Kazalo 
Zapisnik
PDF 279kWORD 83k
Sreda, 5. julij 2017 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 3.Ambiciozna industrijska strategija EU kot prednostna naloga za rast, delovna mesta in inovacije v Evropi (vloženi predlogi resolucij)
 4.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (odobritev) (člen 69c)
 5.Priprava vrha skupine G20 7. in 8. julija 2017 (razprava)
 6.Predstavitev prednostnih nalog estonskega predsedovanja Svetu (razprava)
 7.Dobrodošlica
 8.Čas glasovanja
  8.1.Sporazum o spremembi Montrealskega protokola o substancah, ki škodljivo delujejo na ozonski plašč, sprejeti v Kigaliju *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  8.2.Konvencija o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja za zmanjšanje zakisljevanja, evtrofikacije in prizemnega ozona *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  8.3.Sklenitev sporazuma o političnem dialogu in sodelovanju med EU in Kubo (odobritev) *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  8.4.Sklenitev sporazuma o političnem dialogu in sodelovanju med EU in Kubo (resolucija) (glasovanje)
  8.5.Memorandum o soglasju med Evropsko agencijo za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice ter Eurojustom * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  8.6.Boj proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava ***II (glasovanje)
  8.7.Pravni okvir Unije za carinske kršitve in sankcije ***I (glasovanje)
  8.8.Širjenje epidemije HIV, tuberkuloze in hepatitisa C v Evropi (glasovanje)
  8.9.Priprava delovnega programa Komisije za leto 2018 (glasovanje)
  8.10.Proračun 2018 - pooblastilo za trialog (glasovanje)
  8.11.Oblikovanje strategije EU za mednarodne kulturne povezave (glasovanje)
  8.12.Priporočila Svetu o 72. zasedanju generalne skupščine Združenih narodov (glasovanje)
  8.13.Ambiciozna industrijska strategija EU kot prednostna naloga za rast, delovna mesta in inovacije v Evropi (glasovanje)
 9.Obrazložitve glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanj
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 12.Poročilo o Turčiji za leto 2016 (razprava)
 13.Evropski sklad za trajnostni razvoj (EFSD) ter ustanovitev jamstva EFSD in jamstvenega sklada EFSD ***I (razprava)
 14.Ukrepanje EU za trajnost - Politični forum na visoki ravni o trajnostnem razvoju (razprava)
 15.En sam sedež Evropskega parlamenta (razprava)
 16.Spodbujanje kohezije in razvoja v najbolj oddaljenih regijah EU (razprava)
 17.Sestava odborov
 18.Nedavni gozdni požari na Portugalskem in v Španiji: instrumenti in postopki za odziv EU na področju preprečevanja in civilne zaščite (razprava)
 19.Mehanizmi za reševanje sporov glede dvojnega obdavčevanja v Evropski uniji * (razprava)
 20.Sodba Sodišča z dne 16. maja 2017 o prostotrgovinskem sporazumu EU-Singapur (razprava)
 21.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 22.Prerazporeditev sredstev
 23.Predložitev dokumentov
 24.Dnevni red naslednje seje
 25.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.00.


2. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 135 Poslovnika zahtevali razpravo o naslednjih predlogih resolucij:

I.   Primera Nobelovega nagrajenca Liu Xiaoboja in Lee Ming-cheja (2017/2754(RSP))

—   Helga Trüpel, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Jordi Solé, Davor Škrlec in Bronis Ropė v imenu skupine Verts/ALE, o primerih Nobelovih nagrajencev Liu Xiaoboja in Lee Ming-cheja (B8-0459/2017);

—   Elena Valenciano, Soraya Post in Jo Leinen v imenu skupine S&D, o primerih Nobelovih nagrajencev Liu Xiaoboja in Lee Ming-cheja (B8-0460/2017);

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE, o primerih Nobelovih nagrajencev Liu Xiaoboja in Lee Ming-cheja (B8-0461/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Hans-Olaf Henkel, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Anders Primdahl Vistisen, Urszula Krupa, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek in Monica Macovei v imenu skupine ECR, o primerih Nobelovih nagrajencev Liu Xiaoboja in Lee Ming-cheja (B8-0462/2017);

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Brian Hayes, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Seán Kelly, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė in Željana Zovko v imenu skupine PPE, o primerih Nobelovih nagrajencev Liu Xiaoboja in Lee Ming-cheja (B8-0463/2017).

II.   Eritreja, zlasti primera abune Antoniosa in Dawita Isaaka (2017/2755(RSP))

—   Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Solé, Bart Staes, Igor Šoltes, Florent Marcellesi in Ernest Urtasun v imenu skupine Verts/ALE, o Eritreji, zlasti primerih abune Antoniosa in Dawita Isaaka (B8-0464/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post in Jytte Guteland v imenu skupine S&D, o Eritreji, zlasti primerih abune Antoniosa in Dawita Isaaka (B8-0466/2017);

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova in Valentinas Mazuronis v imenu skupine ALDE, o Eritreji, zlasti primerih abune Antoniosa in Dawita Isaaka (B8-0467/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Urszula Krupa, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Branislav Škripek, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki in Monica Macovei v imenu skupine ECR, o Eritreji, zlasti primerih abune Antoniosa in Dawita Isaaka (B8-0470/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou in Kostas Chrysogonos v imenu skupine GUE/NGL, o položaju človekovih pravic v Eritreji, zlasti primerih abune Antoniosa in Dawita Isaaka (B8-0472/2017);

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Ramón Luis Valcárcel Siso, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Elisabetta Gardini, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Joachim Zeller, Maurice Ponga, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Brian Hayes, Seán Kelly, Anna Maria Corazza Bildt, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė in Željana Zovko v imenu skupine PPE, o Eritreji, zlasti primerih abune Antoniosa in Dawita Isaaka (B8-0473/2017).

III.   Burundi (2017/2756(RSP))

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes in Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė in Jordi Solé v imenu skupine Verts/ALE, o razmerah v Burundiju (B8-0465/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Branislav Škripek, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba in Monica Macovei v imenu skupine ECR, o razmerah v Burundiju (B8-0468/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post in Maria Arena v imenu skupine S&D, o Burundiju (B8-0469/2017);

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova in Valentinas Mazuronis v imenu skupine ALDE, o razmerah v Burundiju (B8-0471/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi in Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD, o Burundiju (B8-0474/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou in Kostas Chrysogonos v imenu skupine GUE/NGL, o položaju človekovih pravic v Burundiju (B8-0475/2017);

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Ramón Luis Valcárcel Siso, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Brian Hayes, Maurice Ponga, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė in Željana Zovko v imenu skupine PPE, o Burundiju (B8-0476/2017).

Čas za govor se razdeli v skladu s členom 162 Poslovnika.


3. Ambiciozna industrijska strategija EU kot prednostna naloga za rast, delovna mesta in inovacije v Evropi (vloženi predlogi resolucij)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000047/2017) ki so ga postavili Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica in Kathleen Van Brempt, v imenu skupine S&D, in Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek in Massimiliano Salini, v imenu skupine PPE, Komisiji: Ambiciozna industrijska strategija EU kot prednostna naloga za rast, delovna mesta in inovacije v Evropi (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017)

Razprava je potekala dne15. junija 2017 (točka 3 zapisnika z dne 15.6.2017).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

—   Angelo Ciocca, Nicolas Bay, Jean-Luc Schaffhauser in Lorenzo Fontana v imenu skupine ENF, o oblikovanju ambiciozne industrijske strategije EU kot prednostne naloge za rast, delovna mesta in inovacije v Evropi (2017/2732(RSP)) (B8-0439/2017);

—   Massimiliano Salini, v imenu skupine PPE, o oblikovanju ambiciozne industrijske strategije EU kot prednostne naloge za rast, delovna mesta in inovacije v Evropi (2017/2732(RSP)) (B8-0440/2017);

—   Patrizia Toia, v imenu skupine S&D, o industrijski politiki (2017/2732(RSP)) (B8-0445/2017);

—   Reinhard Bütikofer, v imenu skupine Verts/ALE, o oblikovanju ambiciozne industrijske strategije EU kot prednostne naloge za rast, zaposlovanje in inovacije v Evropi (2017/2732(RSP)) (B8-0446/2017);

—   Lieve Wierinck, v imenu skupine ALDE, o oblikovanju ambiciozne industrijske strategije EU kot prednostne naloge za rast, zaposlovanje in inovacije v Evropi (2017/2732(RSP)) (B8-0447/2017);

—   Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Martina Anderson, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou in Takis Hadjigeorgiou, v imenu skupine GUE/NGL, o oblikovanju ambiciozne industrijske strategije EU kot prednostne naloge za rast, delovna mesta in inovacije v Evropi (2017/2732(RSP)) (B8-0448/2017);

—   Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski in Hans-Olaf Henkel, v imenu skupine ECR, o oblikovanju ambiciozne industrijske strategije EU kot prednostne naloge za rast, zaposlovanje in inovacije v Evropi (2017/2732(RSP)) (B8-0449/2017).

Glasovanje: točka 8.13 zapisnika z dne 5.7.2017.


4. Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (odobritev) (člen 69c)

Predsednik je obvestil, da ni prejel zahteve ene ali več političnih skupin oziroma števila poslancev, ki dosega vsaj srednji prag, v zvezi z odločitvijo o začetku medinstitucionalnih pogajanj, razglašeno v zapisniku seje 3. julija 2017 (točka 9 zapisnika z dne 3.7.2017).

Pristojni odbori so torej lahko začeli pogajanja po preteku roka iz člena 69c(2) Poslovnika.


5. Priprava vrha skupine G20 7. in 8. julija 2017 (razprava)

Izjavi Evropskega sveta in Komisije Priprava vrha skupine G20 7. in 8. julija 2017 (2017/2762(RSP))

Matti Maasikas (predsedujoči Svetu) in Frans Timmermans (prvi podpredsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Angelika Niebler v imenu skupine PPE, Jeppe Kofod v imenu skupine S&D, Helga Stevens v imenu skupine ECR, Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE, Fabio De Masi v imenu skupine GUE/NGL, Yannick Jadot v imenu skupine Verts/ALE, Raymond Finch v imenu skupine EFDD, Marcel de Graaff v imenu skupine ENF, Hilde Vautmans o besedah Marcela de Graaffa (predsednik je obrazložil zadevo), Krisztina Morvai samostojna poslanka, Janusz Lewandowski, Bernd Lange, Anna Elżbieta Fotyga, Sven Giegold, Rolandas Paksas, Gerolf Annemans, Diane Dodds, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Bernd Lucke, Janice Atkinson, Diane James, Pilar del Castillo Vera, Pedro Silva Pereira, Elisabetta Gardini, Kathleen Van Brempt, Paulo Rangel, Othmar Karas, Dubravka Šuica, Gunnar Hökmark in Christofer Fjellner.

Po postopku "catch the eye" so govorili Ana Gomes, Henna Virkkunen, Notis Marias, Juan Fernando López Aguilar in Georgios Epitideios.

Govorila sta Frans Timmermans in Matti Maasikas.

Razprava se je zaključila.

(Seja je bila za trenutek prekinjena.)

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica


6. Predstavitev prednostnih nalog estonskega predsedovanja Svetu (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Predstavitev prednostnih nalog estonskega predsedovanja Svetu (2017/2659(RSP))

Jüri Ratas (predsedujoči Svetu) in Andrus Ansip (podpredsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Tunne Kelam v imenu skupine PPE, Marju Lauristin v imenu skupine S&D, Roberts Zīle v imenu skupine ECR, Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE, Dimitrios Papadimoulis v imenu skupine GUE/NGL, Josep-Maria Terricabras v imenu skupine Verts/ALE, Rosa D'Amato v imenu skupine EFDD, Matteo Salvini v imenu skupine ENF, Ildikó Gáll-Pelcz, Maria João Rodrigues, Anneleen Van Bossuyt, Yana Toom, Liadh Ní Riada, Bronis Ropė, Petr Mach, Nicolas Bay, Michaela Šojdrová, Victor Boştinaru, Evžen Tošenovský, Kaja Kallas, Paloma López Bermejo, Krišjānis Kariņš, Josef Weidenholzer, Urmas Paet, Javi López in Nicola Danti.

Po postopku "catch the eye" so govorili Andrzej Grzyb, Maria Grapini, Luke Ming Flanagan in Krisztina Morvai.

Govorila sta Andrus Ansip in Jüri Ratas.

Razprava se je zaključila.


PREDSEDSTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsednica

Govoril je Pavel Telička, ki je povedal, da je na tribuni za obiskovalce član kubanske opozicije.

7. Dobrodošlica

Predsednica je v imenu Parlamenta zaželela dobrodošlico delegaciji spodnjega doma japonskega parlamenta pod vodstvom Masazumija Gotode, ki je zasedel mesto na uradni tribuni.

°
° ° °

Govoril je Bruno Gollnisch.


8. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


8.1. Sporazum o spremembi Montrealskega protokola o substancah, ki škodljivo delujejo na ozonski plašč, sprejeti v Kigaliju *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, kigalijske spremembe Montrealskega protokola o substancah, ki škodljivo delujejo na ozonski plašč [07725/2017 - C8-0157/2017 - 2017/0016(NLE)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Kateřina Konečná (A8-0237/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0294)

Parlament je odobril sprejetje spremembe protokola, sprejete v Kigaliju.


8.2. Konvencija o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja za zmanjšanje zakisljevanja, evtrofikacije in prizemnega ozona *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sprejetju, v imenu Evropske unije, spremembe Protokola iz leta 1999 o zmanjševanju zakisljevanja, evtrofikacije in prizemnega ozona h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja [07524/2017 - C8-0143/2017 - 2013/0448(NLE)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Adina-Ioana Vălean (A8-0241/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0295)

Parlament je odobril sprejetje spremembe protokola.


8.3. Sklenitev sporazuma o političnem dialogu in sodelovanju med EU in Kubo (odobritev) *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o političnem dialogu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Kubo na drugi strani, v imenu Evropske unije [12502/2016 - C8-0517/2016 - 2016/0298(NLE)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Elena Valenciano (A8-0232/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0296)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.

Govori

Elena Valenciano (poročevalka), pred glasovanjem.


8.4. Sklenitev sporazuma o političnem dialogu in sodelovanju med EU in Kubo (resolucija) (glasovanje)

Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o političnem dialogu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Kubo na drugi strani, v imenu Evropske unije [2017/2036(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Elena Valenciano (A8-0233/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0297)


8.5. Memorandum o soglasju med Evropsko agencijo za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice ter Eurojustom * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o osnutku izvedbenega Sklepa Sveta o odobritvi sklenitve, s strani Eurojusta, Memoranduma o soglasju med Evropsko agencijo za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice ter Eurojustom [07536/2017 - C8-0136/2017 - 2017/0804(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Claude Moraes (A8-0215/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0298)


8.6. Boj proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava [06182/1/2017 - C8-0150/2017 - 2012/0193(COD)] - Odbor za proračunski nadzor - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Soporočevalca: Ingeborg Gräßle in Juan Fernando López Aguilar (A8-0230/2017)

(potrebna kvalificirana večina za zavrnitev stališča Sveta)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

STALIŠČE SVETA

Razglašeno kot odobreno (P8_TA(2017)0299)

Govori

Juan Fernando López Aguilar (poročevalec), pred glasovanjem.


8.7. Pravni okvir Unije za carinske kršitve in sankcije ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pravnem okviru Unije za carinske kršitve in sankcije [COM(2013)0884 - C7-0461/2013 - 2013/0432(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Kaja Kallas (A8-0239/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

Razprava je potekala dne 24. oktobra 2016 (točka 14 zapisnika z dne 24.10.2016).

Glasovanje je bilo preloženo na seji dne 25. oktobra 2016 (točka 5.10 zapisnika z dne 25.10.2016).

ZAKLJUČEK PRVE OBRAVNAVE (člen 59(4)(4) Poslovnika)

Odobritev brez glasovanja (P8_TA(2017)0300)


8.8. Širjenje epidemije HIV, tuberkuloze in hepatitisa C v Evropi (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0436/2017 (2017/2576(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0301)


8.9. Priprava delovnega programa Komisije za leto 2018 (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0434/2017, B8-0435/2017, B8-0450/2017, B8-0451/2017, B8-0454/2017, B8-0455/2017 in B8-0456/2017 (2017/2699(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0434/2017

(ki nadomešča B8-0434/2017, B8-0435/2017 in B8-0450/2017):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   József Szájer v imenu skupine PPE;

—   Anthea McIntyre v imenu skupine ECR;

—   Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE.

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE B8-0434/2017

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE B8-0435/2017

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE B8-0450/2017

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE B8-0451/2017

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE B8-0454/2017

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE B8-0455/2017

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE B8-0456/2017

Zavrnjeno

Govori

James Nicholson o angleškem besedilu predlogov sprememb 19 in 20.


8.10. Proračun 2018 - pooblastilo za trialog (glasovanje)

Poročilo o mandatu za trialog o predlogu proračuna za leto 2018 [2017/2043(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Siegfried Mureşan (A8-0249/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0302)


8.11. Oblikovanje strategije EU za mednarodne kulturne povezave (glasovanje)

Poročilo o oblikovanju strategije EU za mednarodne kulturne povezave [2016/2240(INI)] - Odbor za zunanje zadeve - Odbor za kulturo in izobraževanje. Soporočevalca: Elmar Brok in Silvia Costa (A8-0220/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0303)


8.12. Priporočila Svetu o 72. zasedanju generalne skupščine Združenih narodov (glasovanje)

Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu o 72. zasedanju generalne skupščine Združenih narodov [2017/2041(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Andrey Kovatchev (A8-0216/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0304)

Govori

Takis Hadjigeorgiou je vložil ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 1, ki je bil upoštevan.

Andrey Kovatchev (poročevalec), ki se je strinjal z ustnim predlogom spremembe.


8.13. Ambiciozna industrijska strategija EU kot prednostna naloga za rast, delovna mesta in inovacije v Evropi (glasovanje)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000047/2017) ki ga je postavil Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica in Kathleen Van Brempt, v imenu skupine S&D, in Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek in Massimiliano Salini, v imenu skupine PPE, Komisiji: Ambiciozna industrijska strategija EU kot prednostna naloga za rast, delovna mesta in inovacije v Evropi (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017)

Razprava je potekala dne 15. junija 2017 (točka 3 zapisnika z dne 15.6.2017).

Predlogi resolucij so bili objavljeni 5. julija 2017 (točka 3 zapisnika z dne 5.7.2017).

predlogi resolucij B8-0439/2017, B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017, B8-0448/2017 in B8-0449/2017 (2017/2732(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0440/2017

(ki nadomešča B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017 in B8-0449/2017):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Massimiliano Salini, v imenu skupine PPE;

—   Patrizia Toia, Martina Werner in Dan Nica, v imenu skupine S&D;

—   Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski in Hans-Olaf Henkel, v imenu skupine ECR;

—   Lieve Wierinck, v imenu skupine ALDE;

—   Reinhard Bütikofer, v imenu skupine Verts/ALE.

Sprejeto (P8_TA(2017)0305)

(Predlogi resolucij B8-0439/2017 in B8-0448/2017 so brezpredmetni.)


9. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Elena Valenciano - A8-0232/2017
José Inácio Faria, Jiří Pospíšil in Daniel Hannan

Poročilo: Elena Valenciano - A8-0233/2017
Eleonora Forenza v imenu skupine GUE/NGL, Ángela Vallina, Tomáš Zdechovský in Marek Jurek

Poročilo: Ingeborg Gräßle in Juan Fernando López Aguilar - A8-0230/2017
Tibor Szanyi, Michaela Šojdrová, Ivana Maletić, Branislav Škripek in Maria Grapini

Poročilo: Kaja Kallas - A8-0239/2016
Maria Grapini

Predlog resolucije o odzivu EU na HIV/aids, tuberkulozo in hepatitis C (2017/2576(RSP)) (B8-0436/2017)
José Inácio Faria, Bolesław G. Piecha, Tibor Szanyi, Krisztina Morvai, Urszula Krupa, Maria Grapini in Monika Smolková

Predlog resolucije o delovnem programu Komisije za leto 2018 (2017/2699(RSP)) (RC-B8-0434/2017)
Ramón Jáuregui Atondo, Krisztina Morvai, Ivana Maletić in Monika Smolková

Poročilo: Siegfried Mureşan - A8-0249/2017
Tibor Szanyi in Bogdan Andrzej Zdrojewski

Poročilo: Elmar Brok in Silvia Costa - A8-0220/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ilhan Kyuchyuk, Marek Jurek in Csaba Sógor

Poročilo: Andrey Kovatchev - A8-0216/2017
Paloma López Bermejo, Krisztina Morvai in Branislav Škripek

Predlog resolucije o oblikovanju ambiciozne industrijske strategije EU kot strateške prednostne naloge za rast, delovna mesta in inovacije v Evropi (2017/2732(RSP)) (RC-B8-0440/2017)
Andrejs Mamikins in Ivana Maletić.


10. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronska različica na spletišču Europarl se bo redno posodabljala najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 14.05, se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

11. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.

°
° ° °

V skladu s sporočilom, ki ga je ob nadaljevanju seje v ponedeljek, 3. julija 2017, podal predsednik, se poslanci, ki so odsotni na današnjem plenarnem zasedanju 5. julija 2017, ker so se udeležili pogreba Simone Veil v Parizu, štejejo za “opravičeno odsotne” (točka 2 zapisnika z dne 3.7.2017).


12. Poročilo o Turčiji za leto 2016 (razprava)

Poročilo o poročilu Komisije o Turčiji za leto 2016 [2016/2308(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Kati Piri (A8-0234/2017)

Kati Piri je predstavila poročilo.

Govorila sta Matti Maasikas (predsedujoči Svetu) in Johannes Hahn (član Komisije).

Govorili so Renate Sommer v imenu skupine PPE, Victor Boştinaru v imenu skupine S&D, Beatrix von Storch, o poteku razprave, Bas Belder v imenu skupine ECR, Alexander Graf Lambsdorff v imenu skupine ALDE, Takis Hadjigeorgiou v imenu skupine GUE/NGL, Bodil Valero v imenu skupine Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Edouard Ferrand v imenu skupine ENF, Georgios Epitideios samostojni poslanec, Manolis Kefalogiannis, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil James Carver, Marietje Schaake, Kostas Chrysogonos, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Jordi Solé, James Carver, Mario Borghezio, Sotirios Zarianopoulos, Esther de Lange, Nikos Androulakis, Anders Primdahl Vistisen, Nedzhmi Ali, Rebecca Harms, Beatrix von Storch in Georg Mayer.

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

Govorili so Udo Voigt, Lars Adaktusson, Demetris Papadakis, Eleni Theocharous, Marie-Christine Arnautu, Eleftherios Synadinos, Željana Zovko, Javi López, Angel Dzhambazki, Lefteris Christoforou, Ana Gomes, Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Eugen Freund, Bernd Lucke, Miltiadis Kyrkos, Mark Demesmaeker, Marju Lauristin in Notis Marias.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Branislav Škripek, Neoklis Sylikiotis, Igor Šoltes, Lampros Fountoulis, José Inácio Faria, Costas Mavrides, Csaba Sógor, Julie Ward, Sofia Sakorafa in Pier Antonio Panzeri.

Govorili so Johannes Hahn, Matti Maasikas in Kati Piri.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.1 zapisnika z dne 6.7.2017.


13. Evropski sklad za trajnostni razvoj (EFSD) ter ustanovitev jamstva EFSD in jamstvenega sklada EFSD ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za trajnostni razvoj (EFSD) ter ustanovitvi jamstva EFSD in jamstvenega sklada EFSD [COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD)] - Odbor za zunanje zadeve - Odbor za razvoj - Odbor za proračun. Soporočevalca: Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică in Eider Gardiazabal Rubial (A8-0170/2017)

Eduard Kukan in Doru-Claudian Frunzulică sta predstavila poročilo.

PREDSEDSTVO: Pavel TELIČKA
podpredsednik

Eider Gardiazabal Rubial je predstavila poročilo.

Govoril je Neven Mimica (član Komisije)

Govorili so Paul Rübig v imenu skupine PPE, Linda McAvan v imenu skupine S&D, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Anneli Jäätteenmäki v imenu skupine ALDE, Xabier Benito Ziluaga v imenu skupine GUE/NGL, Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE, Raymond Finch v imenu skupine EFDD, Maurice Ponga, Soraya Post, Jean Arthuis, José Manuel Fernandes, Daniele Viotti, Nedzhmi Ali, Elly Schlein, Arne Lietz in Enrique Guerrero Salom.

Po postopku "catch the eye" so govorili Franc Bogovič, Laima Liucija Andrikienė, Claude Turmes, Eleftherios Synadinos in Nicola Caputo.

Govorili so Neven Mimica, Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică in Eider Gardiazabal Rubial.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.6 zapisnika z dne 6.7.2017.


14. Ukrepanje EU za trajnost - Politični forum na visoki ravni o trajnostnem razvoju (razprava)

Poročilo o ukrepanju EU za trajnost [2017/2009(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Seb Dance (A8-0239/2017)

Izjavi Sveta in Komisije: Politični forum na visoki ravni o trajnostnem razvoju (2017/2715(RSP))

Seb Dance je predstavil poročilo.

Matti Maasikas (predsedujoči Svetu) je podal izjavo.

PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

Karmenu Vella (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Liadh Ní Riada (pripravljavka mnenja odbora CULT), Ulrike Müller (pripravljavka mnenja odbora AGRI), Elly Schlein (pripravljavka mnenja odbora DEVE), José Inácio Faria v imenu skupine PPE, Miriam Dalli v imenu skupine S&D, Jadwiga Wiśniewska v imenu skupine ECR, Stefan Eck v imenu skupine GUE/NGL, Benedek Jávor v imenu skupine Verts/ALE, Eleonora Evi v imenu skupine EFDD, Peter Liese, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Eleonora Evi, Florian Philippot v imenu skupine ENF, Linda McAvan, Lola Sánchez Caldentey, Davor Škrlec, Andrzej Grzyb, Arne Lietz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Francesc Gambús, Christel Schaldemose, Annie Schreijer-Pierik, Soledad Cabezón Ruiz, György Hölvényi, Julie Ward, Adam Szejnfeld, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach.

Po postopku "catch the eye" so govorili Nicola Caputo, Notis Marias, Gesine Meissner, João Ferreira in Olga Sehnalová.

Govorili so Karmenu Vella, Matti Maasikas in Seb Dance.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: 6. julija 2017.


15. En sam sedež Evropskega parlamenta (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: En sam sedež Evropskega parlamenta (2017/2757(RSP))

Matti Maasikas (predsedujoči Svetu) in Karmenu Vella (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Anne Sander v imenu skupine PPE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ashley Fox, Jérôme Lavrilleux, o poteku razprave (predsednik je podrobneje obrazložil zadevo), Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy v imenu skupine S&D, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Peter Liese, Seán Kelly, so poteku razprave (predsednik je podrobneje obrazložil zadevo), Ashley Fox v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Jérôme Lavrilleux, Frédérique Ries v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Anne Sander, in Rina Ronja Kari v imenu skupine GUE/NGL.

PREDSEDSTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredsednik

Govorili so Ulrike Lunacek v imenu skupine Verts/ALE, Roger Helmer v imenu skupine EFDD, Jean-Luc Schaffhauser v imenu skupine ENF, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Stanislav Polčák, Aymeric Chauprade samostojni poslanec, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Beatriz Becerra Basterrechea, Peter Liese, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Jérôme Lavrilleux in Françoise Grossetête, Joachim Starbatty, o poteku razprave, Josef Weidenholzer, Morten Messerschmidt, Nathalie Griesbeck, Bart Staes, Marco Valli, Diane James, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Brando Benifei, Hans-Olaf Henkel, Stanislav Polčák, Joachim Starbatty, Francesc Gambús, Ruža Tomašić, Anna Maria Corazza Bildt, Esther de Lange in Jérôme Lavrilleux.

Po postopku "catch the eye" so govorili Anna Záborská, Nicola Caputo, Notis Marias, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Anneli Jäätteenmäki, José Inácio Faria in Indrek Tarand.

Govoril je Karmenu Vella.

Razprava se je zaključila.


16. Spodbujanje kohezije in razvoja v najbolj oddaljenih regijah EU (razprava)

Poročilo o spodbujanju kohezije in razvoja v najbolj oddaljenih regijah Unije: uporaba člena 349 PDEU [2016/2250(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Younous Omarjee (A8-0226/2017)

Younous Omarjee je predstavil poročilo.

Govoril je Christos Stylianides (član Komisije).

Govorili so Ricardo Serrão Santos (pripravljavec mnenja odbora AGRI), Maurice Ponga v imenu skupine PPE, Louis-Joseph Manscour v imenu skupine S&D, Sławomir Kłosowski v imenu skupine ECR, Matthijs van Miltenburg v imenu skupine ALDE, Ángela Vallina v imenu skupine GUE/NGL, Monika Vana v imenu skupine Verts/ALE, Rosa D'Amato v imenu skupine EFDD, Gabriel Mato, Liliana Rodrigues, Sofia Ribeiro, Juan Fernando López Aguilar in Daniel Buda.

Po postopku "catch the eye" so govorili José Inácio Faria, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Stanislav Polčák in Ruža Tomašić.

Govoril je Christos Stylianides.

PREDSEDSTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsednica

Govoril je Younous Omarjee.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.11 zapisnika z dne 6.7.2017.


17. Sestava odborov

Predsednik je od skupine PPE prejel naslednjo zahtevo za imenovanje:

odbor ITRE: Sven Schulze namesto Herberta Reula

Imenovanje bo potrjeno, če do sprejetja tega zapisnika ne bo podan noben ugovor.


18. Nedavni gozdni požari na Portugalskem in v Španiji: instrumenti in postopki za odziv EU na področju preprečevanja in civilne zaščite (razprava)

Izjava Komisije: Nedavni gozdni požari na Portugalskem in v Španiji: instrumenti in postopki za odziv EU na področju preprečevanja in civilne zaščite (2017/2753(RSP))

Christos Stylianides (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Fernando Ruas v imenu skupine PPE, Carlos Zorrinho v imenu skupine S&D, António Marinho e Pinto v imenu skupine ALDE, João Ferreira v imenu skupine GUE/NGL, Florent Marcellesi v imenu skupine Verts/ALE, Ramón Luis Valcárcel Siso, Soledad Cabezón Ruiz, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marisa Matias, Lambert van Nistelrooij, Liliana Rodrigues, Estefanía Torres Martínez, Elisabetta Gardini, Nuno Melo, Francesc Gambús, José Manuel Fernandes in José Inácio Faria.

Po postopku "catch the eye" so govorili Seán Kelly, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Georgios Epitideios, Sofia Ribeiro in Ana Gomes.

Govoril je Christos Stylianides.

Razprava se je zaključila.


19. Mehanizmi za reševanje sporov glede dvojnega obdavčevanja v Evropski uniji * (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Sveta o mehanizmih za reševanje sporov glede dvojnega obdavčevanja v Evropski uniji [COM(2016)0686 - C8-0035/2017 - 2016/0338(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Michael Theurer (A8-0225/2017)

Michael Theurer je predstavil poročilo.

Govoril je Christos Stylianides (član Komisije).

Govorili so Neena Gill v imenu skupine S&D, Pirkko Ruohonen-Lerner v imenu skupine ECR, Miguel Urbán Crespo v imenu skupine GUE/NGL, in Ernest Urtasun v imenu skupine Verts/ALE.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Seán Kelly in Notis Marias.

Govorila sta Christos Stylianides in Michael Theurer.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.9 zapisnika z dne 6.7.2017.


20. Sodba Sodišča z dne 16. maja 2017 o prostotrgovinskem sporazumu EU-Singapur (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000057/2017), ki so ga postavili Bernd Lange, Daniel Caspary in David Martin, v imenu odbora INTA Komisiji: Sodba Sodišča z dne 16. maja 2017 o prostotrgovinskem sporazumu EU-Singapur (2017/2739(RSP)) (B8-0323/2017)

Bernd Lange je predstavil vprašanje.

Christos Stylianides (član Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so Christofer Fjellner v imenu skupine PPE, David Martin v imenu skupine S&D, Sander Loones v imenu skupine ECR, Ramon Tremosa i Balcells v imenu skupine ALDE, Anne-Marie Mineur v imenu skupine GUE/NGL, Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE, Seán Kelly in Karoline Graswander-Hainz.

Po postopku "catch the eye" je govoril Notis Marias.

Govoril je Christos Stylianides.

Razprava se je zaključila.


21. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št.508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta glede razdelitve sredstev v okviru neposrednega upravljanja med cilje celostne pomorske politike in skupne ribiške politike (C(2017)03881 - 2017/2743(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 14. junija 2017

posredovano pristojnemu odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o nadomestitvi Prilog I, II, III in IV k Uredbi (ES) št.861/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti (C(2017)03982 - 2017/2748(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 19. junija 2017

posredovano pristojnemu odboru: JURI

- Delegirana uredba Komisije o nadomestitvi PrilogeI k Uredbi (ES) št.1896/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ouvedbi postopka za evropski plačilni nalog (C(2017)03984 - 2017/2747(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 19. junija 2017

posredovano pristojnemu odboru: JURI

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/242 o določitvi podrobnih pravil o delovanju svetovalnih svetov v okviru skupne ribiške politike (C(2017)04238 - 2017/2749(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 23. junija 2017

posredovano pristojnemu odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive(EU)2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za sodelovanje in izmenjavo informacij med pristojnimi organi, povezanih z uresničevanjem pravice plačilnih institucij do ustanavljanja in svobode opravljanja storitev (C(2017)04250 - 2017/2751(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 26. junija 2017

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 540/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevami glede sistema vozila za zvočno opozarjanje za EU-homologacijo vozil (C(2017)04296 - 2017/2750(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 26. junija 2017

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe Komisije(EU) št. 151/2013 z dne 19.decembra 2012 o dopolnitvi Uredbe(EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (C(2017)04408 - 2017/2759(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 29. junija 2017

posredovano pristojnemu odboru: ECON


22. Prerazporeditev sredstev

Odbor za proračun je v skladu s členom 27(3) finančne uredbe sklenil odobriti prerazporeditve sredstev Evropske komisije DEC 07/2017, DEC 08/2017, DEC 09/2017, DEC 10/2017 in DEC 11/2017 - oddelek III – Komisija.

Odbor za proračun je v skladu s členom 27 finančne uredbe sklenil odobriti prerazporeditve sredstev Odbora regij INF1/2017, INF 2/2017 in INF 3/2017.


23. Predložitev dokumentov

Svet in Komisija sta predložila naslednje dokumente:

- Predlog prerazporeditve odobritev DEC 13/2017 - Oddelek III - Komisija (N8-0032/2017 - C8-0194/2017 - 2017/2099(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve odobritev DEC 12/2017 - Oddelek III - Komisija (N8-0033/2017 - C8-0198/2017 - 2017/2100(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve odobritev V/AB-03/A/17 - Evropsko računsko sodišče (N8-0034/2017 - C8-0200/2017 - 2017/2102(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve odobritev V/AB-04/A/17 - Evropsko računsko sodišče (N8-0035/2017 - C8-0201/2017 - 2017/2103(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve odobritev V/AB-05/C/17 - Evropsko računsko sodišče (N8-0036/2017 - C8-0202/2017 - 2017/2104(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve odobritev V/AB-06/A/17 - Evropsko računsko sodišče (N8-0037/2017 - C8-0203/2017 - 2017/2105(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve odobritev V/AB-07/C/17 - Evropsko računsko sodišče (N8-0038/2017 - C8-0204/2017 - 2017/2106(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve odobritev V/AB-08/C/17 - Evropsko računsko sodišče (N8-0039/2017 - C8-0205/2017 - 2017/2107(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve odobritev V/AB-09/C/17 - Evropsko računsko sodišče (N8-0040/2017 - C8-0206/2017 - 2017/2108(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve odobritev št. DEC 14/2017 - Oddelek III - Komisija (N8-0041/2017 - C8-0208/2017 - 2017/2110(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve odobritev št. DEC 15/2017 - Oddelek III - Komisija (N8-0042/2017 - C8-0209/2017 - 2017/2111(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve odobritev št. DEC 16/2017 - Oddelek III - Komisija (N8-0043/2017 - C8-0210/2017 - 2017/2112(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve odobritev št. DEC 17/2017 - Oddelek III - Komisija (N8-0044/2017 - C8-0211/2017 - 2017/2113(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG


24. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 607.301/OJJE).


25. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.00.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Generalni sekretar

Podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morvai, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Alliot-Marie, Bearder, Becker, Bours, Buzek, Cavada, Cofferati, Crowley, Dati, Eickhout, Keller Ska, Kirton-Darling, Lamassoure, La Via, Le Hyaric, Le Pen, Matera, Maydell, Morano, Morin-Chartier, Mosca, Muselier, Mussolini, Pittella, Proust, Punset, Tajani, Verhofstadt, Weber Manfred, Žitňanská

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov