Index 
Protokoll
PDF 283kWORD 82k
Onsdagen den 5 juli 2017 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Bygga upp en ambitiös industristrategi för EU som en strategisk prioritering för tillväxt, sysselsättning och innovation i Europa (ingivna resolutionsförslag)
 4.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (godkännande) (artikel 69c i arbetsordningen)
 5.Förberedelse inför G20-toppmötet den 7-8 juli 2017 (debatt)
 6.Presentation av det estniska rådsordförandeskapets arbetsprogram (debatt)
 7.Välkomsthälsning
 8.Omröstning
  8.1.Avtalet om ändring av Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet, antaget i Kigali *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.2.Konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar angående minskning av försurning, övergödning och marknära ozon *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.3.Ingående av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan EU och Kuba (godkännande) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.4.Ingående av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan EU och Kuba (resolution) (omröstning)
  8.5.Samförståndsavtal mellan Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa och Eurojust * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.6.Bekämpning via straffrätten av bedrägerier som riktar sig mot unionens finansiella intressen ***II (omröstning)
  8.7.Unionsrättslig ram för tullrättsliga överträdelser och sanktioner ***I (omröstning)
  8.8.Ökning av hiv-, tuberkulos- och hepatit C-epidemier i Europa (omröstning)
  8.9.Förberedelse av kommissionens arbetsprogram för 2018 (omröstning)
  8.10.Budgeten för 2018 – mandat för trepartsmötet (omröstning)
  8.11.En EU-strategi för internationella kulturella förbindelser (omröstning)
  8.12.Rekommendation till rådet om FN:s generalförsamlings 72:a session (omröstning)
  8.13.Bygga upp en ambitiös industristrategi för EU som en strategisk prioritering för tillväxt, sysselsättning och innovation i Europa (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.2016 års rapport om Turkiet (debatt)
 13.Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU) och inrättandet av EFHU-garantin och EFHU-garantifonden ***I (debatt)
 14.EU:s åtgärder för hållbarhet - Det politiska högnivåforumet för hållbar utveckling (debatt)
 15.Ett enda säte för Europaparlamentet (debatt)
 16.Främjande av sammanhållning och utveckling i EU:s yttersta randområden (debatt)
 17.Utskottens sammansättning
 18.De senaste skogsbränderna i Portugal och Spanien: EU:s instrument och förfaranden för förebyggande åtgärder och civilskydd (debatt)
 19.Tvistlösningsmekanismer vid dubbelbeskattning i Europeiska unionen * (debatt)
 20.EU-domstolens avgörande av den 16 maj 2017 om frihandelsavtalet mellan EU och Singapore (debatt)
 21.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 22.Anslagsöverföringar
 23.Inkomna dokument
 24.Föredragningslista för nästa sammanträde
 25.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 135 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I.   Fallen med Nobelpristagaren Liu Xiaobo och Lee Ming-che (2017/2754(RSP))

—   Helga Trüpel, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Jordi Solé, Davor Škrlec och Bronis Ropė för Verts/ALE-gruppen, om fallen med Nobelpristagaren Liu Xiaobo och Lee Ming-che (B8-0459/2017),

—   Elena Valenciano, Soraya Post och Jo Leinen för S&D-gruppen, om fallen med Nobelpristagaren Liu Xiaobo och Lee Ming-che (B8-0460/2017),

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen och Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, om fallen med Nobelpristagaren Liu Xiaobo och Lee Ming-che (B8-0461/2017),

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Hans-Olaf Henkel, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Anders Primdahl Vistisen, Urszula Krupa, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek och Monica Macovei för ECR-gruppen, om fallen med Nobelpristagaren Liu Xiaobo och Lee Ming-che (B8-0462/2017),

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Dubravka Šuica, Elisabetta Gardini, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Brian Hayes, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Seán Kelly, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė och Željana Zovko för PPE-gruppen, om fallen med Nobelpristagaren Liu Xiaobo och Lee Ming-che (B8-0463/2017).

II.   Eritrea, särskilt fallen Abune Antonios och Dawit Isaac (2017/2755(RSP))

—   Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Solé, Bart Staes, Igor Šoltes, Florent Marcellesi och Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, om Eritrea, särskilt fallen Abune Antonios och Dawit Isaac (B8-0464/2017),

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Jytte Guteland för S&D-gruppen, om Eritrea, särskilt fallen Abune Antonios och Dawit Isaac (B8-0466/2017),

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova och Valentinas Mazuronis för ALDE-gruppen, om Eritrea, särskilt fallen Abune Antonios och Dawit Isaac (B8-0467/2017),

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Urszula Krupa, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Branislav Škripek, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, och Monica Macovei för ECR-gruppen, om Eritrea, särskilt fallen Abune Antonios och Dawit Isaac (B8-0470/2017),

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou och Kostas Chrysogonos för GUE/NGL-gruppen, om situationen för de mänskliga rättigheterna i Eritrea, särskilt fallen Abune Antonios och Dawit Isaac (B8-0472/2017),

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Ramón Luis Valcárcel Siso, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Elisabetta Gardini, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Joachim Zeller, Maurice Ponga, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Brian Hayes, Seán Kelly, Anna Maria Corazza Bildt, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė och Željana Zovko för PPE-gruppen, om Eritrea, särskilt fallen Abune Antonios och Dawit Isaac (B8-0473/2017).

III.   Burundi (2017/2756(RSP))

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes och Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė och Jordi Solé för Verts/ALE-gruppen, om situtationen i Burundi (B8-0465/2017),

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Branislav Škripek, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba och Monica Macovei för ECR-gruppen, om situtationen i Burundi (B8-0468/2017),

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Maria Arena för S&D-gruppen, om Burundi (B8-0469/2017),

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova och Valentinas Mazuronis för ALDE-gruppen, om situtationen i Burundi (B8-0471/2017),

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi och Rolandas Paksas för EFDD-gruppen, om Burundi (B8-0474/2017),

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou och Kostas Chrysogonos för GUE/NGL-gruppen, om situationen för de mänskliga rättigheterna i Burundi (B8-0475/2017),

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Ramón Luis Valcárcel Siso, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Brian Hayes, Maurice Ponga, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Romana Tomc, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne Kelam, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė och Željana Zovko för PPE-gruppen, om Burundi (B8-0476/2017).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 162 i arbetsordningen.


3. Bygga upp en ambitiös industristrategi för EU som en strategisk prioritering för tillväxt, sysselsättning och innovation i Europa (ingivna resolutionsförslag)

Fråga för muntligt besvarande (O-000047/2017) från Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica och Kathleen Van Brempt, för S&D-gruppen, och Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek och Massimiliano Salini, för PPE-gruppen, till kommissionen: Bygga upp en ambitiös industristrategi för EU som en strategisk prioritering för tillväxt, sysselsättning och innovation i Europa (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017)

Debatten hade ägt rum den15 juni 2017 (punkt 3 i protokollet av den 15.6.2017).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Angelo Ciocca, Nicolas Bay, Jean-Luc Schaffhauser och Lorenzo Fontana för ENF, om att bygga upp en ambitiös industristrategi för EU som en strategisk prioritering för tillväxt, sysselsättning och innovation i Europa (2017/2732(RSP)) (B8-0439/2017),

—   Massimiliano Salini, au nom du groupe PPE, om att bygga upp en ambitiös industristrategi för EU som en strategisk prioritering för tillväxt, sysselsättning och innovation i Europa (2017/2732(RSP)) (B8-0440/2017),

—   Patrizia Toia, för S&D-gruppen, om industristrategin (2017/2732(RSP)) (B8-0445/2017),

—   Reinhard Bütikofer, för Verts/ALE-gruppen, om att bygga upp en ambitiös industristrategi för EU som en strategisk prioritering för tillväxt, sysselsättning och innovation i Europa (2017/2732(RSP)) (B8-0446/2017),

—   Lieve Wierinck, för ALDE-gruppen, om att bygga upp en ambitiös industristrategi för EU som en strategisk prioritering för tillväxt, sysselsättning och innovation i Europa (2017/2732(RSP)) (B8-0447/2017),

—   Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Martina Anderson, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou och Takis Hadjigeorgiou, för GUE/NGL-gruppen, om att bygga upp en ambitiös industristrategi för EU som en strategisk prioritering för tillväxt, sysselsättning och innovation i Europa (2017/2732(RSP)) (B8-0448/2017),

—   Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski och Hans-Olaf Henkel, för ECR-gruppen, om att bygga upp en ambitiös industristrategi för EU som en strategisk prioritering för tillväxt, sysselsättning och innovation i Europa (2017/2732(RSP)) (B8-0449/2017).

Omröstning: punkt 8.13 i protokollet av den 5.7.2017.


4. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (godkännande) (artikel 69c i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han inte hade mottagit någon begäran om omröstning från ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet om de beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar som tillgännagivits i protokollet från den 3 juli 2017 (punkt 9 i protokollet från den 3.7.2017).

De behöriga utskotten hade därför kunnat inleda förhandlingarna efter att den tidsfrist som anges i artikel 69c.2 i arbetsordningen hade löpt ut.


5. Förberedelse inför G20-toppmötet den 7-8 juli 2017 (debatt)

Uttalanden av Europeiska rådet och kommissionen Förberedelse inför G20-toppmötet den 7-8 juli 2017 (2017/2762(RSP))

Matti Maasikas (rådets tjänstgörande ordförande) och Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Angelika Niebler för PPE-gruppen, Jeppe Kofod för S&D-gruppen, Helga Stevens för ECR-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Fabio De Masi för GUE/NGL-gruppen, Yannick Jadot för Verts/ALE-gruppen, Raymond Finch för EFDD-gruppen, Marcel de Graaff för ENF-gruppen, Hilde Vautmans om Marcel de Graaffs inlägg (Talmannen gjorde ett förtydligande), Krisztina Morvai, grupplös, Janusz Lewandowski, Bernd Lange, Anna Elżbieta Fotyga, Sven Giegold, Rolandas Paksas, Gerolf Annemans, Diane Dodds, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Bernd Lucke, Janice Atkinson, Diane James, Pilar del Castillo Vera, Pedro Silva Pereira, Elisabetta Gardini, Kathleen Van Brempt, Paulo Rangel, Othmar Karas, Dubravka Šuica, Gunnar Hökmark och Christofer Fjellner.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ana Gomes, Henna Virkkunen, Notis Marias, Juan Fernando López Aguilar och Georgios Epitideios.

Talare: Frans Timmermans och Matti Maasikas.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts en kort stund)

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman


6. Presentation av det estniska rådsordförandeskapets arbetsprogram (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Presentation av det estniska rådsordförandeskapets arbetsprogram (2017/2659(RSP))

Jüri Ratas (rådets tjänstgörande ordförande) och Andrus Ansip (vice ordförande för kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Tunne Kelam för PPE-gruppen, Marju Lauristin för S&D-gruppen, Roberts Zīle för ECR-gruppen, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen, Josep-Maria Terricabras för Verts/ALE-gruppen, Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, Matteo Salvini för ENF-gruppen, Ildikó Gáll-Pelcz, Maria João Rodrigues, Anneleen Van Bossuyt, Yana Toom, Liadh Ní Riada, Bronis Ropė, Petr Mach, Nicolas Bay, Michaela Šojdrová, Victor Boştinaru, Evžen Tošenovský, Kaja Kallas, Paloma López Bermejo, Krišjānis Kariņš, Josef Weidenholzer, Urmas Paet, Javi López och Nicola Danti.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Andrzej Grzyb, Maria Grapini, Luke Ming Flanagan och Krisztina Morvai.

Talare: Andrus Ansip och Jüri Ratas.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

Talare: Pavel Telička, som framhöll att en medlem av den kubanska oppositionen var närvarande på åhörarläktaren.

7. Välkomsthälsning

På parlamentets vägnar hälsade talmannen en delegation, ledd av Masazumi Gotoda, från Diet (Japans parlament) välkommen, vilken hade tagit plats på åhörarläktaren.

°
° ° °

Talare: Bruno Gollnisch.


8. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


8.1. Avtalet om ändring av Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet, antaget i Kigali *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Kigaliändringen av Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet [07725/2017 - C8-0157/2017 - 2017/0016(NLE)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Kateřina Konečná (A8-0237/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0294)

Parlamentet godkände att Kigaliändriängen av protokollet ingås.


8.2. Konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar angående minskning av försurning, övergödning och marknära ozon *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om godtagande, på Europeiska unionens vägnar, av en ändring av 1999 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar angående minskning av försurning, övergödning och marknära ozon [07524/2017 - C8-0143/2017 - 2013/0448(NLE)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Adina-Ioana Vălean (A8-0241/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0295)

Parlamentet godkände godtagandet av ändringen av protokollet.


8.3. Ingående av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan EU och Kuba (godkännande) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan [12502/2016 - C8-0517/2016 - 2016/0298(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Elena Valenciano (A8-0232/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0296)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.

Inlägg:

Elena Valenciano (föredragande), avant le vote.


8.4. Ingående av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan EU och Kuba (resolution) (omröstning)

Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan [2017/2036(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Elena Valenciano (A8-0233/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0297)


8.5. Samförståndsavtal mellan Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa och Eurojust * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om godkännande av Eurojusts ingående av samförståndsavtalet mellan Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa och Eurojust [07536/2017 - C8-0136/2017 - 2017/0804(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Claude Moraes (A8-0215/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0298)


8.6. Bekämpning via straffrätten av bedrägerier som riktar sig mot unionens finansiella intressen ***II (omröstning)

Förslag till andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpning genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägerier som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen [06182/1/2017 - C8-0150/2017 - 2012/0193(COD)] - Budgetkontrollutskottet - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Ingeborg Gräßle och Juan Fernando López Aguilar (A8-0230/2017)

(Majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades för förkastande av rådets ståndpunkt.)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RÅDETS STÅNDPUNKT

Förklarades godkänd (P8_TA(2017)0299)

Inlägg:

Juan Fernando López Aguilar (föredragande), före omröstningen.


8.7. Unionsrättslig ram för tullrättsliga överträdelser och sanktioner ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om en unionsrättslig ram för tullrättsliga överträdelser och sanktioner [COM(2013)0884 - C7-0461/2013 - 2013/0432(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Kaja Kallas (A8-0239/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

Debatten ägde rum den 24 oktober 2016 (punkt 14 i protokollet av den 24.10.2016).

Omröstningen hade skjutits upp vid plenarsammanträdet den 25 oktober 2016 (punkt 5.10 i protokollet av den 25.10.2016).

AVSLUTNING AV FÖRSTA BEHANDLINGEN (artikel 59.4 fjärde stycket i arbetsordningen)

Godkännande utan omröstning (P8_TA(2017)0300)


8.8. Ökning av hiv-, tuberkulos- och hepatit C-epidemier i Europa (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0436/2017 (2017/2576(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0301)


8.9. Förberedelse av kommissionens arbetsprogram för 2018 (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0434/2017, B8-0435/2017, B8-0450/2017, B8-0451/2017, B8-0454/2017, B8-0455/2017 och B8-0456/2017 (2017/2699(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0434/2017

(ersätter B8-0434/2017, B8-0435/2017 och B8-0450/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

—   József Szájer för PPE-gruppen,

—   Anthea McIntyre för ECR-gruppen,

—   Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen.

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0434/2017

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0435/2017

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0450/2017

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0451/2017

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0454/2017

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0455/2017

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0456/2017

Förkastades

Inlägg:

James Nicholson om den engelska formuleringen av ändringsförslagen 19 och 20.


8.10. Budgeten för 2018 – mandat för trepartsmötet (omröstning)

Betänkande om mandatet för trepartsmötet om förslaget till budget för 2018 [2017/2043(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Siegfried Mureşan (A8-0249/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0302)


8.11. En EU-strategi för internationella kulturella förbindelser (omröstning)

Betänkande om en EU-strategi för internationella kulturella förbindelser [2016/2240(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Elmar Brok och Silvia Costa (A8-0220/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0303)


8.12. Rekommendation till rådet om FN:s generalförsamlings 72:a session (omröstning)

Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet om FN:s generalförsamlings 72:a session [2017/2041(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Andrey Kovatchev (A8-0216/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0304)

Inlägg:

Takis Hadjigeorgiou lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 1. Detta muntliga ändringsförslag beaktades.

Andrey Kovatchev (föredragande) som uttryckte sitt stöd för det muntliga ändringsförslaget.


8.13. Bygga upp en ambitiös industristrategi för EU som en strategisk prioritering för tillväxt, sysselsättning och innovation i Europa (omröstning)

Fråga för muntligt besvarande (O-000047/2017) från Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica och Kathleen Van Brempt, för S&D-gruppen, och Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek och Massimiliano Salini, för PPE-gruppen, till kommissionen: Bygga upp en ambitiös industristrategi för EU som en strategisk prioritering för tillväxt, sysselsättning och innovation i Europa (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017)

Debatten hade ägt rum den 15 juni 2017 (punkt 3 i protokollet av den 15.6.2017).

Resolutionsförslagen tillkännagavs den 5 juli 2017 (punkt 3 i protokollet av den 5.7.2017).

Resolutionsförslag B8-0439/2017, B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017, B8-0448/2017 och B8-0449/2017 (2017/2732(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0440/2017

(ersätter B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017 och B8-0449/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Massimiliano Salini, för PPE-gruppen,

—   Patrizia Toia, Martina Werner och Dan Nica, för S&D-gruppen,

—   Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski och Hans-Olaf Henkel, för ECR-gruppen,

—   Lieve Wierinck, för ALDE-gruppen,

—   Reinhard Bütikofer, för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2017)0305)

(Resolutionsförslagen B8-0439/2017 och B8-0448/2017 bortföll.)


9. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Elena Valenciano - A8-0232/2017
José Inácio Faria, Jiří Pospíšil och Daniel Hannan

Betänkande Elena Valenciano - A8-0233/2017
Eleonora Forenza för GUE/NGL-gruppen, Ángela Vallina, Tomáš Zdechovský och Marek Jurek

Betänkande Ingeborg Gräßle och Juan Fernando López Aguilar - A8-0230/2017
Tibor Szanyi, Michaela Šojdrová, Ivana Maletić, Branislav Škripek och Maria Grapini

Betänkande Kaja Kallas - A8-0239/2016
Maria Grapini

Resolutionsförslag om EU:s åtgärder mot hiv/aids, tuberkulos och hepatit C (2017/2576(RSP)) (B8-0436/2017)
José Inácio Faria, Bolesław G. Piecha, Tibor Szanyi, Krisztina Morvai, Urszula Krupa, Maria Grapini och Monika Smolková

Resolutionsförslag om kommissionens arbetsproram för 2018 (2017/2699(RSP)) (RC-B8-0434/2017)
Ramón Jáuregui Atondo, Krisztina Morvai, Ivana Maletić och Monika Smolková

Betänkande Siegfried Mureşan - A8-0249/2017
Tibor Szanyi och Bogdan Andrzej Zdrojewski

Betänkande Elmar Brok och Silvia Costa - A8-0220/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ilhan Kyuchyuk, Marek Jurek och Csaba Sógor

Betänkande Andrey Kovatchev - A8-0216/2017
Paloma López Bermejo, Krisztina Morvai och Branislav Škripek

Resolutionsförslag om att bygga upp en ambitiös industristrategi för EU som en strategisk prioritering för tillväxt, sysselsättning och innovation i Europa (2017/2732(RSP)) (RC-B8-0440/2017)
Andrejs Mamikins och Ivana Maletić.


10. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 14.05 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

11. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

°
° ° °

I enlighet med vad talmannen meddelade i måndags, den 3 juli 2017, vid återupptagandet av sessionen betaktas frånvaron i dag, onsdagen den 5 juli 2017, för de ledamöter som närvarar vid Simone Veils begravning i Paris som ”giltigt förfall” (punkt 2 i protokollet från den 3.7.2017).


12. 2016 års rapport om Turkiet (debatt)

Betänkande om kommissionens rapport för 2016 om Turkiet [2016/2308(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Kati Piri (A8-0234/2017)

Kati Piri redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Matti Maasikas (rådets tjänstgörande ordförande) och Johannes Hahn (ledamot av kommissionen).

Talare: Renate Sommer för PPE-gruppen, Victor Boştinaru för S&D-gruppen, Beatrix von Storch, som ställde en ordningsfråga, Bas Belder för ECR-gruppen, Alexander Graf Lambsdorff för ALDE-gruppen, Takis Hadjigeorgiou för GUE/NGL-gruppen, Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Edouard Ferrand för ENF-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Manolis Kefalogiannis, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, som även besvarade en fråga ("blått kort") från James Carver, Marietje Schaake, Kostas Chrysogonos, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Jordi Solé, James Carver, Mario Borghezio, Sotirios Zarianopoulos, Esther de Lange, Nikos Androulakis, Anders Primdahl Vistisen, Nedzhmi Ali, Rebecca Harms, Beatrix von Storch och Georg Mayer.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Udo Voigt, Lars Adaktusson, Demetris Papadakis, Eleni Theocharous, Marie-Christine Arnautu, Eleftherios Synadinos, Željana Zovko, Javi López, Angel Dzhambazki, Lefteris Christoforou, Ana Gomes, Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Eugen Freund, Bernd Lucke, Miltiadis Kyrkos, Mark Demesmaeker, Marju Lauristin och Notis Marias.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Branislav Škripek, Neoklis Sylikiotis, Igor Šoltes, Lampros Fountoulis, José Inácio Faria, Costas Mavrides, Csaba Sógor, Julie Ward, Sofia Sakorafa och Pier Antonio Panzeri.

Talare: Johannes Hahn, Matti Maasikas och Kati Piri.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.1 i protokollet av den 6.7.2017.


13. Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU) och inrättandet av EFHU-garantin och EFHU-garantifonden ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU) och om inrättande av EFHU-garantin och EFHU-garantifonden [COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD)] - Utskottet för utrikesfrågor - Utskottet för utveckling - Budgetutskottet. Föredragande: Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică och Eider Gardiazabal Rubial (A8-0170/2017)

Eduard Kukan och Doru-Claudian Frunzulică redogjorde för betänkandet.

ORDFÖRANDESKAP: Pavel TELIČKA
Vice talman

Eider Gardiazabal Rubial redogjorde för betänkandet.

Talare: Neven Mimica (ledamot av kommissionen)

Talare: Paul Rübig för PPE-gruppen, Linda McAvan för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Anneli Jäätteenmäki för ALDE-gruppen, Xabier Benito Ziluaga för GUE/NGL-gruppen, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, Raymond Finch för EFDD-gruppen, Maurice Ponga, Soraya Post, Jean Arthuis, José Manuel Fernandes, Daniele Viotti, Nedzhmi Ali, Elly Schlein, Arne Lietz och Enrique Guerrero Salom.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Franc Bogovič, Laima Liucija Andrikienė, Claude Turmes, Eleftherios Synadinos och Nicola Caputo.

Talare: Neven Mimica, Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică och Eider Gardiazabal Rubial.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.6 i protokollet av den 6.7.2017.


14. EU:s åtgärder för hållbarhet - Det politiska högnivåforumet för hållbar utveckling (debatt)

Betänkande om EU:s åtgärder för hållbarhet [2017/2009(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Seb Dance (A8-0239/2017)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Det politiska högnivåforumet för hållbar utveckling (2017/2715(RSP))

Seb Dance redogjorde för sitt betänkande.

Matti Maasikas (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Karmenu Vella (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Liadh Ní Riada (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Ulrike Müller (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Elly Schlein (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), José Inácio Faria för PPE-gruppen, Miriam Dalli för S&D-gruppen, Jadwiga Wiśniewska för ECR-gruppen, Stefan Eck för GUE/NGL-gruppen, Benedek Jávor för Verts/ALE-gruppen, Eleonora Evi för EFDD-gruppen, Peter Liese, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Eleonora Evi, Florian Philippot för ENF-gruppen, Linda McAvan, Lola Sánchez Caldentey, Davor Škrlec, Andrzej Grzyb, Arne Lietz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Francesc Gambús, Christel Schaldemose, Annie Schreijer-Pierik, Soledad Cabezón Ruiz, György Hölvényi, Julie Ward, Adam Szejnfeld, Daciana Octavia Sârbu och Karin Kadenbach.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Notis Marias, Gesine Meissner, João Ferreira och Olga Sehnalová.

Talare: Karmenu Vella, Matti Maasikas och Seb Dance.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: 6 juli 2017.


15. Ett enda säte för Europaparlamentet (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Ett enda säte för Europaparlamentet (2017/2757(RSP))

Matti Maasikas (rådets tjänstgörande ordförande) och Karmenu Vella (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Anne Sander för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ashley Fox, Jérôme Lavrilleux, som ställde en ordningsfråga (talmannen gav förklaringar), Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Peter Liese, Seán Kelly, som ställde en ordningsfråga (talmannen gav förklaringar), Ashley Fox för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jérôme Lavrilleux, Frédérique Ries för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Anne Sander, och Rina Ronja Kari för GUE/NGL-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

Talare: Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen, Roger Helmer för EFDD-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Stanislav Polčák, Aymeric Chauprade, grupplös, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Beatriz Becerra Basterrechea, Peter Liese, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Jérôme Lavrilleux och Françoise Grossetête, Joachim Starbatty, som ställde en ordningsfråga, Josef Weidenholzer, Morten Messerschmidt, Nathalie Griesbeck, Bart Staes, Marco Valli, Diane James, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Brando Benifei, Hans-Olaf Henkel, Stanislav Polčák, Joachim Starbatty, Francesc Gambús, Ruža Tomašić, Anna Maria Corazza Bildt, Esther de Lange och Jérôme Lavrilleux.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Anna Záborská, Nicola Caputo, Notis Marias, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Anneli Jäätteenmäki, José Inácio Faria och Indrek Tarand.

Talare: Karmenu Vella.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


16. Främjande av sammanhållning och utveckling i EU:s yttersta randområden (debatt)

Betänkande om främjande av sammanhållning och utveckling i EU:s yttersta randområden: tillämpning av artikel 349 i EUF-fördraget [2016/2250(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Younous Omarjee (A8-0226/2017)

Younous Omarjee redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talare: Ricardo Serrão Santos (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Maurice Ponga för PPE-gruppen, Louis-Joseph Manscour för S&D-gruppen, Sławomir Kłosowski för ECR-gruppen, Matthijs van Miltenburg för ALDE-gruppen, Ángela Vallina för GUE/NGL-gruppen, Monika Vana för Verts/ALE-gruppen, Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, Gabriel Mato, Liliana Rodrigues, Sofia Ribeiro, Juan Fernando López Aguilar och Daniel Buda.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Stanislav Polčák och Ruža Tomašić.

Talare: Christos Stylianides.

ORDFÖRANDESKAP: Evelyne GEBHARDT
Vice talman

Talare: Younous Omarjee.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.11 i protokollet av den 6.7.2017.


17. Utskottens sammansättning

PPE-gruppen hade begärt att följande utnämning skulle godkännas:

ITRE-utskottet: Sven Schulze i stället för Herbert Reul

Denna utnämning skulle betraktas som godkänd om det inte framställdes några invändningar mot den före justeringen av detta protokoll.


18. De senaste skogsbränderna i Portugal och Spanien: EU:s instrument och förfaranden för förebyggande åtgärder och civilskydd (debatt)

Uttalande av kommissionen: De senaste skogsbränderna i Portugal och Spanien: EU:s instrument och förfaranden för förebyggande åtgärder och civilskydd (2017/2753(RSP))

Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Fernando Ruas för PPE-gruppen, Carlos Zorrinho för S&D-gruppen, António Marinho e Pinto för ALDE-gruppen, João Ferreira för GUE/NGL-gruppen, Florent Marcellesi för Verts/ALE-gruppen, Ramón Luis Valcárcel Siso, Soledad Cabezón Ruiz, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marisa Matias, Lambert van Nistelrooij, Liliana Rodrigues, Estefanía Torres Martínez, Elisabetta Gardini, Nuno Melo, Francesc Gambús, José Manuel Fernandes och José Inácio Faria.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Georgios Epitideios, Sofia Ribeiro och Ana Gomes.

Talare: Christos Stylianides.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


19. Tvistlösningsmekanismer vid dubbelbeskattning i Europeiska unionen * (debatt)

Betänkande om om förslaget till rådets direktiv om tvistlösningsmekanismer vid dubbelbeskattning i Europeiska unionen [COM(2016)0686 - C8-0035/2017 - 2016/0338(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Michael Theurer (A8-0225/2017)

Michael Theurer redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talare: Neena Gill för S&D-gruppen, Pirkko Ruohonen-Lerner för ECR-gruppen, Miguel Urbán Crespo för GUE/NGL-gruppen, och Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly och Notis Marias.

Talare: Christos Stylianides och Michael Theurer.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.9 i protokollet av den 6.7.2017.


20. EU-domstolens avgörande av den 16 maj 2017 om frihandelsavtalet mellan EU och Singapore (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000057/2017) från Bernd Lange, Daniel Caspary och David Martin, för utskottet INTA till kommissionen: EU-domstolens yttrande av den 16 maj 2017 om frihandelsavtalet mellan EU och Singapore (2017/2739(RSP)) (B8-0323/2017)

Bernd Lange utvecklade frågan.

Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Christofer Fjellner för PPE-gruppen, David Martin för S&D-gruppen, Sander Loones för ECR-gruppen, Ramon Tremosa i Balcells för ALDE-gruppen, Anne-Marie Mineur för GUE/NGL-gruppen, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, Seán Kelly och Karoline Graswander-Hainz.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias.

Talare: Christos Stylianides.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


21. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 vad gäller fördelningen av medel inom ramen för direkt förvaltning mellan målen för den integrerade havspolitiken och den gemensamma fiskeripolitiken (C(2017)03881 - 2017/2743(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 14 juni 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

- Kommissionens delegerade förordning om ersättande av bilagorna I, II, III och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 861/2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande (C(2017)03982 - 2017/2748(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 19 juni 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: JURI

- Kommissionens delegerade förordning om ersättning av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1896/2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande (C(2017)03984 - 2017/2747(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 19 juni 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: JURI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2015/242 om närmare bestämmelser om de rådgivande nämndernas funktion inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (C(2017)04238 - 2017/2749(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 23 juni 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för samarbete och utbyte av information mellan behöriga myndigheter vad gäller betalningsinstituts utövande av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster (C(2017)04250 - 2017/2751(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 26 juni 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 540/2014 vad gäller kraven på akustiska fordonsvarningssystem för EU-typgodkännande av fordon (C(2017)04296 - 2017/2750(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 26 juni 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 151/2013 av den 19 december 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 (C(2017)04408 - 2017/2759(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 29 juni 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON


22. Anslagsöverföringar

Budgetutskottet har, i enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen, beslutat att godkänna kommisssionens anslagsöverföringar DEC 07/2017, DEC 08/2017, DEC 09/2017, DEC 10/2017 och DEC 11/2017 - Avsnitt III – kommissionen.

Budgetutskottet har, i enlighet med artikel 27 i budgetförordningen, beslutat att godkänna Regionkommitténs anslagsöverföringar INF1/2017, INF 2/2017 och INF 3/2017.


23. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument från rådet och kommissionen:

- Förslag till anslagsöverföring DEC 13/2017- Avsnitt III – Kommissionen (N8-0032/2017 - C8-0194/2017 - 2017/2099(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 12/2017- Avsnitt III – Kommissionen (N8-0033/2017 - C8-0198/2017 - 2017/2100(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-03/A/17 – Revisionsrätten (N8-0034/2017 - C8-0200/2017 - 2017/2102(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-04/A/17 – Revisionsrätten (N8-0035/2017 - C8-0201/2017 - 2017/2103(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-05/C/17 – Revisionsrätten (N8-0036/2017 - C8-0202/2017 - 2017/2104(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-06/A/17 – Revisionsrätten (N8-0037/2017 - C8-0203/2017 - 2017/2105(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-07/C/17 – Revisionsrätten (N8-0038/2017 - C8-0204/2017 - 2017/2106(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-08/C/17 – Revisionsrätten (N8-0039/2017 - C8-0205/2017 - 2017/2107(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-09/C/17 – Revisionsrätten (N8-0040/2017 - C8-0206/2017 - 2017/2108(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 14/2017- Avsnitt III – Kommissionen (N8-0041/2017 - C8-0208/2017 - 2017/2110(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 15/2017- Avsnitt III – Kommissionen (N8-0042/2017 - C8-0209/2017 - 2017/2111(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 16/2017- Avsnitt III – Kommissionen (N8-0043/2017 - C8-0210/2017 - 2017/2112(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 17/2017- Avsnitt III – Kommissionen (N8-0044/2017 - C8-0211/2017 - 2017/2113(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG


24. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 607.301/OJJE).


25. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.00.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morvai, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Alliot-Marie, Bearder, Becker, Bours, Buzek, Cavada, Cofferati, Crowley, Dati, Eickhout, Keller Ska, Kirton-Darling, Lamassoure, La Via, Le Hyaric, Le Pen, Matera, Maydell, Morano, Morin-Chartier, Mosca, Muselier, Mussolini, Pittella, Proust, Punset, Tajani, Verhofstadt, Weber Manfred, Žitňanská

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy