Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 321kWORD 91k
Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Η ανάπτυξη μιας φιλόδοξης βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ ως στρατηγική προτεραιότητα για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την καινοτομία στην Ευρώπη (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 4.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (έγκριση) (Άρθρο 69γ του Κανονισμού)
 5.Προετοιμασία της διάσκεψης κορυφής της G20 της 7ης και 8ης Ιουλίου 2017 (συζήτηση)
 6.Παρουσίαση του προγράμματος δραστηριοτήτων της εσθονικής Προεδρίας του Συμβουλίου (συζήτηση)
 7.Υποδοχή
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  
8.1.Συμφωνία για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, που εγκρίθηκε στο Κιγκάλι *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.2.Σύμβαση για τη διαμεθοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση, για τη μείωση της οξίνισης, του ευτροφισμού και του όζοντος σε επίπεδο εδάφους *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.3.Σύναψη της συμφωνίας πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας ΕΕ-Κούβας (Έγκριση) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.4.Σύναψη της συμφωνίας πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας ΕΕ-Κούβας (Ψήφισμα) (ψηφοφορία)
  
8.5.Μνημόνιο κατανόησης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης και της Eurojust * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.6.Καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης ***II (ψηφοφορία)
  
8.7.Ενωσιακό νομικό πλαίσιο για τις τελωνειακές παραβάσεις και τις σχετικές κυρώσεις ***I (ψηφοφορία)
  
8.8.HIV/AIDS, φυματίωση και ηπατίτιδα C παρουσιάζουν έξαρση στην Ευρώπη (ψηφοφορία)
  
8.9.Προετοιμασία του Προγράμματος Εργασίας της Επιτροπής για το 2018 (ψηφοφορία)
  
8.10.Προϋπολογισμός 2018 - Εντολή για τον τριμερή διάλογο (ψηφοφορία)
  
8.11.Προς μια στρατηγική της ΕΕ για διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις (ψηφοφορία)
  
8.12.Σύσταση προς το Συμβούλιο σχετικά με την 72η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (ψηφοφορία)
  
8.13.Η ανάπτυξη μιας φιλόδοξης βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ ως στρατηγική προτεραιότητα για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την καινοτομία στην Ευρώπη (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 12.Έκθεση του 2016 για την Τουρκία (συζήτηση)
 13.Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ) και σύσταση της Εγγύησης του ΕΤΒΑ και του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ ***I (συζήτηση)
 14.Δράση της ΕΕ για τη βιωσιμότητα - Πολιτικό φόρουμ υψηλού επιπέδου για τη βιώσιμη ανάπτυξη (συζήτηση)
 15.Ενιαία έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (συζήτηση)
 16.Προώθηση της συνοχής και της ανάπτυξης στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης (συζήτηση)
 17.Σύνθεση των επιτροπών
 18.Πρόσφατες δασικές πυρκαγιές στην Πορτογαλία και την Ισπανία: ενωσιακά μέσα αντιμετώπισης κρίσεων και διαδικασίες για την πρόληψη και την πολιτική προστασία (συζήτηση)
 19.Μηχανισμοί επίλυσης διαφορών διπλής φορολογίας στην ΕΕ * (συζήτηση)
 20.Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 16ης Μαΐου 2017, σχετικά με τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών ΕΕ-Σινγκαπούρης (συζήτηση)
 21.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 22.Μεταφορές πιστώσεων
 23.Κατάθεση εγγράφων
 24.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 25.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alexander Graf LAMBSDORFF
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00.


2. Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Οι εξής βουλευτές ή πολιτικές ομάδες υποβάλλουν αιτήματα όσον αφορά τη διοργάνωση σχετικής συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

I.   Οι περιπτώσεις του βραβευθέντα με το βραβείο Νόμπελ Liu Xiaobo και του Lee Ming-che (2017/2754(RSP))

—   Helga Trüpel, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Jordi Solé, Davor Škrlec και Bronis Ropė, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τις περιπτώσεις του βραβευθέντα με το βραβείο Νόμπελ Liu Xiaobo και του Lee Ming-che (B8-0459/2017

—   Elena Valenciano, Soraya Post και Jo Leinen, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τις περιπτώσεις του βραβευθέντα με το βραβείο Νόμπελ Liu Xiaobo και του Lee Ming-che (B8-0460/2017

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τις περιπτώσεις του βραβευθέντα με το βραβείο Νόμπελ Liu Xiaobo και του Lee Ming-che (B8-0461/2017

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Hans-Olaf Henkel, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Anders Primdahl Vistisen, Urszula Krupa, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek και Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τις περιπτώσεις του βραβευθέντα με το βραβείο Νόμπελ Liu Xiaobo και του Lee Ming-che (B8-0462/2017

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Brian Hayes, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Λευτέρης Χριστοφόρου, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Seán Kelly, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė και Željana Zovko, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τις περιπτώσεις του βραβευθέντα με το βραβείο Νόμπελ Liu Xiaobo και του Lee Ming-che (B8-0463/2017).

II.   Ερυθραία και ιδίως οι περιπτώσεις των Abune Antonios και Dawit Isaac (2017/2755(RSP))

—   Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Solé, Bart Staes, Igor Šoltes, Florent Marcellesi και Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την Ερυθραία και ιδίως τις περιπτώσεις των Abune Antonios και Dawit Isaak (B8-0464/2017

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post και Jytte Guteland, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την Ερυθραία και ιδίως τις περιπτώσεις των Abune Antonios και Dawit Isaak (B8-0466/2017

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova και Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την Ερυθραία και ιδίως τις περιπτώσεις των Abune Antonios και Dawit Isaak (B8-0467/2017

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Urszula Krupa, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Νότης Μαριάς, Branislav Škripek, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki και Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την Ερυθραία και ιδίως τις περιπτώσεις των Abune Antonios και Dawit Isaak (B8-0470/2017

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου και Κώστας Χρυσόγονος, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ερυθραία και ιδίως τις περιπτώσεις των Abune Antonios και Dawit Isaak (B8-0472/2017

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Ramón Luis Valcárcel Siso, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Elisabetta Gardini, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Joachim Zeller, Maurice Ponga, Eduard Kukan, Λευτέρης Χριστοφόρου, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Brian Hayes, Seán Kelly, Anna Maria Corazza Bildt, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė και Željana Zovko, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την Ερυθραία και ιδίως τις περιπτώσεις των Abune Antonios και Dawit Isaak (B8-0473/2017).

III.   Μπουρούντι (2017/2756(RSP))

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes και Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė και Jordi Solé, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι (B8-0465/2017

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho, Valdemar Tomaševski, Νότης Μαριάς, Branislav Škripek, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba και Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι (B8-0468/2017

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post και Maria Arena, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με το Μπουρούντι (B8-0469/2017

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova και Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι (B8-0471/2017

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με το Μπουρούντι (B8-0474/2017

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου και Κώστας Χρυσόγονος, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπουρούντι (B8-0475/2017

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Ramón Luis Valcárcel Siso, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Brian Hayes, Maurice Ponga, Eduard Kukan, Λευτέρης Χριστοφόρου, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė και Željana Zovko, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με το Μπουρούντι (B8-0476/2017).

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 162 του Κανονισμού.


3. Η ανάπτυξη μιας φιλόδοξης βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ ως στρατηγική προτεραιότητα για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την καινοτομία στην Ευρώπη (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000047/2017) που κατέθεσαν οι Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica και Kathleen Van Brempt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek και Massimiliano Salini, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, προς την Επιτροπή: Η ανάπτυξη μιας φιλόδοξης βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ ως στρατηγική προτεραιότητα για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την καινοτομία στην Ευρώπη (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017)

Η συζήτηση διεξήχθη στις15 Ιουνίου 2017 (σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.6.2017).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Angelo Ciocca, Nicolas Bay, Jean-Luc Schaffhauser και Lorenzo Fontana εξ ονόματος της Ομάδας ENF, σχετικά με την ανάπτυξη μιας φιλόδοξης βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ ως στρατηγικής προτεραιότητας για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την καινοτομία στην Ευρώπη (2017/2732(RSP)) (B8-0439/2017

—   Massimiliano Salini, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την ανάπτυξη μιας φιλόδοξης βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ ως στρατηγική προτεραιότητα για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την καινοτομία στην Ευρώπη (2017/2732(RSP)) (B8-0440/2017

—   Patrizia Toia, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τη βιομηχανική πολιτική (2017/2732(RSP)) (B8-0445/2017

—   Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την ανάπτυξη μιας φιλόδοξης βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ ως στρατηγική προτεραιότητα για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την καινοτομία στην Ευρώπη (2017/2732(RSP)) (B8-0446/2017

—   Lieve Wierinck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την ανάπτυξη μιας φιλόδοξης βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ ως στρατηγική προτεραιότητα για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την καινοτομία στην Ευρώπη (2017/2732(RSP)) (B8-0447/2017

—   Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Νεοκλής Συλικιώτης, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Martina Anderson, Marisa Matias, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου και Τάκης Χατζηγεωργίου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την ανάπτυξη μιας φιλόδοξης βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ ως στρατηγική προτεραιότητα για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την καινοτομία στην Ευρώπη (2017/2732(RSP)) (B8-0448/2017

—   Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski και Hans-Olaf Henkel, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την ανάπτυξη μιας φιλόδοξης βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ ως στρατηγική προτεραιότητα για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την καινοτομία στην Ευρώπη (2017/2732(RSP)) (B8-0449/2017).

Ψηφοφορία: σημείο 8.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.7.2017.


4. Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (έγκριση) (Άρθρο 69γ του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι δεν έλαβε αίτημα εκ μέρους αριθμού βουλευτών ή μίας ή περισσότερων πολιτικών ομάδων που συμπληρώνουν τουλάχιστον το μέσο ελάχιστο όριο, σχετικά με τις αποφάσεις για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων που ανακοινώθηκαν στα Συνοπτικά Πρακτικά της Δευτέρας, 3 Ιουλίου 2017 (σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.7.2017).

Οι αρμόδιες επιτροπές μπόρεσαν, επομένως, να ξεκινήσουν τις διαπραγματεύσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 69γ, παράγραφος 2, του Κανονισμού.


5. Προετοιμασία της διάσκεψης κορυφής της G20 της 7ης και 8ης Ιουλίου 2017 (συζήτηση)

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής Προετοιμασία της διάσκεψης κορυφής της G20 της 7ης και 8ης Ιουλίου 2017 (2017/2762(RSP))

Οι Matti Maasikas (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Angelika Niebler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jeppe Kofod, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Helga Stevens, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Fabio De Masi, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Yannick Jadot, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Raymond Finch, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marcel de Graaff, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Hilde Vautmans σχετικά με την παρέμβαση του Marcel de Graaff (ο Πρόεδρος παρέχει διευκρινίσεις), Krisztina Morvai, μη εγγεγραμμένη, Janusz Lewandowski, Bernd Lange, Anna Elżbieta Fotyga, Sven Giegold, Rolandas Paksas, Gerolf Annemans, Diane Dodds, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Bernd Lucke, Janice Atkinson, Diane James, Pilar del Castillo Vera, Pedro Silva Pereira, Elisabetta Gardini, Kathleen Van Brempt, Paulo Rangel, Othmar Karas, Dubravka Šuica, Gunnar Hökmark και Christofer Fjellner.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ana Gomes, Henna Virkkunen, Νότης Μαριάς, Juan Fernando López Aguilar και Γεώργιος Επιτήδειος.

Παρεμβαίνουν οι Frans Timmermans και Matti Maasikas.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος


6. Παρουσίαση του προγράμματος δραστηριοτήτων της εσθονικής Προεδρίας του Συμβουλίου (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Παρουσίαση του προγράμματος δραστηριοτήτων της εσθονικής Προεδρίας του Συμβουλίου (2017/2659(RSP))

Οι Jüri Ratas (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Andrus Ansip (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Tunne Kelam, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Marju Lauristin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Roberts Zīle, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Josep-Maria Terricabras, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Matteo Salvini, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Ildikó Gáll-Pelcz, Maria João Rodrigues, Anneleen Van Bossuyt, Yana Toom, Liadh Ní Riada, Bronis Ropė, Petr Mach, Nicolas Bay, Michaela Šojdrová, Victor Boştinaru, Evžen Tošenovský, Kaja Kallas, Paloma López Bermejo, Krišjānis Kariņš, Josef Weidenholzer, Urmas Paet, Javi López και Nicola Danti.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Andrzej Grzyb, Maria Grapini, Luke Ming Flanagan και Krisztina Morvai.

Παρεμβαίνουν οι Andrus Ansip και Jüri Ratas.

Η συζήτηση περατώνεται.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ildikó GÁLL-PELCZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Pavel Telička, ο οποίος επισημαίνει την παρουσία ενός μέλους της κουβανικής αντιπολίτευσης στα θεωρεία των επισκεπτών.

7. Υποδοχή

Η Πρόεδρος, καλωσορίζει, εξ ονόματος του Σώματος, αντιπροσωπεία της Βουλής της Ιαπωνίας, υπό τον Masazumi Gotoda, που λαμβάνει θέση στο θεωρείο των επισήμων.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Bruno Gollnisch.


8. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.


8.1. Συμφωνία για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, που εγκρίθηκε στο Κιγκάλι *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της τροποποίησης του Κιγκάλι στο πρωτόκολλο του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος [07725/2017 - C8-0157/2017 - 2017/0016(NLE)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Kateřina Konečná (A8-0237/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2017)0294)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της τροποποίησης του Κιγκάλι στο πρωτόκολλο.


8.2. Σύμβαση για τη διαμεθοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση, για τη μείωση της οξίνισης, του ευτροφισμού και του όζοντος σε επίπεδο εδάφους *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την αποδοχή εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης τροποποίησης του πρωτοκόλλου του 1999 στη σύμβαση του 1979 για τη διαμεθοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση, για τη μείωση της οξίνισης, του ευτροφισμού και του όζοντος σε επίπεδο εδάφους [07524/2017 - C8-0143/2017 - 2013/0448(NLE)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Adina-Ioana Vălean (A8-0241/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2017)0295)

Το Σώμα εγκρίνει την αποδοχή της τροποποίησης του πρωτοκόλλου.


8.3. Σύναψη της συμφωνίας πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας ΕΕ-Κούβας (Έγκριση) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κούβας, αφετέρου [12502/2016 - C8-0517/2016 - 2016/0298(NLE)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Elena Valenciano (A8-0232/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2017)0296)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.

Παρεμβάσεις

Elena Valenciano (εισηγήτρια), πριν από την ψηφοφορία.


8.4. Σύναψη της συμφωνίας πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας ΕΕ-Κούβας (Ψήφισμα) (ψηφοφορία)

Έκθεση που περιλαμβάνει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κούβας, αφετέρου [2017/2036(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Elena Valenciano (A8-0233/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0297)


8.5. Μνημόνιο κατανόησης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης και της Eurojust * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση της σύναψης από την Eurojust του μνημονίου κατανόησης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης και της Eurojust [07536/2017 - C8-0136/2017 - 2017/0804(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Claude Moraes (A8-0215/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2017)0298)


8.6. Καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης [06182/1/2017 - C8-0150/2017 - 2012/0193(COD)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Συνεισηγητές: Ingeborg Gräßle και Juan Fernando López Aguilar (A8-0230/2017)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία για την απόρριψη της θέσης του Συμβουλίου)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα (P8_TA(2017)0299)

Παρεμβάσεις

Juan Fernando López Aguilar (εισηγητής), πριν από την ψηφοφορία.


8.7. Ενωσιακό νομικό πλαίσιο για τις τελωνειακές παραβάσεις και τις σχετικές κυρώσεις ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ενωσιακό νομικό πλαίσιο για τις τελωνειακές παραβάσεις και τις σχετικές κυρώσεις [COM(2013)0884 - C7-0461/2013 - 2013/0432(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Kaja Kallas (A8-0239/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

Η συζήτηση διεξήχθη την 24η Οκτωβρίου 2016 (σημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.10.2016).

Η ψηφοφορία είχε αναβληθεί στη συνεδρίαση στις 25 Οκτωβρίου 2016 (σημείο 5.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.10.2016).

Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΝΕΤΑΙ (άρθρο 59 παράγραφος 4, τέταρτο εδάφιο)

Έγκριση χωρίς ψηφοφορία (P8_TA(2017)0300)


8.8. HIV/AIDS, φυματίωση και ηπατίτιδα C παρουσιάζουν έξαρση στην Ευρώπη (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B8-0436/2017 (2017/2576(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0301)


8.9. Προετοιμασία του Προγράμματος Εργασίας της Επιτροπής για το 2018 (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0434/2017, B8-0435/2017, B8-0450/2017, B8-0451/2017, B8-0454/2017, B8-0455/2017 και B8-0456/2017 (2017/2699(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0434/2017

(αντικαθιστά τις B8-0434/2017, B8-0435/2017 και B8-0450/2017):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   József Szájer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Anthea McIntyre, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0434/2017

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0435/2017

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0450/2017

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0451/2017

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0454/2017

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0455/2017

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0456/2017

Απορρίπτεται

Παρεμβάσεις

Ο James Nicholson σχετικά με τη διατύπωση των τροπολογιών 19 και 20.


8.10. Προϋπολογισμός 2018 - Εντολή για τον τριμερή διάλογο (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την εντολή για τον τριμερή διάλογο επί του σχεδίου προϋπολογισμού 2018 [2017/2043(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Siegfried Mureşan (A8-0249/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0302)


8.11. Προς μια στρατηγική της ΕΕ για διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις (ψηφοφορία)

Έκθεση με θέμα «Προς μια στρατηγική της ΕΕ για διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις» [2016/2240(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Συνεισηγητές: Elmar Brok και Silvia Costa (A8-0220/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0303)


8.12. Σύσταση προς το Συμβούλιο σχετικά με την 72η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο που αφορά την 72η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών [2017/2041(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Andrey Kovatchev (A8-0216/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0304)

Παρεμβάσεις

Ο Τάκης Χατζηγεωργίου υποβάλλει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 1, η οποία κρατείται.

Ο Andrey Kovatchev (εισηγητής) τάσσεται υπέρ της προφορικής τροπολογίας.


8.13. Η ανάπτυξη μιας φιλόδοξης βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ ως στρατηγική προτεραιότητα για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την καινοτομία στην Ευρώπη (ψηφοφορία)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000047/2017) που κατέθεσαν οι Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica και Kathleen Van Brempt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και οι Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek και Massimiliano Salini, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, προς την Επιτροπή: Η ανάπτυξη μιας φιλόδοξης βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ ως στρατηγική προτεραιότητα για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την καινοτομία στην Ευρώπη (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 15 Ιουνίου 2017 (σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.6.2017).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 5 Ιουλίου 2017 (σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.7.2017).

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0439/2017, B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017, B8-0448/2017 και B8-0449/2017 (2017/2732(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0440/2017

(αντικαθιστά τις B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017 και B8-0449/2017):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Massimiliano Salini, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Patrizia Toia, Martina Werner και Dan Nica, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski και Hans-Olaf Henkel, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Lieve Wierinck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0305)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0439/2017 και B8-0448/2017 καταπίπτουν.)


9. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Elena Valenciano - A8-0232/2017
José Inácio Faria, Jiří Pospíšil και Daniel Hannan

Έκθεση Elena Valenciano - A8-0233/2017
Eleonora Forenza, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ángela Vallina, Tomáš Zdechovský και Marek Jurek

Έκθεση Ingeborg Gräßle και Juan Fernando López Aguilar - A8-0230/2017
Tibor Szanyi, Michaela Šojdrová, Ivana Maletić, Branislav Škripek και Maria Grapini

Έκθεση Kaja Kallas - A8-0239/2016
Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αντιμετώπιση του HIV/AIDS, της φυματίωσης και της ηπατίτιδας C από την ΕΕ (2017/2576(RSP)) (B8-0436/2017)
José Inácio Faria, Bolesław G. Piecha, Tibor Szanyi, Krisztina Morvai, Urszula Krupa, Maria Grapini και Monika Smolková

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το Πρόγραμμα Εργασίας της Επιτροπής για το 2018 (2017/2699(RSP)) (RC-B8-0434/2017)
Ramón Jáuregui Atondo, Krisztina Morvai, Ivana Maletić και Monika Smolková

Έκθεση Siegfried Mureşan - A8-0249/2017
Tibor Szanyi και Bogdan Andrzej Zdrojewski

Έκθεση Elmar Brok και Silvia Costa - A8-0220/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ilhan Kyuchyuk, Marek Jurek και Csaba Sógor

Έκθεση Andrey Kovatchev - A8-0216/2017
Paloma López Bermejo, Krisztina Morvai και Branislav Škripek

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ανάπτυξη μιας φιλόδοξης βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ ως στρατηγική προτεραιότητα για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την καινοτομία στην Ευρώπη (2017/2732(RSP)) (RC-B8-0440/2017)
Andrejs Mamikins και Ivana Maletić.


10. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 14.05 και επαναλαμβάνεται στις 15.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

11. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Προέδρου, τη Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017, κατά την επανάληψη της συνόδου, οι βουλευτές που απουσιάζουν από τη σημερινή συνεδρίαση της Τετάρτης 5 Ιουλίου 2017, λόγω της παρουσίας τους στην κηδεία της Simone Veil στο Παρίσι, θεωρούνται «δικαιολογημένα απόντες» (σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.7.2017).


12. Έκθεση του 2016 για την Τουρκία (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2016 για την Τουρκία [2016/2308(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Kati Piri (A8-0234/2017)

Η Kati Piri παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν οι Matti Maasikas (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Renate Sommer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Victor Boştinaru, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Beatrix von Storch, σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης, Bas Belder, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Alexander Graf Lambsdorff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Τάκης Χατζηγεωργίου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bodil Valero, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Edouard Ferrand, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του James Carver, Marietje Schaake, Κώστας Χρυσόγονος, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Jordi Solé, James Carver, Mario Borghezio, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Esther de Lange, Νίκος Ανδρουλάκης, Anders Primdahl Vistisen, Nedzhmi Ali, Rebecca Harms, Beatrix von Storch και Georg Mayer.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Udo Voigt, Lars Adaktusson, Δημήτρης Παπαδάκης, Ελένη Θεοχάρους, Marie-Christine Arnautu, Ελευθέριος Συναδινός, Željana Zovko, Javi López, Angel Dzhambazki, Λευτέρης Χριστοφόρου, Ana Gomes, Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Eugen Freund, Bernd Lucke, Μιλτιάδης Κύρκος, Mark Demesmaeker, Marju Lauristin και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Branislav Škripek, Νεοκλής Συλικιώτης, Igor Šoltes, Λάμπρος Φουντούλης, José Inácio Faria, Κώστας Μαυρίδης, Csaba Sógor, Julie Ward, Σοφία Σακοράφα και Pier Antonio Panzeri.

Παρεμβαίνουν οι Johannes Hahn, Matti Maasikas και Kati Piri.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.7.2017.


13. Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ) και σύσταση της Εγγύησης του ΕΤΒΑ και του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ) και τη σύσταση της Εγγύησης του ΕΤΒΑ και του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ [COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων - Επιτροπή Ανάπτυξης - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică και Eider Gardiazabal Rubial (A8-0170/2017)

Οι Eduard Kukan και Doru-Claudian Frunzulică παρουσιάζουν την έκθεση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pavel TELIČKA
Αντιπρόεδρος

Η Eider Gardiazabal Rubial παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής)

Παρεμβαίνουν οι Paul Rübig, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Linda McAvan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Anneli Jäätteenmäki, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Xabier Benito Ziluaga, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Raymond Finch, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Maurice Ponga, Soraya Post, Jean Arthuis, José Manuel Fernandes, Daniele Viotti, Nedzhmi Ali, Elly Schlein, Arne Lietz και Enrique Guerrero Salom.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Franc Bogovič, Laima Liucija Andrikienė, Claude Turmes, Ελευθέριος Συναδινός και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνουν οι Neven Mimica, Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică και Eider Gardiazabal Rubial.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.7.2017.


14. Δράση της ΕΕ για τη βιωσιμότητα - Πολιτικό φόρουμ υψηλού επιπέδου για τη βιώσιμη ανάπτυξη (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τη δράση της ΕΕ για τη βιωσιμότητα [2017/2009(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Seb Dance (A8-0239/2017)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Πολιτικό φόρουμ υψηλού επιπέδου για τη βιώσιμη ανάπτυξη (2017/2715(RSP))

Ο Seb Dance παρουσιάζει την έκθεσή του.

Ο Matti Maasikas (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

Ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Liadh Ní Riada (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Ulrike Müller (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Elly Schlein (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), José Inácio Faria, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Miriam Dalli, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Stefan Eck, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Benedek Jávor, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Eleonora Evi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Peter Liese, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Eleonora Evi, Florian Philippot, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Linda McAvan, Lola Sánchez Caldentey, Davor Škrlec, Andrzej Grzyb, Arne Lietz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Francesc Gambús, Christel Schaldemose, Annie Schreijer-Pierik, Soledad Cabezón Ruiz, György Hölvényi, Julie Ward, Adam Szejnfeld, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Gesine Meissner, João Ferreira, Olga Sehnalová.

Παρεμβαίνουν οι Karmenu Vella, Matti Maasikas, Seb Dance.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: 6 Ιουλίου 2017.


15. Ενιαία έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Ενιαία έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2017/2757(RSP))

Οι Matti Maasikas (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Anne Sander, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ashley Fox, Jérôme Lavrilleux, σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης (ο Πρόεδρος παρέχει διευκρινίσεις), Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Peter Liese, Seán Kelly, σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης (ο Πρόεδρος παρέχει διευκρινίσεις), Ashley Fox, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jérôme Lavrilleux, Frédérique Ries, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Anne Sander, και Rina Ronja Kari, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Roger Helmer, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Stanislav Polčák, Aymeric Chauprade, μη εγγεγραμμένος, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Beatriz Becerra Basterrechea, Peter Liese, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Jérôme Lavrilleux και Françoise Grossetête, Joachim Starbatty, σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης, Josef Weidenholzer, Morten Messerschmidt, Nathalie Griesbeck, Bart Staes, Marco Valli, Diane James, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Brando Benifei, Hans-Olaf Henkel, Stanislav Polčák, Joachim Starbatty, Francesc Gambús, Ruža Tomašić, Anna Maria Corazza Bildt, Esther de Lange και Jérôme Lavrilleux.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Anna Záborská, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Γεώργιος Επιτήδειος, Seán Kelly, Anneli Jäätteenmäki, José Inácio Faria και Indrek Tarand.

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella.

Η συζήτηση περατώνεται.


16. Προώθηση της συνοχής και της ανάπτυξης στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την προώθηση της συνοχής και της ανάπτυξης στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης: εφαρμογή του άρθρου 349 της ΣΛΕΕ [2016/2250(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Younous Omarjee (A8-0226/2017)

Ο Younous Omarjee παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Ricardo Serrão Santos (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Maurice Ponga, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Louis-Joseph Manscour, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sławomir Kłosowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Matthijs van Miltenburg, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ángela Vallina, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Monika Vana, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Gabriel Mato, Liliana Rodrigues, Sofia Ribeiro, Juan Fernando López Aguilar και Daniel Buda.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι José Inácio Faria, Νότης Μαριάς, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Stanislav Polčák και Ruža Tomašić.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Evelyne GEBHARDT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Younous Omarjee.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.7.2017.


17. Σύνθεση των επιτροπών

Ο Πρόεδρος έλαβε από την Ομάδα PPE το ακόλουθο αίτημα διορισμού:

επιτροπή ITRE: Sven Schulze αντί Herbert Reul

Ο διορισμός αυτός θα θεωρηθεί επικυρωθείς εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


18. Πρόσφατες δασικές πυρκαγιές στην Πορτογαλία και την Ισπανία: ενωσιακά μέσα αντιμετώπισης κρίσεων και διαδικασίες για την πρόληψη και την πολιτική προστασία (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Πρόσφατες δασικές πυρκαγιές στην Πορτογαλία και την Ισπανία: ενωσιακά μέσα αντιμετώπισης κρίσεων και διαδικασίες για την πρόληψη και την πολιτική προστασία (2017/2753(RSP))

Ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Fernando Ruas, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Carlos Zorrinho, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, António Marinho e Pinto, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, João Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Florent Marcellesi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ramón Luis Valcárcel Siso, Soledad Cabezón Ruiz, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marisa Matias, Lambert van Nistelrooij, Liliana Rodrigues, Estefanía Torres Martínez, Elisabetta Gardini, Nuno Melo, Francesc Gambús, José Manuel Fernandes και José Inácio Faria.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Ricardo Serrão Santos, Νότης Μαριάς, Γεώργιος Επιτήδειος, Sofia Ribeiro και Ana Gomes.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης.

Η συζήτηση περατώνεται.


19. Μηχανισμοί επίλυσης διαφορών διπλής φορολογίας στην ΕΕ * (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για τους μηχανισμούς επίλυσης διαφορών διπλής φορολογίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση [COM(2016)0686 - C8-0035/2017 - 2016/0338(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Michael Theurer (A8-0225/2017)

Ο Michael Theurer παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Neena Gill, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Pirkko Ruohonen-Lerner, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Miguel Urbán Crespo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Χρήστος Στυλιανίδης και Michael Theurer.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.7.2017.


20. Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 16ης Μαΐου 2017, σχετικά με τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών ΕΕ-Σινγκαπούρης (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000057/2017) που κατέθεσαν οι Bernd Lange, Daniel Caspary και David Martin, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA προς την Επιτροπή: Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 16ης Μαΐου 2017, σχετικά με τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών ΕΕ-Σινγκαπούρης (B8-0323/2017)

Ο Bernd Lange αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Christofer Fjellner, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, David Martin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sander Loones, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ramon Tremosa i Balcells, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Anne-Marie Mineur, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Seán Kelly και Karoline Graswander-Hainz.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης.

Η συζήτηση περατώνεται.


21. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Σχέδια κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο:

- Κατ’εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κατανομή των πόρων άμεσης διαχείρισης μεταξύ των στόχων της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής και της κοινής αλιευτικής πολιτικής (C(2017)03881 - 2017/2743(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 14 Ιουνίου 2017

αναπομπή επί της ουσίας: PECH

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την αντικατάσταση των παραρτημάτων I, II, III και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών (C(2017)03982 - 2017/2748(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 19 Ιουνίου 2017

αναπομπή επί της ουσίας: JURI

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την αντικατάσταση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1896/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής (C(2017)03984 - 2017/2747(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 19 Ιουνίου 2017

αναπομπή επί της ουσίας: JURI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/242 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με τη λειτουργία των γνωμοδοτικών συμβουλίων στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής (C(2017)04238 - 2017/2749(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 23 Ιουνίου 2017

αναπομπή επί της ουσίας: PECH

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών όσον αφορά την άσκηση του δικαιώματος εγκατάστασης και της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών ιδρυμάτων πληρωμών (C(2017)04250 - 2017/2751(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 1 μήνας από την παραλαβή του εγγράφου στις 26 Ιουνίου 2017

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις του συστήματος ακουστικής προειδοποίησης για έγκριση τύπου ΕΕ οχημάτων (C(2017)04296 - 2017/2750(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 26 Ιούνιος 2017

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 151/2013 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2012, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (C(2017)04408 - 2017/2759(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 1 μήνας από την παραλαβή του εγγράφου στις 29 Ιουνίου 2017

αναπομπή επί της ουσίας: ECON.


22. Μεταφορές πιστώσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 27, παράγραφος 3, του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να εγκρίνει τις μεταφορές πιστώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής DEC 07/2017, DEC 08/2017, DEC 09/2017, DEC 10/2017 και DEC 11/2017 - Τμήμα III – Επιτροπή.

Σύμφωνα με το άρθρο 27 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να εγκρίνει τις μεταφορές πιστώσεων της Επιτροπής των Περιφερειών INF1/2017, INF 2/2017 και INF 3/2017.


23. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα από το Συμβούλιο και την Επιτροπή:

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 13/2017 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0032/2017 - C8-0194/2017 - 2017/2099(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 12/2017 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0033/2017 - C8-0198/2017 - 2017/2100(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων V/AB-03/A/17 - Ελεγκτικό Συνέδριο (N8-0034/2017 - C8-0200/2017 - 2017/2102(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων V/AB-04/A/17 - Ελεγκτικό Συνέδριο (N8-0035/2017 - C8-0201/2017 - 2017/2103(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων V/AB-05/C/17 - Ελεγκτικό Συνέδριο (N8-0036/2017 - C8-0202/2017 - 2017/2104(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων V/AB-06/A/17 - Ελεγκτικό Συνέδριο (N8-0037/2017 - C8-0203/2017 - 2017/2105(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων V/AB-07/C/17 - Ελεγκτικό Συνέδριο (N8-0038/2017 - C8-0204/2017 - 2017/2106(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων V/AB-08/C/17 - Ελεγκτικό Συνέδριο (N8-0039/2017 - C8-0205/2017 - 2017/2107(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων V/AB-09/C/17 - Ελεγκτικό Συνέδριο (N8-0040/2017 - C8-0206/2017 - 2017/2108(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 14/2017 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0041/2017 - C8-0208/2017 - 2017/2110(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 15/2017 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0042/2017 - C8-0209/2017 - 2017/2111(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 16/2017 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0043/2017 - C8-0210/2017 - 2017/2112(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 17/2017 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0044/2017 - C8-0211/2017 - 2017/2113(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG


24. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 607.301/OJJE).


25. Λήξη της συνεδρίασης

Η Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 23.00.


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Κούλογλου, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lalonde, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Μαυρίδης, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morvai, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδημούλης, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Alliot-Marie, Bearder, Becker, Bours, Buzek, Cavada, Cofferati, Crowley, Dati, Eickhout, Keller Ska, Kirton-Darling, Lamassoure, La Via, Le Hyaric, Le Pen, Matera, Maydell, Morano, Morin-Chartier, Mosca, Muselier, Mussolini, Pittella, Proust, Punset, Tajani, Verhofstadt, Weber Manfred, Žitňanská

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου