Indeks 
Protokol
PDF 286kWORD 83k
Onsdag den 5. juli 2017 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 3.Udvikling af en ambitiøs EU-industristrategi som strategisk prioritet for vækst, beskæftigelse og innovation i Europa (indgivne beslutningsforslag)
 4.Forhandlinger før Parlamentets førstebehandling (godkendelse) (artikel 69c)
 5.Forberedelse af G20-topmødet den 7. og 8. juli 2017 (forhandling)
 6.Præsentation af det estiske formandskabs aktivitetsprogram (forhandling)
 7.Velkomstord
 8.Afstemningstid
  
8.1.Kigaliændringen af Montrealprotokollen om stoffer, der nedbryder ozon *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
8.2.Konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande angående reduktion af forsuring, eutrofiering og ozon ved jordoverfladen *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
8.3.Indgåelse af en aftale om politisk dialog og samarbejde mellem EU og Cuba (godkendelse) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
8.4.Indgåelse af en aftale om politisk dialog og samarbejde mellem EU og Cuba (beslutning) (afstemning)
  
8.5.Aftalememorandum mellem Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed og Eurojust * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
8.6.Strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser ***II (afstemning)
  
8.7.Unionens retlige rammer for toldovertrædelser og -sanktioner ***I (afstemning)
  
8.8.Øget forekomst af epidemier af hiv, tuberkulose og hepatitis C-virus (HCV) i Europa i Europa (afstemning)
  
8.9.Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2018 (afstemning)
  
8.10.Budget 2018 – Mandat for trepartsmødet (afstemning)
  
8.11.En EU-strategi for internationale kulturelle forbindelser (afstemning)
  
8.12.Henstilling til Rådet om den 72. samling i De Forenede Nationers Generalforsamling (afstemning)
  
8.13.Udvikling af en ambitiøs EU-industristrategi som strategisk prioritet for vækst, beskæftigelse og innovation i Europa (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 12.2016-rapporten om Tyrkiet (forhandling)
 13.Den europæiske fond for bæredygtig udvikling (EFSD) og oprettelse af en EFSD-garanti og en EFSD-garantifond ***I (forhandling)
 14.En europæisk indsats for bæredygtighed - Politisk Forum på Højt Niveau vedrørende Bæredygtig Udvikling (forhandling)
 15.Et enkelt hjemsted for Europa-Parlamentet (forhandling)
 16.Fremme af samhørighed og udvikling i regionerne i EU's yderste periferi (forhandling)
 17.Udvalgenes sammensætning
 18.De seneste skovbrande i Portugal og Spanien: EU's beredskabsinstrumenter og procedurer til forebyggelse og beskyttelse af civilbefolkningen (forhandling)
 19.Mekanismer til bilæggelse af tvister om dobbeltbeskatning i EU * (forhandling)
 20.Domstolens dom af 16. maj 2017 om frihandelsaftalen mellem EU og Singapore (forhandling)
 21.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 22.Bevillingsoverførsler
 23.Modtagne dokumenter
 24.Dagsorden for næste møde
 25.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Alexander Graf LAMBSDORFF
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.


2. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Følgende medlemmer eller politiske grupper havde fremsat anmodning om afholdelse af en sådan debat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 135, ledsaget af følgende beslutningsforslag:

I.   Sagerne vedrørende nobelprismodtageren Liu Xiaobo og Lee Ming-che (2017/2754(RSP))

—   Helga Trüpel, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Jordi Solé, Davor Škrlec og Bronis Ropė for Verts/ALE-Gruppen om sagerne vedrørende nobelprismodtageren Liu Xiaobo og Lee Ming (B8-0459/2017)

—   Elena Valenciano, Soraya Post og Jo Leinen for S&D-Gruppen om sagerne vedrørende nobelprismodtageren Liu Xiaobo og Lee Ming (B8-0460/2017)

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen og Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen om sagerne vedrørende nobelprismodtageren Liu Xiaobo og Lee Ming (B8-0461/2017)

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Hans-Olaf Henkel, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Anders Primdahl Vistisen, Urszula Krupa, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek og Monica Macovei for ECR-Gruppen om sagerne vedrørende nobelprismodtageren Liu Xiaobo og Lee Ming (B8-0462/2017)

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Brian Hayes, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Seán Kelly, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė og Željana Zovko for PPE-Gruppen om sagerne vedrørende nobelprismodtageren Liu Xiaobo og Lee Ming (B8-0463/2017).

II.   Eritrea, navnlig sagerne vedrørende Abune Antonios og Dawit Isaac (2017/2755(RSP))

—   Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Solé, Bart Staes, Igor Šoltes, Florent Marcellesi og Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen om Eritrea, navnlig sagerne vedrørende Abune Antonios og Dawit Isaac (B8-0464/2017)

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post og Jytte Guteland for S&D-Gruppen om Eritrea, navnlig sagerne vedrørende Abune Antonios og Dawit Isaac (B8-0466/2017)

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova og Valentinas Mazuronis for ALDE-Gruppen om Eritrea, navnlig sagerne vedrørende Abune Antonios og Dawit Isaac (B8-0467/2017)

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Urszula Krupa, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Branislav Škripek, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki og Monica Macovei for ECR-Gruppen om Eritrea, navnlig sagerne vedrørende Abune Antonios og Dawit Isaac (B8-0470/2017)

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou og Kostas Chrysogonos for GUE/NGL-Gruppen om situationen for menneskerettighederne i Eritrea, navnlig sagerne vedrørende Abune Antonios og Dawit Isaac (B8-0472/2017)

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Ramón Luis Valcárcel Siso, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Elisabetta Gardini, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Joachim Zeller, Maurice Ponga, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Brian Hayes, Seán Kelly, Anna Maria Corazza Bildt, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė og Željana Zovko for PPE-Gruppen om Eritrea, navnlig sagerne vedrørende Abune Antonios og Dawit Isaac (B8-0473/2017).

III.   Burundi (2017/2756(RSP))

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes og Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė og Jordi Solé for Verts/ALE-Gruppen om situationen i Burundi (B8-0465/2017)

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Branislav Škripek, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba og Monica Macovei for ECR-Gruppen om situationen i Burundi (B8-0468/2017)

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post og Maria Arena for S&D-Gruppen om Burundi (B8-0469/2017)

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova og Valentinas Mazuronis for ALDE-Gruppen om situationen i Burundi (B8-0471/2017)

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi og Rolandas Paksas for EFDD-Gruppen om Burundi (B8-0474/2017)

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou og Kostas Chrysogonos for GUE/NGL-Gruppen om situationen for menneskerettighederne i Burundi (B8-0475/2017)

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Ramón Luis Valcárcel Siso, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Brian Hayes, Maurice Ponga, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė og Željana Zovko for PPE-Gruppen om Burundi (B8-0476/2017).

Taletiden fordeltes i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 162.


3. Udvikling af en ambitiøs EU-industristrategi som strategisk prioritet for vækst, beskæftigelse og innovation i Europa (indgivne beslutningsforslag)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000047/2017) af Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica og Kathleen Van Brempt, for S&D-Gruppen, og Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek og Massimiliano Salini, for PPE-Gruppen, til Kommissionen: Opbygning af en ambitiøs industripolitisk EU-strategi som en strategisk prioritering til fremme af vækst, beskæftigelse og innovation i Europa (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017)

Forhandlingen fandt sted den15. juni 2017 (punkt 3 i protokollen af 15.6.2017).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—   Angelo Ciocca, Nicolas Bay, Jean-Luc Schaffhauser og Lorenzo Fontana for ENF, om opbygning af en ambitiøs industripolitisk EU-strategi som en strategisk prioritering til fremme af vækst, beskæftigelse og innovation i Europa (2017/2732(RSP)) (B8-0439/2017)

—   Massimiliano Salini, au nom du groupe PPE, om opbygning af en ambitiøs industripolitisk EU-strategi som en strategisk prioritering til fremme af vækst, beskæftigelse og innovation i Europa (2017/2732(RSP)) (B8-0440/2017)

—   Patrizia Toia, for S&D-Gruppen, om industripolitik (2017/2732(RSP)) (B8-0445/2017)

—   Reinhard Bütikofer, for Verts/ALE-Gruppen, om opbygning af en ambitiøs industripolitisk EU-strategi som en strategisk prioritering til fremme af vækst, beskæftigelse og innovation i Europa (2017/2732(RSP)) (B8-0446/2017)

—   Lieve Wierinck, for ALDE-Gruppen, om opbygning af en ambitiøs industripolitisk EU-strategi som en strategisk prioritering til fremme af vækst, beskæftigelse og innovation i Europa (2017/2732(RSP)) (B8-0447/2017)

—   Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Martina Anderson, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou og Takis Hadjigeorgiou, for GUE/NGL-Gruppen, om opbygning af en ambitiøs industripolitisk EU-strategi som en strategisk prioritering til fremme af vækst, beskæftigelse og innovation i Europa (2017/2732(RSP)) (B8-0448/2017)

—   Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski og Hans-Olaf Henkel, for ECR-Gruppen, om opbygning af en ambitiøs industripolitisk EU-strategi som en strategisk prioritering til fremme af vækst, beskæftigelse og innovation i Europa (2017/2732(RSP)) (B8-0449/2017).

Afstemning: punkt 8.13 i protokollen af 5.7.2017.


4. Forhandlinger før Parlamentets førstebehandling (godkendelse) (artikel 69c)

Formanden meddelte, at han ikke havde modtaget nogen anmodning fra et antal medlemmer eller en eller flere politiske grupper, der mindst nåede op på den middelhøje tærskel, vedrørende afgørelserne om at indlede interinstitutionelle forhandlinger som meddelt i protokollen fra mandag den 3. juli 2017 (punkt 9 i protokollen af 3.7.2017).

De kompetente udvalg havde således kunnet indlede forhandlinger efter udløbet af den i forretningsordenens artikel 69c, stk. 2, omhandlede frist .


5. Forberedelse af G20-topmødet den 7. og 8. juli 2017 (forhandling)

Redegørelser ved Det Europæiske Råd og Kommissionen: Forberedelse af G20-topmødet den 7. og 8. juli 2017 (2017/2762(RSP))

Matti Maasikas (formand for Rådet) og Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Angelika Niebler for PPE-Gruppen, Jeppe Kofod for S&D-Gruppen, Helga Stevens for ECR-Gruppen, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, Fabio De Masi for GUE/NGL-Gruppen, Yannick Jadot for Verts/ALE-Gruppen, Raymond Finch for EFDD-Gruppen, Marcel de Graaff for ENF-Gruppen, Hilde Vautmans om Marcel de Graaffs indlæg (formanden præciserede), Krisztina Morvai, løsgænger, Janusz Lewandowski, Bernd Lange, Anna Elżbieta Fotyga, Sven Giegold, Rolandas Paksas, Gerolf Annemans, Diane Dodds, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Bernd Lucke, Janice Atkinson, Diane James, Pilar del Castillo Vera, Pedro Silva Pereira, Elisabetta Gardini, Kathleen Van Brempt, Paulo Rangel, Othmar Karas, Dubravka Šuica, Gunnar Hökmark og Christofer Fjellner.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ana Gomes, Henna Virkkunen, Notis Marias, Juan Fernando López Aguilar og Georgios Epitideios.

Talere: Frans Timmermans og Matti Maasikas.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet udsat i nogle minutter)

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand


6. Præsentation af det estiske formandskabs aktivitetsprogram (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Præsentation af det estiske formandskabs aktivitetsprogram (2017/2659(RSP))

Jüri Ratas (formand for Rådet) og Andrus Ansip (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Tunne Kelam for PPE-Gruppen, Marju Lauristin for S&D-Gruppen, Roberts Zīle for ECR-Gruppen, Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen, Dimitrios Papadimoulis for GUE/NGL-Gruppen, Josep-Maria Terricabras for Verts/ALE-Gruppen, Rosa D'Amato for EFDD-Gruppen, Matteo Salvini for ENF-Gruppen, Ildikó Gáll-Pelcz, Maria João Rodrigues, Anneleen Van Bossuyt, Yana Toom, Liadh Ní Riada, Bronis Ropė, Petr Mach, Nicolas Bay, Michaela Šojdrová, Victor Boştinaru, Evžen Tošenovský, Kaja Kallas, Paloma López Bermejo, Krišjānis Kariņš, Josef Weidenholzer, Urmas Paet, Javi López og Nicola Danti.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Andrzej Grzyb, Maria Grapini, Luke Ming Flanagan og Krisztina Morvai.

Talere: Andrus Ansip og Jüri Ratas.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


FORSÆDE: Ildikó GÁLL-PELCZ
næstformand

Indlæg af Pavel Telička, der gjorde opmærksom på, at der i tilhørerlogen sad et medlem af den cubanske opposition.

7. Velkomstord

Formanden bød på Parlamentets vegne velkommen til en delegation fra det japanske parlament, under ledelse af Masazumi Gotoda, som havde taget plads i den officielle loge.

°
° ° °

Indlæg af Bruno Gollnisch.


8. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


8.1. Kigaliændringen af Montrealprotokollen om stoffer, der nedbryder ozon *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Kigaliændringen af Montrealprotokollen om stoffer, der nedbryder ozonlaget [07725/2017 - C8-0157/2017 - 2017/0016(NLE)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Kateřina Konečná (A8-0237/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0294)

Parlamentet godkendte indgåelsen af Kigaliændringen af Montrealprotokollen.


8.2. Konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande angående reduktion af forsuring, eutrofiering og ozon ved jordoverfladen *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om godkendelse på Den Europæiske Unions vegne af en ændring til 1999-protokollen til konventionen af 1979 om grænseoverskridende luftforurening over store afstande angående reduktion af forsuring, eutrofiering og ozon ved jordoverfladen [07524/2017 - C8-0143/2017 - 2013/0448(NLE)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Adina-Ioana Vălean (A8-0241/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0295)

Parlamentet godkendte at acceptere ændringen til protokollen.


8.3. Indgåelse af en aftale om politisk dialog og samarbejde mellem EU og Cuba (godkendelse) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af en aftale om politisk dialog og samarbejde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Cuba på den anden side [12502/2016 - C8-0517/2016 - 2016/0298(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Elena Valenciano (A8-0232/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0296)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.

Indlæg

Elena Valenciano (ordfører), inden afstemningen.


8.4. Indgåelse af en aftale om politisk dialog og samarbejde mellem EU og Cuba (beslutning) (afstemning)

Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af en aftale om politisk dialog og samarbejde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Cuba på den anden side [2017/2036(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Elena Valenciano (A8-0233/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0297)


8.5. Aftalememorandum mellem Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed og Eurojust * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om udkastet til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse af Eurojusts indgåelse af aftalememorandummet mellem det europæiske agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed og Eurojust [07536/2017 - C8-0136/2017 - 2017/0804(CNS)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Claude Moraes (A8-0215/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0298)


8.6. Strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser [06182/1/2017 - C8-0150/2017 - 2012/0193(COD)] - Budgetkontroludvalget - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordførere: Ingeborg Gräßle og Juan Fernando López Aguilar (A8-0230/2017)

(Flertal af Parlamentets medlemmer påkrævet for at forkaste Rådets holdning)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

RÅDETS HOLDNING

Erklæret godkendt (P8_TA(2017)0299)

Indlæg

Juan Fernando López Aguilar (ordfører), inden afstemningen.


8.7. Unionens retlige rammer for toldovertrædelser og -sanktioner ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om Unionens retlige rammer for toldovertrædelser og -sanktioner [COM(2013)0884 - C7-0461/2013 - 2013/0432(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Kaja Kallas (A8-0239/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

Forhandlingen fandt sted den 24. oktober 2016 (punkt 14 i protokollen af 24.10.2016).

Afstemningen var blevet udsat ved mødet den 25. oktober 2016 (punkt 5.10 i protokollen af 25.10.2016).

AFSLUTNING AF FØRSTEBEHANDLINGEN (forretningsordenens artikel 59, stk. 4, afsnit 4)

Godkendt uden afstemning (P8_TA(2017)0300)


8.8. Øget forekomst af epidemier af hiv, tuberkulose og hepatitis C-virus (HCV) i Europa i Europa (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0436/2017 (2017/2576(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0301)


8.9. Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2018 (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0434/2017, B8-0435/2017, B8-0450/2017, B8-0451/2017, B8-0454/2017, B8-0455/2017 og B8-0456/2017 (2017/2699(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0434/2017

(erstatter B8-0434/2017, B8-0435/2017 og B8-0450/2017):

stillet af:

—   József Szájer for PPE-Gruppen;

—   Anthea McIntyre for ECR-Gruppen;

—   Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen.

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING B8-0434/2017

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING B8-0435/2017

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING B8-0450/2017

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING B8-0451/2017

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING B8-0454/2017

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING B8-0455/2017

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING B8-0456/2017

Forkastet

Indlæg

James Nicholson om den engelske formulering af ændringsforslag 19 og 20.


8.10. Budget 2018 – Mandat for trepartsmødet (afstemning)

Betænkning om mandatet for trepartsmødet om budgetforslaget for 2018 [2017/2043(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Siegfried Mureşan (A8-0249/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0302)


8.11. En EU-strategi for internationale kulturelle forbindelser (afstemning)

Betænkning om en EU-strategi for internationale kulturelle forbindelser [2016/2240(INI)] - Udenrigsudvalget - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordførere: Elmar Brok og Silvia Costa (A8-0220/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0303)


8.12. Henstilling til Rådet om den 72. samling i De Forenede Nationers Generalforsamling (afstemning)

Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om den 72. samling i De Forenede Nationers Generalforsamling [2017/2041(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Andrey Kovatchev (A8-0216/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0304)

Indlæg

Takis Hadjigeorgiou havde stillet et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 1, som var blevet godtaget.

Andrey Kovatchev (ordfører) der talte for det mundtlige ændringsforslag.


8.13. Udvikling af en ambitiøs EU-industristrategi som strategisk prioritet for vækst, beskæftigelse og innovation i Europa (afstemning)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000047/2017) af Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica og Kathleen Van Brempt, for S&D-Gruppen, og Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek og Massimiliano Salini, for PPE-Gruppen, til Kommissionen: Opbygning af en ambitiøs industripolitisk EU-strategi som en strategisk prioritering til fremme af vækst, beskæftigelse og innovation i Europa (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017)

Forhandlingen fandt sted den15. juni 2017 (punkt 3 i protokollen af 15.6.2017).

Der var blevet givet meddelelse om beslutningsforslag den 5. juli 2017 (punkt 3 i protokollen af 5.7.2017).

Forslag til beslutning B8-0439/2017, B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017, B8-0448/2017 og B8-0449/2017 (2017/2732(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0440/2017

(erstatter B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017 og B8-0449/2017):

stillet af:

—   Massimiliano Salini, for PPE-Gruppen

—   Patrizia Toia, Martina Werner og Dan Nica, for S&D-Gruppen

—   Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski og Hans-Olaf Henkel, for ECR-Gruppen

—   Lieve Wierinck, for ALDE-Gruppen

—   Reinhard Bütikofer, for Verts/ALE-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2017)0305)

(Forslag til beslutning B8-0439/2017 og B8-0448/2017 bortfaldt).


9. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Elena Valenciano - A8-0232/2017
José Inácio Faria, Jiří Pospíšil og Daniel Hannan

Betænkning: Elena Valenciano - A8-0233/2017
Eleonora Forenza for GUE/NGL-Gruppen, Ángela Vallina, Tomáš Zdechovský og Marek Jurek

Betænkning: Ingeborg Gräßle og Juan Fernando López Aguilar - A8-0230/2017
Tibor Szanyi, Michaela Šojdrová, Ivana Maletić, Branislav Škripek og Maria Grapini

Betænkning: Kaja Kallas - A8-0239/2016
Maria Grapini

Forslag til beslutning om EU's indsats mod hiv/aids, tuberkulose og hepatitis C (2017/2576(RSP)) (B8-0436/2017)
José Inácio Faria, Bolesław G. Piecha, Tibor Szanyi, Krisztina Morvai, Urszula Krupa, Maria Grapini og Monika Smolková

Forslag til beslutning om Kommissionens arbejdsprogram for 2018 (2017/2699(RSP)) (RC-B8-0434/2017)
Ramón Jáuregui Atondo, Krisztina Morvai, Ivana Maletić og Monika Smolková

Betænkning: Siegfried Mureşan - A8-0249/2017
Tibor Szanyi og Bogdan Andrzej Zdrojewski

Betænkning: Elmar Brok og Silvia Costa - A8-0220/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ilhan Kyuchyuk, Marek Jurek og Csaba Sógor

Betænkning: Andrey Kovatchev - A8-0216/2017
Paloma López Bermejo, Krisztina Morvai og Branislav Škripek

Forslag til beslutning udvikling af en ambitiøs EU-industristrategi som strategisk prioritet for vækst, beskæftigelse og innovation i Europa (2017/2732(RSP)) (RC-B8-0440/2017)
Andrejs Mamikins og Ivana Maletić.


10. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 14.05 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

11. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.

°
° ° °

I overensstemmelse med formandens meddelelse mandag den 3. juli 2017 i forbindelse med genoptagelsen af sessionen ville de medlemmer, der var fraværende fra mødet i dag, onsdag den 5. juli 2017, grundet deres deltagelse i bisættelsen af Simone Veil i Paris, blive betragtet som ”fritaget” (punkt 2 i protokollen af 3.7.2017).


12. 2016-rapporten om Tyrkiet (forhandling)

Betænkning om Kommissionens 2016-rapport om Tyrkiet [2016/2308(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Kati Piri (A8-0234/2017)

Kati Piri forelagde betænkningen.

Talere: Matti Maasikas (formand for Rådet) og Johannes Hahn (medlem af Kommissionen).

Talere: Renate Sommer for PPE-Gruppen, Victor Boştinaru for S&D-Gruppen, Beatrix von Storch, om afviklingen af forhandlingen, Bas Belder for ECR-Gruppen, Alexander Graf Lambsdorff for ALDE-Gruppen, Takis Hadjigeorgiou for GUE/NGL-Gruppen, Bodil Valero for Verts/ALE-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Edouard Ferrand for ENF-Gruppen, Georgios Epitideios, løsgænger, Manolis Kefalogiannis, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra James Carver, Marietje Schaake, Kostas Chrysogonos, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Jordi Solé, James Carver, Mario Borghezio, Sotirios Zarianopoulos, Esther de Lange, Nikos Androulakis, Anders Primdahl Vistisen, Nedzhmi Ali, Rebecca Harms, Beatrix von Storch og Georg Mayer.

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Talere: Udo Voigt, Lars Adaktusson, Demetris Papadakis, Eleni Theocharous, Marie-Christine Arnautu, Eleftherios Synadinos, Željana Zovko, Javi López, Angel Dzhambazki, Lefteris Christoforou, Ana Gomes, Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Eugen Freund, Bernd Lucke, Miltiadis Kyrkos, Mark Demesmaeker, Marju Lauristin og Notis Marias.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Branislav Škripek, Neoklis Sylikiotis, Igor Šoltes, Lampros Fountoulis, José Inácio Faria, Costas Mavrides, Csaba Sógor, Julie Ward, Sofia Sakorafa og Pier Antonio Panzeri.

Talere: Johannes Hahn, Matti Maasikas og Kati Piri.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.1 i protokollen af 6.7.2017.


13. Den europæiske fond for bæredygtig udvikling (EFSD) og oprettelse af en EFSD-garanti og en EFSD-garantifond ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling (EFSD) og om oprettelse af en EFSD-garanti og en EFSD-garantifond [COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD)] - Udenrigsudvalget - Udviklingsudvalget - Budgetudvalget. Ordførere: Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică og Eider Gardiazabal Rubial (A8-0170/2017)

Eduard Kukan og Doru-Claudian Frunzulică forelagde betænkningen

FORSÆDE: Pavel TELIČKA
næstformand

Eider Gardiazabal Rubial forelagde betænkningen.

Indlæg af Neven Mimica (medlem af Kommissionen)

Talere: Paul Rübig for PPE-Gruppen, Linda McAvan for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Anneli Jäätteenmäki for ALDE-Gruppen, Xabier Benito Ziluaga for GUE/NGL-Gruppen, Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen, Raymond Finch for EFDD-Gruppen, Maurice Ponga, Soraya Post, Jean Arthuis, José Manuel Fernandes, Daniele Viotti, Nedzhmi Ali, Elly Schlein, Arne Lietz og Enrique Guerrero Salom.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Franc Bogovič, Laima Liucija Andrikienė, Claude Turmes, Eleftherios Synadinos og Nicola Caputo.

Talere: Neven Mimica, Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică og Eider Gardiazabal Rubial.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.6 i protokollen af 6.7.2017.


14. En europæisk indsats for bæredygtighed - Politisk Forum på Højt Niveau vedrørende Bæredygtig Udvikling (forhandling)

Betænkning om en europæisk indsats for bæredygtighed [2017/2009(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Seb Dance (A8-0239/2017)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Politisk Forum på Højt Niveau vedrørende Bæredygtig Udvikling (2017/2715(RSP))

Seb Dance forelagde betænkningen.

Matti Maasikas (formand for Rådet) afgav redegørelsen.

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

Karmenu Vella (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Liadh Ní Riada (ordfører for udtalelse fra CULT), Ulrike Müller (ordfører for udtalelse fra AGRI), Elly Schlein (ordfører for udtalelse fra DEVE), José Inácio Faria for PPE-Gruppen, Miriam Dalli for S&D-Gruppen, Jadwiga Wiśniewska for ECR-Gruppen, Stefan Eck for GUE/NGL-Gruppen, Benedek Jávor for Verts/ALE-Gruppen, Eleonora Evi for EFDD-Gruppen, Peter Liese, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Eleonora Evi, Florian Philippot for ENF-Gruppen, Linda McAvan, Lola Sánchez Caldentey, Davor Škrlec, Andrzej Grzyb, Arne Lietz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Francesc Gambús, Christel Schaldemose, Annie Schreijer-Pierik, Soledad Cabezón Ruiz, György Hölvényi, Julie Ward, Adam Szejnfeld, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo, Notis Marias, Gesine Meissner, João Ferreira og Olga Sehnalová.

Talere: Karmenu Vella, Matti Maasikas og Seb Dance.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: 6. juli 2017.


15. Et enkelt hjemsted for Europa-Parlamentet (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Et enkelt hjemsted for Europa-Parlamentet (2017/2757(RSP))

Matti Maasikas (formand for Rådet) og Karmenu Vella (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Anne Sander for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ashley Fox, Jérôme Lavrilleux, om afviklingen af forhandlingen (formanden præciserede), Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Peter Liese, Seán Kelly, om afviklingen af forhandlingen (formanden præciserede), Ashley Fox for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jérôme Lavrilleux, Frédérique Ries for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Anne Sander, og Rina Ronja Kari for GUE/NGL-Gruppen.

FORSÆDE: Dimitrios PAPADIMOULIS
næstformand

Talere: Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Roger Helmer for EFDD-Gruppen, Jean-Luc Schaffhauser for ENF-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Stanislav Polčák, Aymeric Chauprade, løsgænger, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Beatriz Becerra Basterrechea, Peter Liese, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Jérôme Lavrilleux og Françoise Grossetête, Joachim Starbatty, om afviklingen af forhandlingen, Josef Weidenholzer, Morten Messerschmidt, Nathalie Griesbeck, Bart Staes, Marco Valli, Diane James, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Brando Benifei, Hans-Olaf Henkel, Stanislav Polčák, Joachim Starbatty, Francesc Gambús, Ruža Tomašić, Anna Maria Corazza Bildt, Esther de Lange og Jérôme Lavrilleux.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Anna Záborská, Nicola Caputo, Notis Marias, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Anneli Jäätteenmäki, José Inácio Faria og Indrek Tarand.

Talere: Karmenu Vella.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


16. Fremme af samhørighed og udvikling i regionerne i EU's yderste periferi (forhandling)

Betænkning om fremme af samhørighed og udvikling i regionerne i EU's yderste periferi: anvendelse af artikel 349 i TEUF [2016/2250(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Younous Omarjee (A8-0226/2017)

Younous Omarjee forelagde betænkningen.

Indlæg af Christos Stylianides (medlem af Kommissionen).

Talere: Ricardo Serrão Santos (ordfører for udtalelse fra AGRI), Maurice Ponga for PPE-Gruppen, Louis-Joseph Manscour for S&D-Gruppen, Sławomir Kłosowski for ECR-Gruppen, Matthijs van Miltenburg for ALDE-Gruppen, Ángela Vallina for GUE/NGL-Gruppen, Monika Vana for Verts/ALE-Gruppen, Rosa D'Amato for EFDD-Gruppen, Gabriel Mato, Liliana Rodrigues, Sofia Ribeiro, Juan Fernando López Aguilar og Daniel Buda.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Stanislav Polčák og Ruža Tomašić.

Indlæg af Christos Stylianides.

FORSÆDE: Evelyne GEBHARDT
næstformand

Indlæg af Younous Omarjee.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.11 i protokollen af 6.7.2017.


17. Udvalgenes sammensætning

Formanden havde fra PPE modtaget følgende anmodning om udnævnelse:

ITRE: Sven Schulze i stedet for Herbert Reul

Denne udnævnelse ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


18. De seneste skovbrande i Portugal og Spanien: EU's beredskabsinstrumenter og procedurer til forebyggelse og beskyttelse af civilbefolkningen (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: De seneste skovbrande i Portugal og Spanien: EU's beredskabsinstrumenter og procedurer til forebyggelse og beskyttelse af civilbefolkningen (2017/2753(RSP))

Christos Stylianides (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Fernando Ruas for PPE-Gruppen, Carlos Zorrinho for S&D-Gruppen, António Marinho e Pinto for ALDE-Gruppen, João Ferreira for GUE/NGL-Gruppen, Florent Marcellesi for Verts/ALE-Gruppen, Ramón Luis Valcárcel Siso, Soledad Cabezón Ruiz, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marisa Matias, Lambert van Nistelrooij, Liliana Rodrigues, Estefanía Torres Martínez, Elisabetta Gardini, Nuno Melo, Francesc Gambús, José Manuel Fernandes og José Inácio Faria.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Georgios Epitideios, Sofia Ribeiro og Ana Gomes.

Indlæg af Christos Stylianides.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


19. Mekanismer til bilæggelse af tvister om dobbeltbeskatning i EU * (forhandling)

Betænkning om forslag til Rådets direktiv om mekanismer til bilæggelse af tvister om dobbeltbeskatning i Den Europæiske Union [COM(2016)0686 - C8-0035/2017 - 2016/0338(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Michael Theurer (A8-0225/2017)

Michael Theurer forelagde betænkningen.

Indlæg af Christos Stylianides (medlem af Kommissionen).

Talere: Neena Gill for S&D-Gruppen, Pirkko Ruohonen-Lerner for ECR-Gruppen, Miguel Urbán Crespo for GUE/NGL-Gruppen, og Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly og Notis Marias.

Talere: Christos Stylianides og Michael Theurer.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.9 i protokollen af 6.7.2017.


20. Domstolens dom af 16. maj 2017 om frihandelsaftalen mellem EU og Singapore (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000057/2017) af Bernd Lange, Daniel Caspary og David Martin for INTA til Kommissionen: Domstolens dom af 16. maj 2017 om frihandelsaftalen mellem EU og Singapore (2017/2739(RSP)) (B8-0323/2017)

Bernd Lange begrundede spørgsmålet.

Christos Stylianides (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Christofer Fjellner for PPE-Gruppen, David Martin for S&D-Gruppen, Sander Loones for ECR-Gruppen, Ramon Tremosa i Balcells for ALDE-Gruppen, Anne-Marie Mineur for GUE/NGL-Gruppen, Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen, Seán Kelly og Karoline Graswander-Hainz.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias.

Indlæg af Christos Stylianides.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


21. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Udkast til delegerede retsakter modtaget af Parlamentet:

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 for så vidt angår fordelingen af direkte forvaltede midler blandt målene for den integrerede havpolitik og den fælles fiskeripolitik (C(2017)03881 - 2017/2743(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 14. juni 2017

henvist til kor. udv. PECH

- Kommissionens delegerede forordning om erstatning af bilag I, II, III og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 861/2007 om indførelse af en europæisk småkravsprocedure (C(2017)03982 - 2017/2748(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 19. juni 2017

henvist til kor. udv. JURI

- Kommissionens delegerede forordning (EU) .../... om erstatning af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.1896/2006 om indførelse af en europæisk betalingspåkravsprocedure (C(2017)03984 - 2017/2747(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 19. juni 2017

henvist til kor. udv. JURI

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/242 om detaljerede regler for arbejdet i de rådgivende råd, der oprettes inden for rammerne af den fælles fiskeripolitik (C(2017)04238 - 2017/2749(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 23. juni 2017

henvist til kor. udv. PECH

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende samarbejde og udvekslingen af oplysninger mellem kompetente myndigheder i forbindelse med betalingsinstitutters udøvelse af etableringsretten og den frie udveksling af tjenesteydelser (C(2017)04250 - 2017/2751(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 26. juni 2017

henvist til kor. udv. ECON

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.540/2014 for så vidt angår krav til EU-typegodkendelse af akustiske køretøjsvarslingssystemer (AVAS) (C(2017)04296 - 2017/2750(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 26. juni 2017

henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 151/2013 af 19. december 2012 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 (C(2017)04408 - 2017/2759(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 29. juni 2017

henvist til kor. udv. ECON.


22. Bevillingsoverførsler

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 27, stk. 3, i finansforordningen besluttet at godkende Kommisisonens forslag til bevillingsoverførsler DEC 07/2017, DEC 08/2017, DEC 09/2017, DEC 10/2017 og DEC 11/2017 - Sektion III – Kommissionen.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 27 i finansforordningen besluttet at godkende Regionsudvalgets forslag til bevillingsoverførsler INF1/2017, INF 2/2017 og INF 3/2017.


23. Modtagne dokumenter

Formanden havde fra Rådet og Kommissionen modtaget følgende dokumenter:

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 13/2017 - Sektion III - Kommissionen (N8-0032/2017 - C8-0194/2017 - 2017/2099(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 12/2017 - Sektion III - Kommissionen (N8-0033/2017 - C8-0198/2017 - 2017/2100(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel V/AB-03/A/17 – Revisionsretten (N8-0034/2017 - C8-0200/2017 - 2017/2102(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel V/AB-04/A/17 – Revisionsretten (N8-0035/2017 - C8-0201/2017 - 2017/2103(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel V/AB-05/C/17 – Revisionsretten (N8-0036/2017 - C8-0202/2017 - 2017/2104(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel V/AB-06/A/17 – Revisionsretten (N8-0037/2017 - C8-0203/2017 - 2017/2105(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel V/AB-07/C/17 – Revisionsretten (N8-0038/2017 - C8-0204/2017 - 2017/2106(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel V/AB-08/C/17 – Revisionsretten (N8-0039/2017 - C8-0205/2017 - 2017/2107(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel V/AB-09/C/17 – Revisionsretten (N8-0040/2017 - C8-0206/2017 - 2017/2108(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 14/2017 - Sektion III - Kommissionen (N8-0041/2017 - C8-0208/2017 - 2017/2110(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 15/2017 - Sektion III - Kommissionen (N8-0042/2017 - C8-0209/2017 - 2017/2111(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 16/2017 - Sektion III - Kommissionen (N8-0043/2017 - C8-0210/2017 - 2017/2112(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 17/2017 - Sektion III - Kommissionen (N8-0044/2017 - C8-0211/2017 - 2017/2113(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG


24. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 607.301/OJJE).


25. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.00.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morvai, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Alliot-Marie, Bearder, Becker, Bours, Buzek, Cavada, Cofferati, Crowley, Dati, Eickhout, Keller Ska, Kirton-Darling, Lamassoure, La Via, Le Hyaric, Le Pen, Matera, Maydell, Morano, Morin-Chartier, Mosca, Muselier, Mussolini, Pittella, Proust, Punset, Tajani, Verhofstadt, Weber Manfred, Žitňanská

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik