Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2017. gada 6. jūlijs - Strasbūra

2. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu avansa maksājumu nodrošināšanai Savienības 2018. gada vispārējā budžetā (COM(2017)0270 – C8-0161/2017 – 2017/2076(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

REGI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par elastības instrumenta izmantošanu, lai finansētu steidzamus budžeta pasākumus nolūkā risināt migrācijas, bēgļu pieplūduma un drošības apdraudējumu radītās pašreizējās problēmas (COM(2017)0271 – C8-0163/2017 – 2017/2077(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

LIBE

- Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz obligāto automātisko informācijas apmaiņu nodokļu jomā saistībā ar ziņojamām pārrobežu shēmām groza Direktīvu 2011/16/ES (COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

JURI, CONT, LIBE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Itālijai (COM(2017)0540 – C8-0199/2017 – 2017/2101(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums :

REGI

- Priekšlikums Padomes lēmumam, ar ko groza Padomes Lēmumu Nr. 189/2014/ES, ar kuru Francijai atļauj piemērot samazinātu konkrētu netiešo nodokļu likmi Gvadelupā, Francijas Gviānā, Martinikā un Reinjonā ražotam “tradicionālajam” rumam un ar kuru atceļ Lēmumu 2007/659/EK (COM(2017)0297 – C8-0212/2017 – 2017/0127(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

REGI

- Priekšlikums Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Portugāle sāktu daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu (09898/2017 – C8-0213/2017 – 2017/0807(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu protokolu Pamatnolīgumam starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Korejas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (07817/2016 – C8-0218/2017 – 2015/0138(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

INTA

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par dzelzceļa transporta statistiku (pārstrādāta redakcija) (COM(2017)0353 – C8-0223/2017 – 2017/0146(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

- Priekšlikums Padomes lēmumam par dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanu saistībā ar Vīzu Informācijas sistēmu Bulgārijas Republikā un Rumānijā (10161/2017 – C8-0224/2017 – 2017/0808(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu Trešo papildprotokolu, kas pievienots Nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Čīles Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (06750/2017 – C8-0225/2017 – 2017/0042(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

- Grozīts priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par papildu muitas nodokļiem dažu tādu preču importam, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs (kodifikācija) (COM(2017)0361 – C8-0226/2017 – 2014/0175(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

2. Deputātu iesniegtie rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 133. pants)

- Dominique Martin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Regulējuma kontroles padomes neatkarības nostiprināšanu nolūkā aizsargāt nodarbinātību (B8-0385/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

EMPL

- Angelo Ciocca. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par marķēšanas prasībām attiecībā uz rīsiem (B8-0386/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Udo Voigt. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas pamattiesību un cilvēktiesību standartu ievērošanu (B8-0391/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Paloma López Bermejo. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par sahravi studentu aizturēšanu Oudaya (B8-0392/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par cīņu pret iebiedēšanu (B8-0393/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

CULT

- Isabella Adinolfi, Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Valli un Marco Zullo. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par noteikumu pārskatīšanu attiecībā uz Eiropas Parlamenta deputātu vecuma pensiju (B8-0394/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

- Nicola Caputo. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas programmu „Garantija jauniešiem” (B8-0403/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

CULT

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par riskiem, ko bērniem rada pārmērīgi ilga laika pavadīšana pie ekrāniem (B8-0404/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par humanitāro krīzi Venecuēlā (B8-0432/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

Juridisks paziņojums - Privātuma politika