Indekss 
Protokols
PDF 286kWORD 83k
Trešdiena, 2017. gada 5. jūlijs - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)
 3.Vērienīgas ES rūpniecības stratēģijas veidošana kā stratēģiska prioritāte izaugsmei, nodarbinātībai un inovācijai Eiropā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 4.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (apstiprināšana) (Reglamenta 69.c pants)
 5.2017. gada 7. un 8. jūlija G20 samita sagatavošana (debates)
 6.Padomes Igaunijas prezidentūras pasākumu programmas izklāsts (debates)
 7.Oficiāla sveikšana
 8.Balsošanas laiks
  
8.1.Vienošanās grozīt Monreālas protokolu par ozona slāni noārdošām vielām, kas pieņemta Kigali *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
8.2.Grozījums Konvencijas par gaisa pārrobežu piesārņojumu lielos attālumos Protokolā par paskābināšanas, eitrofikācijas un piezemes ozona līmeņa samazināšanu *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
8.3.ES un Kubas politiskā dialoga un sadarbības nolīguma noslēgšana (piekrišana) *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
8.4.ES un Kubas politiskā dialoga un sadarbības nolīguma noslēgšana (rezolūcija) (balsošana)
  
8.5.Saprašanās memorands starp Eiropas Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā un Eurojust * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
8.6.Cīņa pret krāpšanu, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības ***II (balsošana)
  
8.7.Savienības tiesiskais regulējums attiecībā uz muitas noteikumu pārkāpumiem un sankcijām ***I (balsošana)
  
8.8.Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV), tuberkulozes un C vīrushepatīta (HCV) epidēmijas vēršanās plašumā Eiropā (balsošana)
  
8.9.Komisijas 2018. gada darba programmas sagatavošana (balsošana)
  
8.10.2018. gada budžets — pilnvarojums trialogam (balsošana)
  
8.11.ES stratēģijas veidošana starptautisko kultūras attiecību jomā (balsošana)
  
8.12.Ieteikums Padomei par Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 72. sesiju (balsošana)
  
8.13.Vērienīgas ES rūpniecības stratēģijas veidošana kā stratēģiska prioritāte izaugsmei, nodarbinātībai un inovācijai Eiropā (balsošana)
 9.Balsojumu skaidrojumi
 10.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 12.2016. gada ziņojums par Turciju (debates)
 13.Eiropas Fonds ilgtspējīgai attīstībai (EFIA) un EFIA garantijas un EFIA garantiju fonda izveide ***I (debates)
 14.ES rīcība ilgtspējības jomā - Augsta līmeņa politiskais forums ilgtspējīgas attīstības jautājumos (debates)
 15.Eiropas Parlamenta viena darba vieta (debates)
 16.Kohēzijas un attīstības veicināšana ES tālākajos reģionos (debates)
 17.Komiteju sastāvs
 18.Nesenie meža ugunsgrēki Portugālē un Spānijā: ES reaģēšanas instrumenti un novēršanas un civilās aizsardzības procedūras (debates)
 19.Nodokļu dubultās uzlikšanas strīdu izšķiršanas mehānismi Eiropas Savienībā * (debates)
 20.Tiesas 2017. gada 16. maija nolēmums par ES un Singapūras BTN (debates)
 21.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 22.Apropriāciju pārvietojumi
 23.Dokumentu iesniegšana
 24.Nākamās sēdes darba kārtība
 25.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Alexander Graf LAMBSDORFF
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 135. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas ir iesnieguši pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūciju priekšlikumiem.

I.   Nobela prēmijas laureāta Liu Xiaobo lieta un Lee Ming-che lieta (2017/2754(RSP))

—   Helga Trüpel, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Jordi Solé, Davor Škrlec un Bronis Ropė Verts/ALE grupas vārdā – par Nobela prēmijas laureāta Liu Xiaobo lietu un Lee Ming-che lietu (B8-0459/2017);

—   Elena Valenciano, Soraya Post un Jo Leinen S&D grupas vārdā – par Nobela prēmijas laureāta Liu Xiaobo lietu un Lee Ming-che lietu (B8-0460/2017);

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā – par Nobela prēmijas laureāta Liu Xiaobo lietu un Lee Ming-che lietu (B8-0461/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Hans-Olaf Henkel, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Anders Primdahl Vistisen, Urszula Krupa, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek un Monica Macovei ECR grupas vārdā – par Nobela prēmijas laureāta Liu Xiaobo lietu un Lee Ming-che lietu (B8-0462/2017);

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Brian Hayes, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Seán Kelly, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė un Željana Zovko PPE grupas vārdā – par Nobela prēmijas laureāta Liu Xiaobo lietu un Lee Ming-che lietu (B8-0463/2017).

II.   Eritreja, jo īpaši Abune Antonios un Dawit Isaac lietas (2017/2755(RSP))

—   Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Solé, Bart Staes, Igor Šoltes, Florent Marcellesi un Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā – par Eritreju, jo īpaši Abune Antonios un Dawit Isaac lietām (B8-0464/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post un Jytte Guteland S&D grupas vārdā – par Eritreju, jo īpaši Abune Antonios un Dawit Isaac lietām (B8-0466/2017);

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā – par Eritreju, jo īpaši Abune Antonios un Dawit Isaac lietām (B8-0467/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Urszula Krupa, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Branislav Škripek, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki un Monica Macovei ECR grupas vārdā – par Eritreju, jo īpaši Abune Antonios un Dawit Isaac lietām (B8-0470/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou un Kostas Chrysogonos GUE/NGL grupas vārdā – par Eritreju, jo īpaši Abune Antonios un Dawit Isaac lietām (B8-0472/2017);

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Ramón Luis Valcárcel Siso, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Elisabetta Gardini, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Joachim Zeller, Maurice Ponga, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Brian Hayes, Seán Kelly, Anna Maria Corazza Bildt, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė un Željana Zovko PPE grupas vārdā – par Eritreju, jo īpaši Abune Antonios un Dawit Isaac lietām (B8-0473/2017).

III.   Burundi (2017/2756(RSP))

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes un Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė un Jordi Solé Verts/ALE grupas vārdā – par stāvokli Burundi (B8-0465/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Branislav Škripek, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba un Monica Macovei ECR grupas vārdā – par stāvokli Burundi (B8-0468/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post un Maria Arena S&D grupas vārdā – par Burundi (B8-0469/2017);

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā – par stāvokli Burundi (B8-0471/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā – par Burundi (B8-0474/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou un Kostas Chrysogonos GUE/NGL grupas vārdā – par situāciju cilvēktiesību jomā Burundi (B8-0475/2017);

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Ramón Luis Valcárcel Siso, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Brian Hayes, Maurice Ponga, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė un Željana Zovko PPE grupas vārdā – par Burundi (B8-0476/2017).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 162. pantu.


3. Vērienīgas ES rūpniecības stratēģijas veidošana kā stratēģiska prioritāte izaugsmei, nodarbinātībai un inovācijai Eiropā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000047/2017) un kuru uzdeva Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica un Kathleen Van Brempt S&D grupas vārdā un Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek un Massimiliano Salini PPE grupas vārdā Komisijai: Vērienīgas ES rūpniecības stratēģijas veidošana kā stratēģiska prioritāte izaugsmei, nodarbinātībai un inovācijai Eiropā (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017).

Debates notika 2017. gada 15. jūnijā (15.6.2017. protokola 3. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Angelo Ciocca, Nicolas Bay, Jean-Luc Schaffhauser un Lorenzo Fontana ENF grupas vārdā – par vērienīgas ES rūpniecības stratēģijas veidošanu kā stratēģisku prioritāti izaugsmei, nodarbinātībai un inovācijai Eiropā (2017/2732(RSP)) (B8-0439/2017);

—   Massimiliano Salini PPE grupas vārdā – par vērienīgas ES rūpniecības stratēģijas veidošanu kā stratēģisku prioritāti izaugsmei, nodarbinātībai un inovācijai Eiropā (2017/2732(RSP)) (B8-0440/2017);

—   Patrizia Toia S&D grupas vārdā – par rūpniecības politiku (2017/2732(RSP)) (B8-0445/2017);

—   Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā – par vērienīgas ES rūpniecības stratēģijas veidošanu kā stratēģisku prioritāti izaugsmei, nodarbinātībai un inovācijai Eiropā (2017/2732(RSP)) (B8-0446/2017);

—   Lieve Wierinck ALDE grupas vārdā – par vērienīgas ES rūpniecības stratēģijas veidošanu kā stratēģisku prioritāti izaugsmei, nodarbinātībai un inovācijai Eiropā (2017/2732(RSP)) (B8-0447/2017);

—   Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Martina Anderson, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou un Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL grupas vārdā – par vērienīgas ES rūpniecības stratēģijas veidošanu kā stratēģisku prioritāti izaugsmei, nodarbinātībai un inovācijai Eiropā (2017/2732(RSP)) (B8-0448/2017);

—   Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski un Hans-Olaf Henkel ECR grupas vārdā – par vērienīgas ES rūpniecības stratēģijas veidošanu kā stratēģisku prioritāti izaugsmei, nodarbinātībai un inovācijai Eiropā (2017/2732(RSP)) (B8-0449/2017).

Balsojums: 5.7.2017. protokola 8.13. punkts.


4. Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (apstiprināšana) (Reglamenta 69.c pants)

Sēdes vadītājs paziņoja, ka viņš no deputātiem, kuru skaits sasniedz vismaz vidējo obligāto minimumu, vai no vienas vai vairākām politiskajām grupām nav saņēmis pieprasījumu attiecībā uz lēmumiem sākt iestāžu sarunas, par kuriem bija paziņots pirmdienas, 2017. gada 3. jūlija, sēdes protokolā (3.7.2017. protokola 9. punkts).

Līdz ar to pēc Reglamenta 69.c panta 2. punktā paredzētā termiņa beigām atbildīgās komitejas varēja sākt sarunas.


5. 2017. gada 7. un 8. jūlija G20 samita sagatavošana (debates)

Eiropadomes un Komisijas paziņojums “2017. gada 7. un 8. jūlija G20 samita sagatavošana” (2017/2762(RSP)).

Matti Maasikas (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Angelika Niebler PPE grupas vārdā, Jeppe Kofod S&D grupas vārdā, Helga Stevens ECR grupas vārdā, Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā, Fabio De Masi GUE/NGL grupas vārdā, Yannick Jadot Verts/ALE grupas vārdā, Raymond Finch EFDD grupas vārdā, Marcel de Graaff ENF grupas vārdā, Hilde Vautmans – par Marcel de Graaff uzstāšanos (sēdes vadītājs sniedza precizējumus), Krisztina Morvai, pie grupām nepiederoša deputāte, Janusz Lewandowski, Bernd Lange, Anna Elżbieta Fotyga, Sven Giegold, Rolandas Paksas, Gerolf Annemans, Diane Dodds, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Bernd Lucke, Janice Atkinson, Diane James, Pilar del Castillo Vera, Pedro Silva Pereira, Elisabetta Gardini, Kathleen Van Brempt, Paulo Rangel, Othmar Karas, Dubravka Šuica, Gunnar Hökmark un Christofer Fjellner.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ana Gomes, Henna Virkkunen, Notis Marias, Juan Fernando López Aguilar un Georgios Epitideios.

Uzstājās Frans Timmermans un Matti Maasikas.

Debates tika slēgtas.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta.)

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece


6. Padomes Igaunijas prezidentūras pasākumu programmas izklāsts (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Padomes Igaunijas prezidentūras pasākumu programmas izklāsts (2017/2659(RSP)).

Jüri Ratas (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Andrus Ansip (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Tunne Kelam PPE grupas vārdā, Marju Lauristin S&D grupas vārdā, Roberts Zīle ECR grupas vārdā, Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL grupas vārdā, Josep-Maria Terricabras Verts/ALE grupas vārdā, Rosa D'Amato EFDD grupas vārdā, Matteo Salvini ENF grupas vārdā, Ildikó Gáll-Pelcz, Maria João Rodrigues, Anneleen Van Bossuyt, Yana Toom, Liadh Ní Riada, Bronis Ropė, Petr Mach, Nicolas Bay, Michaela Šojdrová, Victor Boştinaru, Evžen Tošenovský, Kaja Kallas, Paloma López Bermejo, Krišjānis Kariņš, Josef Weidenholzer, Urmas Paet, Javi López un Nicola Danti.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Andrzej Grzyb, Maria Grapini, Luke Ming Flanagan un Krisztina Morvai.

Uzstājās Andrus Ansip un Jüri Ratas.

Debates tika slēgtas.


SĒDI VADA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Pavel Telička, lai informētu, ka apmeklētājiem paredzētajā balkonā vietu ir ieņēmis Kubas opozīcijas loceklis.

7. Oficiāla sveikšana

Sēdes vadītāja Parlamenta vārdā sveica Japānas parlamenta delegāciju Masazumi Gotoda vadībā, kura bija ieņēmusi vietu oficiālajiem viesiem paredzētajā balkonā.

°
° ° °

Uzstājās Bruno Gollnisch.


8. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


8.1. Vienošanās grozīt Monreālas protokolu par ozona slāni noārdošām vielām, kas pieņemta Kigali *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu vienošanos grozīt Monreālas protokolu par ozona slāni noārdošām vielām, kas pieņemta Kigali [07725/2017 - C8-0157/2017 - 2017/0016(NLE)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Kateřina Konečná (A8-0237/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0294).

Parlaments sniedza piekrišanu tam, lai veiktu Kigali grozījumu minētajā protokolā.


8.2. Grozījums Konvencijas par gaisa pārrobežu piesārņojumu lielos attālumos Protokolā par paskābināšanas, eitrofikācijas un piezemes ozona līmeņa samazināšanu *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā pieņemtu grozījumu 1979. gada Konvencijas par gaisa pārrobežu piesārņojumu lielos attālumos 1999. gada Protokolā par paskābināšanas, eitrofikācijas un piezemes ozona līmeņa samazināšanu [07524/2017 - C8-0143/2017 - 2013/0448(NLE)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Adina-Ioana Vălean (A8-0241/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0295).

Parlaments sniedza piekrišanu tam, lai pieņemtu grozījumu minētajā protokolā.


8.3. ES un Kubas politiskā dialoga un sadarbības nolīguma noslēgšana (piekrišana) *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par Padomes lēmumu par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Politiskā dialoga un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kubas Republiku, no otras puses [12502/2016 - C8-0517/2016 - 2016/0298(NLE)] - Ārlietu komiteja. Referente: Elena Valenciano (A8-0232/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0296).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.

Uzstāšanās

Elena Valenciano (referente) – pirms balsošanas.


8.4. ES un Kubas politiskā dialoga un sadarbības nolīguma noslēgšana (rezolūcija) (balsošana)

Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Politiskā dialoga un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kubas Republiku, no otras puses [2017/2036(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Elena Valenciano (A8-0233/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0297).


8.5. Saprašanās memorands starp Eiropas Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā un Eurojust * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina Eurojust veikto Saprašanās memoranda starp Eiropas Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā un Eurojust noslēgšanu [07536/2017 - C8-0136/2017 - 2017/0804(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Claude Moraes (A8-0215/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0298).


8.6. Cīņa pret krāpšanu, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par cīņu pret krāpšanu, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības [06182/1/2017 - C8-0150/2017 - 2012/0193(COD)] - Budžeta kontroles komiteja - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referenti: Ingeborg Gräßle un Juan Fernando López Aguilar (A8-0230/2017).

(Padomes nostājas noraidīšanai vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

PADOMES NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu (P8_TA(2017)0299).

Uzstāšanās

Juan Fernando López Aguilar (referents) – pirms balsošanas.


8.7. Savienības tiesiskais regulējums attiecībā uz muitas noteikumu pārkāpumiem un sankcijām ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par Savienības tiesisko regulējumu attiecībā uz muitas noteikumu pārkāpumiem un sankcijām [COM(2013)0884 - C7-0461/2013 - 2013/0432(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Kaja Kallas (A8-0239/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

Debates notika 2016. gada 24. oktobrī (24.10.2016. protokola 14. punkts).

Balsošana tika atlikta 2016. gada 25. oktobra sēdē (25.10.2016. protokola 5.10. punkts).

PIRMĀ LASĪJUMA PABEIGŠANA (Reglamenta 59. panta 4. punkta 4. daļa)

Apstiprināšana bez balsošanas (P8_TA(2017)0300).


8.8. Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV), tuberkulozes un C vīrushepatīta (HCV) epidēmijas vēršanās plašumā Eiropā (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-0436/2017 (2017/2576(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0301).


8.9. Komisijas 2018. gada darba programmas sagatavošana (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0434/2017, B8-0435/2017, B8-0450/2017, B8-0451/2017, B8-0454/2017, B8-0455/2017 un B8-0456/2017 (2017/2699(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0434/2017

(aizstāj B8-0434/2017, B8-0435/2017 un B8-0450/2017)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   József Szájer PPE grupas vārdā;

—   Anthea McIntyre ECR grupas vārdā;

—   Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā.

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-0434/2017

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-0435/2017

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-0450/2017

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-0451/2017

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-0454/2017

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-0455/2017

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-0456/2017

Noraidīts.

Uzstāšanās

James Nicholson – par grozījumu Nr. 19 un Nr. 20 redakciju angļu valodā.


8.10. 2018. gada budžets — pilnvarojums trialogam (balsošana)

Ziņojums par pilnvarojumu trialogam par 2018. gada budžeta projektu [2017/2043(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Siegfried Mureşan (A8-0249/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0302).


8.11. ES stratēģijas veidošana starptautisko kultūras attiecību jomā (balsošana)

Ziņojums par ES stratēģijas veidošanu starptautisko kultūras attiecību jomā [2016/2240(INI)] - Ārlietu komiteja - Kultūras un izglītības komiteja. Referenti: Elmar Brok un Silvia Costa (A8-0220/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0303).


8.12. Ieteikums Padomei par Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 72. sesiju (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei par Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 72. sesiju [2017/2041(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Andrey Kovatchev (A8-0216/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0304).

Uzstāšanās

Takis Hadjigeorgiou ierosināja mutisku grozījumu grozījumam Nr. 1. Ierosinātais mutiskais grozījums tika pieņemts.

Andrey Kovatchev (referents) – lai atbalstītu mutisko grozījumu.


8.13. Vērienīgas ES rūpniecības stratēģijas veidošana kā stratēģiska prioritāte izaugsmei, nodarbinātībai un inovācijai Eiropā (balsošana)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000047/2017) un kuru uzdeva Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica un Kathleen Van Brempt S&D grupas vārdā un Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek un Massimiliano Salini PPE grupas vārdā Komisijai: Vērienīgas ES rūpniecības stratēģijas veidošana kā stratēģiska prioritāte izaugsmei, nodarbinātībai un inovācijai Eiropā (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017).

Debates notika 2017. gada 15. jūnijā (15.6.2017. protokola 3. punkts).

Par rezolūciju priekšlikumiem tika paziņots 2017. gada 5. jūlijā (5.7.2017. protokola 3. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi B8-0439/2017, B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017, B8-0448/2017 un B8-0449/2017 (2017/2732(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0440/2017

(aizstāj B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017 un B8-0449/2017)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Massimiliano Salini PPE grupas vārdā;

—   Patrizia Toia, Martina Werner un Dan Nica S&D grupas vārdā;

—   Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski un Hans-Olaf Henkel ECR grupas vārdā;

—   Lieve Wierinck ALDE grupas vārdā;

—   Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2017)0305).

(Rezolūciju priekšlikumi B8-0439/2017 un B8-0448/2017 vairs nav spēkā.)


9. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Elena Valenciano ziņojums - A8-0232/2017
José Inácio Faria, Jiří Pospíšil un Daniel Hannan

Elena Valenciano ziņojums - A8-0233/2017
Eleonora Forenza GUE/NGL grupas vārdā, Ángela Vallina, Tomáš Zdechovský un Marek Jurek

Ingeborg Gräßle un Juan Fernando López Aguilar ziņojums - A8-0230/2017
Tibor Szanyi, Michaela Šojdrová, Ivana Maletić, Branislav Škripek un Maria Grapini

Kaja Kallas ziņojums - A8-0239/2016
Maria Grapini

Rezolūcijas priekšlikums par ES pasākumiem, kas veicami, reaģējot uz HIV/AIDS, tuberkulozi un C hepatītu (2017/2576(RSP)) (B8-0436/2017)
José Inácio Faria, Bolesław G. Piecha, Tibor Szanyi, Krisztina Morvai, Urszula Krupa, Maria Grapini un Monika Smolková

Rezolūcijas priekšlikums par Komisijas 2018. gada darba programmu (2017/2699(RSP)) (RC-B8-0434/2017)
Ramón Jáuregui Atondo, Krisztina Morvai, Ivana Maletić un Monika Smolková

Siegfried Mureşan ziņojums - A8-0249/2017
Tibor Szanyi un Bogdan Andrzej Zdrojewski

Elmar Brok un Silvia Costa ziņojums - A8-0220/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ilhan Kyuchyuk, Marek Jurek un Csaba Sógor

Andrey Kovatchev ziņojums - A8-0216/2017
Paloma López Bermejo, Krisztina Morvai un Branislav Škripek

Rezolūcijas priekšlikums par vērienīgas ES rūpniecības stratēģijas veidošanu kā stratēģisku prioritāti izaugsmei, nodarbinātībai un inovācijai Eiropā (2017/2732(RSP)) (RC-B8-0440/2017)
Andrejs Mamikins un Ivana Maletić


10. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 14.05 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

11. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.

°
° ° °

Saskaņā ar priekšsēdētāja pirmdien, 2017. gada 3. jūlijā, atsākot sēdi, izdarīto paziņojumu to deputātu prombūtne šīs dienas, proti, trešdienas, 2017. gada 5. jūlija, plenārsēdē, kuri šajā dienā būs piedalījušies Simone Veil bērēs Parīzē, tiks uzskatīta par attaisnotu (3.7.2017. protokola 2. punkts).


12. 2016. gada ziņojums par Turciju (debates)

Ziņojums par 2016. gada ziņojumu par Turciju [2016/2308(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Kati Piri (A8-0234/2017).

Kati Piri iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Matti Maasikas (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Johannes Hahn (Komisijas loceklis).

Uzstājās Renate Sommer PPE grupas vārdā, Victor Boştinaru S&D grupas vārdā, Beatrix von Storch – par debašu norisi, Bas Belder ECR grupas vārdā, Alexander Graf Lambsdorff ALDE grupas vārdā, Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL grupas vārdā, Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Edouard Ferrand ENF grupas vārdā, Georgios Epitideios, pie grupām nepiederošs deputāts, Manolis Kefalogiannis, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva James Carver, Marietje Schaake, Kostas Chrysogonos, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Jordi Solé, James Carver, Mario Borghezio, Sotirios Zarianopoulos, Esther de Lange, Nikos Androulakis, Anders Primdahl Vistisen, Nedzhmi Ali, Rebecca Harms, Beatrix von Storch un Georg Mayer.

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Udo Voigt, Lars Adaktusson, Demetris Papadakis, Eleni Theocharous, Marie-Christine Arnautu, Eleftherios Synadinos, Željana Zovko, Javi López, Angel Dzhambazki, Lefteris Christoforou, Ana Gomes, Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Eugen Freund, Bernd Lucke, Miltiadis Kyrkos, Mark Demesmaeker, Marju Lauristin un Notis Marias.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Branislav Škripek, Neoklis Sylikiotis, Igor Šoltes, Lampros Fountoulis, José Inácio Faria, Costas Mavrides, Csaba Sógor, Julie Ward, Sofia Sakorafa un Pier Antonio Panzeri.

Uzstājās Johannes Hahn, Matti Maasikas un Kati Piri.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 6.7.2017. protokola 11.1. punkts.


13. Eiropas Fonds ilgtspējīgai attīstībai (EFIA) un EFIA garantijas un EFIA garantiju fonda izveide ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Fondu ilgtspējīgai attīstībai (EFIA) un ar ko izveido EFIA garantiju un EFIA garantiju fondu [COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD)] - Ārlietu komiteja - Attīstības komiteja - Budžeta komiteja. Referenti: Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică un Eider Gardiazabal Rubial (A8-0170/2017).

Eduard Kukan un Doru-Claudian Frunzulică iepazīstināja ar ziņojumu.

SĒDI VADA: Pavel TELIČKA
Priekšsēdētāja vietnieks

Eider Gardiazabal Rubial iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Neven Mimica (Komisijas loceklis).

Uzstājās Paul Rübig PPE grupas vārdā, Linda McAvan S&D grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Anneli Jäätteenmäki ALDE grupas vārdā, Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL grupas vārdā, Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā, Raymond Finch EFDD grupas vārdā, Maurice Ponga, Soraya Post, Jean Arthuis, José Manuel Fernandes, Daniele Viotti, Nedzhmi Ali, Elly Schlein, Arne Lietz un Enrique Guerrero Salom.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Franc Bogovič, Laima Liucija Andrikienė, Claude Turmes, Eleftherios Synadinos un Nicola Caputo.

Uzstājās Neven Mimica, Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică un Eider Gardiazabal Rubial.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 6.7.2017. protokola 11.6. punkts.


14. ES rīcība ilgtspējības jomā - Augsta līmeņa politiskais forums ilgtspējīgas attīstības jautājumos (debates)

Ziņojums par ES rīcību ilgtspējības jomā [2017/2009(INI)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Seb Dance (A8-0239/2017).

Padomes un Komisijas paziņojumi: Augsta līmeņa politiskais forums ilgtspējīgas attīstības jautājumos (2017/2715(RSP)).

Seb Dance iepazīstināja ar ziņojumu.

Matti Maasikas (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu.

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

Karmenu Vella (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Liadh Ní Riada (CULT komitejas atzinuma sagatavotāja), Ulrike Müller (AGRI komitejas atzinuma sagatavotāja), Elly Schlein (DEVE komitejas atzinuma sagatavotāja), José Inácio Faria PPE grupas vārdā, Miriam Dalli S&D grupas vārdā, Jadwiga Wiśniewska ECR grupas vārdā, Stefan Eck GUE/NGL grupas vārdā, Benedek Jávor Verts/ALE grupas vārdā, Eleonora Evi EFDD grupas vārdā, Peter Liese, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Eleonora Evi, Florian Philippot ENF grupas vārdā, Linda McAvan, Lola Sánchez Caldentey, Davor Škrlec, Andrzej Grzyb, Arne Lietz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Francesc Gambús, Christel Schaldemose, Annie Schreijer-Pierik, Soledad Cabezón Ruiz, György Hölvényi, Julie Ward, Adam Szejnfeld, Daciana Octavia Sârbu un Karin Kadenbach.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo, Notis Marias, Gesine Meissner, João Ferreira un Olga Sehnalová.

Uzstājās Karmenu Vella, Matti Maasikas un Seb Dance.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2017. gada 6. jūlijs.


15. Eiropas Parlamenta viena darba vieta (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Eiropas Parlamenta viena darba vieta (2017/2757(RSP)).

Matti Maasikas (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Karmenu Vella (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Anne Sander PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ashley Fox, Jérôme Lavrilleux – par debašu norisi (sēdes vadītājs sniedza paskaidrojumus), Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Peter Liese, Seán Kelly – par debašu norisi (sēdes vadītājs sniedza paskaidrojumus), Ashley Fox ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jérôme Lavrilleux, Frédérique Ries ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Anne Sander, un Rina Ronja Kari GUE/NGL grupas vārdā.

SĒDI VADA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā, Roger Helmer EFDD grupas vārdā, Jean-Luc Schaffhauser ENF grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Stanislav Polčák, Aymeric Chauprade, pie grupām nepiederošs deputāts, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Beatriz Becerra Basterrechea, Peter Liese, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Jérôme Lavrilleux un Françoise Grossetête, Joachim Starbatty – par debašu norisi, Josef Weidenholzer, Morten Messerschmidt, Nathalie Griesbeck, Bart Staes, Marco Valli, Diane James, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Brando Benifei, Hans-Olaf Henkel, Stanislav Polčák, Joachim Starbatty, Francesc Gambús, Ruža Tomašić, Anna Maria Corazza Bildt, Esther de Lange un Jérôme Lavrilleux.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Anna Záborská, Nicola Caputo, Notis Marias, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Anneli Jäätteenmäki, José Inácio Faria un Indrek Tarand.

Uzstājās Karmenu Vella.

Debates tika slēgtas.


16. Kohēzijas un attīstības veicināšana ES tālākajos reģionos (debates)

Ziņojums par kohēzijas un attīstības veicināšanu ES tālākajos reģionos: LESD 349. panta īstenošana [2016/2250(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Younous Omarjee (A8-0226/2017).

Younous Omarjee iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Christos Stylianides (Komisijas loceklis).

Uzstājās Ricardo Serrão Santos (AGRI komitejas atzinuma sagatavotājs), Maurice Ponga PPE grupas vārdā, Louis-Joseph Manscour S&D grupas vārdā, Sławomir Kłosowski ECR grupas vārdā, Matthijs van Miltenburg ALDE grupas vārdā, Ángela Vallina GUE/NGL grupas vārdā, Monika Vana Verts/ALE grupas vārdā, Rosa D'Amato EFDD grupas vārdā, Gabriel Mato, Liliana Rodrigues, Sofia Ribeiro, Juan Fernando López Aguilar un Daniel Buda.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Stanislav Polčák un Ruža Tomašić.

Uzstājās Christos Stylianides.

SĒDI VADA: Evelyne GEBHARDT
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Younous Omarjee.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 6.7.2017. protokola 11.11. punkts.


17. Komiteju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis PPE grupas pieprasījumu iecelt amatā turpmāk minēto deputātu.

ITRE komiteja: Sven Schulze – Herbert Reul vietā.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


18. Nesenie meža ugunsgrēki Portugālē un Spānijā: ES reaģēšanas instrumenti un novēršanas un civilās aizsardzības procedūras (debates)

Komisijas paziņojums: Nesenie meža ugunsgrēki Portugālē un Spānijā: ES reaģēšanas instrumenti un novēršanas un civilās aizsardzības procedūras (2017/2753(RSP)).

Christos Stylianides (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Fernando Ruas PPE grupas vārdā, Carlos Zorrinho S&D grupas vārdā, António Marinho e Pinto ALDE grupas vārdā, João Ferreira GUE/NGL grupas vārdā, Florent Marcellesi Verts/ALE grupas vārdā, Ramón Luis Valcárcel Siso, Soledad Cabezón Ruiz, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marisa Matias, Lambert van Nistelrooij, Liliana Rodrigues, Estefanía Torres Martínez, Elisabetta Gardini, Nuno Melo, Francesc Gambús, José Manuel Fernandes un José Inácio Faria.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Georgios Epitideios, Sofia Ribeiro un Ana Gomes.

Uzstājās Christos Stylianides.

Debates tika slēgtas.


19. Nodokļu dubultās uzlikšanas strīdu izšķiršanas mehānismi Eiropas Savienībā * (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai par nodokļu dubultās uzlikšanas strīdu izšķiršanas mehānismiem Eiropas Savienībā [COM(2016)0686 - C8-0035/2017 - 2016/0338(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Michael Theurer (A8-0225/2017).

Michael Theurer iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Christos Stylianides (Komisijas loceklis).

Uzstājās Neena Gill S&D grupas vārdā, Pirkko Ruohonen-Lerner ECR grupas vārdā, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL grupas vārdā un Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly un Notis Marias.

Uzstājās Christos Stylianides un Michael Theurer.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 6.7.2017. protokola 11.9. punkts.


20. Tiesas 2017. gada 16. maija nolēmums par ES un Singapūras BTN (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000057/2017) un kuru uzdeva Bernd Lange, Daniel Caspary un David Martin INTA komitejas vārdā Komisijai: Tiesas 2017. gada 16. maija atzinums par ES un Singapūras BTN (2017/2739(RSP)) (B8-0323/2017).

Bernd Lange izvērsa jautājumu.

Christos Stylianides (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Christofer Fjellner PPE grupas vārdā, David Martin S&D grupas vārdā, Sander Loones ECR grupas vārdā, Ramon Tremosa i Balcells ALDE grupas vārdā, Anne-Marie Mineur GUE/NGL grupas vārdā, Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā, Seán Kelly un Karoline Graswander-Hainz.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias.

Uzstājās Christos Stylianides.

Debates tika slēgtas.


21. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Parlamentam iesniegtie deleģēto aktu projekti

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 508/2014 groza attiecībā uz tieši pārvaldīto līdzekļu sadalījumu integrētās jūrlietu politikas un kopējās zivsaimniecības politikas mērķiem (C(2017)03881 – 2017/2743(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 14. jūniju.

Nodots atbildīgajai komitejai: PECH.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko aizstāj I, II, III un IV pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 861/2007, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām (C(2017)03982 – 2017/2748(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 19. jūniju.

Nodots atbildīgajai komitejai: JURI.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko aizstāj I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1896/2006, ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru (C(2017)03984 – 2017/2747(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 19. jūniju.

Nodots atbildīgajai komitejai: JURI.

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru groza Deleģēto regulu (ES) 2015/242, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par konsultatīvo padomju darbību saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku (C(2017)04238 – 2017/2749(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 23. jūniju.

Nodots atbildīgajai komitejai: PECH.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/2366 attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem sadarbībai un informācijas apmaiņai starp kompetentajām iestādēm saistībā ar maksājumu iestāžu tiesībām veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvību (C(2017)04250 – 2017/2751(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 26. jūniju.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz transportlīdzekļu akustiskās brīdināšanas sistēmas prasībām transportlīdzekļa ES tipa apstiprināšanai groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 540/2014 (C(2017)04296 - 2017/2750(DEA))

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 26 jūnijs 2017

Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru groza Komisijas 2012. gada 19. decembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 151/2013, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 (C(2017)04408 – 2017/2759(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 29. jūniju.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.


22. Apropriāciju pārvietojumi

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 3. punktu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt Eiropas Komisijas apropriāciju pārvietojumus DEC 07/2017, DEC 08/2017, DEC 09/2017, DEC 10/2017 un DEC 11/2017 – III iedaļa – Komisija.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt Reģionu komitejas apropriāciju pārvietojumus INF 1/2017, INF 2/2017 un INF 3/2017.


23. Dokumentu iesniegšana

Padome un Komisija bija iesniegušas turpmāk minētos dokumentus.

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 13/2017 - III iedaļa - Komisija (N8-0032/2017 - C8-0194/2017 - 2017/2099(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 12/2017 - III iedaļa - Komisija (N8-0033/2017 - C8-0198/2017 - 2017/2100(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam V/AB-03/A/17 — Eiropas Revīzijas palāta (N8-0034/2017 - C8-0200/2017 - 2017/2102(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam V/AB-04/A/17 — Eiropas Revīzijas palāta (N8-0035/2017 - C8-0201/2017 - 2017/2103(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam V/AB-05/C/17 — Eiropas Revīzijas palāta (N8-0036/2017 - C8-0202/2017 - 2017/2104(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam V/AB-06/A/17 — Eiropas Revīzijas palāta (N8-0037/2017 - C8-0203/2017 - 2017/2105(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam V/AB-07/C/17 — Eiropas Revīzijas palāta (N8-0038/2017 - C8-0204/2017 - 2017/2106(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam V/AB-08/C/17 — Eiropas Revīzijas palāta (N8-0039/2017 - C8-0205/2017 - 2017/2107(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam V/AB-09/C/17 — Eiropas Revīzijas palāta (N8-0040/2017 - C8-0206/2017 - 2017/2108(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 14/2017 - III iedaļa - Komisija (N8-0041/2017 - C8-0208/2017 - 2017/2110(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 15/2017 - III iedaļa - Komisija (N8-0042/2017 - C8-0209/2017 - 2017/2111(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 16/2017 - III iedaļa - Komisija (N8-0043/2017 - C8-0210/2017 - 2017/2112(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 17/2017 - III iedaļa - Komisija (N8-0044/2017 - C8-0211/2017 - 2017/2113(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG


24. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 607.301/OJJE).


25. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.00.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morvai, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Alliot-Marie, Bearder, Becker, Bours, Buzek, Cavada, Cofferati, Crowley, Dati, Eickhout, Keller Ska, Kirton-Darling, Lamassoure, La Via, Le Hyaric, Le Pen, Matera, Maydell, Morano, Morin-Chartier, Mosca, Muselier, Mussolini, Pittella, Proust, Punset, Tajani, Verhofstadt, Weber Manfred, Žitňanská

Juridisks paziņojums - Privātuma politika