Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 6. juli 2017 - Strasbourg

2. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på tilvejebringelse af bevillinger i Unionens almindelige budget for 2018 til udbetaling af forskud (COM(2017)0270 - C8-0161/2017 - 2017/2076(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

REGI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af fleksibilitetsinstrumentet til øjeblikkelige budgetforanstaltninger til afhjælpning af de aktuelle udfordringer vedrørende migration, tilstrømningen af flygtninge og sikkerhedstrusler (COM(2017)0271 - C8-0163/2017 - 2017/2077(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

LIBE

- Bilag til Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet i forbindelse med indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger (COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

JURI, CONT, LIBE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Italien (COM(2017)0540 - C8-0199/2017 - 2017/2101(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

REGI

- Forslag til Rådets afgørelse om ændring af Rådets afgørelse nr.189/2014/EU af 20.februar 2014 om bemyndigelse af Frankrig til at anvende en reduceret sats for visse indirekte skatter på "traditionel" rom fremstillet i Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique eller Réunion og om ophævelse af beslutning 2007/659/EF (COM(2017)0297 - C8-0212/2017 - 2017/0127(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

REGI

- Forslag til Rådets gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Portugal af fingeraftryksdata (09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters vegne af en protokol til rammeaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (07817/2016 - C8-0218/2017 - 2015/0138(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

AFET

rådg.udv. :

INTA

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om statistik over jernbanetransport (omarbejdning) (COM(2017)0353 - C8-0223/2017 - 2017/0146(COD))

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

- Forslag til Rådets afgørelse om anvendelse af visse bestemmelser i Schengenreglerne om visuminformationssystemet i Republikken Bulgarien og Rumænien (10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters vegne af den tredje tillægsprotokol til aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (06750/2017 - C8-0225/2017 - 2017/0042(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

- Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater (Kodification) (COM(2017)0361 - C8-0226/2017 - 2014/0175(COD))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

2) fra medlemmerne følgende beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 133)

- Dominique Martin. Forslag til beslutning om styrkelse af uafhængigheden af Kommissionens Udvalg for Forskriftskontrol med henblik på at bevare arbejdspladser (B8-0385/2017)

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

EMPL

- Angelo Ciocca. Forslag til beslutning om mærkningspligt for ris (B8-0386/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Udo Voigt. Forslag til beslutning om beskyttelse af standarden for grundlæggende rettigheder og menneskerettigheder (B8-0391/2017)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Paloma López Bermejo. Forslag til beslutning om de vestsahariske studerende, som sidder fængslet i Oudaya (B8-0392/2017)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om bekæmpelse af mobning (B8-0393/2017)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

CULT

- Isabella Adinolfi, Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Valli og Marco Zullo. Forslag til beslutning om ændring af bestemmelserne for alderspension til Europa-Parlamentets medlemmer (B8-0394/2017)

henvist til:

kor.udv. :

JURI

- Nicola Caputo. Forslag til beslutning om det europæiske program "ungdomsgarantiordningen" (B8-0403/2017)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

CULT

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om faren for børn ved overeksponering for skærme (B8-0404/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om den humanitære krise i Venezuela (B8-0432/2017)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik