Rodyklė 
Protokolas
PDF 287kWORD 84k
Trečiadienis, 2017 m. liepos 5 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.ES pramonės strategijos parengimas kaip strateginis prioritetas augimui, užimtumui ir naujovių diegimui Europoje užtikrinti (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 4.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (patvirtinimas) (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)
 5.Pasirengimas G 20 aukščiausiojo lygio susitikimui 2017 m. liepos 7-8 d. (diskusijos)
 6.Estijos pirmininkavimo Tarybai prioritetų pristatymas (diskusijos)
 7.Oficialus pasveikinimas
 8.Balsuoti skirtas laikas
  
8.1.Kigalyje priimtas susitarimas iš dalies pakeisti Monrealio protokolą dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
8.2.Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašos, susijusios su rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimu *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
8.3.Europos Sąjungos ir Kubos Respublikos politinio dialogo ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymas (pritarimas) *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
8.4.Europos Sąjungos ir Kubos Respublikos politinio dialogo ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymas (rezoliucija) (balsavimas)
  
8.5.Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros ir Eurojusto susitarimo memorandumas * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
8.6.Baudžiamosios teisės priemonės kovai su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu ***II (balsavimas)
  
8.7.Sąjungos muitų teisės pažeidimų ir sankcijų teisinė sistema ***I (balsavimas)
  
8.8.Augantis ŽIV/AIDS, tuberkuliozės ir hepatito C viruso epidemijų skaičius Europoje (balsavimas)
  
8.9.Komisijos 2018 m. darbo programos rengimas (balsavimas)
  
8.10.2018 m. biudžetas. Įgaliojimai, susiję su trišaliu dialogu (balsavimas)
  
8.11.ES tarptautinių kultūrinių ryšių strategijos kūrimas (balsavimas)
  
8.12.Rekomendacijos Tarybai dėl Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 72-osios sesijos (balsavimas)
  
8.13.ES pramonės strategijos parengimas kaip strateginis prioritetas augimui, užimtumui ir naujovių diegimui Europoje užtikrinti (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
 10.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 11.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 12.Pranešimas dėl 2016 m. Komisijos ataskaitos dėl Turkijos (diskusijos)
 13.Europos darnaus vystymosi fondas (EDVF) ir EDVF garantijos bei EDVF garantijų fondo sukūrimas ***I (diskusijos)
 14.ES veiksmai siekiant tvarumo - Aukšto lygio politinis forumas darnaus vystymosi srityje (diskusijos)
 15.Viena Europos Parlamento būstinė (diskusijos)
 16.Sanglaudos ir vystymosi skatinimas atokiausiuose ES regionuose: SESV 349 straipsnio įgyvendinimas (diskusijos)
 17.Komitetų sudėtis
 18.Neseniai vykę gaisrai Portugalijoje ir Ispanijoje: ES reagavimo priemonės ir prevencijos bei civilinės saugos procedūros (diskusijos)
 19.Dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimo mechanizmai Europos Sąjungoje * (diskusijos)
 20.2017 m. gegužės 16 d. Teisingumo Teismo sprendimas dėl ES ir Singapūro LPS (diskusijos)
 21.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 22.Asignavimų perkėlimas
 23.Gauti dokumentai
 24.Kito posėdžio darbotvarkė
 25.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnį šie nariai ar frakcijos paprašė, kad tokios diskusijos būtų surengtos dėl šių pasiūlymų dėl rezoliucijų:

I.   Nobelio premijos laureato Liu Xiaobo ir Lee Ming-che atvejai (2017/2754(RSP))

—   Helga Trüpel, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Jordi Solé, Davor Škrlec ir Bronis Ropė Verts/ALE frakcijos vardu dėl Nobelio premijos laureatų Liu Xiaobo ir de Lee Ming-che atvejų (B8-0459/2017);

—   Elena Valenciano, Soraya Post ir Jo Leinen S&D frakcijos vardu dėl Nobelio premijos laureatų Liu Xiaobo ir de Lee Ming-che atvejų (B8-0460/2017);

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu dėl Nobelio premijos laureatų Liu Xiaobo ir de Lee Ming-che atvejų (B8-0461/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Hans-Olaf Henkel, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Anders Primdahl Vistisen, Urszula Krupa, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek ir Monica Macovei ECR frakcijos vardu dėl Nobelio premijos laureato Liu Xiaobo ir Lee Ming-che atvejų (B8-0462/2017);

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Brian Hayes, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Seán Kelly, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė ir Željana Zovko PPE frakcijos vardu dėl Nobelio premijos laureato Liu Xiaobo ir Lee Ming-che atvejų (B8-0463/2017).

II.   Eritrėja, ypač Abune Antonios ir Dawit Isaak atvejai (2017/2755(RSP))

—   Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Solé, Bart Staes, Igor Šoltes, Florent Marcellesi ir Ernest Urtasun Verts/ALE frakcijos vardu Eritrėjos, ypač Abune Antonios ir Dawit Isaak atvejų (B8-0464/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ir Jytte Guteland S&D frakcijos vardu Eritrėjos, ypač Abune Antonios ir Dawit Isaak atvejų (B8-0466/2017);

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova ir Valentinas Mazuronis ALDE frakcijos vardu Eritrėjos, ypač Abune Antonios ir Dawit Isaak atvejų (B8-0467/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Urszula Krupa, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Branislav Škripek, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei ir Monica Macovei ECR frakcijos vardu dėl Eritrėjos, ypač Abune Antonios ir Dawit Isaak atvejų (B8-0470/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou ir Kostas Chrysogonos GUE/NGL frakcijos vardu dėl žmogaus teisių padėties Eritrėjoje, ypač Abune Antonios ir Dawit Isaak atvejų (B8-0472/2017);

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Ramón Luis Valcárcel Siso, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Elisabetta Gardini, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Joachim Zeller, Maurice Ponga, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Brian Hayes, Seán Kelly, Anna Maria Corazza Bildt, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė ir Željana Zovko PPE frakcijos vardu dėl Eritrėjos, ypač Abune Antonios ir Dawit Isaak atvejų(B8-0473/2017).

III.   Burundis (2017/2756(RSP))

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes ir Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė ir Jordi Solé Verts/ALE frakcijos vardu dėl padėties Burundyje (B8-0465/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Branislav Škripek, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba ir Monica Macovei ECR frakcijos vardu dėl padėties Burundyje (B8-0468/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ir Maria Arena S&D frakcijos vardu dėl Burundžio (B8-0469/2017);

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova ir Valentinas Mazuronis ALDE frakcijos vardu dėl padėties Burundyje (B8-0471/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu dėl Burundžio (B8-0474/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou ir Kostas Chrysogonos GUE/NGL frakcijos vardu dėl žmogaus teisių padėties Burundyje (B8-0475/2017);

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Ramón Luis Valcárcel Siso, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Brian Hayes, Maurice Ponga, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė ir Željana Zovko PPE frakcijos vardu dėl Burundžio (B8-0476/2017).

Kalbėjimo laikas bus paskirstytas pagal Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnį.


3. ES pramonės strategijos parengimas kaip strateginis prioritetas augimui, užimtumui ir naujovių diegimui Europoje užtikrinti (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, (O-000047/2017) kurį pateikė Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica ir Kathleen Van Brempt S&D frakcijos vardu ir Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek ir Massimiliano Salini, PPE frakcijos vardu Komisijai: ES pramonės strategijos parengimas kaip strateginis prioritetas augimui, užimtumui ir naujovių diegimui Europoje užtikrinti (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017)

Diskusijos vyko 2017 m. birželio 15 d.(2017 06 15 protokolo 3 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

—   Angelo Ciocca, Nicolas Bay, Jean-Luc Schaffhauser ir Lorenzo Fontana ENF dėl plataus užmojo ES pramonės strategijos parengimo kaip strateginio prioriteto augimui, užimtumui ir naujovių diegimui Europoje užtikrinti (2017/2732(RSP)) (B8-0439/2017);

—   Massimiliano Salini PPE frakcijos vardu dėl plataus užmojo ES pramonės strategijos parengimo kaip strateginio prioriteto augimui, užimtumui ir naujovių diegimui Europoje užtikrinti (2017/2732(RSP)) (B8-0440/2017);

—   Patrizia Toia S&D frakcijos vardu dėl pramonės politikos (2017/2732(RSP)) (B8-0445/2017);

—   Reinhard Bütikofer Verts/ALE frakcijos vardu dėl plataus užmojo ES pramonės strategijos parengimo kaip strateginio prioriteto augimui, užimtumui ir naujovių diegimui Europoje užtikrinti (2017/2732(RSP)) (B8-0446/2017);

—   Lieve Wierinck ALDE frakcijos vardu dėl plataus užmojo ES pramonės strategijos parengimo kaip strateginio prioriteto augimui, užimtumui ir naujovių diegimui Europoje užtikrinti (2017/2732(RSP)) (B8-0447/2017);

—   Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Martina Anderson, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou ir Takis Hadjigeorgiou, GUE/NGL frakcijos vardu dėl plataus užmojo ES pramonės strategijos parengimo kaip strateginio prioriteto augimui, užimtumui ir naujovių diegimui Europoje užtikrinti (2017/2732(RSP)) (B8-0448/2017);

—   Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski ir Hans-Olaf Henkel ECR frakcijos vardu dėl plataus užmojo ES pramonės strategijos parengimo kaip strateginio prioriteto augimui, užimtumui ir naujovių diegimui Europoje užtikrinti (2017/2732(RSP)) (B8-0449/2017).

Balsavimas: 2017 07 05 protokolo 8.13 punktas


4. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (patvirtinimas) (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)

Pirmininkas pranešė, kad jis nėra gavęs ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiančio Parlamento narių skaičiaus, vienos ar daugiau frakcijų prašymo, kuris yra reikalingas priimti sprendimą pradėti tarpinstitucines derybas, apie kurias pranešta 2017 m. liepos 3 d., pirmadienio protokole (2017 m. liepos 3 d. protokolo 9 punktas).

Todėl kompetentingi komitetai galėjo pradėti derybas po to, kai pasibaigė terminas, nurodytas Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalyje.


5. Pasirengimas G 20 aukščiausiojo lygio susitikimui 2017 m. liepos 7-8 d. (diskusijos)

Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pareiškimas Pasirengimas G 20 aukščiausiojo lygio susitikimui 2017 m. liepos 7-8 d. (2017/2762(RSP))

Matti Maasikas (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Angelika Niebler PPE frakcijos vardu, Jeppe Kofod S&D frakcijos vardu, Helga Stevens ECR frakcijos vardu, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu, Fabio De Masi GUE/NGL frakcijos vardu, Yannick Jadot Verts/ALE frakcijos vardu, Raymond Finch EFDD frakcijos vardu, Marcel de Graaff ENF frakcijos vardu, Hilde Vautmans dėl Marcel de Graaff kalbos (Pirmininkas patikslino), Krisztina Morvai, nepriklausoma Parlamento narė, Janusz Lewandowski, Bernd Lange, Anna Elżbieta Fotyga, Sven Giegold, Rolandas Paksas, Gerolf Annemans, Diane Dodds, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Bernd Lucke, Janice Atkinson, Diane James, Pilar del Castillo Vera, Pedro Silva Pereira, Elisabetta Gardini, Kathleen Van Brempt, Paulo Rangel, Othmar Karas, Dubravka Šuica, Gunnar Hökmark ir Christofer Fjellner.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ana Gomes, Henna Virkkunen, Notis Marias, Juan Fernando López Aguilar ir Georgios Epitideios.

Kalbėjo: Frans Timmermans ir Matti Maasikas.

Diskusijos baigtos.

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms.)

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja


6. Estijos pirmininkavimo Tarybai prioritetų pristatymas (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Estijos pirmininkavimo Tarybai prioritetų pristatymas (2017/2659(RSP))

Jüri Ratas (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Andrus Ansip (Komisijos pirmininko pavaduotojas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Tunne Kelam PPE frakcijos vardu, Marju Lauristin S&D frakcijos vardu, Roberts Zīle ECR frakcijos vardu, Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL frakcijos vardu, Josep-Maria Terricabras Verts/ALE frakcijos vardu, Rosa D'Amato EFDD frakcijos vardu, Matteo Salvini ENF frakcijos vardu, Ildikó Gáll-Pelcz, Maria João Rodrigues, Anneleen Van Bossuyt, Yana Toom, Liadh Ní Riada, Bronis Ropė, Petr Mach, Nicolas Bay, Michaela Šojdrová, Victor Boştinaru, Evžen Tošenovský, Kaja Kallas, Paloma López Bermejo, Krišjānis Kariņš, Josef Weidenholzer, Urmas Paet, Javi López ir Nicola Danti.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Andrzej Grzyb, Maria Grapini, Luke Ming Flanagan ir Krisztina Morvai.

Kalbėjo: Andrus Ansip ir Jüri Ratas.

Diskusijos baigtos.


PIRMININKAVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Pavel Telička, jis pranešė, kad lankytojams skirtoje vietoje sėdi opozicijos Kuboje narys.

7. Oficialus pasveikinimas

Pirmininkė Parlamento vardu pasveikino Japonijos Parlamento delegaciją, kuriai vadovauja Masazumi Gotoda ir kuri įsikūrė lankytojams skirtose vietose.

°
° ° °

Kalbėjo Bruno Gollnisch.


8. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


8.1. Kigalyje priimtas susitarimas iš dalies pakeisti Monrealio protokolą dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Monrealio protokolo dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų Kigalio pakeitimo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto [07725/2017 - C8-0157/2017 - 2017/0016(NLE)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Kateřina Konečná (A8-0237/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0294)

Parlamentas pritarė Monrealio protokolo Kigalio pakeitimo sudarymui.


8.2. Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašos, susijusios su rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimu *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl 1979 m. Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1999 m. Protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo pakeitimo priėmimo Europos Sąjungos vardu projekto [07524/2017 - C8-0143/2017 - 2013/0448(NLE)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Adina-Ioana Vălean (A8-0241/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0295

Parlamentas pritarė protokolo pakeitimo priėmimui.


8.3. Europos Sąjungos ir Kubos Respublikos politinio dialogo ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymas (pritarimas) *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kubos Respublikos politinio dialogo ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto [12502/2016 - C8-0517/2016 - 2016/0298(NLE)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Elena Valenciano (A8-0232/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0296)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.

Kalbėjo:Elena Valenciano (pranešėja) prieš balsavimą.


8.4. Europos Sąjungos ir Kubos Respublikos politinio dialogo ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymas (rezoliucija) (balsavimas)

Pranešimas su ne teisėkūros pasiūlymu dėl rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kubos Respublikos politinio dialogo ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto [2017/2036(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Elena Valenciano (A8-0233/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0297)


8.5. Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros ir Eurojusto susitarimo memorandumas * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama, kad Eurojustas sudarytų Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros ir Eurojusto susitarimo memorandumą, projekto [07536/2017 - C8-0136/2017 - 2017/0804(CNS)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Claude Moraes (A8-0215/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0298)


8.6. Baudžiamosios teisės priemonės kovai su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu ***II (balsavimas)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl baudžiamosios teisės priemonių kovai su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu [06182/1/2017 - C8-0150/2017 - 2012/0193(COD)] - Biudžeto kontrolės komitetas - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjai: Ingeborg Gräßle ir Juan Fernando López Aguilar (A8-0230/2017)

(Tarybos pozicijai atmesti reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

TARYBOS POZICIJA

Paskelbta, kad patvirtinta (P8_TA(2017)0299)

Kalbėjo:

Juan Fernando López Aguilar (pranešėjas) prieš balsavimą.


8.7. Sąjungos muitų teisės pažeidimų ir sankcijų teisinė sistema ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl Sąjungos muitų teisės pažeidimų ir sankcijų teisinės sistemos [COM(2013)0884 - C7-0461/2013 - 2013/0432(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Kaja Kallas (A8-0239/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

Diskusijos vyko 2016 m. spalio 24 d. (2016 10 24 protokolo 14 punktas).

Balsavimas atidėtas plenariniame posėdyje.25 spalio 2016 (2016 10 25 protokolo 5.10 punktas).

PIRMOJO SVARSTYMO PABAIGA ( Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalies 4 pastraipa)

Patvirtinimas be balsavimo (P8_TA(2017)0300)


8.8. Augantis ŽIV/AIDS, tuberkuliozės ir hepatito C viruso epidemijų skaičius Europoje (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0436/2017 (2017/2576(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0301)


8.9. Komisijos 2018 m. darbo programos rengimas (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0434/2017, B8-0435/2017, B8-0450/2017, B8-0451/2017, B8-0454/2017, B8-0455/2017 ir B8-0456/2017 (2017/2699(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0434/2017

(keičia B8-0434/2017, B8-0435/2017 ir B8-0450/2017):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   József Szájer PPE frakcijos vardu;

—   Anthea McIntyre ECR frakcijos vardu;

—   Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu.

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0434/2017

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0435/2017

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0450/2017

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0451/2017

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0454/2017

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0455/2017

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0456/2017

Atmesta

Kalbėjo:

James Nicholson 19 ir 20 pakeitimų formuluotės anglų kalba.


8.10. 2018 m. biudžetas. Įgaliojimai, susiję su trišaliu dialogu (balsavimas)

Pranešimas dėl 2018 m. biudžeto. Įgaliojimai, susiję su trišaliu dialogu [2017/2043(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Siegfried Mureşan (A8-0249/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0302)


8.11. ES tarptautinių kultūrinių ryšių strategijos kūrimas (balsavimas)

Pranešimas dėl ES tarptautinių kultūrinių ryšių strategijos kūrimo [2016/2240(INI)] - Užsienio reikalų komitetas - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėjai: Elmar Brok ir Silvia Costa (A8-0220/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0303)


8.12. Rekomendacijos Tarybai dėl Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 72-osios sesijos (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai dėl Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 72-osios sesijos [2017/2041(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Andrey Kovatchev (A8-0216/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0304)

Kalbėjo:

Takis Hadjigeorgiou pateikė pakeitimo 1 žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas balsuoti.

Andrey Kovatchev (pranešėjas) pritarė žodiniam pakeitimui.


8.13. ES pramonės strategijos parengimas kaip strateginis prioritetas augimui, užimtumui ir naujovių diegimui Europoje užtikrinti (balsavimas)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, (O-000047/2017) kurį pateikė Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica ir Kathleen Van Brempt S&D frakcijos vardu ir Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek ir Massimiliano Salini, PPE frakcijos vardu, Komisijai: ES pramonės strategijos parengimas kaip strateginis prioritetas augimui, užimtumui ir naujovių diegimui Europoje užtikrinti (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017)

Diskusijos vyko 2017 m. birželio 15 d. (2017 06 15 protokolo 3 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų buvo paskelbti 2017 liepos 5 d. (2017 07 05 protokolo 3 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0439/2017, B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017, B8-0448/2017 ir B8-0449/2017 (2017/2732(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0440/2017

(keičia B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017 ir B8-0449/2017):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Massimiliano Salini PPE frakcijos vardu;

—   Patrizia Toia, Martina Werner ir Dan Nica S&D frakcijos vardu;

—   Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski ir Hans-Olaf Henkel ECR frakcijos vardu;

—   Lieve Wierinck ALDE frakcijos vardu;

—   Reinhard Bütikofer Verts/ALE frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2017)0305)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0439/2017 ir B8-0448/2017 anuliuoti.)


9. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateiktus paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pranešimas: Elena Valenciano - A8-0232/2017
José Inácio Faria, Jiří Pospíšil ir Daniel Hannan

Pranešimas: Elena Valenciano - A8-0233/2017
Eleonora Forenza GUE/NGL frakcijos vardu, Ángela Vallina, Tomáš Zdechovský ir Marek Jurek

Pranešimas: Ingeborg Gräßle ir Juan Fernando López Aguilar - A8-0230/2017
Tibor Szanyi, Michaela Šojdrová, Ivana Maletić, Branislav Škripek ir Maria Grapini

Pranešimas: Kaja Kallas - A8-0239/2016
Maria Grapini

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ES kovos su ŽIV / AIDS, tuberkulioze ir hepatitu C (2017/2576(RSP)) (B8-0436/2017)
José Inácio Faria, Bolesław G. Piecha, Tibor Szanyi, Krisztina Morvai, Urszula Krupa, Maria Grapini ir Monika Smolková

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl 2018 m. Komisijos darbo programos (2017/2699(RSP)) (RC-B8-0434/2017)
Ramón Jáuregui Atondo, Krisztina Morvai, Ivana Maletić ir Monika Smolková

Pranešimas: Siegfried Mureşan - A8-0249/2017
Tibor Szanyi ir Bogdan Andrzej Zdrojewski

Pranešimas: Elmar Brok ir Silvia Costa - A8-0220/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ilhan Kyuchyuk, Marek Jurek ir Csaba Sógor

Pranešimas: Andrey Kovatchev - A8-0216/2017
Paloma López Bermejo, Krisztina Morvai ir Branislav Škripek

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl plataus užmojo ES pramonės strategijos parengimo kaip strateginio prioriteto augimui, užimtumui ir naujovių diegimui Europoje užtikrinti (2017/2732(RSP)) (RC-B8-0440/2017)
Andrejs Mamikins ir Ivana Maletić.


10. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 14.05 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

11. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.

°
° ° °

Remiantis 2017 m. liepos 3 d., pirmadienį, atnaujinant sesiją Pirmininko padarytu pareiškimu, Parlamento nariai, kurie šiandien, liepos 5 d., trečiadienį, nedalyvaus posėdyje, nes dalyvauja Simone Veil laidotuvėse Paryžiuje, bus laikomi nedalyvavusiais dėl pateisinamos priežasties (2017 07 03 protokolo 2 punktas).


12. Pranešimas dėl 2016 m. Komisijos ataskaitos dėl Turkijos (diskusijos)

Pranešimas dėl 2016 m. Komisijos ataskaitos dėl Turkijos [2016/2308(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Kati Piri (A8-0234/2017)

Kati Piri pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo: Matti Maasikas (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Johannes Hahn (Komisijos narys).

Kalbėjo: Renate Sommer PPE frakcijos vardu, Victor Boştinaru S&D frakcijos vardu, Beatrix von Storch dėl diskusijų eigos, Bas Belder ECR frakcijos vardu, Alexander Graf Lambsdorff ALDE frakcijos vardu, Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL frakcijos vardu, Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Edouard Ferrand ENF frakcijos vardu, Georgios Epitideios, nepriklausomas Parlamento narys, Manolis Kefalogiannis, Knut Fleckenstein, Charles Tannock (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė James Carver), Marietje Schaake, Kostas Chrysogonos (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Jordi Solé, James Carver, Mario Borghezio, Sotirios Zarianopoulos, Esther de Lange, Nikos Androulakis, Anders Primdahl Vistisen, Nedzhmi Ali, Rebecca Harms, Beatrix von Storch ir Georg Mayer.

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Udo Voigt, Lars Adaktusson, Demetris Papadakis, Eleni Theocharous, Marie-Christine Arnautu, Eleftherios Synadinos, Željana Zovko, Javi López, Angel Dzhambazki, Lefteris Christoforou, Ana Gomes, Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Eugen Freund, Bernd Lucke, Miltiadis Kyrkos, Mark Demesmaeker, Marju Lauristin, Marju Lauristin ir Notis Marias.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Branislav Škripek, Neoklis Sylikiotis, Igor Šoltes, Lampros Fountoulis, José Inácio Faria, Costas Mavrides, Csaba Sógor, Julie Ward, Sofia Sakorafa ir Pier Antonio Panzeri.

Kalbėjo: Johannes Hahn, Matti Maasikas ir Kati Piri.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 07 06 protokolo 11.1 punktas


13. Europos darnaus vystymosi fondas (EDVF) ir EDVF garantijos bei EDVF garantijų fondo sukūrimas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos darnaus vystymosi fondo (EDVF) ir EDVF garantijos bei EDVF garantijų fondo sukūrimo [COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD)] - Užsienio reikalų komitetas - Vystymosi komitetas - Biudžeto komitetas. Pranešėjai: Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică ir Eider Gardiazabal Rubial (A8-0170/2017)

Eduard Kukan ir Doru-Claudian Frunzulică pristatė pranešimą.

PIRMININKAVO: Pavel TELIČKA
Pirmininko pavaduotojas

Eider Gardiazabal Rubial pristatė pranešimą.

Kalbėjo Neven Mimica (Komisijos narys)

Kalbėjo: Paul Rübig PPE frakcijos vardu, Linda McAvan S&D frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Anneli Jäätteenmäki ALDE frakcijos vardu, Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL frakcijos vardu, Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu, Raymond Finch EFDD frakcijos vardu, Maurice Ponga, Soraya Post, Jean Arthuis, José Manuel Fernandes, Daniele Viotti, Nedzhmi Ali, Elly Schlein, Arne Lietz ir Enrique Guerrero Salom.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Franc Bogovič, Laima Liucija Andrikienė, Claude Turmes, Eleftherios Synadinos ir Nicola Caputo.

Kalbėjo: Neven Mimica, Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică ir Eider Gardiazabal Rubial.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 07 06 protokolo 11.6 punktas


14. ES veiksmai siekiant tvarumo - Aukšto lygio politinis forumas darnaus vystymosi srityje (diskusijos)

Pranešimas dėl ES veiksmų siekiant tvarumo [2017/2009(INI)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Seb Dance (A8-0239/2017)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Aukšto lygio politinis forumas darnaus vystymosi srityje (2017/2715(RSP))

Seb Dance pristatė savo pranešimą.

Matti Maasikas (einantis Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimą.

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

Karmenu Vella (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Liadh Ní Riada (CULT komiteto nuomonės referentė), Ulrike Müller (AGRI komiteto nuomonės referentė), Elly Schlein (DEVE komiteto nuomonės referentė), José Inácio Faria PPE frakcijos vardu, Miriam Dalli S&D frakcijos vardu, Jadwiga Wiśniewska ECR frakcijos vardu, Stefan Eck GUE/NGL frakcijos vardu, Benedek Jávor Verts/ALE frakcijos vardu, Eleonora Evi EFDD frakcijos vardu, Peter Liese (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Eleonora Evi), Florian Philippot ENF frakcijos vardu, Linda McAvan, Lola Sánchez Caldentey, Davor Škrlec, Andrzej Grzyb, Arne Lietz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Francesc Gambús, Christel Schaldemose, Annie Schreijer-Pierik, Soledad Cabezón Ruiz, György Hölvényi, Julie Ward, Adam Szejnfeld, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo, Notis Marias, Gesine Meissner, João Ferreira ir Olga Sehnalová.

Kalbėjo: Karmenu Vella, Matti Maasikas, Seb Dance.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 m. liepos 6 d.


15. Viena Europos Parlamento būstinė (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Viena Europos Parlamento būstinė (2017/2757(RSP))

Matti Maasikas (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Karmenu Vella (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Anne Sander PPE frakcijos vardu ( ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ashley Fox), Jérôme Lavrilleux dėl diskusijų eigos (pirmininkas pateikė paaiškinimus), Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy S&D frakcijos vardu (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Peter Liese), Seán Kelly dėl diskusijų eigos (pirmininkas pateikė paaiškinimus), Ashley Fox ECR frakcijos vardu ( jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jérôme Lavrilleux), Frédérique Ries ALDE frakcijos vardu (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Anne Sander) ir Rina Ronja Kari GUE/NGL frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu, Roger Helmer EFDD frakcijos vardu, Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Stanislav Polčák), Aymeric Chauprade, nepriklausomas Parlamento narys, ( jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Beatriz Becerra Basterrechea), Peter Liese ( jis taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Jérôme Lavrilleux) ir Françoise Grossetête, Joachim Starbatty dėl diskusijų eigos, Josef Weidenholzer, Morten Messerschmidt, Nathalie Griesbeck, Bart Staes, Marco Valli, Diane James, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Brando Benifei, Hans-Olaf Henkel, Stanislav Polčák, Joachim Starbatty, Francesc Gambús, Ruža Tomašić, Anna Maria Corazza Bildt, Esther de Lange ir Jérôme Lavrilleux.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Anna Záborská, Nicola Caputo, Notis Marias, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Anneli Jäätteenmäki, José Inácio Faria ir Indrek Tarand.

Kalbėjo: Karmenu Vella.

Diskusijos baigtos.


16. Sanglaudos ir vystymosi skatinimas atokiausiuose ES regionuose: SESV 349 straipsnio įgyvendinimas (diskusijos)

Pranešimas dėl sanglaudos ir vystymosi skatinimo atokiausiuose ES regionuose: SESV 349 straipsnio įgyvendinimas [2016/2250(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Younous Omarjee (A8-0226/2017)

Younous Omarjee pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Christos Stylianides (Komisijos narys).

Kalbėjo: Ricardo Serrão Santos (AGRI komiteto nuomonės referentas), Maurice Ponga PPE frakcijos vardu, Louis-Joseph Manscour S&D frakcijos vardu, Sławomir Kłosowski ECR frakcijos vardu, Matthijs van Miltenburg ALDE frakcijos vardu, Ángela Vallina GUE/NGL frakcijos vardu, Monika Vana Verts/ALE frakcijos vardu, Rosa D'Amato EFDD frakcijos vardu, Gabriel Mato, Liliana Rodrigues, Sofia Ribeiro, Juan Fernando López Aguilar ir Daniel Buda.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Stanislav Polčák ir Ruža Tomašić.

Kalbėjo Christos Stylianides.

PIRMININKAVO: Evelyne GEBHARDT
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Younous Omarjee.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 07 06 protokolo 11.11 punktas


17. Komitetų sudėtis

Pirmininkas gavo šį PPE frakcijos prašymą dėl paskyrimo:

ITRE komitetas: Sven Schulze vietoj Herbert Reul

Šis paskyrimas bus laikomas patvirtintu, jeigu iki posėdžio protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


18. Neseniai vykę gaisrai Portugalijoje ir Ispanijoje: ES reagavimo priemonės ir prevencijos bei civilinės saugos procedūros (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Neseniai vykę gaisrai Portugalijoje ir Ispanijoje: ES reagavimo priemonės ir prevencijos bei civilinės saugos procedūros (2017/2753(RSP))

Christos Stylianides (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Fernando Ruas PPE frakcijos vardu, Carlos Zorrinho S&D frakcijos vardu, António Marinho e Pinto ALDE frakcijos vardu, João Ferreira GUE/NGL frakcijos vardu, Florent Marcellesi Verts/ALE frakcijos vardu, Ramón Luis Valcárcel Siso, Soledad Cabezón Ruiz, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marisa Matias, Lambert van Nistelrooij, Liliana Rodrigues, Estefanía Torres Martínez, Elisabetta Gardini, Nuno Melo, Francesc Gambús, José Manuel Fernandes ir José Inácio Faria.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Georgios Epitideios, Sofia Ribeiro ir Ana Gomes.

Kalbėjo Christos Stylianides.

Diskusijos baigtos.


19. Dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimo mechanizmai Europos Sąjungoje * (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimo mechanizmų Europos Sąjungoje [COM(2016)0686 - C8-0035/2017 - 2016/0338(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Michael Theurer (A8-0225/2017)

Michael Theurer pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Christos Stylianides (Komisijos narys).

Kalbėjo: Neena Gill S&D frakcijos vardu, Pirkko Ruohonen-Lerner ECR frakcijos vardu, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL frakcijos vardu ir Ernest Urtasun Verts/ALE frakcijos vardu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly ir Notis Marias.

Kalbėjo: Christos Stylianides ir Michael Theurer.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 07 06 protokolo 11.9 punktas


20. 2017 m. gegužės 16 d. Teisingumo Teismo sprendimas dėl ES ir Singapūro LPS (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, (O-000057/2017) kurį pateikė Bernd Lange, Daniel Caspary ir David Martin INTA komiteto vardu Komisijai: 2017 m. gegužės 16 d. Teisingumo Teismo sprendimas dėl ES ir Singapūro laisvosios prekybos susitarimo (2017/2739(RSP)) (B8-0323/2017)

Bernd Lange pristatė klausimą.

Christos Stylianides (Komisijos narys) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Christofer Fjellner PPE frakcijos vardu, David Martin S&D frakcijos vardu, Sander Loones ECR frakcijos vardu, Ramon Tremosa i Balcells ALDE frakcijos vardu, Anne-Marie Mineur GUE/NGL frakcijos vardu, Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu, Seán Kelly ir Karoline Graswander-Hainz.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias.

Kalbėjo Christos Stylianides.

Diskusijos baigtos.


21. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Parlamentui perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl tiesioginio valdymo lėšų paskirstymo integruotos jūrų politikos ir bendros žuvininkystės politikos tikslams iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.508/2014 (C(2017)03881 - 2017/2743(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. birželio 14 d.

Perduota atsakingam komitetui: PECH

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo pakeičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr.861/2007, nustatančio Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, I, II, III ir IV priedai (C(2017)03982 - 2017/2748(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. birželio 19 d.

Perduota atsakingam komitetui: JURI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr.1896/2006, nustatančio Europos mokėjimo įsakymo procedūrą, I priedas (C(2017)03984 - 2017/2747(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. birželio 19 d.

Perduota atsakingam komitetui: JURI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/242, kuriuo nustatomos išsamios patariamųjų tarybų veiklos taisyklės pagal bendrą žuvininkystės politiką (C(2017)04238 - 2017/2749(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. birželio 23 d.

Perduota atsakingam komitetui: PECH

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2366 papildoma techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su kompetentingų institucijų bendradarbiavimu ir keitimusi informacija mokėjimo įstaigų naudojimosi įsisteigimo teise ir paslaugų teikimo laisve srityje (C(2017)04250 - 2017/2751(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. birželio 26 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl transporto priemonių ES tipui patvirtinti taikomų garsinės įspėjimo apie transporto priemonę sistemos reikalavimų iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.540/2014 (C(2017)04296 - 2017/2750(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 26 Birželio 2017

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas 2012 m. gruodžio 19 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 151/2013, kuriuo papildytas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (C(2017)04408 - 2017/2759(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 29 Birželio 2017

Perduota atsakingam komitetui: ECON


22. Asignavimų perkėlimas

Pagal Finansinio reglamento 27 straipsnio 3 dalį Biudžeto komitetas nusprendė patvirtinti Europos Komisijos asignavimų DEC 07/2017, DEC 08/2017, DEC 09/2017, DEC 10/2017 ir DEC 11/2017. III skirnis – Komisija perkėlimą.

Pagal Finansinio reglamento 27 straipsnio 3 dalį Biudžeto komitetas nusprendė patvirtinti Regionų komiteto asignavimų INF1/2017, INF 2/2017 ir INF 3/2017 perkėlimą.


23. Gauti dokumentai

Iš Tarybos ir Komisijos gauti šie dokumentai:

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 13/2017. III skirsnis - Komisija (N8-0032/2017 - C8-0194/2017 - 2017/2099(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 12/2017. III skirsnis - Komisija (N8-0033/2017 - C8-0198/2017 - 2017/2100(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr.V/AB-03/A/17. Audito Rūmai (N8-0034/2017 - C8-0200/2017 - 2017/2102(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr.V/AB-04/A/17. Audito Rūmai (N8-0035/2017 - C8-0201/2017 - 2017/2103(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr.V/AB-05/C/17. Audito Rūmai (N8-0036/2017 - C8-0202/2017 - 2017/2104(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr.V/AB-06/A/17. Audito Rūmai (N8-0037/2017 - C8-0203/2017 - 2017/2105(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo V/AB-07/C/17. Audito Rūmai (N8-0038/2017 - C8-0204/2017 - 2017/2106(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo V/AB-08/C/17. Audito Rūmai (N8-0039/2017 - C8-0205/2017 - 2017/2107(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr.V/AB-09/C/17. Audito Rūmai (N8-0040/2017 - C8-0206/2017 - 2017/2108(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 14/2017. III skirsnis - Komisija (N8-0041/2017 - C8-0208/2017 - 2017/2110(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 15/2017. III skirsnis - Komisija (N8-0042/2017 - C8-0209/2017 - 2017/2111(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 16/2017. III skirsnis - Komisija (N8-0043/2017 - C8-0210/2017 - 2017/2112(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 17/2017. III skirsnis - Komisija (N8-0044/2017 - C8-0211/2017 - 2017/2113(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG


24. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 607.301/OJJE).


25. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.00 val.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morvai, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Alliot-Marie, Bearder, Becker, Bours, Buzek, Cavada, Cofferati, Crowley, Dati, Eickhout, Keller Ska, Kirton-Darling, Lamassoure, La Via, Le Hyaric, Le Pen, Matera, Maydell, Morano, Morin-Chartier, Mosca, Muselier, Mussolini, Pittella, Proust, Punset, Tajani, Verhofstadt, Weber Manfred, Žitňanská

Teisinė informacija - Privatumo politika