Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 6. července 2017 - Štrasburk

2. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady ouvolnění prostředků zFondu solidarity Evropské unie za účelem zajištění výplat záloh ze souhrnného rozpočtu Unie na rok 2018 (COM(2017)0270 - C8-0161/2017 - 2017/2076(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

REGI

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady ouvolnění prostředků znástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření křešení přetrvávajících problémů v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbami (COM(2017)0271 - C8-0163/2017 - 2017/2077(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

LIBE

- Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde opovinnou automatickou výměnu informací voblasti daní ve vztahu k přeshraničním opatřením, která se mají oznamovat (COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS))

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

JURI, CONT, LIBE

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady ouvolnění prostředků zFondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Itálii (COM(2017)0540 - C8-0199/2017 - 2017/2101(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

REGI

- Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady č. 189/2014/EU, kterým se Francie opravňuje, aby uplatňovala sníženou sazbu některých nepřímých daní na „tradiční“ rum vyrobený na Guadeloupu, ve Francouzské Guyaně, na Martiniku a Réunionu, a kterým se zrušuje rozhodnutí 2007/659/ES (COM(2017)0297 - C8-0212/2017 - 2017/0127(CNS))

předáno

příslušný výbor :

REGI

- Návrh prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů v Portugalsku (09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států Protokolu k Rámcové dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (07817/2016 - C8-0218/2017 - 2015/0138(NLE))

předáno

příslušný výbor :

AFET

stanovisko :

INTA

- Přílohy návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistice železniční dopravy (přepracované znění) (COM(2017)0353 - C8-0223/2017 - 2017/0146(COD))

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Návrh rozhodnutí Rady o uvedení v účinnost některých ustanovení schengenského acquis týkajících se Vízového informačního systému v Bulharské republice a Rumunsku (10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států Třetího dodatkového protokolu k Dohodě, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé, s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (06750/2017 - C8-0225/2017 - 2017/0042(NLE))

předáno

příslušný výbor :

INTA

- Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o dodatečném clu na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických (kodifikované znění) (COM(2017)0361 - C8-0226/2017 - 2014/0175(COD))

předáno

příslušný výbor :

JURI

2) poslanci, návrhy usnesení (článek 133 jednacího řádu)

- Dominique Martin. Návrh usnesení o posílení nezávislosti Výboru pro kontrolu regulace na ochranu zaměstnanosti (B8-0385/2017)

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

EMPL

- Angelo Ciocca. Návrh usnesení o povinnosti označování pro rýži (B8-0386/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Udo Voigt. Návrh usnesení o dodržování evropských standardů základních a lidských práv (B8-0391/2017)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Paloma López Bermejo. Návrh usnesení o západosaharských studentech vězněných ve městě Oudaya (B8-0392/2017)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o boji proti šikaně (B8-0393/2017)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

CULT

- Isabella Adinolfi, Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Valli a Marco Zullo. Návrh usnesení o přezkumu ustanovení, která se týkají starobního důchodu poslanců Evropského parlamentu (B8-0394/2017)

předáno

příslušný výbor :

JURI

- Nicola Caputo. Návrh usnesení o evropském programu záruk pro mladé lidi (B8-0403/2017)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

CULT

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o rizicích pro děti plynoucích z nadměrného používání přístrojů s obrazovkami (B8-0404/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o humanitární krizi ve Venezuele (B8-0432/2017)

předáno

příslušný výbor :

AFET

Právní upozornění - Ochrana soukromí