Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 6 юли 2017 г. - Страсбург

5. Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията за установяване на Мрежов кодекс относно извънредните ситуации и възстановяването на електроснабдяването (D046135/02 - 2017/2770(RPS) - срок: 6 октомври 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ITRE

- Pегламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1099/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката за енергийния сектор по отношение на актуализациите на годишната и месечната статистика за енергийния сектор (D050675/02 - 2017/2769(RPS) - срок: 6 октомври 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ITRE (член 54 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 1031/2010 с цел привеждане на търговете на квоти в съответствие с Решение (ЕС) 2015/1814 и вписване на тръжна платформа, която трябва да бъде избрана от Обединеното кралство (D050682/02 - 2017/2766(RPS) - срок: 5 октомври 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: ITRE (член 54 от регламента)

- Регламент на Комисията за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на октаметилциклотетрасилоксан („D4“) и декаметилциклопентасилоксан („D5“) (D050704/02 - 2017/2767(RPS) - срок: 6 октомври 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: ITRE (член 54 от Правилника за дейността), IMCO (член 54 от Правилника за дейността)

Правна информация - Политика за поверителност