Zoznam 
Zápisnica
PDF 288kWORD 84k
Streda, 5. júla 2017 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Budovanie ambicióznej priemyselnej stratégie EÚ ako strategickej priority pre rast, zamestnanosť a inovácie v Európe (predložené návrhy uznesení)
 4.Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (schválenie) (článok 69c rokovacieho poriadku)
 5.Príprava samitu G20, ktorý sa bude konať 7. a 8. júla 2017 (rozprava)
 6.Prezentácia programu aktivít estónskeho predsedníctva Rady (rozprava)
 7.Oficiálne privítanie
 8.Hlasovanie
  
8.1.Dohoda prijatá v Kigali s cieľom zmeniť Montrealský protokol o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.2.Dohovor o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov s cieľom zníženia acidifikácie, eutrofizácie a prízemného ozónu *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.3.Uzavretie Dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi EÚ a Kubou (súhlas) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.4.Uzavretie Dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi EÚ a Kubou (uznesenie) (hlasovanie)
  
8.5.Memorandum o porozumení medzi Európskou agentúrou na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a Eurojustom * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.6.Boj proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy Únie prostredníctvom trestného práva ***II (hlasovanie)
  
8.7.Právny rámec Únie pre porušenia colných predpisov a sankcie ***I (hlasovanie)
  
8.8.Šírenie epidémie HIV, tuberkulózy a hepatitídy typu C v Európe (hlasovanie)
  
8.9.Príprava pracovného programu Komisie na rok 2018 (hlasovanie)
  
8.10.Rozpočet na rok 2018 – mandát na trialóg (hlasovanie)
  
8.11.Stratégia EÚ pre medzinárodné kultúrne vzťahy (hlasovanie)
  
8.12.Odporúčanie pre Radu k 72. zasadnutiu Valného zhromaždenia OSN (hlasovanie)
  
8.13.Budovanie ambicióznej priemyselnej stratégie EÚ ako strategickej priority pre rast, zamestnanosť a inovácie v Európe (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 12.Správa o Turecku za rok 2016 (rozprava)
 13.Európsky fond pre trvalo udržateľný rozvoj (EFSD) a vytvorenie záruky EFSD a záručného fondu EFSD ***I (rozprava)
 14.Opatrenia EÚ zamerané na udržateľnosť - Politické fórum na vysokej úrovni pre udržateľný rozvoj (rozprava)
 15.Jediné sídlo Európskeho parlamentu (rozprava)
 16.Podpora súdržnosti a rozvoja v najvzdialenejších regiónoch EÚ (rozprava)
 17.Zloženie výborov
 18.Nedávne lesné požiare v Portugalsku a Španielsku: nástroje reakcie EÚ a postupy prevencie a civilnej ochrany (rozprava)
 19.Mechanizmy riešenia sporov týkajúcich sa dvojitého zdanenia v EÚ * (rozprava)
 20.Rozsudok Súdneho dvora zo 16. mája 2017 o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom (rozprava)
 21.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 22.Presun rozpočtových prostriedkov
 23.Predloženie dokumentov
 24.Program rokovania na nasledujúci deň
 25.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 9.00 h.


2. Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)

Nasledujúci poslanci/politické skupiny požiadali podľa článku 135 rokovacieho poriadku, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I.   Prípady laureáta Nobelovej ceny Liou Siao-poa a Li Ming-č´a (2017/2754(RSP))

—   Helga Trüpel, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Jordi Solé, Davor Škrlec a Bronis Ropė v mene skupiny Verts/ALE, o prípadoch laureáta Nobelovej ceny Liou Siao-poa a Li Ming-č´a (B8-0459/2017);

—   Elena Valenciano, Soraya Post a Jo Leinen v mene skupiny S&D, o prípadoch laureáta Nobelovej ceny Liou Siao-poa a Li Ming-č´a (B8-0460/2017);

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen a Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE, o prípadoch laureáta Nobelovej ceny Liou Siao-poa a Li Ming-č´a (B8-0461/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Hans-Olaf Henkel, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Anders Primdahl Vistisen, Urszula Krupa, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek a Monica Macovei v mene skupiny ECR, so prípadoch laureáta Nobelovej ceny Liou Siao-poa a Li Ming-č´a (B8-0462/2017);

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Brian Hayes, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Seán Kelly, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė a Željana Zovko v mene skupiny PPE, o prípadoch laureáta Nobelovej ceny Liou Siao-poa a Li Ming-č´a (B8-0463/2017).

II.   Eritrea, najmä prípady Abuneho Antoniosa a Dawita Isaaka (2017/2755(RSP))

—   Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Solé, Bart Staes, Igor Šoltes, Florent Marcellesi a Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, o Eritrei, najmä prípady Abuneho Antoniosa a Dawita Isaaka (B8-0464/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Jytte Guteland v mene skupiny S&D, o Eritrei, najmä prípady Abuneho Antoniosa a Dawita Isaaka (B8-0466/2017);

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova a Valentinas Mazuronis v mene skupiny ALDE, o Eritrei, najmä prípady Abuneho Antoniosa a Dawita Isaaka (B8-0467/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Urszula Krupa, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Branislav Škripek, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki a Monica Macovei v mene skupiny ECR, o Eritrei, najmä prípady Abuneho Antoniosa a Dawita Isaaka (B8-0470/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou a Kostas Chrysogonos v mene skupiny GUE/NGL, o situácii v oblasti ľudských práv v Eritrei, najmä prípady Abuneho Antoniosa a Dawita Isaaka (B8-0472/2017);

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Ramón Luis Valcárcel Siso, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Elisabetta Gardini, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Joachim Zeller, Maurice Ponga, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Brian Hayes, Seán Kelly, Anna Maria Corazza Bildt, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė a Željana Zovko v mene skupiny PPE, o Eritrei, najmä prípady Abuneho Antoniosa a Dawita Isaaka (B8-0473/2017).

III.   Burundi (2017/2756(RSP))

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes a Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė a Jordi Solé v mene skupiny Verts/ALE, o situácii v Burundi (B8-0465/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Branislav Škripek, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba a Monica Macovei v mene skupiny ECR, o situácii v Burundi (B8-0468/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Maria Arena v mene skupiny S&D, o Burundi (B8-0469/2017);

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova a Valentinas Mazuronis v mene skupiny ALDE, o situácii v Burundi (B8-0471/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi a Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD, o Burundi (B8-0474/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou a Kostas Chrysogonos v mene skupiny GUE/NGL, o situácii v oblasti ľudských práv v Burundi (B8-0475/2017);

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Ramón Luis Valcárcel Siso, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Brian Hayes, Maurice Ponga, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė a Željana Zovko v mene skupiny PPE, o Burundi (B8-0476/2017).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s článkom 162 rokovacieho poriadku.


3. Budovanie ambicióznej priemyselnej stratégie EÚ ako strategickej priority pre rast, zamestnanosť a inovácie v Európe (predložené návrhy uznesení)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000047/2017) ktorú položil Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica a Kathleen Van Brempt, v mene skupiny S&D, a Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek a Massimiliano Salini, v mene skupiny PPE, pre Komisiu: Budovanie ambicióznej priemyselnej stratégie EÚ ako strategickej priority pre rast, zamestnanosť a inovácie v Európe (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017)

Rozprava sa uskutočnila15. júna 2017 (bod 3 zápisnice zo dňa 15.6.2017).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Angelo Ciocca, Nicolas Bay, Jean-Luc Schaffhauser a Lorenzo Fontana v mene skupiny ENF, o budovaní ambicióznej priemyselnej stratégie EÚ ako strategickej priority pre rast, zamestnanosť a inovácie v Európe (2017/2732(RSP)) (B8-0439/2017);

—   Massimiliano Salini, v mene skupiny PPE, o budovaní ambicióznej priemyselnej stratégie EÚ ako strategickej priorite pre rast, zamestnanosť a inovácie v Európe (2017/2732(RSP)) (B8-0440/2017);

—   Patrizia Toia, v mene skupiny S&D, o priemyselnej politike (2017/2732(RSP)) (B8-0445/2017);

—   Reinhard Bütikofer, v mene skupiny Verts/ALE, o budovaní ambicióznej priemyselnej stratégie EÚ ako strategickej priority pre rast, zamestnanosť a inovácie v Európe (2017/2732(RSP)) (B8-0446/2017);

—   Lieve Wierinck, v mene skupiny ALDE, o budovaní ambicióznej priemyselnej stratégie EÚ ako strategickej priority pre rast, zamestnanosť a inovácie v Európe (2017/2732(RSP)) (B8-0447/2017);

—   Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Martina Anderson, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou a Takis Hadjigeorgiou, v mene skupiny GUE/NGL, o budovaní ambicióznej priemyselnej stratégie EÚ ako strategickej priority pre rast, zamestnanosť a inovácie v Európe (2017/2732(RSP)) (B8-0448/2017);

—   Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski a Hans-Olaf Henkel, v mene skupiny ECR, o budovaní ambicióznej priemyselnej stratégie EÚ ako strategickej priority pre rast, zamestnanosť a inovácie v Európe (2017/2732(RSP)) (B8-0449/2017).

Hlasovanie: bod 8.13 zápisnice zo dňa 5.7.2017.


4. Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (schválenie) (článok 69c rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že nedostal žiadosť od určitého počtu poslancov alebo od jednej alebo viacerých politických skupín ktorí dosahujúceho aspoň strednú prahovú hodnotu, pokiaľ ide o rozhodnutie začať medziinštitucionálne rokovania uvedené v zápisnici z pondelka 3. júla 2017 (bod 9 zápisnice z 3. 7. 2017).

Gestorské výbory teda mohli začať rokovania po skončení lehoty uvedenej v článku 69c ods. 2 rokovacieho poriadku.


5. Príprava samitu G20, ktorý sa bude konať 7. a 8. júla 2017 (rozprava)

Vyhlásenia Európskej rady a Komisie. Príprava samitu G20, ktorý sa bude konať 7. a 8. júla 2017 (2017/2762(RSP))

Matti Maasikas (úradujúci predseda Rady) a Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Angelika Niebler v mene skupiny PPE, Jeppe Kofod v mene skupiny S&D, Helga Stevens v mene skupiny ECR, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, Fabio De Masi v mene skupiny GUE/NGL, Yannick Jadot v mene skupiny Verts/ALE, Raymond Finch v mene skupiny EFDD, Marcel de Graaff v mene skupiny ENF, Hilde Vautmans o vystúpení Marcela de Graaffa (Predseda podal spresnenia), Krisztina Morvai – nezaradená poslankyňa, Janusz Lewandowski, Bernd Lange, Anna Elżbieta Fotyga, Sven Giegold, Rolandas Paksas, Gerolf Annemans, Diane Dodds, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Bernd Lucke, Janice Atkinson, Diane James, Pilar del Castillo Vera, Pedro Silva Pereira, Elisabetta Gardini, Kathleen Van Brempt, Paulo Rangel, Othmar Karas, Dubravka Šuica, Gunnar Hökmark a Christofer Fjellner.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ana Gomes, Henna Virkkunen, Notis Marias, Juan Fernando López Aguilar a Georgios Epitideios.

Vystúpili títo poslanci: Frans Timmermans a Matti Maasikas.

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka


6. Prezentácia programu aktivít estónskeho predsedníctva Rady (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Prezentácia programu aktivít estónskeho predsedníctva Rady (2017/2659(RSP))

Jüri Ratas (úradujúci predseda Rady) a Andrus Ansip (podpredseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Tunne Kelam v mene skupiny PPE, Marju Lauristin v mene skupiny S&D, Roberts Zīle v mene skupiny ECR, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE, Dimitrios Papadimoulis v mene skupiny GUE/NGL, Josep-Maria Terricabras v mene skupiny Verts/ALE, Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD, Matteo Salvini v mene skupiny ENF, Ildikó Gáll-Pelcz, Maria João Rodrigues, Anneleen Van Bossuyt, Yana Toom, Liadh Ní Riada, Bronis Ropė, Petr Mach, Nicolas Bay, Michaela Šojdrová, Victor Boştinaru, Evžen Tošenovský, Kaja Kallas, Paloma López Bermejo, Krišjānis Kariņš, Josef Weidenholzer, Urmas Paet, Javi López a Nicola Danti.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Andrzej Grzyb, Maria Grapini, Luke Ming Flanagan a Krisztina Morvai.

V rozprave vystúpili: Andrus Ansip a Jüri Ratas.

Rozprava sa skončila.


PREDSEDNÍCTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsedníčka

V rozprave vystúpil Pavel Telička, aby upozornil na prítomnosť člena kubánskej opozície na balkóne pre návštevníkov..

7. Oficiálne privítanie

Predsedníčka privítala v mene Parlamentu delegáciu japonského parlamentu vedenú Masazumiom Gotodaom, ktorá sa usadila na oficiálnej tribúne.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Bruno Gollnisch.


8. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


8.1. Dohoda prijatá v Kigali s cieľom zmeniť Montrealský protokol o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dodatku k Montrealskému protokolu o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu, prijatého v Kigali, v mene Európskej únie [07725/2017 - C8-0157/2017 - 2017/0016(NLE)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Kateřina Konečná (A8-0237/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0294)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dodatku z Kigali k protokolu.


8.2. Dohovor o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov s cieľom zníženia acidifikácie, eutrofizácie a prízemného ozónu *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o prijatí dodatku k Protokolu o znížení acidifikácie, eutrofizácie a prízemného ozónu z roku 1999 k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 v mene Európskej únie [07524/2017 - C8-0143/2017 - 2013/0448(NLE)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Adina-Ioana Vălean (A8-0241/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0295)

Parlament udelil súhlas s prijatím dodatku k protokolu.


8.3. Uzavretie Dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi EÚ a Kubou (súhlas) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kubánskou republikou na strane druhej [12502/2016 - C8-0517/2016 - 2016/0298(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Elena Valenciano (A8-0232/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0296)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.

Vystúpenia:

Elena Valenciano (spravodajkyňa), pred hlasovaním.


8.4. Uzavretie Dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi EÚ a Kubou (uznesenie) (hlasovanie)

Správa obsahujúca návrh nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kubánskou republikou na strane druhej [2017/2036(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Elena Valenciano (A8-0233/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0297)


8.5. Memorandum o porozumení medzi Európskou agentúrou na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a Eurojustom * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie Memoranda o porozumení medzi Európskou agentúrou na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a Eurojustom zo strany Eurojustu [07536/2017 - C8-0136/2017 - 2017/0804(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Claude Moraes (A8-0215/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0298)


8.6. Boj proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy Únie prostredníctvom trestného práva ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva [06182/1/2017 - C8-0150/2017 - 2012/0193(COD)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajcovia: Ingeborg Gräßle a Juan Fernando López Aguilar (A8-0230/2017)

(potrebná väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu na zamietnutie pozície Rady)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

POZÍCIA RADY

Vyhlásená za schválenú (P8_TA(2017)0299)

Vystúpenia:

Juan Fernando López Aguilar (spravodajca), pred hlasovaním.


8.7. Právny rámec Únie pre porušenia colných predpisov a sankcie ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o právnom rámci Únie pre porušenia colných predpisov a sankcie [COM(2013)0884 - C7-0461/2013 - 2013/0432(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Kaja Kallas (A8-0239/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

Rozprava sa konala dňa24. októbra 2016 (bod 14 zápisnice zo dňa 24.10.2016).

Hlasovanie bolo odložené počas rokovania dňa25. októbra 2016 (bod 5.10 zápisnice zo dňa 25.10.2016).

UKONČENIE PRVÉHO ČÍTANIA (článok 59 ods. 4 štvrtý pododsek rokovacieho poriadku)

Schválenie bez hlasovania (P8_TA(2017)0300)


8.8. Šírenie epidémie HIV, tuberkulózy a hepatitídy typu C v Európe (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0436/2017 (2017/2576(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0301)


8.9. Príprava pracovného programu Komisie na rok 2018 (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0434/2017, B8-0435/2017, B8-0450/2017, B8-0451/2017, B8-0454/2017, B8-0455/2017 a B8-0456/2017 (2017/2699(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0434/2017

(nahrádzajúci B8-0434/2017, B8-0435/2017 a B8-0450/2017):

podaný týmito poslancami:

—   József Szájer v mene skupiny PPE;

—   Anthea McIntyre v mene skupiny ECR;

—   Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE.

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA B8-0434/2017

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA B8-0435/2017

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA B8-0450/2017

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA B8-0451/2017

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA B8-0454/2017

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA B8-0455/2017

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA B8-0456/2017

Zamietnutý

Vystúpenia:

James Nicholson o anglickej formulácii pozmeňujúcich návrhov 19 a 20.


8.10. Rozpočet na rok 2018 – mandát na trialóg (hlasovanie)

Správa o mandáte na trialóg o návrhu rozpočtu na rok 2018 [2017/2043(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Siegfried Mureşan (A8-0249/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0302)


8.11. Stratégia EÚ pre medzinárodné kultúrne vzťahy (hlasovanie)

Správa o stratégii EÚ pre medzinárodné kultúrne vzťahy [2016/2240(INI)] - Výbor pre zahraničné veci - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajcovia: Elmar Brok a Silvia Costa (A8-0220/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0303)


8.12. Odporúčanie pre Radu k 72. zasadnutiu Valného zhromaždenia OSN (hlasovanie)

Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu pre Radu k 72. zasadnutiu Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov [2017/2041(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Andrej Kovačev (A8-0216/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0304)

Vystúpenia:

Takis Hadjigeorgiou predložil ústny pozmeňujúci návrh k pozmeňujúcemu návrhu 1, ktorý bol prijatý.

Andrej Kovačev (spravodajca), ktorý sa vyjadril v prospech ústneho pozmeňujúceho návrhu.


8.13. Budovanie ambicióznej priemyselnej stratégie EÚ ako strategickej priority pre rast, zamestnanosť a inovácie v Európe (hlasovanie)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000047/2017) ktorú položili Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica a Kathleen Van Brempt, v mene skupiny S&D, a Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek a Massimiliano Salini, v mene skupiny PPE, pre Komisiu: Budovanie ambicióznej priemyselnej stratégie EÚ ako strategickej priority pre rast, zamestnanosť a inovácie v Európe (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017)

Rozprava sa uskutočnila15. júna 2017 (bod 3 zápisnice zo dňa 15.6.2017).

Návrhy uznesení boli oznámené dňa 5. júla 2017 (bod 3 zápisnice zo dňa 5.7.2017).

Návrhy uznesenia B8-0439/2017, B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017, B8-0448/2017 a B8-0449/2017 (2017/2732(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0440/2017

(nahrádzajúci B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017 a B8-0449/2017):

podaný týmito poslancami:

—   Massimiliano Salini, v mene skupiny PPE;

—   Patrizia Toia, Martina Werner a Dan Nica, v mene skupiny S&D;

—   Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski a Hans-Olaf Henkel, v mene skupiny ECR;

—   Lieve Wierinck, v mene skupiny ALDE;

—   Reinhard Bütikofer, v mene skupiny Verts/ALE.

Prijatý (P8_TA(2017)0305)

(Návrhy uznesenia B8-0439/2017 a B8-0448/2017 sa stali bezpredmetnými.)


9. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Elena Valenciano - A8-0232/2017
José Inácio Faria, Jiří Pospíšil a Daniel Hannan

Správa: Elena Valenciano - A8-0233/2017
Eleonora Forenza v mene skupiny GUE/NGL, Ángela Vallina, Tomáš Zdechovský a Marek Jurek

Správa: Ingeborg Gräßle a Juan Fernando López Aguilar - A8-0230/2017
Tibor Szanyi, Michaela Šojdrová, Ivana Maletić, Branislav Škripek a Maria Grapini

Správa: Kaja Kallas - A8-0239/2016
Maria Grapini

Návrh uznesenia o reakcii EÚ na HIV/AIDS, tuberkulózu a hepatitídu typu C (2017/2576(RSP)) (B8-0436/2017)
José Inácio Faria, Bolesław G. Piecha, Tibor Szanyi, Krisztina Morvai, Urszula Krupa, Maria Grapini a Monika Smolková

Návrh uznesenia o pracovnom programe Komisie na rok 2018 (2017/2699(RSP)) (RC-B8-0434/2017)
Ramón Jáuregui Atondo, Krisztina Morvai, Ivana Maletić a Monika Smolková

Správa: Siegfried Mureşan - A8-0249/2017
Tibor Szanyi a Bogdan Andrzej Zdrojewski

Správa: Elmar Brok a Silvia Costa - A8-0220/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ilhan Kyuchyuk, Marek Jurek a Csaba Sógor

Správa: Andrey Kovatchev - A8-0216/2017
Paloma López Bermejo, Krisztina Morvai a Branislav Škripek

Návrh uznesenia o budovaní ambicióznej priemyselnej stratégie EÚ ako strategickej priority pre rast, zamestnanosť a inovácie v Európe (2017/2732(RSP)) (RC-B8-0440/2017)
Andrejs Mamikins a Ivana Maletić.


10. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 14.05 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

11. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

V súlade s oznámením predsedu v pondelok 3. júla 2017 pri otvorení zasadania bude neprítomnosť poslancov, ktorí sa zúčastnia na pohrebe Simone Veilovej v Paríži, na plenárnom zasadaní dnes 5. júla 2017 považovaná za „odôvodnenú“ (bod 2 zápisnice z 3.7.2017).


12. Správa o Turecku za rok 2016 (rozprava)

Správa o správe Komisie o Turecku za rok 2016 [2016/2308(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Kati Piri (A8-0234/2017)

Kati Piri uviedla správu.

Vystúpili: Matti Maasikas (úradujúci predseda Rady) a Johannes Hahn (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Renate Sommer v mene skupiny PPE, Victor Boştinaru v mene skupiny S&D, Beatrix von Storch, o priebehu rozpravy, Bas Belder v mene skupiny ECR, Alexander Graf Lambsdorff v mene skupiny ALDE, Takis Hadjigeorgiou v mene skupiny GUE/NGL, Bodil Valero v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Edouard Ferrand v mene skupiny ENF, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, Manolis Kefalogiannis, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil James Carver, Marietje Schaake, Kostas Chrysogonos, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Jordi Solé, James Carver, Mario Borghezio, Sotirios Zarianopoulos, Esther de Lange, Nikos Androulakis, Anders Primdahl Vistisen, Nedzhmi Ali, Rebecca Harms, Beatrix von Storch a Georg Mayer.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Udo Voigt, Lars Adaktusson, Demetris Papadakis, Eleni Theocharous, Marie-Christine Arnautu, Eleftherios Synadinos, Željana Zovko, Javi López, Angel Dzhambazki, Lefteris Christoforou, Ana Gomes, Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Eugen Freund, Bernd Lucke, Miltiadis Kyrkos, Mark Demesmaeker, Marju Lauristin a Notis Marias.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Branislav Škripek, Neoklis Sylikiotis, Igor Šoltes, Lampros Fountoulis, José Inácio Faria, Costas Mavrides, Csaba Sógor, Julie Ward, Sofia Sakorafa a Pier Antonio Panzeri.

V rozprave vystúpili: Johannes Hahn, Matti Maasikas a Kati Piri.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.1 zápisnice zo dňa 6.7.2017.


13. Európsky fond pre trvalo udržateľný rozvoj (EFSD) a vytvorenie záruky EFSD a záručného fondu EFSD ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde pre trvalo udržateľný rozvoj (EFSD) a vytvorení záruky EFSD a záručného fondu EFSD [COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD)] - Výbor pre zahraničné veci - Výbor pre rozvoj - Výbor pre rozpočet. Spravodajcovia: Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică a Eider Gardiazabal Rubial (A8-0170/2017)

Eduard Kukan a Doru-Claudian Frunzulică predstavili správu.

PREDSEDNÍCTVO: Pavel TELIČKA
podpredseda

Eider Gardiazabal Rubial uviedol správu

V rozprave vystúpil Neven Mimica (člen Komisie)

Vystúpili títo poslanci: Paul Rübig v mene skupiny PPE, Linda McAvan v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Anneli Jäätteenmäki v mene skupiny ALDE, Xabier Benito Ziluaga v mene skupiny GUE/NGL, Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE, Raymond Finch v mene skupiny EFDD, Maurice Ponga, Soraya Post, Jean Arthuis, José Manuel Fernandes, Daniele Viotti, Nedzhmi Ali, Elly Schlein, Arne Lietz a Enrique Guerrero Salom.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Franc Bogovič, Laima Liucija Andrikienė, Claude Turmes, Eleftherios Synadinos a Nicola Caputo.

V rozprave vystúpili: Neven Mimica, Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică a Eider Gardiazabal Rubial.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.6 zápisnice zo dňa 6.7.2017.


14. Opatrenia EÚ zamerané na udržateľnosť - Politické fórum na vysokej úrovni pre udržateľný rozvoj (rozprava)

Správa o opatreniach EÚ zameraných na udržateľnosť [2017/2009(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Seb Dance (A8-0239/2017)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Politické fórum na vysokej úrovni pre udržateľný rozvoj (2017/2715(RSP))

Seb Dance uviedol správu.

Matti Maasikas (úradujúci predseda Rady) vystúpil s vyhlásením.

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

Karmenu Vella (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Liadh Ní Riada (spravodajkyňa výboru CULT požiadaného o stanovisko), Ulrike Müller (spravodajkyňa výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Elly Schlein (spravodajkyňa výboru DEVE požiadaného o stanovisko), José Inácio Faria v mene skupiny PPE, Miriam Dalli v mene skupiny S&D, Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR, Stefan Eck v mene skupiny GUE/NGL, Benedek Jávor v mene skupiny Verts/ALE, Eleonora Evi v mene skupiny EFDD, Peter Liese, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Eleonora Evi, Florian Philippot v mene skupiny ENF, Linda McAvan, Lola Sánchez Caldentey, Davor Škrlec, Andrzej Grzyb, Arne Lietz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Francesc Gambús, Christel Schaldemose, Annie Schreijer-Pierik, Soledad Cabezón Ruiz, György Hölvényi, Julie Ward, Adam Szejnfeld, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo, Notis Marias, Gesine Meissner, João Ferreira a Olga Sehnalová.

V rozprave vystúpili: Karmenu Vella, Matti Maasikas a Seb Dance.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: 6. júla 2017.


15. Jediné sídlo Európskeho parlamentu (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Jediné sídlo Európskeho parlamentu (2017/2757(RSP))

Matti Maasikas (úradujúci predseda Rady) a Karmenu Vella (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Anne Sander v mene skupiny PPE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Ashley Fox, Jérôme Lavrilleux, o priebehu rozpravy (predseda poskytol podrobnosti), Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Peter Liese, Seán Kelly, o priebehu rozpravy (predseda uviedol podrobnosti), Ashley Fox v mene skupiny ECR, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jérôme Lavrilleux, Frédérique Ries v mene skupiny ALDE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Anne Sander, a Rina Ronja Kari v mene skupiny GUE/NGL.

PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Ulrike Lunacek v mene skupiny Verts/ALE, Roger Helmer v mene skupiny EFDD, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Stanislav Polčák, Aymeric Chauprade – nezaradený poslanec, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Beatriz Becerra Basterrechea, Peter Liese, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Jérôme Lavrilleux a Françoise Grossetête, Joachim Starbatty, o priebehu rozpravy, Josef Weidenholzer, Morten Messerschmidt, Nathalie Griesbeck, Bart Staes, Marco Valli, Diane James, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Brando Benifei, Hans-Olaf Henkel, Stanislav Polčák, Joachim Starbatty, Francesc Gambús, Ruža Tomašić, Anna Maria Corazza Bildt, Esther de Lange a Jérôme Lavrilleux.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Anna Záborská, Nicola Caputo, Notis Marias, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Anneli Jäätteenmäki, José Inácio Faria a Indrek Tarand.

V rozprave vystúpil: Karmenu Vella.

Rozprava sa skončila.


16. Podpora súdržnosti a rozvoja v najvzdialenejších regiónoch EÚ (rozprava)

Správa o podpore súdržnosti a rozvoja v najvzdialenejších regiónoch EÚ: vykonávanie článku 349 ZFEÚ [2016/2250(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: Younous Omarjee (A8-0226/2017)

Younous Omarjee uviedol správu.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Ricardo Serrão Santos (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Maurice Ponga v mene skupiny PPE, Louis-Joseph Manscour v mene skupiny S&D, Sławomir Kłosowski v mene skupiny ECR, Matthijs van Miltenburg v mene skupiny ALDE, Ángela Vallina v mene skupiny GUE/NGL, Monika Vana v mene skupiny Verts/ALE, Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD, Gabriel Mato, Liliana Rodrigues, Sofia Ribeiro, Juan Fernando López Aguilar a Daniel Buda.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Stanislav Polčák a Ruža Tomašić.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides.

PREDSEDNÍCTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsedníčka

V rozprave vystúpil Younous Omarjee.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.11 zápisnice zo dňa 6.7.2017.


17. Zloženie výborov

Predseda dostal od skupiny PPE túto žiadosť o menovanie:

výbor ITRE: Sven Schulze , ktorým je nahradený Herbert Reul

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené nijaké námietky, toto menovanie sa bude považovať za schválené.


18. Nedávne lesné požiare v Portugalsku a Španielsku: nástroje reakcie EÚ a postupy prevencie a civilnej ochrany (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Nedávne lesné požiare v Portugalsku a Španielsku: nástroje reakcie EÚ a postupy prevencie a civilnej ochrany (2017/2753(RSP))

Christos Stylianides (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Fernando Ruas v mene skupiny PPE, Carlos Zorrinho v mene skupiny S&D, António Marinho e Pinto v mene skupiny ALDE, João Ferreira v mene skupiny GUE/NGL, Florent Marcellesi v mene skupiny Verts/ALE, Ramón Luis Valcárcel Siso, Soledad Cabezón Ruiz, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marisa Matias, Lambert van Nistelrooij, Liliana Rodrigues, Estefanía Torres Martínez, Elisabetta Gardini, Nuno Melo, Francesc Gambús, José Manuel Fernandes a José Inácio Faria.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Georgios Epitideios, Sofia Ribeiro a Ana Gomes.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides.

Rozprava sa skončila.


19. Mechanizmy riešenia sporov týkajúcich sa dvojitého zdanenia v EÚ * (rozprava)

Správa o návrhu smernice Rady o mechanizmoch riešenia sporov týkajúcich sa dvojitého zdanenia v Európskej únii [COM(2016)0686 - C8-0035/2017 - 2016/0338(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Michael Theurer (A8-0225/2017)

Michael Theurer uviedol správu.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Neena Gill v mene skupiny S&D, Pirkko Ruohonen-Lerner v mene skupiny ECR, Miguel Urbán Crespo v mene skupiny GUE/NGL a Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly a Notis Marias.

V rozprave vystúpili: Christos Stylianides a Michael Theurer.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.9 zápisnice zo dňa 6.7.2017.


20. Rozsudok Súdneho dvora zo 16. mája 2017 o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000057/2017) ktorú položili Bernd Lange, Daniel Caspary a David Martin, v mene výboru INTA pre Komisiu: Rozsudok Súdneho dvora zo 16. mája 2017 o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom (2017/2739(RSP)) (B8-0323/2017)

Bernd Lange rozvinul otázku.

Christos Stylianides (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Christofer Fjellner v mene skupiny PPE, David Martin v mene skupiny S&D, Sander Loones v mene skupiny ECR, Ramon Tremosa i Balcells v mene skupiny ALDE, Anne-Marie Mineur v mene skupiny GUE/NGL, Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE, Seán Kelly a Karoline Graswander-Hainz.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Notis Marias.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides.

Rozprava sa skončila.


21. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.508/2014, pokiaľ ide o rozdelenie finančných prostriedkov v rámci priameho hospodárenia medzi ciele integrovanej námornej politiky a spoločnej rybárskej politiky (C(2017)03881 - 2017/2743(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. júna 2017

predložené gestorskému výboru: PECH

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa nahrádzajú prílohy I, II, III a IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.861/2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu (C(2017)03982 - 2017/2748(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 19. júna 2017

predložené gestorskému výboru: JURI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa nahrádza príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1896/2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze (C(2017)03984 - 2017/2747(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 19. júna 2017

predložené gestorskému výboru: JURI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/242, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá fungovania poradných rád v rámci spoločnej rybárskej politiky (C(2017)04238 - 2017/2749(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 23. júna 2017

predložené gestorskému výboru: PECH

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre spoluprácu a výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi, ktoré sa týkajú uplatnenia práva usadiť sa a slobody poskytovať služby platobných inštitúcií (C(2017)04250 - 2017/2751(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 26. júna 2017

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 540/2014, pokiaľ ide o požiadavky na systém zvukovej signalizácie vozidla na účely typového schválenia EÚ (C(2017)04296 - 2017/2750(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 26 jún 2017

predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie Komisie (EÚ) č.151/2013 z 19.decembra 2012, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 (C(2017)04408 - 2017/2759(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 29. júna 2017

predložené gestorskému výboru: ECON.


22. Presun rozpočtových prostriedkov

V súlade s článkom 27 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa výbor pre rozpočet rozhodol schváliť presuny rozpočtových prostriedkov Európskej komisie DEC 07/2017, DEC 08/2017, DEC 09/2017, DEC 10/2017 et DEC 11/2017 - Oddiel III – Komisia.

V súlade s článkom 27 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa výbor pre rozpočet rozhodol schváliť presuny rozpočtových prostriedkov Výboru regiónov INF1/2017, INF 2/2017 et INF 3/2017.


23. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty Rady a Komisie:

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 13/2017 - Oddiel III - Komisia (N8-0032/2017 - C8-0194/2017 - 2017/2099(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 12/2017 - Oddiel III - Komisia (N8-0033/2017 - C8-0198/2017 - 2017/2100(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov V/AB-03/A/17 – Európsky dvor audítorov (N8-0034/2017 - C8-0200/2017 - 2017/2102(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov V/AB-04/A/17 – Európsky dvor audítorov (N8-0035/2017 - C8-0201/2017 - 2017/2103(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov V/AB-05/C/17 – Európsky dvor audítorov (N8-0036/2017 - C8-0202/2017 - 2017/2104(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov V/AB-06/A/17 – Európsky dvor audítorov (N8-0037/2017 - C8-0203/2017 - 2017/2105(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov V/AB-07/C/17 – Európsky dvor audítorov (N8-0038/2017 - C8-0204/2017 - 2017/2106(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov V/AB-08/C/17 – Európsky dvor audítorov (N8-0039/2017 - C8-0205/2017 - 2017/2107(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov V/AB-09/C/17 – Európsky dvor audítorov (N8-0040/2017 - C8-0206/2017 - 2017/2108(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 14/2017 - Oddiel III - Komisia (N8-0041/2017 - C8-0208/2017 - 2017/2110(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 15/2017 - Oddiel III - Komisia (N8-0042/2017 - C8-0209/2017 - 2017/2111(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 16/2017 - Oddiel III - Komisia (N8-0043/2017 - C8-0210/2017 - 2017/2112(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 17/2017 - Oddiel III - Komisia (N8-0044/2017 - C8-0211/2017 - 2017/2113(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG


24. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 607.301/OJJE).


25. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.00 h.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morvai, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Alliot-Marie, Bearder, Becker, Bours, Buzek, Cavada, Cofferati, Crowley, Dati, Eickhout, Keller Ska, Kirton-Darling, Lamassoure, La Via, Le Hyaric, Le Pen, Matera, Maydell, Morano, Morin-Chartier, Mosca, Muselier, Mussolini, Pittella, Proust, Punset, Tajani, Verhofstadt, Weber Manfred, Žitňanská

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia