Index 
Jegyzőkönyv
PDF 291kWORD 83k
2017. július 5., Szerda - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 3.Nagyratörő európai uniós ipari stratégia kidolgozása az európai növekedés, foglalkoztatás és innováció stratégiai prioritása jegyében (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 4.Tárgyalások a Parlament első olvasatát megelőzően (jóváhagyás) (az eljárási szabályzat 69c. cikke)
 5.A 2017. július 7–8-i G20-csúcstalálkozó előkészítése (vita)
 6.A Tanács észt elnöksége tevékenységi programjának ismertetése (vita)
 7.Köszöntés
 8.Szavazások órája
  8.1.Megállapodás az ózonréteget lebontó anyagokról szóló montreali jegyzőkönyv kigali módosításáról *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  8.2.A nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló egyezmény a savasodás, az eutrofizáció és a talajközeli ózon csökkentése érdekében *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  8.3.A politikai párbeszédről és együttműködésről szóló EU–Kuba-megállapodás megkötése (egyetértés) *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  8.4.A politikai párbeszédről és együttműködésről szóló EU–Kuba-megállapodás megkötése (állásfoglalás) (szavazás)
  8.5.Egyetértési megállapodás a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség és az Eurojust között * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  8.6.Az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelem ***II (szavazás)
  8.7.A vámjogszabályok megsértésére és a vámjogi szankciókra vonatkozó uniós jogi keret ***I (szavazás)
  8.8.A HIV-, tuberkulózis- és HCV-járványok számának emelkedése Európában (szavazás)
  8.9.A Bizottság 2018. évi munkaprogramjának előkészítése (szavazás)
  8.10.2018. évi költségvetés – A háromoldalú egyeztetésre szóló megbízatás (szavazás)
  8.11.A nemzetközi kulturális kapcsolatokra vonatkozó uniós stratégia felé (szavazás)
  8.12.A Tanácshoz intézett ajánlás az ENSZ Közgyűlésének 72. ülésszakáról (szavazás)
  8.13.Nagyratörő európai uniós ipari stratégia kidolgozása az európai növekedés, foglalkoztatás és innováció stratégiai prioritása jegyében (szavazás)
 9.A szavazáshoz fűzött indokolások
 10.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 11.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 12.A Törökországról szóló 2016. évi jelentés (vita)
 13.Az Európai Fenntartható Fejlődési Alap (EFFA), valamint az EFFA-garancia és az EFFA-garanciaalap létrehozása ***I (vita)
 14.A fenntarthatóságot célzó uniós fellépés – A fenntartható fejlődéssel foglalkozó magas szintű politikai fórum (vita)
 15.Az Európai Parlament egyetlen székhelye (vita)
 16.A kohézió és a fejlődés előmozdítása az Unió legkülső régióiban (vita)
 17.A bizottságok tagjai
 18.A közelmúltbeli erdőtüzek Portugáliában és Spanyolországban: a megelőzéssel és a polgári védelemmel kapcsolatos uniós elhárítási eszközök és eljárások (vita)
 19.A kettős adóztatással kapcsolatos európai uniós vitarendezési mechanizmusok * (vita)
 20.A Bíróság 2017. május 16-i ítélete az EU–Szingapúr szabadkereskedelmi megállapodásról (vita)
 21.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 22.Előirányzatok átcsoportosítása
 23.Dokumentumok benyújtása
 24.A következő ülésnap napirendje
 25.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Alexander Graf LAMBSDORFF alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.00-kor nyitják meg.


2. Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 135. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I.   A Nobel-békedíjas Liu Hsziao-po és Li Ming-cse ügye (2017/2754(RSP))

—   Helga Trüpel, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Jordi Solé, Davor Škrlec és Bronis Ropė, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a Nobel-békedíjas Liu Hsziao-po és Li Ming-cse ügyéről (B8-0459/2017);

—   Elena Valenciano, Soraya Post és Jo Leinen, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a Nobel-békedíjas Liu Hsziao-po és Li Ming-cse ügyéről (B8-0460/2017);

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen és Cecilia Wikström, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a Nobel-békedíjas Liu Hsziao-po és Li Ming-cse ügyéről (B8-0461/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Hans-Olaf Henkel, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Anders Primdahl Vistisen, Urszula Krupa, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek és Monica Macovei, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a Nobel-békedíjas Liu Hsziao-po és Li Ming-cse ügyéről (B8-0462/2017);

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Brian Hayes, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Seán Kelly, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė és Željana Zovko, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a Nobel-békedíjas Liu Hsziao-po és Li Ming-cse ügyéről (B8-0463/2017).

II.   Eritrea, nevezetesen Abune Antonios és Dawit Isaac ügye (2017/2755(RSP))

—   Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Solé, Bart Staes, Igor Šoltes, Florent Marcellesi és Ernest Urtasun, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Eritreáról, nevezetesen Abune Antonios és Dawit Isaac ügyéről (B8-0464/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post és Jytte Guteland, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Eritreáról, nevezetesen Abune Antonios és Dawit Isaac ügyéről (B8-0466/2017);

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova és Valentinas Mazuronis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Eritreáról, nevezetesen Abune Antonios és Dawit Isaac ügyéről (B8-0467/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Urszula Krupa, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Branislav Škripek, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki és Monica Macovei, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Eritreáról, nevezetesen Abune Antonios és Dawit Isaac ügyéről (B8-0470/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou és Kostas Chrysogonos, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az eritreai emberi jogi helyzetről, nevezetesen Abune Antonios és Dawit Isaac ügyéről (B8-0472/2017);

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Ramón Luis Valcárcel Siso, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Elisabetta Gardini, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Joachim Zeller, Maurice Ponga, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Brian Hayes, Seán Kelly, Anna Maria Corazza Bildt, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė és Željana Zovko, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Eritreáról, nevezetesen Abune Antonios és Dawit Isaac ügyéről (B8-0473/2017).

III.   Burundi (2017/2756(RSP))

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes és Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė és Jordi Solé, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a burundi helyzetről (B8-0465/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Branislav Škripek, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba és Monica Macovei, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a burundi helyzetről (B8-0468/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post és Maria Arena, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Burundiról (B8-0469/2017);

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova és Valentinas Mazuronis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a burundi helyzetről (B8-0471/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi és Rolandas Paksas, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Burundiról (B8-0474/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou és Kostas Chrysogonos, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a burundi emberi jogi helyzetről (B8-0475/2017);

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Ramón Luis Valcárcel Siso, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Brian Hayes, Maurice Ponga, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė és Željana Zovko, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Burundiról (B8-0476/2017).

A felszólalási időkeretet az eljárási szabályzat 162. cikkének megfelelően osztják fel.


3. Nagyratörő európai uniós ipari stratégia kidolgozása az európai növekedés, foglalkoztatás és innováció stratégiai prioritása jegyében (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000047/2017) felteszi: Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica és Kathleen Van Brempt, az S&D képviselőcsoport nevében, és Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek és Massimiliano Salini, a PPE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Nagyratörő európai uniós ipari stratégia kidolgozása az európai növekedés, foglalkoztatás és innováció stratégiai prioritása jegyében (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017)

A vita időpontja: 2017. június 15. (2017.6.15-i jegyzőkönyv, 3. pont ).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Angelo Ciocca, Nicolas Bay, Jean-Luc Schaffhauser és Lorenzo Fontana a(z) ENF, nagyratörő európai uniós ipari stratégia kidolgozásáról az európai növekedés, foglalkoztatás és innováció stratégiai prioritása jegyében (2017/2732(RSP)) (B8-0439/2017);

—   Massimiliano Salini, a PPE képviselőcsoport nevében, nagyratörő európai uniós ipari stratégia kidolgozásáról az európai növekedés, foglalkoztatás és innováció stratégiai prioritása jegyében (2017/2732(RSP)) (B8-0440/2017);

—   Patrizia Toia, az S&D képviselőcsoport nevében, az iparpolitikáról (2017/2732(RSP)) (B8-0445/2017);

—   Reinhard Bütikofer, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, nagyratörő európai uniós ipari stratégia kidolgozásáról az európai növekedés, foglalkoztatás és innováció stratégiai prioritása jegyében (2017/2732(RSP)) (B8-0446/2017);

—   Lieve Wierinck, az ALDE képviselőcsoport nevében, nagyratörő európai uniós ipari stratégia kidolgozásáról az európai növekedés, foglalkoztatás és innováció stratégiai prioritása jegyében (2017/2732(RSP)) (B8-0447/2017);

—   Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Martina Anderson, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou és Takis Hadjigeorgiou, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, nagyratörő európai uniós ipari stratégia kidolgozásáról az európai növekedés, foglalkoztatás és innováció stratégiai prioritása jegyében (2017/2732(RSP)) (B8-0448/2017);

—   Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski és Hans-Olaf Henkel, az ECR képviselőcsoport nevében, nagyratörő európai uniós ipari stratégia kidolgozásáról az európai növekedés, foglalkoztatás és innováció stratégiai prioritása jegyében (2017/2732(RSP)) (B8-0449/2017).

Szavazás: 2017.7.5-i jegyzőkönyv, 8.13. pont .


4. Tárgyalások a Parlament első olvasatát megelőzően (jóváhagyás) (az eljárási szabályzat 69c. cikke)

Az elnök bejelenti, hogy a 2017. július 3-i, hétfői jegyzőkönyvben (2017.7.3-i jegyzőkönyv, 9. pont) bejelentett, intézményközi tárgyalások megindításáról szóló határozat kapcsán nem kapott kérelmet legalább a közepes érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselőtől vagy képviselőcsoporttól.

Az illetékes bizottságok így az eljárási szabályzat 69c. cikkének (2) bekezdésében szereplő határidő lejártával meg tudták kezdeni a tárgyalásokat.


5. A 2017. július 7–8-i G20-csúcstalálkozó előkészítése (vita)

Az Európai Tanács és a Bizottság nyilatkozata: A 2017. július 7–8-i G20-csúcstalálkozó előkészítése (2017/2762(RSP))

Matti Maasikas (a Tanács soros elnöke) és Frans Timmermans (a Bizottság első alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Angelika Niebler, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Jeppe Kofod, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Helga Stevens, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Fabio De Masi, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Yannick Jadot, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Raymond Finch, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Marcel de Graaff, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Hilde Vautmans Marcel de Graaff felszólílásáról (az elnök pontosít), Krisztina Morvai, független, Janusz Lewandowski, Bernd Lange, Anna Elżbieta Fotyga, Sven Giegold, Rolandas Paksas, Gerolf Annemans, Diane Dodds, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Bernd Lucke, Janice Atkinson, Diane James, Pilar del Castillo Vera, Pedro Silva Pereira, Elisabetta Gardini, Kathleen Van Brempt, Paulo Rangel, Othmar Karas, Dubravka Šuica, Gunnar Hökmark és Christofer Fjellner.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ana Gomes, Henna Virkkunen, Notis Marias, Juan Fernando López Aguilar és Georgios Epitideios.

Felszólal: Frans Timmermans és Matti Maasikas.

A vitát berekesztik.

(Az ülést néhány pillanatra felfüggesztik.)

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök


6. A Tanács észt elnöksége tevékenységi programjának ismertetése (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A Tanács észt elnöksége tevékenységi programjának ismertetése (2017/2659(RSP))

Jüri Ratas (a Tanács soros elnöke) és Andrus Ansip (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Tunne Kelam, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Marju Lauristin, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Roberts Zīle, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Cecilia Wikström, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Dimitrios Papadimoulis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Josep-Maria Terricabras, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Rosa D'Amato, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Matteo Salvini, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Ildikó Gáll-Pelcz, Maria João Rodrigues, Anneleen Van Bossuyt, Yana Toom, Liadh Ní Riada, Bronis Ropė, Petr Mach, Nicolas Bay, Michaela Šojdrová, Victor Boştinaru, Evžen Tošenovský, Kaja Kallas, Paloma López Bermejo, Krišjānis Kariņš, Josef Weidenholzer, Urmas Paet, Javi López és Nicola Danti.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Andrzej Grzyb, Maria Grapini, Luke Ming Flanagan és Krisztina Morvai.

Felszólal: Andrus Ansip és Jüri Ratas.

A vitát berekesztik.


ELNÖKÖL:
Ildikó GÁLL-PELCZ alelnök

Felszólal: Pavel Telička, aki jelzi a kubai ellenzék egy tagjának jelenlétét a látogatói karzaton.

7. Köszöntés

Az elnök asszony a Parlament nevében üdvözli a japán országgyűlés küldöttségét, amelyet a hivatalos karzaton helyet foglaló Masazumi Gotoda vezet.

°
° ° °

Felszólal: Bruno Gollnisch.


8. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


8.1. Megállapodás az ózonréteget lebontó anyagokról szóló montreali jegyzőkönyv kigali módosításáról *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az ózonréteget lebontó anyagokról szóló montreali jegyzőkönyv kigali módosításának az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [07725/2017 - C8-0157/2017 - 2017/0016(NLE)] – Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Kateřina Konečná (A8-0237/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0294)

A Parlament egyetért a jegyzőkönyv kigali módosításának megkötésével.


8.2. A nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló egyezmény a savasodás, az eutrofizáció és a talajközeli ózon csökkentése érdekében *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez csatolt, a savasodás, az eutrofizáció és a talajközeli ózon csökkentéséről szóló 1999. évi jegyzőkönyv módosításának az Európai Unió nevében történő elfogadásáról szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [07524/2017 - C8-0143/2017 - 2013/0448(NLE)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Adina-Ioana Vălean (A8-0241/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0295)

A Parlament egyetért a jegyzőkönyv módosításának elfogadásával.


8.3. A politikai párbeszédről és együttműködésről szóló EU–Kuba-megállapodás megkötése (egyetértés) *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kubai Köztársaság közötti politikai párbeszédről és együttműködésről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [12502/2016 - C8-0517/2016 - 2016/0298(NLE)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Elena Valenciano (A8-0232/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0296)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.

Felszólalások

Elena Valenciano (előadó), a szavazás előtt.


8.4. A politikai párbeszédről és együttműködésről szóló EU–Kuba-megállapodás megkötése (állásfoglalás) (szavazás)

Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kubai Köztársaság közötti politikai párbeszédről és együttműködésről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [2017/2036(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Elena Valenciano (A8-0233/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0297)


8.5. Egyetértési megállapodás a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség és az Eurojust között * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség és az Eurojust közötti egyetértési megállapodás Eurojust által történő megkötésének jóváhagyásáról szóló tanácsi végrehajtási határozatra irányuló tervezetről [07536/2017 - C8-0136/2017 - 2017/0804(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Claude Moraes (A8-0215/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0298)


8.6. Az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelem ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról [06182/1/2017 - C8-0150/2017 - 2012/0193(COD)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadók: Ingeborg Gräßle és Juan Fernando López Aguilar (A8-0230/2017)

(A Tanács álláspontjának elutasításához az összes parlamenti képviselő többségének szavazata szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

A TANÁCS ÁLLÁSPONTJA

Jóváhagyottnak nyilvánítva (P8_TA(2017)0299)

Felszólalások

Juan Fernando López Aguilar (előadó), a szavazás előtt.


8.7. A vámjogszabályok megsértésére és a vámjogi szankciókra vonatkozó uniós jogi keret ***I (szavazás)

Jelentés a vámjogszabályok megsértésére és a vámjogi szankciókra vonatkozó uniós jogi keretről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2013)0884 - C7-0461/2013 - 2013/0432(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Kaja Kallas (A8-0239/2016)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

A vita időpontja: 2016. október 24. (2016.10.24-i jegyzőkönyv, 14. pont ).

A szavazást az alábbi ülésen elnapolták: 2016. október 25. (2016.10.25-i jegyzőkönyv, 5.10. pont ).

AZ ELSŐ OLVASAT LEZÁRÁSA (az eljárási szabályzat 59. cikke, (4) bekezdésének negyedik albekezdése)

Jóváhagyás szavazás nélkül (P8_TA(2017)0300)


8.8. A HIV-, tuberkulózis- és HCV-járványok számának emelkedése Európában (szavazás)

Állásfoglalási indítvány B8-0436/2017 (2017/2576(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0301)


8.9. A Bizottság 2018. évi munkaprogramjának előkészítése (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0434/2017, B8-0435/2017, B8-0450/2017, B8-0451/2017, B8-0454/2017, B8-0455/2017 és B8-0456/2017 (2017/2699(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0434/2017

(amely a B8-0434/2017, B8-0435/2017 és B8-0450/2017 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

–   József Szájer, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

–   Anthea McIntyre, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

–   Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében.

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B8-0434/2017

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B8-0435/2017

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B8-0450/2017

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B8-0451/2017

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B8-0454/2017

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B8-0455/2017

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B8-0456/2017

Elutasítva

Felszólalások

James Nicholson a 19. és 20. módosítás angol megfogalmazásáról.


8.10. 2018. évi költségvetés – A háromoldalú egyeztetésre szóló megbízatás (szavazás)

Jelentés a 2018. évi költségvetés tervezetéről szóló háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatásról [2017/2043(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Siegfried Mureşan (A8-0249/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0302)


8.11. A nemzetközi kulturális kapcsolatokra vonatkozó uniós stratégia felé (szavazás)

Jelentés a nemzetközi kulturális kapcsolatokra vonatkozó európai uniós stratégia felé vezető útról [2016/2240(INI)] - Külügyi Bizottság - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadók: Elmar Brok és Silvia Costa (A8-0220/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0303)


8.12. A Tanácshoz intézett ajánlás az ENSZ Közgyűlésének 72. ülésszakáról (szavazás)

Jelentés az Európai Parlament Tanácshoz intézett, az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésének 72. ülésszakára vonatkozó ajánlásáról [2017/2041(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Andrey Kovatchev (A8-0216/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0304)

Felszólalások

Takis Hadjigeorgiou, aki az 1. módosításhoz szóbeli módosítást terjeszt elő, amelyet elfogadnak.

Andrey Kovatchev (előadó), aki támogatja a szóbeli módosítást.


8.13. Nagyratörő európai uniós ipari stratégia kidolgozása az európai növekedés, foglalkoztatás és innováció stratégiai prioritása jegyében (szavazás)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000047/2017) felteszi: Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica és Kathleen Van Brempt, az S&D képviselőcsoport nevében, és Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek és Massimiliano Salini, a PPE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Nagyratörő európai uniós ipari stratégia kidolgozása az európai növekedés, foglalkoztatás és innováció stratégiai prioritása jegyében (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017)

A vita időpontja: 2017. június 15. (2017.6.15-i jegyzőkönyv, 3. pont ).

Az állásfoglalási indítványok bejelentésének időpontja: 2017. július 5. (2017.7.5-i jegyzőkönyv, 3. pont ).

Állásfoglalási indítványok: B8-0439/2017, B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017, B8-0448/2017 és B8-0449/2017 (2017/2732(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0440/2017

(amely a B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017 és B8-0449/2017 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

–   Massimiliano Salini, a PPE képviselőcsoport nevében;

–   Patrizia Toia, Martina Werner és Dan Nica, az S&D képviselőcsoport nevében;

–   Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski és Hans-Olaf Henkel, az ECR képviselőcsoport nevében;

–   Lieve Wierinck, az ALDE képviselőcsoport nevében;

–   Reinhard Bütikofer, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2017)0305)

(A B8-0439/2017 és B8-0448/2017 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)


9. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament honlapján, a képviselők számára fenntartott oldalakon találhatók.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Elena Valenciano -jelentés - A8-0232/2017
José Inácio Faria, Jiří Pospíšil és Daniel Hannan

Elena Valenciano -jelentés - A8-0233/2017
Eleonora Forenza, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ángela Vallina, Tomáš Zdechovský és Marek Jurek

Ingeborg Gräßle és Juan Fernando López Aguilar -jelentés - A8-0230/2017
Tibor Szanyi, Michaela Šojdrová, Ivana Maletić, Branislav Škripek és Maria Grapini

Kaja Kallas -jelentés - A8-0239/2016
Maria Grapini

Állásfoglalási indítvány a HIV/AIDS-re, a tuberkulózisra és a hepatitis C-re adott uniós válaszról (2017/2576(RSP)) (B8-0436/2017)
José Inácio Faria, Bolesław G. Piecha, Tibor Szanyi, Krisztina Morvai, Urszula Krupa, Maria Grapini és Monika Smolková

Állásfoglalási indítvány a Bizottság 2018. évi munkaprogramjának előkészítéséről (2017/2699(RSP)) (RC-B8-0434/2017)
Ramón Jáuregui Atondo, Krisztina Morvai, Ivana Maletić és Monika Smolková

Siegfried Mureşan -jelentés - A8-0249/2017
Tibor Szanyi és Bogdan Andrzej Zdrojewski

Elmar Brok és Silvia Costa -jelentés - A8-0220/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ilhan Kyuchyuk, Marek Jurek és Csaba Sógor

Andrey Kovatchev -jelentés - A8-0216/2017
Paloma López Bermejo, Krisztina Morvai és Branislav Škripek

Állásfoglalási indítvány az európai növekedés, foglalkoztatás és innováció stratégiai prioritása jegyében nagyratörő európai uniós ipari stratégia kidolgozásáról (2017/2732(RSP)) (RC-B8-0440/2017)
Andrejs Mamikins és Ivana Maletić.


10. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 14.05-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

11. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.

Mint ahogy azt az elnök a 2017. július 3-i, hétfői ülésszak folytatásakor bejelentette, a mai, 2017. július 5-i, szerdai ülésről hiányzó képviselők, akik Simone Veil temetésén vesznek részt Párizsban, igazoltan távollevőknek tekintendők (2017.7.3-i jegyzőkönyv, 2. pont).


12. A Törökországról szóló 2016. évi jelentés (vita)

Jelentés a Bizottság Törökországról szóló, 2016. évi jelentéséről [2016/2308(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Kati Piri (A8-0234/2017)

Kati Piri előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Matti Maasikas (a Tanács soros elnöke) és Johannes Hahn (a Bizottság tagja).

Felszólal: Renate Sommer, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Victor Boştinaru, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Beatrix von Storch, a vita lefolytatásáról, Bas Belder, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Alexander Graf Lambsdorff, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Takis Hadjigeorgiou, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bodil Valero, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Edouard Ferrand, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Georgios Epitideios, független, Manolis Kefalogiannis, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: James Carver, Marietje Schaake, Kostas Chrysogonos, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Jordi Solé, James Carver, Mario Borghezio, Sotirios Zarianopoulos, Esther de Lange, Nikos Androulakis, Anders Primdahl Vistisen, Nedzhmi Ali, Rebecca Harms, Beatrix von Storch és Georg Mayer.

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

Felszólal: Udo Voigt, Lars Adaktusson, Demetris Papadakis, Eleni Theocharous, Marie-Christine Arnautu, Eleftherios Synadinos, Željana Zovko, Javi López, Angel Dzhambazki, Lefteris Christoforou, Ana Gomes, Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Eugen Freund, Bernd Lucke, Miltiadis Kyrkos, Mark Demesmaeker, Marju Lauristin és Notis Marias.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Branislav Škripek, Neoklis Sylikiotis, Igor Šoltes, Lampros Fountoulis, José Inácio Faria, Costas Mavrides, Csaba Sógor, Julie Ward, Sofia Sakorafa és Pier Antonio Panzeri.

Felszólal: Johannes Hahn, Matti Maasikas és Kati Piri.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.7.6-i jegyzőkönyv, 11.1. pont .


13. Az Európai Fenntartható Fejlődési Alap (EFFA), valamint az EFFA-garancia és az EFFA-garanciaalap létrehozása ***I (vita)

Jelentés az Európai Fenntartható Fejlődési Alapról (EFFA), valamint az EFFA-garancia és az EFFA-garanciaalap létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD)] - Külügyi Bizottság - Fejlesztési Bizottság - Költségvetési Bizottság. Előadók: Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică és Eider Gardiazabal Rubial (A8-0170/2017)

Eduard Kukan és Doru-Claudian Frunzulică előterjeszti a jelentést.

ELNÖKÖL:
Pavel TELIČKA alelnök

Eider Gardiazabal Rubial előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Neven Mimica (a Bizottság tagja)

Felszólal: Paul Rübig, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Linda McAvan, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Anneli Jäätteenmäki, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Xabier Benito Ziluaga, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Heidi Hautala, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Raymond Finch, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Maurice Ponga, Soraya Post, Jean Arthuis, José Manuel Fernandes, Daniele Viotti, Nedzhmi Ali, Elly Schlein, Arne Lietz és Enrique Guerrero Salom.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Franc Bogovič, Laima Liucija Andrikienė, Claude Turmes, Eleftherios Synadinos és Nicola Caputo.

Felszólal: Neven Mimica, Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică és Eider Gardiazabal Rubial.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.7.6-i jegyzőkönyv, 11.6. pont .


14. A fenntarthatóságot célzó uniós fellépés – A fenntartható fejlődéssel foglalkozó magas szintű politikai fórum (vita)

Jelentés a fenntarthatóságot célzó uniós fellépésről [2017/2009(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Seb Dance (A8-0239/2017)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A fenntartható fejlődéssel foglalkozó magas szintű politikai fórum (2017/2715(RSP))

Seb Dance előterjeszti a jelentést.

Matti Maasikas (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz.

ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

Karmenu Vella (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Liadh Ní Riada (a CULT bizottság véleményének előadója), Ulrike Müller (az AGRI bizottság véleményének előadója), Elly Schlein (a DEVE bizottság véleményének előadója), José Inácio Faria, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Miriam Dalli, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jadwiga Wiśniewska, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Stefan Eck, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Benedek Jávor, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Eleonora Evi, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Peter Liese, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Eleonora Evi, Florian Philippot, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Linda McAvan, Lola Sánchez Caldentey, Davor Škrlec, Andrzej Grzyb, Arne Lietz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Francesc Gambús, Christel Schaldemose, Annie Schreijer-Pierik, Soledad Cabezón Ruiz, György Hölvényi, Julie Ward, Adam Szejnfeld, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo, Notis Marias, Gesine Meissner, João Ferreira és Olga Sehnalová.

Felszólal: Karmenu Vella, Matti Maasikas és Seb Dance.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017. július 6.


15. Az Európai Parlament egyetlen székhelye (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Európai Parlament egyetlen székhelye (2017/2757(RSP))

Matti Maasikas (a Tanács soros elnöke) és Karmenu Vella (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Anne Sander, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ashley Fox, Jérôme Lavrilleux, a vita lefolytatásáról (Az elnök pontosít), Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Peter Liese, Seán Kelly, a vita lefolytatásáról (Az elnök pontosít), Ashley Fox, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jérôme Lavrilleux, Frédérique Ries, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Anne Sander, és Rina Ronja Kari, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Dimitrios PAPADIMOULIS alelnök

Felszólal: Ulrike Lunacek, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Roger Helmer, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Jean-Luc Schaffhauser, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Stanislav Polčák, Aymeric Chauprade, független, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Beatriz Becerra Basterrechea, Peter Liese, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Jérôme Lavrilleux és Françoise Grossetête, Joachim Starbatty, a vita lefolytatásáról, Josef Weidenholzer, Morten Messerschmidt, Nathalie Griesbeck, Bart Staes, Marco Valli, Diane James, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Brando Benifei, Hans-Olaf Henkel, Stanislav Polčák, Joachim Starbatty, Francesc Gambús, Ruža Tomašić, Anna Maria Corazza Bildt, Esther de Lange és Jérôme Lavrilleux.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Anna Záborská, Nicola Caputo, Notis Marias, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Anneli Jäätteenmäki, José Inácio Faria és Indrek Tarand.

Felszólal: Karmenu Vella.

A vitát berekesztik.


16. A kohézió és a fejlődés előmozdítása az Unió legkülső régióiban (vita)

Jelentés a kohézió és a fejlődés előmozdításáról az Unió legkülső régióiban: az EUMSZ 349. cikkének végrehajtása [2016/2250(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Younous Omarjee (A8-0226/2017)

Younous Omarjee előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Christos Stylianides (a Bizottság tagja).

Felszólal: Ricardo Serrão Santos (az AGRI bizottság véleményének előadója), Maurice Ponga, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Louis-Joseph Manscour, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sławomir Kłosowski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Matthijs van Miltenburg, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ángela Vallina, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Monika Vana, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Rosa D'Amato, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Gabriel Mato, Liliana Rodrigues, Sofia Ribeiro, Juan Fernando López Aguilar és Daniel Buda.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: José Inácio Faria, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Stanislav Polčák és Ruža Tomašić.

Felszólal: Christos Stylianides.

ELNÖKÖL:
Evelyne GEBHARDT alelnök

Felszólal: Younous Omarjee.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.7.6-i jegyzőkönyv, 11.11. pont .


17. A bizottságok tagjai

Az elnökhöz a következő kinevezési kérelmet juttatta el a PPE képviselőcsoport:

ITRE bizottság: Sven Schulze Herbert Reul helyére

E kinevezés akkor minősül ratifikáltnak, ha nem tesznek ellene ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


18. A közelmúltbeli erdőtüzek Portugáliában és Spanyolországban: a megelőzéssel és a polgári védelemmel kapcsolatos uniós elhárítási eszközök és eljárások (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A közelmúltbeli erdőtüzek Portugáliában és Spanyolországban: a megelőzéssel és a polgári védelemmel kapcsolatos uniós elhárítási eszközök és eljárások (2017/2753(RSP))

Christos Stylianides (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Fernando Ruas, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Carlos Zorrinho, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, António Marinho e Pinto, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, João Ferreira, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Florent Marcellesi, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ramón Luis Valcárcel Siso, Soledad Cabezón Ruiz, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marisa Matias, Lambert van Nistelrooij, Liliana Rodrigues, Estefanía Torres Martínez, Elisabetta Gardini, Nuno Melo, Francesc Gambús, José Manuel Fernandes és José Inácio Faria.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Georgios Epitideios, Sofia Ribeiro és Ana Gomes.

Felszólal: Christos Stylianides.

A vitát berekesztik.


19. A kettős adóztatással kapcsolatos európai uniós vitarendezési mechanizmusok * (vita)

Jelentés a kettős adóztatással kapcsolatos európai uniós vitarendezési mechanizmusokról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2016)0686 - C8-0035/2017 - 2016/0338(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Michael Theurer (A8-0225/2017)

Michael Theurer előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Christos Stylianides (a Bizottság tagja).

Felszólal: Neena Gill, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Pirkko Ruohonen-Lerner, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Miguel Urbán Crespo, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, és Ernest Urtasun, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly és Notis Marias.

Felszólal: Christos Stylianides és Michael Theurer.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.7.6-i jegyzőkönyv, 11.9. pont .


20. A Bíróság 2017. május 16-i ítélete az EU–Szingapúr szabadkereskedelmi megállapodásról (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000057/2017) felteszi: Bernd Lange, Daniel Caspary és David Martin, az INTA bizottság nevében a Bizottsághoz: Az Európai Unió Bíróságának 2017. május 16-án az EU–Szingapúr szabadkereskedelmi megállapodásról hozott ítélete (2017/2739(RSP)) (B8-0323/2017)

Bernd Lange kifejti a kérdést.

Christos Stylianides (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Christofer Fjellner, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, David Martin, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sander Loones, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ramon Tremosa i Balcells, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Anne-Marie Mineur, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Heidi Hautala, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Seán Kelly és Karoline Graswander-Hainz.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias.

Felszólal: Christos Stylianides.

A vitát berekesztik.


21. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a közvetlen irányítás keretébe tartozó forrásoknak az integrált tengerpolitika és a közös halászati politika célkitűzései közötti elosztása tekintetében történő módosításáról (C(2017)03881 - 2017/2743(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. június 14.

utalva az illetékes bizottsághoz: PECH

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló 861/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I., II., III. és IV. mellékletének felváltásáról (C(2017)03982 - 2017/2748(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. június 19.

utalva az illetékes bizottsághoz: JURI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló 1896/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének felváltásáról (C(2017)03984 - 2017/2747(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. június 19.

utalva az illetékes bizottsághoz: JURI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a közös halászati politika keretében létrehozott tanácsadó testületek működésére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló (EU) 2015/242 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet módosításáról (C(2017)04238 - 2017/2749(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. június 23.

utalva az illetékes bizottsághoz: PECH

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2015/2366 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a letelepedési jognak és a szolgáltatásnyújtás szabadságának a pénzforgalmi intézmények általi gyakorlásával kapcsolatban az illetékes hatóságok között folytatott együttműködésre és információcserére vonatkozó szabályozástechnikai standard tekintetében történő kiegészítéséről (C(2017)04250 - 2017/2751(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. június 26.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 540/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a hangjelző rendszerekre vonatkozó, a járművek EU-típusjóváhagyásához szükséges követelmények tekintetében történő módosításáról (C(2017)04296 - 2017/2750(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 26 június 2017

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet kiegészítő 2012. december 19-i 151/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet módosításáról (C(2017)04408 - 2017/2759(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. június 29.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON.


22. Előirányzatok átcsoportosítása

A költségvetési rendelet 27. cikkének (3) bekezdése értelmében a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy engedélyezi az Európai Bizottság DEC 07/2017., DEC 08/2017., DEC 09/2017., DEC 10/2017. és DEC 11/2017. számú előirányzat-átcsoportosítását – III. szakasz – Bizottság.

A költségvetési rendelet 27. cikke értelmében a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy engedélyezi a Régiók Bizottsága INF1/2017., INF 2/2017. és INF 3/2017. számú előirányzat-átcsoportosítását.


23. Dokumentumok benyújtása

A Tanács és a Bizottság az alábbi dokumentumokat nyújtotta be:

- Javaslat a DEC 13/2017. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz - Bizottság (N8-0032/2017 - C8-0194/2017 - 2017/2099(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a DEC 12/2017. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz - Bizottság (N8-0033/2017 - C8-0198/2017 - 2017/2100(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a V/AB-03/A/17 . számú előirányzat-átcsoportosításra – Európai Számvevőszék (N8-0034/2017 - C8-0200/2017 - 2017/2102(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a V/AB-04/A/17. számú előirányzat-átcsoportosításra – Európai Számvevőszék (N8-0035/2017 - C8-0201/2017 - 2017/2103(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a V/AB-05/C/17. számú előirányzat-átcsoportosításra – Európai Számvevőszék (N8-0036/2017 - C8-0202/2017 - 2017/2104(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a V/AB-06/A/17. számú előirányzat-átcsoportosításra – Európai Számvevőszék (N8-0037/2017 - C8-0203/2017 - 2017/2105(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a V/AB-07/C/17. számú előirányzat-átcsoportosításra – Európai Számvevőszék (N8-0038/2017 - C8-0204/2017 - 2017/2106(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a V/AB-08/C/17. számú előirányzat-átcsoportosításra – Európai Számvevőszék (N8-0039/2017 - C8-0205/2017 - 2017/2107(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a V/AB-09/C/17. számú előirányzat-átcsoportosításra – Európai Számvevőszék (N8-0040/2017 - C8-0206/2017 - 2017/2108(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a DEC 14/2017. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz - Bizottság (N8-0041/2017 - C8-0208/2017 - 2017/2110(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a DEC 15/2017. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz - Bizottság (N8-0042/2017 - C8-0209/2017 - 2017/2111(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a DEC 16/2017. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz - Bizottság (N8-0043/2017 - C8-0210/2017 - 2017/2112(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a DEC 17/2017. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz - Bizottság (N8-0044/2017 - C8-0211/2017 - 2017/2113(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG


24. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 607.301/OJJE).


25. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.00-kor berekesztik.

Klaus Welle

Rainer Wieland

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morvai, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Alliot-Marie, Bearder, Becker, Bours, Buzek, Cavada, Cofferati, Crowley, Dati, Eickhout, Keller Ska, Kirton-Darling, Lamassoure, La Via, Le Hyaric, Le Pen, Matera, Maydell, Morano, Morin-Chartier, Mosca, Muselier, Mussolini, Pittella, Proust, Punset, Tajani, Verhofstadt, Weber Manfred, Žitňanská

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat