Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 6 lipca 2017 r. - Strasburg

2. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu zapewnienia środków na wypłatę zaliczek w budżecie ogólnym Unii na 2018 r. (COM(2017)0270 - C8-0161/2017 - 2017/2076(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

REGI

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych środków budżetowych służących do rozwiązywania bieżących problemów wynikających z migracji, napływu uchodźców i zagrożeń bezpieczeństwa (COM(2017)0271 - C8-0163/2017 - 2017/2077(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

LIBE

- Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE wzakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji wdziedzinie opodatkowania wodniesieniu do raportowanych uzgodnień transgranicznych (COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

JURI, CONT, LIBE

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej wcelu udzielenia pomocy Włochom (COM(2017)0540 - C8-0199/2017 - 2017/2101(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

REGI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady zmieniającej decyzję Rady nr189/2014/UE upoważniającą Francję do stosowania obniżonej stawki niektórych podatków pośrednich na rum „tradycyjny” produkowany na Gwadelupie, wGujanie Francuskiej, na Martynice ina Reunionie oraz uchylającą decyzję 2007/659/WE (COM(2017)0297 - C8-0212/2017 - 2017/0127(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

REGI

- Wniosek dotyczący decyzji wykonawczej Rady w sprawie rozpoczęcia w Portugalii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych (09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich Protokołu do Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (07817/2016 - C8-0218/2017 - 2015/0138(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

opinia :

INTA

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyki transportu kolejowego (wersjaprzekształcona) (COM(2017)0353 - C8-0223/2017 - 2017/0146(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie wprowadzenia w życie w Republice Bułgarii i w Rumunii niektórych przepisów dorobku Schengen dotyczących Wizowego Systemu Informacyjnego (10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich Trzeciego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (06750/2017 - C8-0225/2017 - 2017/0042(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

- Zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dodatkowych ceł przywozowych na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (wersja przekształcona) (COM(2017)0361 - C8-0226/2017 - 2014/0175(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

2) przez posłów, projekty rezolucji (art. 133 Regulaminu)

- Dominique Martin. Projekt rezolucji w sprawie zwiększenia niezależności Rady ds. Kontroli Regulacyjnej z myślą o ochronie zatrudnienia (B8-0385/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

EMPL

- Angelo Ciocca. Projekt rezolucji w sprawie obowiązku etykietowania ryżu (B8-0386/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Udo Voigt. Projekt rezolucji w sprawie przestrzegania europejskich norm w dziedzinie praw podstawowych i praw człowieka (B8-0391/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Paloma López Bermejo. Projekt rezolucji w sprawie studentów zachodniosaharyjskich przetrzymywanych w więzieniu Udaja (B8-0392/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie przeciwdziałania nękaniu (B8-0393/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

CULT

- Isabella Adinolfi, Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Valli i Marco Zullo. Projekt rezolucji w sprawie przeglądu przepisów dotyczących emerytury za wysługę lat posłów do Parlamentu Europejskiego (B8-0394/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

- Nicola Caputo. Projekt rezolucji w sprawie europejskiego programu gwarancji dla młodzieży (B8-0403/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

CULT

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie niebezpieczeństw grożących dzieciom z powodu nadmiernego używania ekranów (B8-0404/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie kryzysu humanitarnego w Wenezueli (B8-0432/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności