Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 6. heinäkuuta 2017 - Strasbourg

2. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta ennakkomaksujen maksamiseksi unionin vuoden 2018 yleisestä talousarviosta (COM(2017)0270 - C8-0161/2017 - 2017/2076(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

REGI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi joustovälineen varojen käyttöönotosta muuttoliikkeeseen, pakolaisvirtoihin ja turvallisuusuhkiin liittyvien tämänhetkisten haasteiden edellyttämiä välittömiä talousarviotoimenpiteitä varten (COM(2017)0271 - C8-0163/2017 - 2017/2077(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

LIBE

- Ehdotus neuvoston direktiiviksi direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse raportoitavia rajatylittäviä järjestelyjä koskevasta pakollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksen alalla (COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

JURI, CONT, LIBE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Italialle (COM(2017)0540 - C8-0199/2017 - 2017/2101(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten :

REGI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi luvan antamisesta Ranskalle soveltaa Guadeloupessa, Ranskan Guyanassa, Martiniquessa ja Réunionissa tuotetusta ”perinteisestä” rommista kannettaviin tiettyihin välillisiin veroihin alennettua verokantaa ja päätöksen 2007/659/EY kumoamisesta annetun neuvoston päätöksen N:o 189/2014/EU muuttamisesta (COM(2017)0297 - C8-0212/2017 - 2017/0127(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

REGI

- Ehdotus neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Portugalin kanssa (09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen puitesopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta (07817/2016 - C8-0218/2017 - 2015/0138(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

lausuntoa varten:

INTA

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rautatieliikenteen tilastoista (uudelleenlaadittu teksti) (COM(2017)0353 - C8-0223/2017 - 2017/0146(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

- Ehdotus neuvoston päätökseksi viisumitietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön tiettyjen määräysten voimaansaattamisesta Bulgarian tasavallassa ja Romaniassa (10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn sopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän kolmannen lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta (06750/2017 - C8-0225/2017 - 2017/0042(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

- Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ylimääräisten tullien käyttöön ottamisesta tiettyjen Amerikan yhdysvalloista peräisin olevien tuotteiden tuonnissa (kodifikaatio) (COM(2017)0361 - C8-0226/2017 - 2014/0175(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

2) jäseniltä, päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 133 artikla)

- Dominique Martin. Päätöslauselmaesitys sääntelyntarkastelulautakunnan riippumattomuuden vahvistamisesta työllisyyden turvaamiseksi (B8-0385/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

EMPL

- Angelo Ciocca. Päätöslauselmaesitys velvollisuudesta merkitä riisiä koskevat tiedot (B8-0386/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Udo Voigt. Päätöslauselmaesitys eurooppalaisten perus- ja ihmisoikeusnormien noudattamisesta (B8-0391/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Paloma López Bermejo. Päätöslauselmaesitys Udayasissa vangittuina olevista länsisaharalaisista opiskelijoista (B8-0392/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys kiusaamisen torjumisesta (B8-0393/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

CULT

- Isabella Adinolfi, Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Valli ja Marco Zullo. Päätöslauselmaesitys Euroopan parlamentin jäsenten eläkkeitä koskevien säännösten tarkistamisesta (B8-0394/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

- Nicola Caputo. Päätöslauselmaesitys eurooppalaisesta nuorisotakuuohjelmasta (B8-0403/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

CULT

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys lasten liiallisen ruutuajan vaaroista (B8-0404/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys Venezuelan humanitaarisesta kriisistä (B8-0432/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö