Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 6 юли 2017 г. - Страсбург

2. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за извършване на авансови плащания в рамките на общия бюджет на Съюза за 2018г. (COM(2017)0270 - C8-0161/2017 - 2017/2076(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

REGI

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността (COM(2017)0271 - C8-0163/2017 - 2017/2077(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

LIBE

- Предложение за директива на Съвета за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация, свързана с подлежащите на оповестяване трансгранични договорености, в областта на данъчното облагане (COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

JURI, CONT, LIBE

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Италия (COM(2017)0540 - C8-0199/2017 - 2017/2101(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

REGI

- Предложение за решение на Съвета за изменение на Решение №189/2014/ЕС на Съвета за разрешаване на Франция да прилага намалена ставка на някои косвени данъци върху „традиционния“ ром, произвеждан в Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника и Реюнион, и за отмяна на Решение 2007/659/ЕО (COM(2017)0297 - C8-0212/2017 - 2017/0127(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

REGI

- Предложение за решение за изпълнение на Съвета за започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Португалия (09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Предложение за решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз и на неговите държави членки на протокол към Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (07817/2016 - C8-0218/2017 - 2015/0138(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

подпомагаща :

INTA

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката за железопътния транспорт (преработен текст) (COM(2017)0353 - C8-0223/2017 - 2017/0146(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

- Предложение за решение на Съвета относно привеждането в действие на някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген, свързани с Визовата информационна система, в Република България и в Румъния (10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Предложение за решение на Съвета от за сключването от името на Европейския съюз и неговите държави членки на Третия допълнителен протокол към Споразумението за асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Чили, от друга страна, предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (06750/2017 - C8-0225/2017 - 2017/0042(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

- Изменено предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно допълнителните мита върху вноса на някои продукти с произход от Съединените американски щати (кодифициран текст) (COM(2017)0361 - C8-0226/2017 - 2014/0175(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

2) от членове на Парламента, предложения за резолюции (член 133 от Правилника за дейността)

- Dominique Martin. Предложение за резолюция относно укрепването на независимостта на Комитета за регулаторен контрол с цел запазване на трудовата заетост (B8-0385/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

EMPL

- Angelo Ciocca. Предложение за резолюция относно задължението за етикетиране за ориза (B8-0386/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Udo Voigt. Предложение за резолюция относно спазването на европейските норми в областта на основните права и правата на човека (B8-0391/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Paloma López Bermejo. Предложение за резолюция относно студентите сахрави, задържани в затвора в Удая (B8-0392/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно борбата срещу тормоза (B8-0393/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

CULT

- Isabella Adinolfi, Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Valli Marco Zullo. Предложение за резолюция относно преразглеждането на разпоредбите относно пенсията за осигурителен стаж и възраст на членовете на Европейския парламент (B8-0394/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

- Nicola Caputo. Предложение за резолюция относно европейската програма „Гаранция за младежта“ (B8-0403/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

CULT

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно рисковете за децата от прекомерно излагане на екрани (B8-0404/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно хуманитарната криза във Венесуела (B8-0432/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

Правна информация - Политика за поверителност