Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 6. července 2017 - Štrasburk

5. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou:

- nařízení Komise, kterým se stanoví kodex sítě pro nouzové situace a obnovu přenosové soustavy (D046135/02 - 2017/2770(RPS) - lhůta: 6. října 2017)
předáno příslušnému výboru: ITRE

- nařízení Komise, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 o energetické statistice, pokud jde o aktualizace pro roční a měsíční energetické statistiky (D050675/02 - 2017/2769(RPS) - lhůta: 6. října 2017)
předáno příslušnému výboru: ITRE

- nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 1031/2010 s cílem uvést dražby povolenek do souladu s rozhodnutím (EU) 2015/1814 a zařadit na seznam dražební platformu jmenovanou Spojeným královstvím (D050682/02 - 2017/2766(RPS) - lhůta: 5. října 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: ITRE (článek 54 jednacího řádu)

- nařízení Komise, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o oktamethylcyklotetrasiloxan (D4) a dekamethylcyklopentasiloxan (D5) (D050704/02 - 2017/2767(RPS) - lhůta: 6. října 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: ITRE (článek 54 jednacího řádu), IMCO (článek 54 jednacího řádu)

Právní upozornění - Ochrana soukromí