Indeks 
Zapisnik
PDF 284kWORD 83k
Srijeda, 5. srpnja 2017. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (objava podnesenih prijedloga rezolucija)
 3.Razvoj ambiciozne industrijske strategije EU-a kao strateškog prioriteta za rast, zapošljavanje i inovacije u Europi (podneseni prijedlozi rezolucija)
 4.Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (odobrenje) (članak 69.c Poslovnika)
 5.Priprema za sastanak skupine G20 7. i 8. srpnja 2017. (rasprava)
 6.Predstavljanje programa aktivnosti estonskoga predsjedništva (rasprava)
 7.Dobrodošlica
 8.Glasovanje
  
8.1.Sporazum o izmjeni Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski sloj donesen u Kigaliju *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
8.2.Konvencija o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka radi suzbijanja zakiseljavanja, eutrofikacije i prizemnog ozona *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
8.3.Sklapanje Sporazuma o političkom dijalogu i suradnji između EU-a i Kube (pristanak) *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
8.4.Sklapanje Sporazuma o političkom dijalogu i suradnji između EU-a i Kube (rezolucija) (glasovanje)
  
8.5.Memorandum o razumijevanju između Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim IT sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde i Eurojusta * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
8.6.Suzbijanje prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima ***II (glasovanje)
  
8.7.Pravni okvir Unije za carinske prekršaje i sankcije ***I (glasovanje)
  
8.8.Epidemije HIV-a, tuberkuloze i hepatitisa C u porastu su u Europi (glasovanje)
  
8.9.Priprema programa rada Komisije za 2018. (glasovanje)
  
8.10.Proračun za 2018. – mandat za trijalog (glasovanje)
  
8.11.Ususret Strategiji EU-a za međunarodne kulturne odnose (glasovanje)
  
8.12.Preporuka Vijeću o 72. zasjedanju Opće skupštine UN-a (glasovanje)
  
8.13.Razvoj ambiciozne industrijske strategije EU-a kao strateškog prioriteta za rast, zapošljavanje i inovacije u Europi (glasovanje)
 9.Obrazloženja glasovanja
 10.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 11.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 12.Izvješće o Turskoj za 2016. (rasprava)
 13.Europski fond za održivi razvoj (EFOR) i uspostavljanje jamstva EFOR-a i Jamstvenog fonda EFOR-a ***I (rasprava)
 14.Mjere EU-a za održivost - Politički forum na visokoj razini o održivom razvoju (rasprava)
 15.Jedinstveno sjedište Europskog parlamenta (rasprava)
 16.Promicanje kohezije i razvoja u najudaljenijim regijama EU-a (rasprava)
 17.Sastav odbora
 18.Nedavni šumski požari u Portugalu i Španjolskoj: Instrumenti EU-a za reagiranje i postupci za sprečavanje i civilnu zaštitu (rasprava)
 19.Mehanizmi rješavanja sporova povezanih s dvostrukim oporezivanjem u EU-u * (rasprava)
 20.Presuda Suda Europske unije od 16. svibnja 2017. o Sporazumu o slobodnoj trgovini između EU-a i Singapura (rasprava)
 21.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)
 22.Prijenos odobrenih sredstava
 23.Podnošenje dokumenata
 24.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 25.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Alexander Graf LAMBSDORFF
potpredsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:00 h.


2. Rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (objava podnesenih prijedloga rezolucija)

Sljedeći zastupnici ili klubovi zastupnika podnijeli su zahtjeve za organizaciju takve rasprave, u skladu s člankom 135. Poslovnika, za sljedeće prijedloge rezolucija:

I.   Slučajevi Liua Xiaoboa, dobitnika Nobelove nagrade, i Leea Ming-chea (2017/2754(RSP))

—   Helga Trüpel, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Jordi Solé, Davor Škrlec i Bronis Ropė, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o slučajevima dobitnika Nobelove nagrade Liua Xiaoboa i Leea Ming-chea (B8-0459/2017);

—   Elena Valenciano, Soraya Post i Jo Leinen, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o slučajevima dobitnika Nobelove nagrade Liua Xiaoboa i Leea Ming-chea (B8-0460/2017);

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen i Cecilia Wikström, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o slučajevima dobitnika Nobelove nagrade Liua Xiaoboa i Leea Ming-chea (B8-0461/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Hans-Olaf Henkel, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Anders Primdahl Vistisen, Urszula Krupa, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek i Monica Macovei, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o slučajevima dobitnika Nobelove nagrade Liua Xiaoboa i Leea Ming-chea (B8-0462/2017);

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Brian Hayes, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Seán Kelly, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė i Željana Zovko, u ime Kluba zastupnika PPE-a, so slučajevima dobitnika Nobelove nagrade Liua Xiaoboa i Leea Ming-chea (B8-0463/2017).

II.   Eritrea, posebice slučajevi Abunea Antoniosa i Dawita Isaaka (2017/2755(RSP))

—   Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Solé, Bart Staes, Igor Šoltes, Florent Marcellesi i Ernest Urtasun, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o Eritreji, posebice slučajevima Abunea Antoniosa i Dawita Isaaka (B8-0464/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Jytte Guteland, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o Eritreji, posebice slučajevima Abunea Antoniosa i Dawita Isaaka (B8-0466/2017);

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova i Valentinas Mazuronis, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o Eritreji, posebice slučajevima Abunea Antoniosa i Dawita Isaaka (B8-0467/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Urszula Krupa, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Branislav Škripek, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki i Monica Macovei, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o Eritreji, posebice slučajevima Abunea Antoniosa i Dawita Isaaka (B8-0470/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou i Kostas Chrysogonos, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o stanju ljudskih prava u Eritreji, posebice slučajevima Abunea Antoniosa i Dawita Isaaka (B8-0472/2017);

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Ramón Luis Valcárcel Siso, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Elisabetta Gardini, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Joachim Zeller, Maurice Ponga, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Brian Hayes, Seán Kelly, Anna Maria Corazza Bildt, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė i Željana Zovko, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o Eritreji, posebice slučajevima Abunea Antoniosa i Dawita Isaaka (B8-0473/2017).

III.   Burundi (2017/2756(RSP))

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes i Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė i Jordi Solé, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o stanju u Burundiju (B8-0465/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Branislav Škripek, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba i Monica Macovei, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o stanju u Burundiju (B8-0468/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Maria Arena, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o Burundiju (B8-0469/2017);

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova i Valentinas Mazuronis, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o stanju u Burundiju (B8-0471/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi i Rolandas Paksas, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, o Burundiju (B8-0474/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou i Kostas Chrysogonos, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o stanju ljudskih prava u Burundiju (B8-0475/2017);

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Ramón Luis Valcárcel Siso, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Brian Hayes, Maurice Ponga, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė i Željana Zovko, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o Burundiju (B8-0476/2017).

Vrijeme za izlaganje raspodijelit će se u skladu s člankom 162. Poslovnika.


3. Razvoj ambiciozne industrijske strategije EU-a kao strateškog prioriteta za rast, zapošljavanje i inovacije u Europi (podneseni prijedlozi rezolucija)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000047/2017) koje su Komisiji postavili Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica i Kathleen Van Brempt, u ime Kluba zastupnika S&D-a, i Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek i Massimiliano Salini, u ime Kluba zastupnika PPE-a: Razvoj ambiciozne industrijske strategije EU-a kao strateškog prioriteta za rast, zapošljavanje i inovacije u Europi (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017)

Rasprava je održana 15. lipnja 2017. (točka 3 zapisnika od 15.6.2017.).

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 128. stavka 5. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

—   Angelo Ciocca, Nicolas Bay, Jean-Luc Schaffhauser i Lorenzo Fontana u ime Kluba zastupnika ENF-a, o razvoju ambiciozne industrijske strategije EU-a kao strateškog prioriteta za rast, zapošljavanje i inovacije u Europi (2017/2732(RSP)) (B8-0439/2017);

—   Massimiliano Salini, u ime kluba zastupnika PPE-a, o razvoju ambiciozne industrijske strategije EU-a kao strateškog prioriteta za rast, zapošljavanje i inovacije u Europi (2017/2732(RSP)) (B8-0440/2017);

—   Patrizia Toia, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o industrijskoj politici (2017/2732(RSP)) (B8-0445/2017);

—   Reinhard Bütikofer, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o razvoju ambiciozne industrijske strategije EU-a kao strateškog prioriteta za rast, zapošljavanje i inovacije u Europi (2017/2732(RSP)) (B8-0446/2017);

—   Lieve Wierinck, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o razvoju ambiciozne industrijske strategije EU-a kao strateškog prioriteta za rast, zapošljavanje i inovacije u Europi (2017/2732(RSP)) (B8-0447/2017);

—   Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Martina Anderson, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou i Takis Hadjigeorgiou, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o razvoju ambiciozne industrijske strategije EU-a kao strateškog prioriteta za rast, zapošljavanje i inovacije u Europi (2017/2732(RSP)) (B8-0448/2017);

—   Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski i Hans-Olaf Henkel, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o razvoju ambiciozne industrijske strategije EU-a kao strateškog prioriteta za rast, zapošljavanje i inovacije u Europi (2017/2732(RSP)) (B8-0449/2017).

Glasovanje: točka 8.13 zapisnika od 5.7.2017..


4. Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (odobrenje) (članak 69.c Poslovnika)

Predsjednik je priopćio da od zastupnika ili kubova zastupnika koji dosežu barem srednji prag nije primio zahtjev u vezi s odlukama o stupanju u međuinstitucijske pregovore koje su objavljene u zapisniku od ponedjeljka 3. srpnja 2017. (točka 3. zapisnika od 3.7.2017.).

Nadležni odbori stoga su mogli započeti pregovore nakon isteka roka utvrđenog člankom 69.c stavkom 2. Poslovnika.


5. Priprema za sastanak skupine G20 7. i 8. srpnja 2017. (rasprava)

Izjave Europskog vijeća i Komisije Priprema za sastanak skupine G20 7. i 8. srpnja 2017. (2017/2762(RSP))

Matti Maasikas (predsjedatelj Vijeća) i Frans Timmermans (prvi potpredsjednik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Angelika Niebler, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Jeppe Kofod, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Helga Stevens, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Sophia in 't Veld, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Fabio De Masi, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Yannick Jadot, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Raymond Finch, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Marcel de Graaff, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Hilde Vautmans o govoru Marcela de Graaffa (predsjednik je dao pojašnjenja), Krisztina Morvai, nezavisna zastupnica, Janusz Lewandowski, Bernd Lange, Anna Elżbieta Fotyga, Sven Giegold, Rolandas Paksas, Gerolf Annemans, Diane Dodds, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Bernd Lucke, Janice Atkinson, Diane James, Pilar del Castillo Vera, Pedro Silva Pereira, Elisabetta Gardini, Kathleen Van Brempt, Paulo Rangel, Othmar Karas, Dubravka Šuica, Gunnar Hökmark i Christofer Fjellner.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Ana Gomes, Henna Virkkunen, Notis Marias, Juan Fernando López Aguilar i Georgios Epitideios.

Govorili su: Frans Timmermans i Matti Maasikas.

Rasprava je zaključena.

(Sjednica je nakratko prekinuta)

PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica


6. Predstavljanje programa aktivnosti estonskoga predsjedništva (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Predstavljanje programa aktivnosti estonskoga predsjedništva (2017/2659(RSP))

Jüri Ratas (predsjedatelj Vijeća) i Andrus Ansip (potpredsjednik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Tunne Kelam, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Marju Lauristin, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Roberts Zīle, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Cecilia Wikström, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Dimitrios Papadimoulis, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Josep-Maria Terricabras, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Rosa D'Amato, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Matteo Salvini, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Ildikó Gáll-Pelcz, Maria João Rodrigues, Anneleen Van Bossuyt, Yana Toom, Liadh Ní Riada, Bronis Ropė, Petr Mach, Nicolas Bay, Michaela Šojdrová, Victor Boştinaru, Evžen Tošenovský, Kaja Kallas, Paloma López Bermejo, Krišjānis Kariņš, Josef Weidenholzer, Urmas Paet, Javi López i Nicola Danti.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Andrzej Grzyb, Maria Grapini, Luke Ming Flanagan i Krisztina Morvai.

Govorili su: Andrus Ansip i Jüri Ratas.

Rasprava je zaključena.


PREDSJEDA: Ildikó GÁLL-PELCZ
potpredsjednica

Govorio je Pavel Telička, koji je istaknuo da se među posjetiteljima u galeriji nalazi član kubanske oporbe.

7. Dobrodošlica

Predsjednica je u ime Parlamenta zaželjela dobrodošlicu izaslanstvu japanskog parlamenta na čelu s Masazumijem Gotodom, koji je zauzeo mjesto na službenoj tribini.

°
° ° °

Govorio je Bruno Gollnisch.


8. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


8.1. Sporazum o izmjeni Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski sloj donesen u Kigaliju *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Kigalijske izmjene Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski sloj [07725/2017 - C8-0157/2017 - 2017/0016(NLE)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Kateřina Konečná (A8-0237/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2017)0294)

Parlament je dao svoju suglasnost za donošenje Kigalijske izmjene protokola.


8.2. Konvencija o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka radi suzbijanja zakiseljavanja, eutrofikacije i prizemnog ozona *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o prihvatu, u ime Europske unije, izmjene Protokola iz 1999. o suzbijanju zakiseljavanja, eutrofikacije i prizemnog ozona uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine [07524/2017 - C8-0143/2017 - 2013/0448(NLE)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Adina-Ioana Vălean (A8-0241/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2017)0295)

Parlament je dao svoju suglasnost za prihvat izmjene protokola.


8.3. Sklapanje Sporazuma o političkom dijalogu i suradnji između EU-a i Kube (pristanak) *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o političkom dijalogu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Kube, s druge strane [12502/2016 - C8-0517/2016 - 2016/0298(NLE)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Elena Valenciano (A8-0232/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2017)0296)

Parlament je dao svoju suglasnost za sklapanje sporazuma.

Govorili su:

Elena Valenciano (izvjestiteljica), prije glasovanja.


8.4. Sklapanje Sporazuma o političkom dijalogu i suradnji između EU-a i Kube (rezolucija) (glasovanje)

Izvješće koje sadrži prijedlog nezakonodavne rezolucije o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o političkom dijalogu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Kube, s druge strane [2017/2036(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Elena Valenciano (A8-0233/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0297)


8.5. Memorandum o razumijevanju između Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim IT sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde i Eurojusta * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o Nacrtu provedbene odluke Vijeća o odobrenju sklapanja, od strane Eurojusta, Memoranduma o razumijevanju između Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim IT sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde i Eurojusta [07536/2017 - C8-0136/2017 - 2017/0804(CNS)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Claude Moraes (A8-0215/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2017)0298)


8.6. Suzbijanje prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima ***II (glasovanje)

Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja direktive Europskog parlamenta i Vijeća o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima [06182/1/2017 - C8-0150/2017 - 2012/0193(COD)] - Odbor za proračunski nadzor - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelji: Ingeborg Gräßle i Juan Fernando López Aguilar (A8-0230/2017)

(za odbacivanje stajališta Vijeća potrebna je kvalificirana većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

STAJALIŠTE VIJEĆA

Proglašen odobrenim (P8_TA(2017)0299)

Govorili su:

Juan Fernando López Aguilar (izvjestitelj), prije glasovanja.


8.7. Pravni okvir Unije za carinske prekršaje i sankcije ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o pravnom okviru Unije za carinske prekršaje i sankcije [COM(2013)0884 - C7-0461/2013 - 2013/0432(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestiteljica: Kaja Kallas (A8-0239/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

Rasprava je održana 24. listopada 2016. (točka 14 zapisnika od 24.10.2016.).

Glasovanje je odgođeno na dnevnoj sjednici održanoj 25. listopada 2016. (točka 5.10 zapisnika od 25.10.2016.).

ZAKLJUČENJE PRVOG ČITANJA (članak 59. stavak 4. podstavak 4. Poslovnika)

Suglasnost bez glasovanja (P8_TA(2017)0300)


8.8. Epidemije HIV-a, tuberkuloze i hepatitisa C u porastu su u Europi (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B8-0436/2017 (2017/2576(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0301)


8.9. Priprema programa rada Komisije za 2018. (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0434/2017, B8-0435/2017, B8-0450/2017, B8-0451/2017, B8-0454/2017, B8-0455/2017 i B8-0456/2017 (2017/2699(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0434/2017

(koji zamjenjujeB8-0434/2017, B8-0435/2017 i B8-0450/2017):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   József Szájer, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Anthea McIntyre, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Sophia in 't Veld, u ime Kluba zastupnika ALDE-a.

Odbijeno

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B8-0434/2017

Odbijeno

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B8-0435/2017

Odbijeno

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B8-0450/2017

Odbijeno

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B8-0451/2017

Odbijeno

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B8-0454/2017

Odbijeno

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B8-0455/2017

Odbijeno

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B8-0456/2017

Odbijeno

Govorili su:

James Nicholson o engleskoj verziji amandmana 19 i 20.


8.10. Proračun za 2018. – mandat za trijalog (glasovanje)

Izvješće o mandatu za trijalog o nacrtu proračuna za 2018. [2017/2043(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Siegfried Mureşan (A8-0249/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0302)


8.11. Ususret Strategiji EU-a za međunarodne kulturne odnose (glasovanje)

Izvješće na temu Ususret Strategiji EU-a za međunarodne kulturne odnose [2016/2240(INI)] - Odbor za vanjske poslove - Odbor za kulturu i obrazovanje. Izvjestitelji: Elmar Brok i Silvia Costa (A8-0220/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0303)


8.12. Preporuka Vijeću o 72. zasjedanju Opće skupštine UN-a (glasovanje)

Izvješće o preporuci Europskog parlamenta Vijeću o 72. zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda [2017/2041(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Andrey Kovatchev (A8-0216/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0304)

Govorili su:

Takis Hadjigeorgiou predložio je usmeni amandman na amandman 1, koji je usvojen.

Andrey Kovatchev (izvjestitelj) koji je podržao usmeni amandman.


8.13. Razvoj ambiciozne industrijske strategije EU-a kao strateškog prioriteta za rast, zapošljavanje i inovacije u Europi (glasovanje)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000047/2017) koje su Komisiji postavili Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica i Kathleen Van Brempt, u ime Kluba zastupnika S&D-a, i Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek i Massimiliano Salini, u ime Kluba zastupnika PPE-a: Razvoj ambiciozne industrijske strategije EU-a kao strateškog prioriteta za rast, zapošljavanje i inovacije u Europi (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017)

Rasprava je održana 15. lipnja 2017. (točka 3 zapisnika od 15.6.2017.).

Prijedlozi rezolucija objavljeni su 5. srpnja 2017. (točka 3 zapisnika od 5.7.2017.).

Prijedlozi rezolucija B8-0439/2017, B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017, B8-0448/2017 i B8-0449/2017 (2017/2732(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0440/2017

(koji zamjenjujeB8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017 i B8-0449/2017):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Massimiliano Salini, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Patrizia Toia, Martina Werner i Dan Nica, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski i Hans-Olaf Henkel, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Lieve Wierinck, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Reinhard Bütikofer, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a.

Usvojen (P8_TA(2017)0305)

(Prijedlozi rezolucija B8-0439/2017 i B8-0448/2017 se ne razmatraju.)


9. Obrazloženja glasovanja

Obrazloženja glasova u pisanom obliku:

Obrazloženja glasova u pisanom obliku u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta u dijelu namijenjenom zastupnicima.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Izvješće: Elena Valenciano - A8-0232/2017
José Inácio Faria, Jiří Pospíšil i Daniel Hannan

Izvješće: Elena Valenciano - A8-0233/2017
Eleonora Forenza, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Ángela Vallina, Tomáš Zdechovský i Marek Jurek

Izvješće: Ingeborg Gräßle i Juan Fernando López Aguilar - A8-0230/2017
Tibor Szanyi, Michaela Šojdrová, Ivana Maletić, Branislav Škripek i Maria Grapini

Izvješće: Kaja Kallas - A8-0239/2016
Maria Grapini

Prijedlog rezolucije o mjerama EU-a za suzbijanje HIV-a/AIDS-a, tuberkuloze i hepatitisa C (2017/2576(RSP)) (B8-0436/2017)
José Inácio Faria, Bolesław G. Piecha, Tibor Szanyi, Krisztina Morvai, Urszula Krupa, Maria Grapini i Monika Smolková

Prijedlog rezolucije o programu rada Komisije za 2018. (2017/2699(RSP)) (RC-B8-0434/2017)
Ramón Jáuregui Atondo, Krisztina Morvai, Ivana Maletić i Monika Smolková

Izvješće: Siegfried Mureşan - A8-0249/2017
Tibor Szanyi i Bogdan Andrzej Zdrojewski

Izvješće: Elmar Brok i Silvia Costa - A8-0220/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ilhan Kyuchyuk, Marek Jurek i Csaba Sógor

Izvješće: Andrey Kovatchev - A8-0216/2017
Paloma López Bermejo, Krisztina Morvai i Branislav Škripek

Prijedlog rezolucije o razvoju ambiciozne industrijske strategije EU-a kao strateškog prioriteta za rast, zapošljavanje i inovacije u Europi (2017/2732(RSP)) (RC-B8-0440/2017)
Andrejs Mamikins i Ivana Maletić.


10. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja) i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


(Sjednica je prekinuta u 14:05 h, a nastavljena u 15:00 h.)

PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

11. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.

°
° ° °

Kao što je predsjednik priopćio na nastavku zasjedanja u ponedjeljak 3. srpnja 2017., zastupnici koji su danas, u srijedu 5. srpnja 2017. odsutni s plenarne sjednice kako bi prisustvovali pogrebu Simone Veil u Parizu smatraju se „opravdano odsutnima” (točka 2. zapisnika od 3.7.2017.).


12. Izvješće o Turskoj za 2016. (rasprava)

Izvješće o Izvješću Komisije o Turskoj za 2016. [2016/2308(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Kati Piri (A8-0234/2017)

Kati Piri predstavila je izvješće.

Govorili su: Matti Maasikas (predsjedatelj Vijeća) i Johannes Hahn (povjerenik Komisije).

Govorili su: Renate Sommer, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Victor Boştinaru, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Beatrix von Storch, o tijeku rasprave, Bas Belder, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Alexander Graf Lambsdorff, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Takis Hadjigeorgiou, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Bodil Valero, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Edouard Ferrand, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Georgios Epitideios, nezavisni zastupnik, Manolis Kefalogiannis, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio James Carver, Marietje Schaake, Kostas Chrysogonos, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Maria Grapini, Jordi Solé, James Carver, Mario Borghezio, Sotirios Zarianopoulos, Esther de Lange, Nikos Androulakis, Anders Primdahl Vistisen, Nedzhmi Ali, Rebecca Harms, Beatrix von Storch i Georg Mayer.

PREDSJEDA: Ryszard CZARNECKI
potpredsjednik

Govorili su: Udo Voigt, Lars Adaktusson, Demetris Papadakis, Eleni Theocharous, Marie-Christine Arnautu, Eleftherios Synadinos, Željana Zovko, Javi López, Angel Dzhambazki, Lefteris Christoforou, Ana Gomes, Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Eugen Freund, Bernd Lucke, Miltiadis Kyrkos, Mark Demesmaeker, Marju Lauristin i Notis Marias.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Branislav Škripek, Neoklis Sylikiotis, Igor Šoltes, Lampros Fountoulis, José Inácio Faria, Costas Mavrides, Csaba Sógor, Julie Ward, Sofia Sakorafa i Pier Antonio Panzeri.

Govorili su: Johannes Hahn, Matti Maasikas i Kati Piri.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 11.1 zapisnika od 6.7.2017..


13. Europski fond za održivi razvoj (EFOR) i uspostavljanje jamstva EFOR-a i Jamstvenog fonda EFOR-a ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za održivi razvoj (EFOR) i uspostavljanju jamstva EFOR-a i Jamstvenog fonda EFOR-a [COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD)] - Odbor za vanjske poslove - Odbor za razvoj - Odbor za proračune. Izvjestitelji: Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică i Eider Gardiazabal Rubial (A8-0170/2017)

Eduard Kukan i Doru-Claudian Frunzulică predstavili su izvješće.

PREDSJEDA: Pavel TELIČKA
potpredsjednik

Eider Gardiazabal Rubial predstavila je izvješće

Govorio je Neven Mimica (povjerenik Komisije)

Govorili su: Paul Rübig, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Linda McAvan, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Charles Tannock, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Anneli Jäätteenmäki, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Xabier Benito Ziluaga, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Heidi Hautala, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Raymond Finch, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Maurice Ponga, Soraya Post, Jean Arthuis, José Manuel Fernandes, Daniele Viotti, Nedzhmi Ali, Elly Schlein, Arne Lietz i Enrique Guerrero Salom.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Franc Bogovič, Laima Liucija Andrikienė, Claude Turmes, Eleftherios Synadinos i Nicola Caputo.

Govorili su: Neven Mimica, Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică i Eider Gardiazabal Rubial.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 11.6 zapisnika od 6.7.2017..


14. Mjere EU-a za održivost - Politički forum na visokoj razini o održivom razvoju (rasprava)

Izvješće o mjerama EU-a za održivost [2017/2009(INI)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Seb Dance (A8-0239/2017)

Izjave Vijeća i Komisije: Politički forum na visokoj razini o održivom razvoju (2017/2715(RSP))

Seb Dance predstavio je izvješće.

Matti Maasikas (predsjedatelj Vijeća) dao je izjavu.

PREDSJEDA: Ioan Mircea PAŞCU
potpredsjednik

Karmenu Vella (povjerenik Komisije) dao je izjavu.

Govorili su: Liadh Ní Riada (izvjestiteljica za mišljenje Odbora CULT), Ulrike Müller (izvjestiteljica za mišljenje Odbora AGRI), Elly Schlein (izvjestiteljica za mišljenje Odbora DEVE), José Inácio Faria, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Miriam Dalli, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Jadwiga Wiśniewska, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Stefan Eck, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Benedek Jávor, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Eleonora Evi, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Peter Liese, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Eleonora Evi, Florian Philippot, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Linda McAvan, Lola Sánchez Caldentey, Davor Škrlec, Andrzej Grzyb, Arne Lietz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Francesc Gambús, Christel Schaldemose, Annie Schreijer-Pierik, Soledad Cabezón Ruiz, György Hölvényi, Julie Ward, Adam Szejnfeld, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Nicola Caputo, Notis Marias, Gesine Meissner, João Ferreira i Olga Sehnalová.

Govorili su: Karmenu Vella, Matti Maasikas i Seb Dance.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: 6. srpnja 2017.


15. Jedinstveno sjedište Europskog parlamenta (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Jedinstveno sjedište Europskog parlamenta (2017/2757(RSP))

Matti Maasikas (predsjedatelj Vijeća) i Karmenu Vella (povjerenik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Anne Sander, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Ashley Fox, Jérôme Lavrilleux, o tijeku rasprave (Predsjednik je dao pojašnjenja), Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, u ime Kluba zastupnika S&D-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Peter Liese, Seán Kelly, o tijeku rasprave (Predsjednik je dao pojašnjenja), Ashley Fox, u ime Kluba zastupnika ECR-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Jérôme Lavrilleux, Frédérique Ries, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Anne Sander, i Rina Ronja Kari, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a.

PREDSJEDA: Dimitrios PAPADIMOULIS
potpredsjednik

Govorili su: Ulrike Lunacek, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Roger Helmer, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Jean-Luc Schaffhauser, u ime Kluba zastupnika ENF-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Stanislav Polčák, Aymeric Chauprade, nezavisni zastupnik, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Beatriz Becerra Basterrechea, Peter Liese, koji je također odgovorio na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Jérôme Lavrilleux i Françoise Grossetête, Joachim Starbatty, o tijeku rasprave, Josef Weidenholzer, Morten Messerschmidt, Nathalie Griesbeck, Bart Staes, Marco Valli, Diane James, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Brando Benifei, Hans-Olaf Henkel, Stanislav Polčák, Joachim Starbatty, Francesc Gambús, Ruža Tomašić, Anna Maria Corazza Bildt, Esther de Lange i Jérôme Lavrilleux.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Anna Záborská, Nicola Caputo, Notis Marias, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Anneli Jäätteenmäki, José Inácio Faria i Indrek Tarand.

Govorio je: Karmenu Vella.

Rasprava je zaključena.


16. Promicanje kohezije i razvoja u najudaljenijim regijama EU-a (rasprava)

Izvješće o promicanju kohezije i razvoja u najudaljenijim regijama Unije: primjena članka 349. UFEU-a [2016/2250(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestitelj: Younous Omarjee (A8-0226/2017)

Younous Omarjee predstavio je izvješće.

Govorio je Christos Stylianides (povjerenik Komisije).

Govorili su: Ricardo Serrão Santos (izvjestitelj za mišljenje Odbora AGRI), Maurice Ponga, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Louis-Joseph Manscour, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Sławomir Kłosowski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Matthijs van Miltenburg, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Ángela Vallina, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Monika Vana, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Rosa D'Amato, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Gabriel Mato, Liliana Rodrigues, Sofia Ribeiro, Juan Fernando López Aguilar i Daniel Buda.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: José Inácio Faria, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Stanislav Polčák i Ruža Tomašić.

Govorio je Christos Stylianides.

PREDSJEDA: Evelyne GEBHARDT
potpredsjednica

Govorio je Younous Omarjee.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 11.11 zapisnika od 6.7.2017..


17. Sastav odbora

Predsjednik je od Kluba zastupnika PPE-a primio sljedeći zahtjev za imenovanje:

Odbor ITRE: Sven Schulze umjesto Herberta Reula

To će se imenovanje smatrati odobrenim ako do usvajanja aktualnog zapisnika ne bude zaprimljena nijedna primjedba.


18. Nedavni šumski požari u Portugalu i Španjolskoj: Instrumenti EU-a za reagiranje i postupci za sprečavanje i civilnu zaštitu (rasprava)

Izjava Komisije: Nedavni šumski požari u Portugalu i Španjolskoj: Instrumenti EU-a za reagiranje i postupci za sprečavanje i civilnu zaštitu (2017/2753(RSP))

Christos Stylianides (povjerenik Komisije) dao je izjavu.

Govorili su: Fernando Ruas, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Carlos Zorrinho, u ime Kluba zastupnika S&D-a, António Marinho e Pinto, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, João Ferreira, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Florent Marcellesi, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Ramón Luis Valcárcel Siso, Soledad Cabezón Ruiz, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marisa Matias, Lambert van Nistelrooij, Liliana Rodrigues, Estefanía Torres Martínez, Elisabetta Gardini, Nuno Melo, Francesc Gambús, José Manuel Fernandes i José Inácio Faria.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Seán Kelly, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Georgios Epitideios, Sofia Ribeiro i Ana Gomes.

Govorio je Christos Stylianides.

Rasprava je zaključena.


19. Mehanizmi rješavanja sporova povezanih s dvostrukim oporezivanjem u EU-u * (rasprava)

Izvješće o prijedlogu direktive Vijeća o mehanizmima rješavanja sporova povezanih s dvostrukim oporezivanjem u Europskoj uniji [COM(2016)0686 - C8-0035/2017 - 2016/0338(CNS)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Michael Theurer (A8-0225/2017)

Michael Theurer predstavio je izvješće.

Govorio je Christos Stylianides (povjerenik Komisije).

Govorili su: Neena Gill, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Pirkko Ruohonen-Lerner, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Miguel Urbán Crespo, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, i Ernest Urtasun, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Seán Kelly i Notis Marias.

Govorili su: Christos Stylianides i Michael Theurer.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 11.9 zapisnika od 6.7.2017..


20. Presuda Suda Europske unije od 16. svibnja 2017. o Sporazumu o slobodnoj trgovini između EU-a i Singapura (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000057/2017) koje je postavio Bernd Lange, Daniel Caspary i David Martin, u ime Odbora INTA Komisiji: Odluka Suda od 16. svibnja 2017. o Sporazumu o slobodnoj trgovini između EU-a i Singapura (2017/2739(RSP)) (B8-0323/2017)

Bernd Lange obrazložio je pitanje.

Christos Stylianides (povjerenik Komisije) odgovorio je na pitanje.

Govorili su: Christofer Fjellner, u ime Kluba zastupnika PPE-a, David Martin, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Sander Loones, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ramon Tremosa i Balcells, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Anne-Marie Mineur, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Heidi Hautala, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Seán Kelly i Karoline Graswander-Hainz.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Notis Marias.

Govorio je Christos Stylianides.

Rasprava je zaključena.


21. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe(EU) br.508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu raspodjele sredstava u okviru izravnog upravljanja po ciljevima integrirane pomorske politike i zajedničke ribarstvene politike (C(2017)03881 - 2017/2743(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 14. lipnja 2017.

upućeno nadležnom odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o zamjeni priloga I., II., III. i IV. Uredbi (EZ) br.861/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti (C(2017)03982 - 2017/2748(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 19. lipnja 2017.

upućeno nadležnom odboru: JURI

- Delegirana uredba Komisije o zamjeni PrilogaI. Uredbi (EZ) br.1896/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju postupka za europski platni nalog (C(2017)03984 - 2017/2747(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 19. lipnja 2017.

upućeno nadležnom odboru: JURI

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU)2015/242 o utvrđivanju detaljnih pravila o funkcioniranju savjetodavnih vijeća u okviru zajedničke ribarstvene politike (C(2017)04238 - 2017/2749(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 23. lipnja 2017.

upućeno nadležnom odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive (EU)2015/2366 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda o suradnji i razmjeni informacija između nadležnih tijela koje se odnose na ostvarivanje prava poslovnog nastana i slobodu pružanja usluga institucija za platni promet (C(2017)04250 - 2017/2751(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 26. lipnja 2017.

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 540/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za sustav zvučnog upozorenja vozila za EU homologaciju vozila (C(2017)04296 - 2017/2750(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 26 lipanj 2017

upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 151/2013 od 19.prosinca 2012. o dopuni Uredbe (EU) br.648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (C(2017)04408 - 2017/2759(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 29. lipnja 2017.

upućeno nadležnom odboru: ECON.


22. Prijenos odobrenih sredstava

U skladu s člankom 27. stavkom 3. Financijske uredbe, Odbor za proračune odlučio je odobriti prijenos odobrenih sredstava Europske komisije DEC 07/2017, DEC 08/2017, DEC 09/2017, DEC 10/2017 i DEC 11/2017 - dio III. – Komisija.

U skladu s člankom 27. Financijske uredbe, Odbor za proračune odlučio je odobriti prijenos odobrenih sredstava Odbora regija INF1/2017, INF 2/2017 i INF 3/2017.


23. Podnošenje dokumenata

Komisija i Vijeće podnijeli su sljedeće dokumente:

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava DEC 13/2017 - dio III. - Komisija (N8-0032/2017 - C8-0194/2017 - 2017/2099(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava DEC 12/2017 - dio III. - Komisija (N8-0033/2017 - C8-0198/2017 - 2017/2100(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava V/AB-03/A/17 - Europski revizorski sud (N8-0034/2017 - C8-0200/2017 - 2017/2102(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava V/AB-04/A/17 - Europski revizorski sud (N8-0035/2017 - C8-0201/2017 - 2017/2103(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava V/AB-05/C/17 - Europski revizorski sud (N8-0036/2017 - C8-0202/2017 - 2017/2104(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava V/AB-06/A/17 - Europski revizorski sud (N8-0037/2017 - C8-0203/2017 - 2017/2105(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava V/AB-07/C/17 - Europski revzorski sud (N8-0038/2017 - C8-0204/2017 - 2017/2106(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava V/AB-08/C/17 - Europski revzorski sud (N8-0039/2017 - C8-0205/2017 - 2017/2107(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava V/AB-09/C/17 - Europski revizorski sud (N8-0040/2017 - C8-0206/2017 - 2017/2108(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava DEC 14/2017 – dio III. – Komisija (N8-0041/2017 - C8-0208/2017 - 2017/2110(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava DEC 15/2017 - dio III. - Komisija (N8-0042/2017 - C8-0209/2017 - 2017/2111(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava DEC 16/2017 - dio III. - Komisija (N8-0043/2017 - C8-0210/2017 - 2017/2112(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava DEC 17/2017 - dio III. - Komisija (N8-0044/2017 - C8-0211/2017 - 2017/2113(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG


24. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 607.301/OJJE).


25. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 23:00 h.

Klaus Welle

Rainer Wieland

glavni tajnik

potpredsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morvai, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Alliot-Marie, Bearder, Becker, Bours, Buzek, Cavada, Cofferati, Crowley, Dati, Eickhout, Keller Ska, Kirton-Darling, Lamassoure, La Via, Le Hyaric, Le Pen, Matera, Maydell, Morano, Morin-Chartier, Mosca, Muselier, Mussolini, Pittella, Proust, Punset, Tajani, Verhofstadt, Weber Manfred, Žitňanská

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti