декември 2012 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (C(2017)04408 - 2017/2759(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 29 юни 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON


22. Трансфер на бюджетни кредити

В съответствие с член 27, параграф 3 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да одобри трансфера на бюджетни кредити на Европейската комисия DEC 07/2017, DEC 08/2017, DEC 09/2017, DEC 10/2017 и DEC 11/2017 - Раздел III – Комисия.

В съответствие с член 27, параграф 3 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да одобри трансфера на бюджетни кредити на Комитета на регионите INF1/2017, INF 2/2017 и INF 3/2017.


23. Внесени документи

Внесени са следните документи от Съвета и Комисията

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 13/2017 - Раздел III - Комисия (N8-0032/2017 - C8-0194/2017 - 2017/2099(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 12/2017 - Раздел III - Комисия (N8-0033/2017 - C8-0198/2017 - 2017/2100(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити V/AB-03/A/17 - Европейска сметна палата (N8-0034/2017 - C8-0200/2017 - 2017/2102(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити V/AB-04/A/17 - Европейска сметна палата (N8-0035/2017 - C8-0201/2017 - 2017/2103(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити V/AB-05/C/17 - Европейска сметна палата (N8-0036/2017 - C8-0202/2017 - 2017/2104(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити V/AB-06/A/17 - Европейска сметна палата (N8-0037/2017 - C8-0203/2017 - 2017/2105(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити V/AB-07/C/17 - Европейска сметна палата (N8-0038/2017 - C8-0204/2017 - 2017/2106(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити V/AB-08/C/17 - Европейска сметна палата (N8-0039/2017 - C8-0205/2017 - 2017/2107(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити V/AB-09/C/17 - Европейска сметна палата (N8-0040/2017 - C8-0206/2017 - 2017/2108(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 14/2017 - Раздел III - Комисия (N8-0041/2017 - C8-0208/2017 - 2017/2110(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 15/2017 - Раздел III - Комисия (N8-0042/2017 - C8-0209/2017 - 2017/2111(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 16/2017 - Раздел III - Комисия (N8-0043/2017 - C8-0210/2017 - 2017/2112(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 17/2017 - Раздел III - Комисия (N8-0044/2017 - C8-0211/2017 - 2017/2113(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG


24. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 607.301/OJJE).


25. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 23.00 ч.

Klaus Welle

Rainer Wieland

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Али, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Бареков, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Курумбашев, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lalonde, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morvai, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Alliot-Marie, Bearder, Becker, Bours, Buzek, Cavada, Cofferati, Crowley, Dati, Eickhout, Keller Ska, Kirton-Darling, Lamassoure, La Via, Le Hyaric, Le Pen, Matera, Майдел, Morano, Morin-Chartier, Mosca, Muselier, Mussolini, Pittella, Proust, Punset, Tajani, Verhofstadt, Weber Manfred, Žitňanská

Правна информация - Политика за поверителност