Index 
Proces-verbal
PDF 290kWORD 84k
Miercuri, 5 iulie 2017 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)
 3.Elaborarea unei strategii industriale a UE ambițioase ca prioritate strategică pentru creștere economică, ocuparea forței de muncă și inovarea din Europa (propuneri de rezoluție depuse)
 4.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (aprobare) (articolul 69c din Regulamentul de procedură)
 5.Pregătirea summitului G20 din 7-8 iulie 2017 (dezbatere)
 6.Prezentarea programului de activități al Președinției estoniene a Consiliului (dezbatere)
 7.Urări de bun venit
 8.Votare
  
8.1.Acordul de modificare a Protocolului de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Kigali *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.2.Convenția privind poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanțe lungi pentru a reduce gradul de acidifiere, eutrofizare și nivelul de ozon troposferic *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.3.Încheierea Acordului de dialog politic și de cooperare dintre UE și Cuba (aprobare) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.4.Încheierea Acordului de dialog politic și de cooperare dintre UE și Cuba (rezoluție) (vot)
  
8.5.Memorandum de înțelegere dintre Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție și Eurojust * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.6.Combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal ***II (vot)
  
8.7.Cadrul juridic al Uniunii referitor la încălcările dispozițiilor vamale și la sancțiunile aferente ***I (vot)
  
8.8.Epidemiile de HIV, tuberculoză și hepatita C, în creștere în Europa (vot)
  
8.9.Pregătirea programului de lucru al Comisiei pentru 2018 (vot)
  
8.10.Bugetul pe 2018 - mandatul pentru trilog (vot)
  
8.11.Către o strategie a UE pentru relațiile culturale internaționale (vot)
  
8.12.Recomandare adresată Consiliului privind cea de-a 72-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (vot)
  
8.13.Elaborarea unei strategii industriale a UE ambițioase ca prioritate strategică pentru creștere economică, ocuparea forței de muncă și inovarea din Europa (vot)
 9.Explicații privind votul
 10.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 11.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 12.Raportul privind Turcia pe 2016 (dezbatere)
 13.Fondul european pentru dezvoltare durabilă (FEDD) și instituirea Garanției FEDD și a Fondului de garantare FEDD ***I (dezbatere)
 14.Acțiunea UE pentru sustenabilitate - Forumul politic la nivel înalt pentru dezvoltare durabilă (dezbatere)
 15.Sediu unic pentru Parlamentul European (dezbatere)
 16.Promovarea coeziunii și a dezvoltării în regiunile ultraperiferice ale UE (dezbatere)
 17.Componența comisiilor
 18.Incendiile forestiere recente din Portugalia și Spania: instrumentele și procedurile de răspuns ale UE privind prevenirea și protecția civilă (dezbatere)
 19.Mecanismele de soluționare a litigiilor legate de dubla impunere în Uniunea Europeană * (dezbatere)
 20.Hotărârea Curții de Justiție din 16 mai 2017 privind ALS UE - Singapore (dezbatere)
 21.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 22.Transferuri de credite
 23.Depunere de documente
 24.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 25.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vicepreședinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.00.


2. Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)

Următorii deputați sau următoarele grupuri politice au depus cereri de organizare a unei astfel de dezbateri, în conformitate cu articolul 135 din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarele propuneri de rezoluție:

I.   Cazurile laureatului Premiului Nobel Liu Xiaobo și al lui Lee Ming-che (2017/2754(RSP))

—   Helga Trüpel, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Jordi Solé, Davor Škrlec și Bronis Ropė, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la cazurile laureatului Premiului Nobel Liu Xiaobo și al lui Lee Ming-che (B8-0459/2017);

—   Elena Valenciano, Soraya Post și Jo Leinen, în numele Grupului S&D, referitoare la cazurile laureatului Premiului Nobel Liu Xiaobo și al lui Lee Ming-che (B8-0460/2017);

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, referitoare la cazurile laureatului Premiului Nobel Liu Xiaobo și al lui Lee Ming-che (B8-0461/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Hans-Olaf Henkel, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Anders Primdahl Vistisen, Urszula Krupa, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek și Monica Macovei, în numele Grupului ECR, referitoare la cazurile laureatului Premiului Nobel Liu Xiaobo și al lui Lee Ming-che (B8-0462/2017);

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Brian Hayes, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Seán Kelly, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė și Željana Zovko, în numele Grupului PPE, referitoare la cazurile laureatului Premiului Nobel Liu Xiaobo și al lui Lee Ming-che (B8-0463/2017).

II.   Eritreea, în special cazul lui Abune Antonios și Dawit Isaac (2017/2755(RSP))

—   Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Solé, Bart Staes, Igor Šoltes, Florent Marcellesi și Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la Eritreea, în special cazul lui Abune Antonios și Dawit Isaac (B8-0464/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post și Jytte Guteland, în numele Grupului S&D, referitoare la Eritreea, în special cazul lui Abune Antonios și Dawit Isaac (B8-0466/2017);

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului ALDE, referitoare la Eritreea, în special cazul lui Abune Antonios și Dawit Isaac (B8-0467/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Urszula Krupa, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Branislav Škripek, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki și Monica Macovei, în numele Grupului ECR, referitoare la Eritreea, în special cazul lui Abune Antonios și Dawit Isaac (B8-0470/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou și Kostas Chrysogonos, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația drepturilor omului în Eritreea, în special cazul lui Abune Antonios și Dawit Isaac (B8-0472/2017);

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Ramón Luis Valcárcel Siso, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Elisabetta Gardini, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Joachim Zeller, Maurice Ponga, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Brian Hayes, Seán Kelly, Anna Maria Corazza Bildt, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė și Željana Zovko, în numele Grupului PPE, referitoare la Eritreea, în special cazul lui Abune Antonios și Dawit Isaac (B8-0473/2017).

III.   Burundi (2017/2756(RSP))

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes și Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė și Jordi Solé, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația din Burundi (B8-0465/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Branislav Škripek, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba și Monica Macovei, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Burundi (B8-0468/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post și Maria Arena, în numele Grupului S&D, referitoare la Burundi (B8-0469/2017);

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația din Burundi (B8-0471/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, referitoare la Burundi (B8-0474/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou și Kostas Chrysogonos, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația drepturilor omului în Burundi (B8-0475/2017);

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Ramón Luis Valcárcel Siso, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Brian Hayes, Maurice Ponga, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė și Željana Zovko, în numele Grupului PPE, referitoare la Burundi (B8-0476/2017).

Timpul afectat luărilor de cuvânt va fi repartizat în conformitate cu articolul 162 din Regulamentul de procedură.


3. Elaborarea unei strategii industriale a UE ambițioase ca prioritate strategică pentru creștere economică, ocuparea forței de muncă și inovarea din Europa (propuneri de rezoluție depuse)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000047/2017) adresată de Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica și Kathleen Van Brempt, în numele Grupului S&D, și Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek și Massimiliano Salini, în numele Grupului PPE, Comisiei: Elaborarea unei strategii industriale a UE ambițioase ca prioritate strategică pentru creșterea economică, ocuparea forței de muncă și inovarea din Europa (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017)

Dezbaterea a avut loc la15 iunie 2017 (punctul 3 al PV din 15.6.2017).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Angelo Ciocca, Nicolas Bay, Jean-Luc Schaffhauser și Lorenzo Fontana în numele Grupului ENF, referitoare la elaborarea unei strategii industriale a UE ambițioase ca prioritate strategică pentru creștere economică, ocuparea forței de muncă și inovare în Europa (2017/2732(RSP)) (B8-0439/2017);

—   Massimiliano Salini, în numele Grupului PPE, referitoare la elaborarea unei strategii industriale a UE ambițioase ca prioritate strategică pentru creșterea economică, ocuparea forței de muncă și inovarea din Europa (2017/2732(RSP)) (B8-0440/2017);

—   Patrizia Toia, în numele Grupului S&D, referitoare la politica industrială (2017/2732(RSP)) (B8-0445/2017);

—   Reinhard Bütikofer, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la elaborarea unei strategii industriale a UE ambițioase ca prioritate strategică pentru creșterea economică, ocuparea forței de muncă și inovarea din Europa (2017/2732(RSP)) (B8-0446/2017);

—   Lieve Wierinck, în numele Grupului ALDE, referitoare la elaborarea unei strategii industriale a UE ambițioase ca prioritate strategică pentru creșterea economică, ocuparea forței de muncă și inovarea din Europa (2017/2732(RSP)) (B8-0447/2017);

—   Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Martina Anderson, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou și Takis Hadjigeorgiou, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la elaborarea unei strategii industriale a UE ambițioase ca prioritate strategică pentru creșterea economică, ocuparea forței de muncă și inovare în Europa (2017/2732(RSP)) (B8-0448/2017);

—   Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski și Hans-Olaf Henkel, în numele Grupului ECR, referitoare la elaborarea unei strategii industriale a UE ambițioase ca prioritate strategică pentru creștere economică, ocuparea forței de muncă și inovare din Europa (2017/2732(RSP)) (B8-0449/2017).

Vot: punctul 8.13 al PV din 5.7.2017.


4. Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (aprobare) (articolul 69c din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat că nu a primit nicio solicitare din partea unui număr de deputați sau a unuia sau mai multor grupuri politice care ating cel puțin pragul mediu privind deciziile de inițiere a negocierilor interinstituționale anunțate în procesul-verbal de luni, 3 iulie 2017 (punctul 9 al PV din 3.7.2017).

Comisiile competente în fond au putut, prin urmare, să înceapă negocierile după expirarea termenului menționat la articolul 69c alineatul (2) din Regulamentul de procedură.


5. Pregătirea summitului G20 din 7-8 iulie 2017 (dezbatere)

Declarația Consiliului European și a Comisiei Pregătirea summitului G20 din 7-8 iulie 2017 (2017/2762(RSP))

Matti Maasikas (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Angelika Niebler, în numele Grupului PPE, Jeppe Kofod, în numele Grupului S&D, Helga Stevens, în numele Grupului ECR, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, Fabio De Masi, în numele Grupului GUE/NGL, Yannick Jadot, în numele Grupului Verts/ALE, Raymond Finch, în numele Grupului EFDD, Marcel de Graaff, în numele Grupului ENF, Hilde Vautmans, privind intervenția lui Marcel de Graaff (Președintele a făcut precizări), Krisztina Morvai, neafiliată, Janusz Lewandowski, Bernd Lange, Anna Elżbieta Fotyga, Sven Giegold, Rolandas Paksas, Gerolf Annemans, Diane Dodds, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Bernd Lucke, Janice Atkinson, Diane James, Pilar del Castillo Vera, Pedro Silva Pereira, Elisabetta Gardini, Kathleen Van Brempt, Paulo Rangel, Othmar Karas, Dubravka Šuica, Gunnar Hökmark și Christofer Fjellner.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ana Gomes, Henna Virkkunen, Notis Marias, Juan Fernando López Aguilar și Georgios Epitideios.

Au intervenit: Frans Timmermans și Matti Maasikas.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente)

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă


6. Prezentarea programului de activități al Președinției estoniene a Consiliului (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Prezentarea programului de activități al Președinției estoniene a Consiliului (2017/2659(RSP))

Jüri Ratas (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Andrus Ansip (vicepreședinte al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Tunne Kelam, în numele Grupului PPE, Marju Lauristin, în numele Grupului S&D, Roberts Zīle, în numele Grupului ECR, Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL, Josep-Maria Terricabras, în numele Grupului Verts/ALE, Rosa D'Amato, în numele Grupului EFDD, Matteo Salvini, în numele Grupului ENF, Ildikó Gáll-Pelcz, Maria João Rodrigues, Anneleen Van Bossuyt, Yana Toom, Liadh Ní Riada, Bronis Ropė, Petr Mach, Nicolas Bay, Michaela Šojdrová, Victor Boştinaru, Evžen Tošenovský, Kaja Kallas, Paloma López Bermejo, Krišjānis Kariņš, Josef Weidenholzer, Urmas Paet, Javi López și Nicola Danti.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Andrzej Grzyb, Maria Grapini, Luke Ming Flanagan și Krisztina Morvai.

Au intervenit: Andrus Ansip și Jüri Ratas.

Dezbaterea s-a încheiat.


A PREZIDAT: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vicepreședintă

A intervenit Pavel Telička, pentru a semnala prezența în tribuna vizitatorilor a unui membru al opoziției cubaneze.

7. Urări de bun venit

Președinte i-a urat, în numele Parlamentului European, bun venit unei delegații a Dietei Japoniei, condusă de Masazumi Gotoda, care luat loc în tribuna oficială.

°
° ° °

A intervenit Bruno Gollnisch.


8. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


8.1. Acordul de modificare a Protocolului de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Kigali *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a amendamentului de la Kigali la Protocolul de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon [07725/2017 - C8-0157/2017 - 2017/0016(NLE)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Kateřina Konečná (A8-0237/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0294)

Parlamentul a aprobat amendamentul la protocol de la Kigali.


8.2. Convenția privind poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanțe lungi pentru a reduce gradul de acidifiere, eutrofizare și nivelul de ozon troposferic *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind acceptarea, în numele Uniunii Europene, a modificării Protocolului din 1999 la Convenția din 1979 privind poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanțe lungi pentru a reduce gradul de acidifiere, eutrofizare și nivelul de ozon troposferic [07524/2017 - C8-0143/2017 - 2013/0448(NLE)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Adina-Ioana Vălean (A8-0241/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0295)

Parlamentul a aprobat adoptarea amendamentului la protocol.


8.3. Încheierea Acordului de dialog politic și de cooperare dintre UE și Cuba (aprobare) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de dialog politic și de cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Cuba, pe de altă parte [12502/2016 - C8-0517/2016 - 2016/0298(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Elena Valenciano (A8-0232/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0296)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.

Intervenții

Elena Valenciano (raportoare), înaintea votului.


8.4. Încheierea Acordului de dialog politic și de cooperare dintre UE și Cuba (rezoluție) (vot)

Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, Europene, a Acordului de dialog politic și de cooperare dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Cuba, pe de altă parte [2017/2036(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Elena Valenciano (A8-0233/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0297)


8.5. Memorandum de înțelegere dintre Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție și Eurojust * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a încheierii de către Eurojust a Memorandumului de înțelegere dintre Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție și Eurojust [07536/2017 - C8-0136/2017 - 2017/0804(CNS)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Claude Moraes (A8-0215/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0298)


8.6. Combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal ***II (vot)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării Directivei Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal [06182/1/2017 - C8-0150/2017 - 2012/0193(COD)] - Comisia pentru control bugetar - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportori: Ingeborg Gräßle și Juan Fernando López Aguilar (A8-0230/2017)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul necesară pentru respingerea poziției Consiliului)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

POZIȚIA CONSILIULUI

Declarat aprobat (P8_TA(2017)0299)

Intervenții

Juan Fernando López Aguilar (raportor), înaintea votului.


8.7. Cadrul juridic al Uniunii referitor la încălcările dispozițiilor vamale și la sancțiunile aferente ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind cadrul juridic al Uniunii referitor la încălcările dispozițiilor vamale și la sancțiunile aferente [COM(2013)0884 - C7-0461/2013 - 2013/0432(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportoare: Kaja Kallas (A8-0239/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

Dezbaterea a avut loc la 24 octombrie 2016 (punctul 14 al PV din 24.10.2016).

Votul a fost amânat pentru ședința din 25 octombrie 2016 (punctul 5.10 al PV din 25.10.2016).

ÎNCHEIEREA PRIMEI LECTURI (articolul 59 alineatul (4) paragraful 4 din Regulamentul de procedură)

Aprobare fără vot (P8_TA(2017)0300)


8.8. Epidemiile de HIV, tuberculoză și hepatita C, în creștere în Europa (vot)

Propunere de rezoluție B8-0436/2017 (2017/2576(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0301)


8.9. Pregătirea programului de lucru al Comisiei pentru 2018 (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0434/2017, B8-0435/2017, B8-0450/2017, B8-0451/2017, B8-0454/2017, B8-0455/2017 și B8-0456/2017 (2017/2699(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0434/2017

(care înlocuiește B8-0434/2017, B8-0435/2017 și B8-0450/2017):

depusă de următorii deputați:

—   József Szájer, în numele Grupului PPE;

—   Anthea McIntyre, în numele Grupului ECR;

—   Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE.

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-0434/2017

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-0435/2017

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-0450/2017

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-0451/2017

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-0454/2017

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-0455/2017

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-0456/2017

Respins

Intervenții

James Nicholson privind formularea în engleză a amendamentelor 19 și 20.


8.10. Bugetul pe 2018 - mandatul pentru trilog (vot)

Raport referitor la mandatul pentru trilogul privind proiectul de buget 2018 [2017/2043(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Siegfried Mureşan (A8-0249/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0302)


8.11. Către o strategie a UE pentru relațiile culturale internaționale (vot)

Raport referitor la tema „Către o strategie a UE pentru relațiile culturale internaționale” [2016/2240(INI)] - Comisia pentru afaceri externe - Comisia pentru cultură și educație. Raportori: Elmar Brok și Silvia Costa (A8-0220/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0303)


8.12. Recomandare adresată Consiliului privind cea de-a 72-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (vot)

Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului privind cea de-a 72-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite [2017/2041(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Andrey Kovatchev (A8-0216/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0304)

Intervenții

Takis Hadjigeorgiou a prezentat un amendament oral la amendamentul 1, care a fost reținut.

Andrey Kovatchev (raportor), pentru a se exprima în favoarea amendamentului oral.


8.13. Elaborarea unei strategii industriale a UE ambițioase ca prioritate strategică pentru creștere economică, ocuparea forței de muncă și inovarea din Europa (vot)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000047/2017) adresată de Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica și Kathleen Van Brempt, în numele Grupului S&D, și Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek și Massimiliano Salini, în numele Grupului PPE, Comisiei: Elaborarea unei strategii industriale a UE ambițioase ca prioritate strategică pentru creșterea economică, ocuparea forței de muncă și inovarea din Europa (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017)

Dezbaterea a avut loc la 15 iunie 2017 (punctul 3 al PV din 15.6.2017).

Propuneri de rezoluție anunțate la 5 iulie 2017 (punctul 3 al PV din 5.7.2017).

Propuneri de rezoluții B8-0439/2017, B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017, B8-0448/2017 și B8-0449/2017 (2017/2732(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0440/2017

(care înlocuiește B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017 și B8-0449/2017):

depusă de următorii deputați:

—   Massimiliano Salini, în numele Grupului PPE;

—   Patrizia Toia, Martina Werner și Dan Nica, în numele Grupului S&D;

—   Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski și Hans-Olaf Henkel, în numele Grupului ECR;

—   Lieve Wierinck, în numele Grupului ALDE;

—   Reinhard Bütikofer, în numele Grupului Verts/ALE.

Adoptat (P8_TA(2017)0305)

(Propunerile de rezoluții B8-0439/2017 și B8-0448/2017 au devenit caduce.)


9. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Raport Elena Valenciano - A8-0232/2017
José Inácio Faria, Jiří Pospíšil și Daniel Hannan

Raport Elena Valenciano - A8-0233/2017
Eleonora Forenza, în numele Grupului GUE/NGL, Ángela Vallina, Tomáš Zdechovský și Marek Jurek

Raport Ingeborg Gräßle și Juan Fernando López Aguilar - A8-0230/2017
Tibor Szanyi, Michaela Šojdrová, Ivana Maletić, Branislav Škripek și Maria Grapini

Raport Kaja Kallas - A8-0239/2016
Maria Grapini

Propunere de rezoluție referitoare la răspunsul UE privind HIV/SIDA, tuberculoza și hepatita C (2017/2576(RSP)) (B8-0436/2017)
José Inácio Faria, Bolesław G. Piecha, Tibor Szanyi, Krisztina Morvai, Urszula Krupa, Maria Grapini și Monika Smolková

Propunere de rezoluție referitoare la programul de lucru al Comisiei pentru 2018 (2017/2699(RSP)) (RC-B8-0434/2017)
Ramón Jáuregui Atondo, Krisztina Morvai, Ivana Maletić și Monika Smolková

Raport Siegfried Mureşan - A8-0249/2017
Tibor Szanyi și Bogdan Andrzej Zdrojewski

Raport Elmar Brok și Silvia Costa - A8-0220/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ilhan Kyuchyuk, Marek Jurek și Csaba Sógor

Raport Andrey Kovatchev - A8-0216/2017
Paloma López Bermejo, Krisztina Morvai și Branislav Škripek

Propunere de rezoluție referitoare la elaborarea unei ambițioase strategii industriale europene, ca prioritate strategică pentru creștere economică, ocuparea forței de muncă și inovare în Europa (2017/2732(RSP)) (RC-B8-0440/2017)
Andrejs Mamikins și Ivana Maletić.


10. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


(Ședința, suspendată la 14.05, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

11. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.

°
° ° °

În conformitate cu anunțul făcut de Președinte, luni, 3 iulie 2017, la reluarea sesiunii, absența deputaților de la ședința plenară de astăzi, miercuri, 5 iulie, ca urmare a participării la funeraliile dnei Simone Veil la Paris, va fi considerată „absență justificată” (punctul 2 al PV din 3.7.2017).


12. Raportul privind Turcia pe 2016 (dezbatere)

Raport referitor la Raportul Comisiei pe 2016 privind Turcia [2016/2308(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Kati Piri (A8-0234/2017)

Kati Piri și-a prezentat raportul.

Au intervenit: Matti Maasikas (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Johannes Hahn (membru al Comisiei).

Au intervenit: Renate Sommer, în numele Grupului PPE, Victor Boştinaru, în numele Grupului S&D, Beatrix von Storch, privind derularea dezbaterii, Bas Belder, în numele Grupului ECR, Alexander Graf Lambsdorff, în numele Grupului ALDE, Takis Hadjigeorgiou, în numele Grupului GUE/NGL, Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Edouard Ferrand, în numele Grupului ENF, Georgios Epitideios, neafiliat, Manolis Kefalogiannis, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către James Carver, Marietje Schaake, Kostas Chrysogonos, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Jordi Solé, James Carver, Mario Borghezio, Sotirios Zarianopoulos, Esther de Lange, Nikos Androulakis, Anders Primdahl Vistisen, Nedzhmi Ali, Rebecca Harms, Beatrix von Storch și Georg Mayer.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Udo Voigt, Lars Adaktusson, Demetris Papadakis, Eleni Theocharous, Marie-Christine Arnautu, Eleftherios Synadinos, Željana Zovko, Javi López, Angel Dzhambazki, Lefteris Christoforou, Ana Gomes, Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Eugen Freund, Bernd Lucke, Miltiadis Kyrkos, Mark Demesmaeker, Marju Lauristin și Notis Marias.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Branislav Škripek, Neoklis Sylikiotis, Igor Šoltes, Lampros Fountoulis, José Inácio Faria, Costas Mavrides, Csaba Sógor, Julie Ward, Sofia Sakorafa și Pier Antonio Panzeri.

Au intervenit: Johannes Hahn, Matti Maasikas și Kati Piri.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.1 al PV din 6.7.2017.


13. Fondul european pentru dezvoltare durabilă (FEDD) și instituirea Garanției FEDD și a Fondului de garantare FEDD ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru dezvoltare durabilă (FEDD) și de instituire a Garanției FEDD și a Fondului de garantare FEDD [COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD)] - Comisia pentru afaceri externe - Comisia pentru dezvoltare - Comisia pentru bugete. Raportori: Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică și Eider Gardiazabal Rubial (A8-0170/2017)

Eduard Kukan și Doru-Claudian Frunzulică și-au prezentat raportul.

A PREZIDAT: Pavel TELIČKA
Vicepreședinte

Eider Gardiazabal Rubial a prezentat raportul.

A intervenit Neven Mimica (membru al Comisiei)

Au intervenit: Paul Rübig, în numele Grupului PPE, Linda McAvan, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Anneli Jäätteenmäki, în numele Grupului ALDE, Xabier Benito Ziluaga, în numele Grupului GUE/NGL, Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, Raymond Finch, în numele Grupului EFDD, Maurice Ponga, Soraya Post, Jean Arthuis, José Manuel Fernandes, Daniele Viotti, Nedzhmi Ali, Elly Schlein, Arne Lietz și Enrique Guerrero Salom.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Franc Bogovič, Laima Liucija Andrikienė, Claude Turmes, Eleftherios Synadinos și Nicola Caputo.

Au intervenit: Neven Mimica, Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică și Eider Gardiazabal Rubial.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.6 al PV din 6.7.2017.


14. Acțiunea UE pentru sustenabilitate - Forumul politic la nivel înalt pentru dezvoltare durabilă (dezbatere)

Raport referitor la acțiunea UE pentru sustenabilitate [2017/2009(INI)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Seb Dance (A8-0239/2017)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Forumul politic la nivel înalt pentru dezvoltare durabilă (2017/2715(RSP))

Seb Dance și-a prezentat raportul.

Matti Maasikas (Președintele în exercițiu al Consiliului) a făcut declarația.

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

Karmenu Vella (membru al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Liadh Ní Riada (raportoarea pentru aviz a Comisiei CULT), Ulrike Müller (raportoarea pentru aviz a Comisiei AGRI), Elly Schlein (raportoarea pentru aviz a Comisiei DEVE), José Inácio Faria, în numele Grupului PPE, Miriam Dalli, în numele Grupului S&D, Jadwiga Wiśniewska, în numele Grupului ECR, Stefan Eck, în numele Grupului GUE/NGL, Benedek Jávor, în numele Grupului Verts/ALE, Eleonora Evi, în numele Grupului EFDD, Peter Liese, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Eleonora Evi, Florian Philippot, în numele Grupului ENF, Linda McAvan, Lola Sánchez Caldentey, Davor Škrlec, Andrzej Grzyb, Arne Lietz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Francesc Gambús, Christel Schaldemose, Annie Schreijer-Pierik, Soledad Cabezón Ruiz, György Hölvényi, Julie Ward, Adam Szejnfeld, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo, Notis Marias, Gesine Meissner, João Ferreira, Olga Sehnalová.

Au intervenit: Karmenu Vella, Matti Maasikas, Seb Dance.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: 6 iulie 2017.


15. Sediu unic pentru Parlamentul European (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Sediu unic pentru Parlamentul European (2017/2757(RSP))

Matti Maasikas (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Karmenu Vella (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Anne Sander, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ashley Fox, Jérôme Lavrilleux, privind derularea dezbaterii (Președintele a făcut precizări), Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Peter Liese, Seán Kelly, privind derularea dezbaterii (Președintele a făcut precizări), Ashley Fox, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jérôme Lavrilleux, Frédérique Ries, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Anne Sander, și Rina Ronja Kari, în numele Grupului GUE/NGL.

A PREZIDAT: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepreședinte

Au intervenit: Ulrike Lunacek, în numele Grupului Verts/ALE, Roger Helmer, în numele Grupului EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, în numele Grupului ENF, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Stanislav Polčák, Aymeric Chauprade, neafiliat, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Beatriz Becerra Basterrechea, Peter Liese, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jérôme Lavrilleux și Françoise Grossetête, Joachim Starbatty, privind derularea dezbaterii, Josef Weidenholzer, Morten Messerschmidt, Nathalie Griesbeck, Bart Staes, Marco Valli, Diane James, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Brando Benifei, Hans-Olaf Henkel, Stanislav Polčák, Joachim Starbatty, Francesc Gambús, Ruža Tomašić, Anna Maria Corazza Bildt, Esther de Lange și Jérôme Lavrilleux.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Anna Záborská, Nicola Caputo, Notis Marias, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Anneli Jäätteenmäki, José Inácio Faria și Indrek Tarand.

A intervenit: Karmenu Vella.

Dezbaterea s-a încheiat.


16. Promovarea coeziunii și a dezvoltării în regiunile ultraperiferice ale UE (dezbatere)

Raport referitor la promovarea coeziunii și a dezvoltării în regiunile ultraperiferice ale UE: punerea în aplicare a articolului 349 din TFUE [2016/2250(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Younous Omarjee (A8-0226/2017)

Younous Omarjee și-a prezentat raportul.

A intervenit Christos Stylianides (membru al Comisiei).

Au intervenit: Ricardo Serrão Santos (raportorul pentru aviz al Comisiei AGRI), Maurice Ponga, în numele Grupului PPE, Louis-Joseph Manscour, în numele Grupului S&D, Sławomir Kłosowski, în numele Grupului ECR, Matthijs van Miltenburg, în numele Grupului ALDE, Ángela Vallina, în numele Grupului GUE/NGL, Monika Vana, în numele Grupului Verts/ALE, Rosa D'Amato, în numele Grupului EFDD, Gabriel Mato, Liliana Rodrigues, Sofia Ribeiro, Juan Fernando López Aguilar și Daniel Buda.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Stanislav Polčák și Ruža Tomašić.

A intervenit Christos Stylianides.

A PREZIDAT: Evelyne GEBHARDT
Vicepreședintă

A intervenit Younous Omarjee.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.11 al PV din 6.7.2017.


17. Componența comisiilor

Preşedintele a primit din partea Grupului PPE următoarea cerere de numire:

ITRE: Sven Schulze în locul lui Herbert Reul

Această numire se consideră ratificată dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.


18. Incendiile forestiere recente din Portugalia și Spania: instrumentele și procedurile de răspuns ale UE privind prevenirea și protecția civilă (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Incendiile forestiere recente din Portugalia și Spania: instrumentele și procedurile de răspuns ale UE privind prevenirea și protecția civilă (2017/2753(RSP))

Christos Stylianides (membru al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Fernando Ruas, în numele Grupului PPE, Carlos Zorrinho, în numele Grupului S&D, António Marinho e Pinto, în numele Grupului ALDE, João Ferreira, în numele Grupului GUE/NGL, Florent Marcellesi, în numele Grupului Verts/ALE, Ramón Luis Valcárcel Siso, Soledad Cabezón Ruiz, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marisa Matias, Lambert van Nistelrooij, Liliana Rodrigues, Estefanía Torres Martínez, Elisabetta Gardini, Nuno Melo, Francesc Gambús, José Manuel Fernandes și José Inácio Faria.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Georgios Epitideios, Sofia Ribeiro și Ana Gomes.

A intervenit Christos Stylianides.

Dezbaterea s-a încheiat.


19. Mecanismele de soluționare a litigiilor legate de dubla impunere în Uniunea Europeană * (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului privind mecanismele de soluționare a litigiilor legate de dubla impunere în Uniunea Europeană [COM(2016)0686 - C8-0035/2017 - 2016/0338(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Michael Theurer (A8-0225/2017)

Michael Theurer și-a prezentat raportul.

A intervenit Christos Stylianides (membru al Comisiei).

Au intervenit: Neena Gill, în numele Grupului S&D, Pirkko Ruohonen-Lerner, în numele Grupului ECR, Miguel Urbán Crespo, în numele Grupului GUE/NGL, și Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly și Notis Marias.

Au intervenit: Christos Stylianides și Michael Theurer.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.9 al PV din 6.7.2017.


20. Hotărârea Curții de Justiție din 16 mai 2017 privind ALS UE - Singapore (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000057/2017) adresată de Bernd Lange, Daniel Caspary și David Martin, în numele Comisiei INTA Comisiei: Hotărârea Curții de Justiție din 16 mai 2017 privind ALS UE-Singapore (2017/2739(RSP)) (B8-0323/2017)

Bernd Lange a dezvoltat întrebarea.

Christos Stylianides (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Christofer Fjellner, în numele Grupului PPE, David Martin, în numele Grupului S&D, Sander Loones, în numele Grupului ECR, Ramon Tremosa i Balcells, în numele Grupului ALDE, Anne-Marie Mineur, în numele Grupului GUE/NGL, Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, Seán Kelly și Karoline Graswander-Hainz.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Notis Marias.

A intervenit Christos Stylianides.

Dezbaterea s-a încheiat.


21. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Proiecte de acte delegate transmise Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr.508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește repartizarea fondurilor în cadrul gestiunii directe între obiectivele politicii maritime integrate și cele ale politicii comune în domeniul pescuitului (C(2017)03881 - 2017/2743(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 14 iunie 2017

retrimis fond: PECH

- Regulamentul delegat al Comisiei de înlocuire a anexelor I, II, III și IV la Regulamentul (CE) nr. 861/2007 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă (C(2017)03982 - 2017/2748(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 19 iunie 2017

retrimis fond: JURI

- Regulamentul Delegat al Comisiei de înlocuire a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei proceduri europene de somație de plată (C(2017)03984 - 2017/2747(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 19 iunie 2017

retrimis fond: JURI

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE)2015/242 de stabilire a normelor detaliate de funcționare a consiliilor consultative în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului (C(2017)04238 - 2017/2749(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 23 iunie 2017

retrimis fond: PECH

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la cooperarea și schimbul de informații dintre autoritățile competente în cazul activității desfășurate în baza dreptului de stabilire și a libertății de a presta servicii de către instituțiile de plată (C(2017)04250 - 2017/2751(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii, 26 iunie 2017

retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 540/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele sistemului de avertizare acustică al vehiculului pentru omologarea UE de tip (C(2017)04296 - 2017/2750(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 26 iunie 2017

retrimis fond: ENVI

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 151/2013 al Comisiei din 19decembrie2012 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al ParlamentuluiEuropean și al Consiliului (C(2017)04408 - 2017/2759(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii, 29 iunie 2017

retrimis fond: ECON.


22. Transferuri de credite

În conformitate cu articolul 27 alineatul (3) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să aprobe transferul de credite al Comisiei Europene DEC 07/2017, DEC 08/2017, DEC 09/2017, DEC 10/2017 și DEC 11/2017 - Secțiunea III – Comisia.

În conformitate cu articolul 27 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să aprobe transferul de credite al Comitetului regiunilor INF1/2017, INF 2/2017 și INF 3/2017.


23. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de transfer de credite DEC 13/2017 - Secțiunea III - Comisia (N8-0032/2017 - C8-0194/2017 - 2017/2099(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 12/2017 - Secțiunea III - Comisia (N8-0033/2017 - C8-0198/2017 - 2017/2100(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite V/AB-03/A/17 - Curtea de Conturi (N8-0034/2017 - C8-0200/2017 - 2017/2102(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite V/AB-04/A/17 - Curtea de Conturi (N8-0035/2017 - C8-0201/2017 - 2017/2103(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite V/AB-05/C/17 - Curtea de Conturi (N8-0036/2017 - C8-0202/2017 - 2017/2104(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite V/AB-06/A/17 - Curtea de Conturi (N8-0037/2017 - C8-0203/2017 - 2017/2105(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite V/AB-07/C/17 - Curtea de Conturi (N8-0038/2017 - C8-0204/2017 - 2017/2106(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite V/AB-08/C/17 - Curtea de Conturi (N8-0039/2017 - C8-0205/2017 - 2017/2107(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite V/AB-09/C/17 - Curtea de Conturi (N8-0040/2017 - C8-0206/2017 - 2017/2108(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de virament de credite DEC 14/2017 - Secţiunea III - Comisia (N8-0041/2017 - C8-0208/2017 - 2017/2110(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de virament de credite DEC 15/2017 - Secţiunea III - Comisia (N8-0042/2017 - C8-0209/2017 - 2017/2111(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de virament de credite DEC 16/2017 - Sectiunea III - Comisia (N8-0043/2017 - C8-0210/2017 - 2017/2112(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de virament de credite DEC 17/2017 - Secţiunea III - Comisia (N8-0044/2017 - C8-0211/2017 - 2017/2113(GBD))

retrimis

fond :

BUDG


24. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 607.301/OJJE).


25. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 23.00.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Secretar General

Vicepreședinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morvai, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Alliot-Marie, Bearder, Becker, Bours, Buzek, Cavada, Cofferati, Crowley, Dati, Eickhout, Keller Ska, Kirton-Darling, Lamassoure, La Via, Le Hyaric, Le Pen, Matera, Maydell, Morano, Morin-Chartier, Mosca, Muselier, Mussolini, Pittella, Proust, Punset, Tajani, Verhofstadt, Weber Manfred, Žitňanská

Aviz juridic - Politica de confidențialitate