Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 6. júla 2017 - Štrasburg

2. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity EÚ scieľom zabezpečiť vyplácanie záloh vrámci všeobecného rozpočtu Únie na rok 2018 (COM(2017)0270 - C8-0161/2017 - 2017/2076(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

REGI

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady omobilizácii nástroja flexibility na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení na riešenie pretrvávajúcich výziev súvisiacich smigráciou, prílevmi utečencov abezpečnostnými hrozbami (COM(2017)0271 - C8-0163/2017 - 2017/2077(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

LIBE

- Návrh smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide opovinnú automatickú výmenu informácií voblasti daní vsúvislosti scezhraničnými opatreniami podliehajúcimi oznamovaniu (COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

JURI, CONT, LIBE

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady omobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Taliansku (COM(2017)0540 - C8-0199/2017 - 2017/2101(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

REGI

- Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie Rady č.189/2014/EÚ, ktorým sa Francúzsku povoľuje uplatňovať zníženú sadzbu určitých nepriamych daní z„tradičného“ rumu vyrobeného vdepartmánoch Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinik aRéunion aktorým sa zrušuje rozhodnutie 2007/659/ES (COM(2017)0297 - C8-0212/2017 - 2017/0127(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

REGI

- Návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov v Portugalsku (09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie a jej členských štátov protokolu k rámcovej dohode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadneniť pristúpenie Chorvátskej republiky k Európskej únii (07817/2016 - C8-0218/2017 - 2015/0138(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

stanovisko :

INTA

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o štatistike železničnej dopravy (prepracované znenie) (COM(2017)0353 - C8-0223/2017 - 2017/0146(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

- Návrh rozhodnutia Rady o nadobudnutí účinnosti niektorých ustanovení schengenského acquis týkajúcich sa vízového informačného systému v Bulharskej republike a Rumunsku (10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Tretieho dodatkového protokolu k Dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane jednej a Čilskou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii, v mene Európskej únie a jej členských štátov (06750/2017 - C8-0225/2017 - 2017/0042(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

- Zmenený návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zavádzajú dodatočné dovozné clá na dovoz určitých výrobkov s pôvodom zoSpojených štátov amerických (kodifikované znenie) (COM(2017)0361 - C8-0226/2017 - 2014/0175(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

2) poslancami, návrhy uznesenia (článok 133 rokovacieho poriadku)

- Dominique Martin. Návrh uznesenia o posilnení nezávislosti výboru pre kontrolu regulácie na účely ochrany zamestnanosti (B8-0385/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

stanovisko :

EMPL

- Angelo Ciocca. Návrh uznesenia o povinnom označovaní ryže (B8-0386/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Udo Voigt. Návrh uznesenia o dodržiavaní európskych noriem v oblasti základných a ľudských práv (B8-0391/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Paloma López Bermejo. Návrh uznesenia o západosaharských študentoch väznených vo väzení Oudaya (B8-0392/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o boji proti šikanovaniu (B8-0393/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

CULT

- Isabella Adinolfi, Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Valli a Marco Zullo. Návrh uznesenia o revízii pravidiel týkajúcich sa starobného dôchodku pre poslancov Európskeho parlamentu (B8-0394/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

- Nicola Caputo. Návrh uznesenia o európskom programe „záruka pre mladých ľudí“ (B8-0403/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

CULT

- Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o nebezpečenstve pre deti, ktoré trávia veľa času pred obrazovkou (B8-0404/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o humanitárnej kríze vo Venezuele (B8-0432/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia