Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 279kWORD 83k
Kolmapäev, 5. juuli 2017 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.ELi ambitsioonika tööstusstrateegia kui Euroopa majanduskasvu, tööhõive ja innovatsiooni seisukohalt strateegilise prioriteedi väljatöötamine (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 4.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (heakskiitmine) (artikkel 69c)
 5.Ettevalmistused G20 tippkohtumiseks 7.–8. juulil 2017 (arutelu)
 6.Eesti eesistumisperioodi tegevuskava tutvustus (arutelu)
 7.Tervitus
 8.Hääletused
  
8.1.Kigalis vastuvõetud kokkulepe osoonikihti kahandavate ainete Montreali protokolli muutmiseks *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
8.2.Piiriülese õhusaaste kauglevi konventsioon hapestumise, eutrofeerumise ja troposfääriosooni vähendamise kohta *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
8.3.ELi ja Kuuba vahelise poliitilise dialoogi ja koostöö lepingu sõlmimine (nõusolek) *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
8.4.ELi ja Kuuba vahelise poliitilise dialoogi ja koostöö lepingu sõlmimine (resolutsioon) (hääletus)
  
8.5.Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ameti ja Eurojusti vaheline vastastikuse mõistmise memorandum * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
8.6.Liidu finantshuve kahjustavate pettuste vastane võitlus kriminaalõiguse abil ***II (hääletus)
  
8.7.Tollieeskirjade rikkumisi ja asjaomaseid karistusi käsitlev liidu õigusraamistik ***I (hääletus)
  
8.8.HIVi, tuberkuloosi ja C-hepatiidi epideemiate laienemine Euroopas (hääletus)
  
8.9.Komisjoni 2018. aasta tööprogrammi ettevalmistamine (hääletus)
  
8.10.2018. aasta eelarve – volitus kolmepoolseteks läbirääkimisteks (hääletus)
  
8.11.ELi strateegia rahvusvaheliste kultuurisuhete valdkonnas (hääletus)
  
8.12.Soovitus nõukogule ÜRO Peaassamblee 72. istungjärguks (hääletus)
  
8.13.ELi ambitsioonika tööstusstrateegia kui Euroopa majanduskasvu, tööhõive ja innovatsiooni seisukohalt strateegilise prioriteedi väljatöötamine (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 12.2016. aasta Türgi aruanne (arutelu)
 13.Euroopa Kestliku Arengu Fond (EFSD) ning EFSD tagatise ja EFSD tagatisfondi loomine ***I (arutelu)
 14.ELi kestliku arengu meetmed - Kestliku arengu kõrgetasemeline poliitiline foorum (arutelu)
 15.Euroopa Parlamendi üksainus asukoht (arutelu)
 16.Ühtekuuluvuse ja arengu edendamine Euroopa Liidu äärepoolseimates piirkondades (arutelu)
 17.Parlamendikomisjonide koosseis
 18.Hiljutised metsapõlengud Portugalis ja Hispaanias: ELi reageerimisvahendid ja ennetusmeetmed ning kodanikukaitse (arutelu)
 19.Topeltmaksustamisega seotud vaidluste lahendamise mehhanismid ELis * (arutelu)
 20.Euroopa Kohtu 16. mai 2017. aasta otsus ELi ja Singapuri vabakaubanduslepingu kohta (arutelu)
 21.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 22.Assigneeringute ümberpaigutamine
 23.Esitatud dokumendid
 24.Järgmise istungi päevakord
 25.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Alexander Graf LAMBSDORFF
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 9.00.


2. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Järgmised parlamendiliikmed ja fraktsioonid esitasid vastavalt kodukorra artiklile 135 taotluse arutelu korraldamiseks alljärgnevate resolutsiooni ettepanekute üle:

I.   Nobeli preemia laureaadi Liu Xiaobo ja Lee Ming-che juhtumid (2017/2754(RSP))

—   Helga Trüpel, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Jordi Solé, Davor Škrlec ja Bronis Ropė fraktsiooni Verts/ALE nimel Nobeli preemia laureaatide Liu Xiaobo ja Lee Ming-che juhtumite kohta (B8-0459/2017);

—   Elena Valenciano, Soraya Post ja Jo Leinen fraktsiooni S&D nimel Nobeli preemia laureaatide Liu Xiaobo ja Lee Ming-che juhtumite kohta (B8-0460/2017);

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel Nobeli preemia laureaatide Liu Xiaobo ja Lee Ming-che juhtumite kohta (B8-0461/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Hans-Olaf Henkel, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Anders Primdahl Vistisen, Urszula Krupa, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek ja Monica Macovei fraktsiooni ECR nimel Nobeli preemia laureaatide Liu Xiaobo ja Lee Ming-che juhtumite kohta (B8-0462/2017);

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Brian Hayes, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Seán Kelly, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė ja Željana Zovko fraktsiooni PPE nimel Nobeli preemia laureaatide Liu Xiaobo ja Lee Ming-che juhtumite kohta (B8-0463/2017).

II.   Eritrea, eriti Abune Antoniose ja Dawit Isaaki juhtumid (2017/2755(RSP))

—   Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Solé, Bart Staes, Igor Šoltes, Florent Marcellesi ja Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel Eritrea, eriti Abune Antoniose ja Dawit Isaaki juhtumite kohta (B8-0464/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Jytte Guteland fraktsiooni S&D nimel Eritrea, eriti Abune Antoniose ja Dawit Isaaki juhtumite kohta (B8-0466/2017);

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova ja Valentinas Mazuronis fraktsiooni ALDE nimel Eritrea, eriti Abune Antoniose ja Dawit Isaaki juhtumite kohta (B8-0467/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Urszula Krupa, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Branislav Škripek, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki ja Monica Macovei fraktsiooni ECR nimel Eritrea, eriti Abune Antoniose ja Dawit Isaaki juhtumite kohta (B8-0470/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou ja Kostas Chrysogonos fraktsiooni GUE/NGL nimel Eritrea inimõiguste olukorra, eriti Abune Antoniose ja Dawit Isaaki juhtumite kohta (B8-0472/2017);

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Ramón Luis Valcárcel Siso, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Elisabetta Gardini, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Joachim Zeller, Maurice Ponga, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Brian Hayes, Seán Kelly, Anna Maria Corazza Bildt, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė ja Željana Zovko fraktsiooni PPE nimel Eritrea, eriti Abune Antoniose ja Dawit Isaaki juhtumite kohta (B8-0473/2017).

III.   Burundi (2017/2756(RSP))

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes ja Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė ja Jordi Solé fraktsiooni Verts/ALE nimel olukorra kohta Burundis (B8-0465/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Branislav Škripek, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba ja Monica Macovei fraktsiooni ECR nimel olukorra kohta Burundis (B8-0468/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Maria Arena fraktsiooni S&D nimel Burundi kohta (B8-0469/2017);

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova ja Valentinas Mazuronis fraktsiooni ALDE nimel olukorra kohta Burundis (B8-0471/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel Burundi kohta (B8-0474/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou ja Kostas Chrysogonos fraktsiooni GUE/NGL nimel Burundi inimõiguste olukorra kohta (B8-0475/2017);

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Ramón Luis Valcárcel Siso, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Brian Hayes, Maurice Ponga, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė ja Željana Zovko fraktsiooni PPE nimel Burundi kohta (B8-0476/2017).

Kõneaega eraldatakse vastavalt kodukorra artiklile 162.


3. ELi ambitsioonika tööstusstrateegia kui Euroopa majanduskasvu, tööhõive ja innovatsiooni seisukohalt strateegilise prioriteedi väljatöötamine (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000047/2017), mille esitasid Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica ja Kathleen Van Brempt fraktsiooni S&D nimel ja Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek ja Massimiliano Salini fraktsiooni PPE nimel komisjonile: ELi ambitsioonika tööstusstrateegia kui Euroopa majanduskasvu, tööhõive ja innovatsiooni seisukohalt strateegilise prioriteedi väljatöötamine (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017)

Arutelu toimus 15. juunil 2017 (15.6.2017 protokollipunkt 3).

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Angelo Ciocca, Nicolas Bay, Jean-Luc Schaffhauser ja Lorenzo Fontana fraktsiooni ENF nimel ELi ambitsioonika tööstusstrateegia kui Euroopa majanduskasvu, tööhõive ja innovatsiooni seisukohalt strateegilise prioriteedi väljatöötamise kohta (2017/2732(RSP)) (B8-0439/2017);

—   Massimiliano Salini fraktsiooni PPE nimel ELi ambitsioonika tööstusstrateegia kui Euroopa majanduskasvu, tööhõive ja innovatsiooni seisukohalt strateegilise prioriteedi väljatöötamise kohta (2017/2732(RSP)) (B8-0440/2017);

—   Patrizia Toia fraktsiooni S&D nimel tööstuspoliitika kohta (2017/2732(RSP)) (B8-0445/2017);

—   Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel ELi ambitsioonika tööstusstrateegia kui Euroopa majanduskasvu, tööhõive ja innovatsiooni seisukohalt strateegilise prioriteedi väljatöötamise kohta (2017/2732(RSP)) (B8-0446/2017);

—   Lieve Wierinck fraktsiooni ALDE nimel ELi ambitsioonika tööstusstrateegia kui Euroopa majanduskasvu, tööhõive ja innovatsiooni seisukohalt strateegilise prioriteedi väljatöötamise kohta (2017/2732(RSP)) (B8-0447/2017);

—   Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Martina Anderson, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou ja Takis Hadjigeorgiou fraktsiooni GUE/NGL nimel ELi ambitsioonika tööstusstrateegia kui Euroopa majanduskasvu, tööhõive ja innovatsiooni seisukohalt strateegilise prioriteedi väljatöötamise kohta (2017/2732(RSP)) (B8-0448/2017);

—   Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski ja Hans-Olaf Henkel fraktsiooni ECR nimel ELi ambitsioonika tööstusstrateegia kui Euroopa majanduskasvu, tööhõive ja innovatsiooni seisukohalt strateegilise prioriteedi väljatöötamise kohta (2017/2732(RSP)) (B8-0449/2017).

Hääletus: 5.7.2017 protokollipunkt 8.13.


4. Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (heakskiitmine) (artikkel 69c)

Juhataja andis teada, et ta ei ole saanud vähemalt keskmisele lävendile vastavalt arvult parlamendiliikmetelt või fraktsioonidelt taotlust seoses otsustega alustada esmaspäeva, 3. juuli 2017. aasta protokollis (3.7.2017 protokolli punkt 9) nimetatud institutsioonidevahelisi läbirääkimisi.

Pädevad komisjonid alustasid seega kodukorra artikli 69c lõikes 2 osutatud tähtaja möödumisel läbirääkimisi.


5. Ettevalmistused G20 tippkohtumiseks 7.–8. juulil 2017 (arutelu)

Euroopa Ülemkogu ja komisjoni avaldused: Ettevalmistused G20 tippkohtumiseks 7.–8. juulil 2017 (2017/2762(RSP))

Matti Maasikas (nõukogu eesistuja) ja Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Angelika Niebler fraktsiooni PPE nimel, Jeppe Kofod fraktsiooni S&D nimel, Helga Stevens fraktsiooni ECR nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, Fabio De Masi fraktsiooni GUE/NGL nimel, Yannick Jadot fraktsiooni Verts/ALE nimel, Raymond Finch fraktsiooni EFDD nimel, Marcel de Graaff fraktsiooni ENF nimel, Hilde Vautmans Marcel de Graaffi sõnavõtu teemal (juhataja andis selgitavaid täpsustusi), Krisztina Morvai (fraktsioonilise kuuluvuseta), Janusz Lewandowski, Bernd Lange, Anna Elżbieta Fotyga, Sven Giegold, Rolandas Paksas, Gerolf Annemans, Diane Dodds, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Bernd Lucke, Janice Atkinson, Diane James, Pilar del Castillo Vera, Pedro Silva Pereira, Elisabetta Gardini, Kathleen Van Brempt, Paulo Rangel, Othmar Karas, Dubravka Šuica, Gunnar Hökmark ja Christofer Fjellner.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ana Gomes, Henna Virkkunen, Notis Marias, Juan Fernando López Aguilar ja Georgios Epitideios.

Sõna võtsid Frans Timmermans ja Matti Maasikas.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati mõneks hetkeks)

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident


6. Eesti eesistumisperioodi tegevuskava tutvustus (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Eesti eesistumisperioodi tegevuskava tutvustus (2017/2659(RSP))

Jüri Ratas (nõukogu eesistuja) ja Andrus Ansip (komisjoni asepresident) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Tunne Kelam fraktsiooni PPE nimel, Marju Lauristin fraktsiooni S&D nimel, Roberts Zīle fraktsiooni ECR nimel, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel, Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Josep-Maria Terricabras fraktsiooni Verts/ALE nimel, Rosa D'Amato fraktsiooni EFDD nimel, Matteo Salvini fraktsiooni ENF nimel, Ildikó Gáll-Pelcz, Maria João Rodrigues, Anneleen Van Bossuyt, Yana Toom, Liadh Ní Riada, Bronis Ropė, Petr Mach, Nicolas Bay, Michaela Šojdrová, Victor Boştinaru, Evžen Tošenovský, Kaja Kallas, Paloma López Bermejo, Krišjānis Kariņš, Josef Weidenholzer, Urmas Paet, Javi López ja Nicola Danti.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Andrzej Grzyb, Maria Grapini, Luke Ming Flanagan ja Krisztina Morvai.

Sõna võtsid Andrus Ansip ja Jüri Ratas.

Arutelu lõpetati.


ISTUNGI JUHATAJA: Ildikó GÁLL-PELCZ
asepresident

Sõna võttis Pavel Telička, kes juhtis tähelepanu asjaolule, et külastajate rõdul viibib Kuuba opositsiooni esindaja.

7. Tervitus

Istungi juhataja tervitas Euroopa Parlamendi nimel ametlike külastajate rõdul viibivat Jaapani parlamendi delegatsiooni eesotsas selle juhi Masazumi Gotodaga.

°
° ° °

Sõna võttis Bruno Gollnisch.


8. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


8.1. Kigalis vastuvõetud kokkulepe osoonikihti kahandavate ainete Montreali protokolli muutmiseks *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb osoonikihti kahandavate ainete Montreali protokolli Kigali muudatuse Euroopa Liidu nimel sõlmimist [07725/2017 - C8-0157/2017 - 2017/0016(NLE)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Kateřina Konečná (A8-0237/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0294).

Parlament andis oma heakskiidu protokolli Kigali muudatuse sõlmimisele.


8.2. Piiriülese õhusaaste kauglevi konventsioon hapestumise, eutrofeerumise ja troposfääriosooni vähendamise kohta *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, mis käsitleb 1979. aasta piiriülese õhusaaste kauglevi konventsiooni 1999. aasta protokolli (hapestumise, eutrofeerumise ja troposfääriosooni vähendamise kohta) muutmise Euroopa Liidu nimel heakskiitmist [07524/2017 - C8-0143/2017 - 2013/0448(NLE)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Adina-Ioana Vălean (A8-0241/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0295).

Parlament andis oma heakskiidu protokolli muutmise heakskiitmisele.


8.3. ELi ja Kuuba vahelise poliitilise dialoogi ja koostöö lepingu sõlmimine (nõusolek) *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kuuba Vabariigi vahelise poliitilise dialoogi ja koostöö lepingu liidu nimel sõlmimise kohta [12502/2016 - C8-0517/2016 - 2016/0298(NLE)] - Väliskomisjon. Raportöör: Elena Valenciano (A8-0232/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0296).

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.

Sõnavõtud

Elena Valenciano (raportöör), enne hääletust.


8.4. ELi ja Kuuba vahelise poliitilise dialoogi ja koostöö lepingu sõlmimine (resolutsioon) (hääletus)

Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kuuba Vabariigi vahelise poliitilise dialoogi ja koostöö lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [2017/2036(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Elena Valenciano (A8-0233/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0297).


8.5. Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ameti ja Eurojusti vaheline vastastikuse mõistmise memorandum * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport nõukogu rakendusotsuse eelnõu kohta, millega kiidetakse heaks Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti ja Eurojusti vahelise vastastikuse mõistmise memorandumi sõlmimine Eurojusti poolt [07536/2017 - C8-0136/2017 - 2017/0804(CNS)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Claude Moraes (A8-0215/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0298).


8.6. Liidu finantshuve kahjustavate pettuste vastane võitlus kriminaalõiguse abil ***II (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb liidu finantshuve kahjustava pettuse vastast võitlust kriminaalõiguse abil [06182/1/2017 - C8-0150/2017 - 2012/0193(COD)] - Eelarvekontrollikomisjon - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöörid: Ingeborg Gräßle ja Juan Fernando López Aguilar (A8-0230/2017)

(Nõukogu seisukoha tagasilükkamiseks on nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus.)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

NÕUKOGU SEISUKOHT

Heaks kiidetud (P8_TA(2017)0299).

Sõnavõtud

Juan Fernando López Aguilar (raportöör), enne hääletust.


8.7. Tollieeskirjade rikkumisi ja asjaomaseid karistusi käsitlev liidu õigusraamistik ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv tollieeskirjade rikkumisi ja asjaomaseid karistusi käsitleva liidu õigusraamistiku kohta [COM(2013)0884 - C7-0461/2013 - 2013/0432(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Kaja Kallas (A8-0239/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

Arutelu toimus 24. oktoobril 2016 (24.10.2016 protokollipunkt 14).

Hääletus lükati edasi 25. oktoobrile 2016 (25.10.2016 protokollipunkt 5.10).

ESIMESE LUGEMISE LÕPETAMINE (kodukorra artikli 59 lõike 4 neljas lõik)

Heaks kiidetud ilma hääletuseta (P8_TA(2017)0300).


8.8. HIVi, tuberkuloosi ja C-hepatiidi epideemiate laienemine Euroopas (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B8-0436/2017 (2017/2576(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0301).


8.9. Komisjoni 2018. aasta tööprogrammi ettevalmistamine (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0434/2017, B8-0435/2017, B8-0450/2017, B8-0451/2017, B8-0454/2017, B8-0455/2017 ja B8-0456/2017 (2017/2699(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0434/2017

(asendades B8-0434/2017, B8-0435/2017 ja B8-0450/2017):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   József Szájer fraktsiooni PPE nimel;

—   Anthea McIntyre fraktsiooni ECR nimel;

—   Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel.

Tagasi lükatud.

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B8-0434/2017

Tagasi lükatud.

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B8-0435/2017

Tagasi lükatud.

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B8-0450/2017

Tagasi lükatud.

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B8-0451/2017

Tagasi lükatud.

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B8-0454/2017

Tagasi lükatud.

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B8-0455/2017

Tagasi lükatud.

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B8-0456/2017

Tagasi lükatud.

Sõnavõtud

James Nicholson, muudatusettepanekute 19 ja 20 ingliskeelse sõnastuse teemal.


8.10. 2018. aasta eelarve – volitus kolmepoolseteks läbirääkimisteks (hääletus)

Raport volituse kohta 2018. aasta eelarve projekti kolmepoolseteks läbirääkimisteks [2017/2043(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Siegfried Mureşan (A8-0249/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0302).


8.11. ELi strateegia rahvusvaheliste kultuurisuhete valdkonnas (hääletus)

Raport ELi strateegia kohta rahvusvaheliste kultuurisuhete valdkonnas [2016/2240(INI)] - Väliskomisjon - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöörid: Elmar Brok ja Silvia Costa (A8-0220/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0303).


8.12. Soovitus nõukogule ÜRO Peaassamblee 72. istungjärguks (hääletus)

Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee 72. istungjärgu kohta [2017/2041(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Andrey Kovatchev (A8-0216/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0304).

Sõnavõtud

Takis Hadjigeorgiou esitas muudatusettepaneku 1 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.

Andrey Kovatchev (raportöör) avaldas suulisele muudatusettepanekule toetust.


8.13. ELi ambitsioonika tööstusstrateegia kui Euroopa majanduskasvu, tööhõive ja innovatsiooni seisukohalt strateegilise prioriteedi väljatöötamine (hääletus)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000047/2017), mille esitas(id) Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica ja Kathleen Van Brempt fraktsiooni S&D nimel ja Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek ja Massimiliano Salini fraktsiooni PPE nimel komisjonile: ELi ambitsioonika tööstusstrateegia kui Euroopa majanduskasvu, tööhõive ja innovatsiooni seisukohalt strateegilise prioriteedi väljatöötamine (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017)

Arutelu toimus15. juunil 2017 (15.6.2017 protokollipunkt 3).

Resolutsiooni ettepanekud tehti teatavaks 5. juulil 2017 (5.7.2017 protokollipunkt 3).

Resolutsiooni ettepanekud B8-0439/2017, B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017, B8-0448/2017 ja B8-0449/2017 (2017/2732(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 13)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0440/2017

(asendades B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017 ja B8-0449/2017):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Massimiliano Salini fraktsiooni PPE nimel;

—   Patrizia Toia, Martina Werner ja Dan Nica fraktsiooni S&D nimel;

—   Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski ja Hans-Olaf Henkel fraktsiooni ECR nimel;

—   Lieve Wierinck fraktsiooni ALDE nimel;

—   Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2017)0305).

(Resolutsiooni ettepanekud B8-0439/2017 ja B8-0448/2017 muutusid kehtetuks.)


9. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Elena Valenciano - A8-0232/2017
José Inácio Faria, Jiří Pospíšil ja Daniel Hannan

Raport: Elena Valenciano - A8-0233/2017
Eleonora Forenza fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ángela Vallina, Tomáš Zdechovský ja Marek Jurek

Raport: Ingeborg Gräßle ja Juan Fernando López Aguilar - A8-0230/2017
Tibor Szanyi, Michaela Šojdrová, Ivana Maletić, Branislav Škripek ja Maria Grapini

Raport: Kaja Kallas - A8-0239/2016
Maria Grapini

Resolutsiooni ettepanek ELi reageerimise kohta HIVi/AIDSi, tuberkuloosi ja C-hepatiidi probleemile (2017/2576(RSP)) (B8-0436/2017)
José Inácio Faria, Bolesław G. Piecha, Tibor Szanyi, Krisztina Morvai, Urszula Krupa, Maria Grapini ja Monika Smolková

Resolutsiooni ettepanek komisjoni 2018. aasta tööprogrammi kohta (2017/2699(RSP)) (RC-B8-0434/2017)
Ramón Jáuregui Atondo, Krisztina Morvai, Ivana Maletić ja Monika Smolková

Raport: Siegfried Mureşan - A8-0249/2017
Tibor Szanyi ja Bogdan Andrzej Zdrojewski

Raport: Elmar Brok ja Silvia Costa - A8-0220/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ilhan Kyuchyuk, Marek Jurek ja Csaba Sógor

Raport: Andrey Kovatchev - A8-0216/2017
Paloma López Bermejo, Krisztina Morvai ja Branislav Škripek

Resolutsiooni ettepanek ELi ambitsioonika tööstusstrateegia kui Euroopa majanduskasvu, tööhõive ja innovatsiooni seisukohalt strateegilise prioriteedi väljatöötamise kohta (2017/2732(RSP)) (RC-B8-0440/2017)
Andrejs Mamikins ja Ivana Maletić.


10. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 14.05 ja see jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

11. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.

°
° ° °

Vastavalt presidendi poolt esmaspäeva, 3. juuli 2017. aasta istungi alguses tehtud avaldusele (3.7.2017 protokollipunkt 2) loetakse parlamendiliikmed, kes puuduvad kolmapäeva, 5. juuli 2017. aasta istungilt seetõttu, et osalevad Pariisis Simone Veili matustel, vabandataval põhjusel puudujateks.


12. 2016. aasta Türgi aruanne (arutelu)

Raport komisjoni 2016. aasta Türgi aruande kohta [2016/2308(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Kati Piri (A8-0234/2017)

Kati Piri tutvustas raportit.

Sõna võtsid Matti Maasikas (nõukogu eesistuja) ja Johannes Hahn (komisjoni liige).

Sõna võtsid Renate Sommer fraktsiooni PPE nimel, Victor Boştinaru fraktsiooni S&D nimel, Beatrix von Storch arutelu korralduse teemal, Bas Belder fraktsiooni ECR nimel, Alexander Graf Lambsdorff fraktsiooni ALDE nimel, Takis Hadjigeorgiou fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Edouard Ferrand fraktsiooni ENF nimel, Georgios Epitideios (fraktsioonilise kuuluvuseta), Manolis Kefalogiannis, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas James Carver, Marietje Schaake, Kostas Chrysogonos, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Jordi Solé, James Carver, Mario Borghezio, Sotirios Zarianopoulos, Esther de Lange, Nikos Androulakis, Anders Primdahl Vistisen, Nedzhmi Ali, Rebecca Harms, Beatrix von Storch ja Georg Mayer.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Sõna võtsid Udo Voigt, Lars Adaktusson, Demetris Papadakis, Eleni Theocharous, Marie-Christine Arnautu, Eleftherios Synadinos, Željana Zovko, Javi López, Angel Dzhambazki, Lefteris Christoforou, Ana Gomes, Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Eugen Freund, Bernd Lucke, Miltiadis Kyrkos, Mark Demesmaeker, Marju Lauristin ja Notis Marias.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Branislav Škripek, Neoklis Sylikiotis, Igor Šoltes, Lampros Fountoulis, José Inácio Faria, Costas Mavrides, Csaba Sógor, Julie Ward, Sofia Sakorafa ja Pier Antonio Panzeri.

Sõna võtsid Johannes Hahn, Matti Maasikas ja Kati Piri.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.7.2017 protokollipunkt 11.1.


13. Euroopa Kestliku Arengu Fond (EFSD) ning EFSD tagatise ja EFSD tagatisfondi loomine ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Euroopa Kestliku Arengu Fondi (EFSD) ning millega luuakse EFSD tagatis ja EFSD tagatisfond [COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD)] - Väliskomisjon - Arengukomisjon - Eelarvekomisjon. Raportöörid: Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică ja Eider Gardiazabal Rubial (A8-0170/2017)

Eduard Kukan ja Doru-Claudian Frunzulică tutvustasid raportit.

ISTUNGI JUHATAJA: Pavel TELIČKA
asepresident

Eider Gardiazabal Rubial tutvustas raportit.

Sõna võttis Neven Mimica (komisjoni liige).

Sõna võtsid Paul Rübig fraktsiooni PPE nimel, Linda McAvan fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Anneli Jäätteenmäki fraktsiooni ALDE nimel, Xabier Benito Ziluaga fraktsiooni GUE/NGL nimel, Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel, Raymond Finch fraktsiooni EFDD nimel, Maurice Ponga, Soraya Post, Jean Arthuis, José Manuel Fernandes, Daniele Viotti, Nedzhmi Ali, Elly Schlein, Arne Lietz ja Enrique Guerrero Salom.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Franc Bogovič, Laima Liucija Andrikienė, Claude Turmes, Eleftherios Synadinos ja Nicola Caputo.

Sõna võtsid Neven Mimica, Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică ja Eider Gardiazabal Rubial.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.7.2017 protokollipunkt 11.6.


14. ELi kestliku arengu meetmed - Kestliku arengu kõrgetasemeline poliitiline foorum (arutelu)

Raport ELi kestliku arengu meetmete kohta [2017/2009(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Seb Dance (A8-0239/2017)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Kestliku arengu kõrgetasemeline poliitiline foorum (2017/2715(RSP))

Seb Dance tutvustas raportit.

Matti Maasikas (nõukogu eesistuja) esines avaldusega.

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

Karmenu Vella (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Liadh Ní Riada (CULT-komisjoni arvamuse koostaja), Ulrike Müller (AGRI-komisjoni arvamuse koostaja), Elly Schlein (DEVE-komisjoni arvamuse koostaja), José Inácio Faria fraktsiooni PPE nimel, Miriam Dalli fraktsiooni S&D nimel, Jadwiga Wiśniewska fraktsiooni ECR nimel, Stefan Eck fraktsiooni GUE/NGL nimel, Benedek Jávor fraktsiooni Verts/ALE nimel, Eleonora Evi fraktsiooni EFDD nimel, Peter Liese, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Eleonora Evi, Florian Philippot fraktsiooni ENF nimel, Linda McAvan, Lola Sánchez Caldentey, Davor Škrlec, Andrzej Grzyb, Arne Lietz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Francesc Gambús, Christel Schaldemose, Annie Schreijer-Pierik, Soledad Cabezón Ruiz, György Hölvényi, Julie Ward, Adam Szejnfeld, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo, Notis Marias, Gesine Meissner, João Ferreira ja Olga Sehnalová.

Sõna võtsid Karmenu Vella, Matti Maasikas ja Seb Dance.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6. juuli 2017.


15. Euroopa Parlamendi üksainus asukoht (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Parlamendi üksainus asukoht (2017/2757(RSP))

Matti Maasikas (nõukogu eesistuja) ja Karmenu Vella (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Anne Sander fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ashley Fox, Jérôme Lavrilleux arutelu korralduse teemal (juhataja andis täpsustavaid selgitusi), Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Peter Liese, Seán Kelly arutelu korralduse teemal (juhataja andis täpsustavaid selgitusi), Ashley Fox fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jérôme Lavrilleux, Frédérique Ries fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Anne Sander, ja Rina Ronja Kari fraktsiooni GUE/NGL nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Dimitrios PAPADIMOULIS
asepresident

Sõna võtsid Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel, Roger Helmer fraktsiooni EFDD nimel, Jean-Luc Schaffhauser fraktsiooni ENF nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Stanislav Polčák, Aymeric Chauprade (fraktsioonilise kuuluvuseta), kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Beatriz Becerra Basterrechea, Peter Liese, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Jérôme Lavrilleux ja Françoise Grossetête, Joachim Starbatty arutelu korralduse teemal, Josef Weidenholzer, Morten Messerschmidt, Nathalie Griesbeck, Bart Staes, Marco Valli, Diane James, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Brando Benifei, Hans-Olaf Henkel, Stanislav Polčák, Joachim Starbatty, Francesc Gambús, Ruža Tomašić, Anna Maria Corazza Bildt, Esther de Lange ja Jérôme Lavrilleux.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Anna Záborská, Nicola Caputo, Notis Marias, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Anneli Jäätteenmäki, José Inácio Faria ja Indrek Tarand.

Sõna võttis Karmenu Vella.

Arutelu lõpetati.


16. Ühtekuuluvuse ja arengu edendamine Euroopa Liidu äärepoolseimates piirkondades (arutelu)

Raport ühtekuuluvuse ja arengu edendamise kohta Euroopa Liidu äärepoolseimates piirkondades ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 349 kohaldamine [2016/2250(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Younous Omarjee (A8-0226/2017)

Younous Omarjee tutvustas raportit.

Sõna võttis Christos Stylianides (komisjoni liige).

Sõna võtsid Ricardo Serrão Santos (AGRI-komisjoni arvamuse koostaja), Maurice Ponga fraktsiooni PPE nimel, Louis-Joseph Manscour fraktsiooni S&D nimel, Sławomir Kłosowski fraktsiooni ECR nimel, Matthijs van Miltenburg fraktsiooni ALDE nimel, Ángela Vallina fraktsiooni GUE/NGL nimel, Monika Vana fraktsiooni Verts/ALE nimel, Rosa D'Amato fraktsiooni EFDD nimel, Gabriel Mato, Liliana Rodrigues, Sofia Ribeiro, Juan Fernando López Aguilar ja Daniel Buda.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Stanislav Polčák ja Ruža Tomašić.

Sõna võttis Christos Stylianides.

ISTUNGI JUHATAJA: Evelyne GEBHARDT
asepresident

Sõna võttis Younous Omarjee.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.7.2017 protokollipunkt 11.11.


17. Parlamendikomisjonide koosseis

President on saanud fraktsiooni PPE taotluse järgmise ametissenimetamise kohta:

ITRE-komisjon: Sven Schulze (Herbert Reuli asemel)

Ametissenimetamine loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


18. Hiljutised metsapõlengud Portugalis ja Hispaanias: ELi reageerimisvahendid ja ennetusmeetmed ning kodanikukaitse (arutelu)

Komisjoni avaldus: Hiljutised metsapõlengud Portugalis ja Hispaanias: ELi reageerimisvahendid ja ennetusmeetmed ning kodanikukaitse (2017/2753(RSP))

Christos Stylianides (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Fernando Ruas fraktsiooni PPE nimel, Carlos Zorrinho fraktsiooni S&D nimel, António Marinho e Pinto fraktsiooni ALDE nimel, João Ferreira fraktsiooni GUE/NGL nimel, Florent Marcellesi fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ramón Luis Valcárcel Siso, Soledad Cabezón Ruiz, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marisa Matias, Lambert van Nistelrooij, Liliana Rodrigues, Estefanía Torres Martínez, Elisabetta Gardini, Nuno Melo, Francesc Gambús, José Manuel Fernandes ja José Inácio Faria.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Georgios Epitideios, Sofia Ribeiro ja Ana Gomes.

Sõna võttis Christos Stylianides.

Arutelu lõpetati.


19. Topeltmaksustamisega seotud vaidluste lahendamise mehhanismid ELis * (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus topeltmaksustamisega seotud vaidluste lahendamise mehhanismide kohta Euroopa Liidus [COM(2016)0686 - C8-0035/2017 - 2016/0338(CNS)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Michael Theurer (A8-0225/2017)

Michael Theurer tutvustas raportit.

Sõna võttis Christos Stylianides (komisjoni liige).

Sõna võtsid Neena Gill fraktsiooni S&D nimel, Pirkko Ruohonen-Lerner fraktsiooni ECR nimel, Miguel Urbán Crespo fraktsiooni GUE/NGL nimel ja Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly ja Notis Marias.

Sõna võtsid Christos Stylianides ja Michael Theurer.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.7.2017 protokollipunkt 11.9.


20. Euroopa Kohtu 16. mai 2017. aasta otsus ELi ja Singapuri vabakaubanduslepingu kohta (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000057/2017), mille esitas(id) Bernd Lange, Daniel Caspary ja David Martin INTA-komisjoni nimel komisjonile: Euroopa Kohtu 16. mai 2017. aasta otsus ELi ja Singapuri vabakaubanduslepingu kohta (2017/2739(RSP)) (B8-0323/2017)

Bernd Lange esitas küsimuse.

Christos Stylianides (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Christofer Fjellner fraktsiooni PPE nimel, David Martin fraktsiooni S&D nimel, Sander Loones fraktsiooni ECR nimel, Ramon Tremosa i Balcells fraktsiooni ALDE nimel, Anne-Marie Mineur fraktsiooni GUE/NGL nimel, Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel, Seán Kelly ja Karoline Graswander-Hainz.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Notis Marias.

Sõna võttis Christos Stylianides.

Arutelu lõpetati.


21. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 508/2014 otsese eelarve täitmise alla kuuluvate rahaliste vahendite jaotamise osas integreeritud merenduspoliitika ja ühise kalanduspoliitika eesmärkide vahel (C(2017)03881 - 2017/2743(DEA))

Vastuväidete esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast (14. juuni 2017)

edasi saadetud vastutavale komisjonile PECH

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega asendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 861/2007 (millega luuakse Euroopa väiksemate nõuete menetlus) I, II, III ja IV lisa (C(2017)03982 - 2017/2748(DEA))

Vastuväidete esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast (19. juuni 2017)

edasi saadetud vastutavale komisjonile JURI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega asendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) 1896/2006 (millega luuakse Euroopa maksekäsumenetlus) I lisa (C(2017)03984 - 2017/2747(DEA))

Vastuväidete esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast (19. juuni 2017)

edasi saadetud vastutavale komisjonile JURI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2015/242, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad nõuandekomisjonide toimimise kohta ühise kalanduspoliitika raames (C(2017)04238 - 2017/2749(DEA))

Vastuväidete esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast (23. juuni 2017)

edasi saadetud vastutavale komisjonile PECH

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/2366 regulatiivsete tehniliste standarditega, et reguleerida pädevate asutuste koostööd ja teabevahetust seoses makseasutuste asutamisõiguse ja teenuste osutamise vabaduse kasutamisega (C(2017)04250 - 2017/2751(DEA))

Vastuväidete esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast (26. juuni 2017)

edasi saadetud vastutavale komisjonile ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 540/2014 seoses ELi tüübikinnituse nõuetega sõiduki helihoiatussüsteemile (C(2017)04296 - 2017/2750(DEA))

Vastuväidete esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast (26. juuni 2017)

edasi saadetud vastutavale komisjonile ENVI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse komisjoni 19. detsembri 2012. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 151/2013 (millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012) (C(2017)04408 - 2017/2759(DEA))

Vastuväidete esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast (29. juuni 2017)

edasi saadetud vastutavale komisjonile ECON.


22. Assigneeringute ümberpaigutamine

Eelarvekomisjon otsustas kooskõlas finantsmääruse artikli 27 lõikega 3 kiita heaks järgmised Euroopa Komisjoni assigneeringute ümberpaigutamise ettepanekud: DEC 07/2017, DEC 08/2017, DEC 09/2017, DEC 10/2017 ja DEC 11/2017 – III jagu – Komisjon.

Eelarvekomisjon otsustas kooskõlas finantsmääruse artikliga 27 kiita heaks järgmised Regioonide Komitee assigneeringute ümberpaigutamise ettepanekud: INF1/2017, INF 2/2017 ja INF 3/2017.


23. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud nõukogu ja komisjon:

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 13/2017 - III jagu - Komisjon (N8-0032/2017 - C8-0194/2017 - 2017/2099(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 12/2017 - III jagu - Komisjon (N8-0033/2017 - C8-0198/2017 - 2017/2100(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek V/AB-03/A/17 - Euroopa Kontrollikoda (N8-0034/2017 - C8-0200/2017 - 2017/2102(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek V/AB-04/A/17 - Euroopa Kontrollikoda (N8-0035/2017 - C8-0201/2017 - 2017/2103(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek V/AB-05/C/17 - Euroopa Kontrollikoda (N8-0036/2017 - C8-0202/2017 - 2017/2104(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek V/AB-06/A/17 - Euroopa Kontrollikoda (N8-0037/2017 - C8-0203/2017 - 2017/2105(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek V/AB-07/C/17 - Euroopa Kontrollikoda (N8-0038/2017 - C8-0204/2017 - 2017/2106(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek V/AB-08/C/17 - Euroopa Kontrollikoda (N8-0039/2017 - C8-0205/2017 - 2017/2107(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek V/AB-09/C/17 - Euroopa Kontrollikoda (N8-0040/2017 - C8-0206/2017 - 2017/2108(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 14/2017 - III jagu - Komisjon (N8-0041/2017 - C8-0208/2017 - 2017/2110(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 15/2017 - III jagu - Komisjon (N8-0042/2017 - C8-0209/2017 - 2017/2111(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 16/2017 - III jagu - Komisjon (N8-0043/2017 - C8-0210/2017 - 2017/2112(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 17/2017 - III jagu - Komisjon (N8-0044/2017 - C8-0211/2017 - 2017/2113(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG


24. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 607.301/OJJE).


25. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.00.

Klaus Welle

Rainer Wieland

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morvai, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Alliot-Marie, Bearder, Becker, Bours, Buzek, Cavada, Cofferati, Crowley, Dati, Eickhout, Keller Ska, Kirton-Darling, Lamassoure, La Via, Le Hyaric, Le Pen, Matera, Maydell, Morano, Morin-Chartier, Mosca, Muselier, Mussolini, Pittella, Proust, Punset, Tajani, Verhofstadt, Weber Manfred, Žitňanská

Õigusteave - Privaatsuspoliitika