Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 6 juli 2017 - Strasbourg

4. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerad akt hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/2374 om upprättande av en utkastplan för vissa demersala fisken i sydvästliga vatten (C(2017)04505 - 2017/2768(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 5 juli 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy