Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2017 m. liepos 6 d. - Strasbūras

2. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant 2018m. Sąjungos bendrajame biudžete numatyti išteklių avansams mokėti (COM(2017)0270 - C8-0161/2017 - 2017/2076(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

Nuomonė :

REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl lankstumo priemonės lėšų mobilizavimo siekiant finansuoti skubias biudžeto priemones nuolatinėms migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti (COM(2017)0271 - C8-0163/2017 - 2017/2077(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

Nuomonė :

LIBE

- Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria dėl privalomų automatinių apmokestinimo srities informacijos, susijusios su praneštinais tarpvalstybiniais susitarimais, mainų iš dalies keičiama Direktyva 2011/16/ES (COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

Nuomonė :

JURI, CONT, LIBE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Italijai (COM(2017)0540 - C8-0199/2017 - 2017/2101(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

Nuomonė :

REGI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas Nr.189/2014/ES, kuriuo Prancūzijai leidžiama taikyti sumažintus tam tikrų netiesioginių mokesčių tarifus tradiciniam Gvadelupoje, Prancūzijos Gvianoje, Martinikoje ir Reunjone gaminamam romui ir kuriuo panaikinamas Sprendimas 2007/659/EB (COM(2017)0297 - C8-0212/2017 - 2017/0127(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

REGI

- Pasiūlymas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Portugalijoje pradžios (09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos pagrindų susitarimo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Europos Sąjungos ir jos valstybių narių vardu (07817/2016 - C8-0218/2017 - 2015/0138(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

Nuomonė :

INTA

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl geležinkelių transporto statistikos (nauja redakcija) (COM(2017)0353 - C8-0223/2017 - 2017/0146(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimo dėl tam tikrų Šengeno acquis nuostatų, susijusių su Vizų informacine sistema, pradėjimo taikyti Bulgarijos Respublikoje ir Rumunijoje (10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimo dėl Susitarimo, steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Čilės Respublikos asociaciją, trečiojo papildomo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Europos Sąjungos ir jos valstybių narių vardu (06750/2017 - C8-0225/2017 - 2017/0042(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Pakeistas pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio papildomus importo muitus tam tikriems Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės produktams (kodifikuota redakcija) (COM(2017)0361 - C8-0226/2017 - 2014/0175(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

2) Parlamento narių: pasiūlymai dėl rezoliucijos (Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnis)

- Dominique Martin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Reglamentavimo patikros valdybos nepriklausomumo didinimo siekiant išsaugoti darbo vietas (B8-0385/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

Nuomonė :

EMPL

- Angelo Ciocca. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ryžių ženklinimo prievolės (B8-0386/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Udo Voigt. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos pagrindinių ir žmogaus teisių normų paisymo (B8-0391/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Paloma López Bermejo. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Vakarų Sacharos studentų, kalinčių Udajos srityje (B8-0392/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su patyčiomis (B8-0393/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Nuomonė :

CULT

- Isabella Adinolfi, Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Valli ir Marco Zullo. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl taisyklių, susijusių su Europos Parlamento narių senatvės pensija, persvarstymo (B8-0394/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Nicola Caputo. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos jaunimo garantijų programos (B8-0403/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

Nuomonė :

CULT

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl pavojaus, kurį vaikams kelia per ilgas prieš ekranus praleidžiamas laikas (B8-0404/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl humanitarinės krizės Venesueloje (B8-0432/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

Teisinė informacija - Privatumo politika