Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 6 juli 2017 - Strasbourg

2. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument

1) från rådet och kommissionen:

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om att ta Europeiska unionens solidaritetsfond i anspråk för att möjliggöra förskottsutbetalningar från unionens allmänna budget för 2018 (COM(2017)0270 - C8-0161/2017 - 2017/2076(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

rådgivande utskott:

REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av omedelbara budgetåtgärder för att hantera de utmaningar som migration, flyktingströmmar och säkerhetshot innebär (COM(2017)0271 - C8-0163/2017 - 2017/2077(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

rådgivande utskott:

LIBE

- Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning som rör rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang (COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

rådgivande utskott:

JURI, CONT, LIBE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Italien (COM(2017)0540 - C8-0199/2017 - 2017/2101(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

rådgivande utskott :

REGI

- Förslag till rådets beslut om ändring av rådets beslut nr 189/2014/EU om tillstånd för Frankrike att tillämpa en nedsatt sats för vissa indirekta skatter på ”traditionell” rom som framställs i Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique och Réunion och om upphävande av beslut 2007/659/EG (COM(2017)0297 - C8-0212/2017 - 2017/0127(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

REGI

- Förslag till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter med Portugal (09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Förslag till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll till ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (07817/2016 - C8-0218/2017 - 2015/0138(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFET

rådgivande utskott:

INTA

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om järnvägstransportstatistik (omarbetning) (COM(2017)0353 - C8-0223/2017 - 2017/0146(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

TRAN

- Förslag till rådets beslut om inledande av tillämpningen av vissa bestämmelser i Schengenregelverket rörande Informationssystemet för viseringar i Republiken Bulgarien och Rumänien (10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Förslag till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar av det tredje tilläggsprotokollet till avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (06750/2017 - C8-0225/2017 - 2017/0042(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

INTA

- Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tilläggstullar på import av vissa produkter med ursprung i Amerikas förenta stater (kodifiering) (COM(2017)0361 - C8-0226/2017 - 2014/0175(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

JURI

2) från ledamöterna, resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen):

- Dominique Martin. Förslag till resolution om förstärkt oberoende för nämnden för lagstiftningskontroll för att trygga sysselsättningen (B8-0385/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

JURI

rådgivande utskott:

EMPL

- Angelo Ciocca. Förslag till resolution om obligatorisk märkning av ris (B8-0386/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Udo Voigt. Förslag till resolution om efterlevnad av europeiska normer för grundläggande och mänskliga rättigheter (B8-0391/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Paloma López Bermejo. Förslag till resolution om de sahrawiska studenter som sitter i fängelse i Oudaya (B8-0392/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFET

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om bekämpning av mobbning (B8-0393/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

CULT

- Isabella Adinolfi, Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Valli och Marco Zullo. Förslag till resolution om en översyn av bestämmelserna om ålderspension för Europaparlamentets ledamöter (B8-0394/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

JURI

- Nicola Caputo. Förslag till resolution om det europeiska programmet ungdomsgarantin (B8-0403/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

rådgivande utskott:

CULT

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om riskerna för barn vid överdriven skärmanvändning (B8-0404/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om den humanitära krisen i Venezuela (B8-0432/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFET

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy